Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun"

Transkript

1 Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan, fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen bidrar till det livslånga lärandet och erbjuder barn en god pedagogisk verksamhet samtidigt som verksamheterna möjliggör vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. Även barn till föräldralediga och arbetssökande erbjuds viss verksamhet. Verksamhet erbjuds i första hand för barn som är folkbokförda i Borlänge kommun. All verksamhet är till för barnen och grundas på skollagen, FN:s barnkonvention och läroplaner. Verksamhetsformer Förskola Förskolan vänder sig till barn från 1 till 5 år. Utbildning i förskolan utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98, reviderad Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. I förskolan ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. I Borlänge kommun finns cirka 40 kommunala förskolor. Det finns även en allergianpassad avdelning och en avdelning för barn i behov av särskilt stöd. Information om förskolorna finner du på hemsidan, Även fristående verksamhet finns. Borlänge kommun strävar efter att erbjuda förskola så nära barnets hem som möjligt och med hänsyn till föräldrars 1 önskemål. Det innebär inte alltid den närmaste förskolan. Allmän förskola för 3-5 åringar Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Verksamheten är avgiftsfri och bedrivs i den ordinarie verksamheten under 15 timmar i veckan, tre timmar om dagen (525 timmar per år) under skolans terminstider. De barn som har närvarotid över 15 timmar i veckan får ett avdrag i faktureringen för den allmänna förskolan. Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg kan erbjudas istället för förskola eller fritidshem. Verksamhet bedrivs oftast i dagbarnvårdares eget hem i mindre barngrupper. Verksamheten utgår från den så kallade vardagspedagogiken och ska stimulera barns utveckling och lärande. I Borlänge kommun finns cirka 60 kommunala dagbarnvårdare. Även fristående verksamhet finns. 1 Med förälder avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning 1

2 Fritidshem Verksamhet vid fritidshem kan erbjudas från 6 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Utbildning vid fritidshem utgår från läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Utbildningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid. Verksamhet bedrivs före och efter skoldagen och integreras med skolan vad gäller personal, lokaler och verksamhet. Du kan hitta information om respektive skola och fritidshem på kommunens hemsida, Även fristående verksamhet finns. Placering vid fritidshem avslutas automatiskt den 30 juni det år barnet fyller 10 år. Om barnet har fortsatt behov av verksamhet efter det ska ny ansökan skickas in. Lovverksamhet Elever som inte är inskrivna i fritidshemsverksamhet men som har behov av omsorg under loven kan efter ansökan få plats i lovverksamheten om föräldrarna arbetar eller studerar. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds/nattöppen verksamhet Verksamhet under obekväma arbetstider kan erbjudas för barn i åldern 1-12 år på Nattviolen (öppet alla dagar dygnet runt) och vid Myrstacken (öppet vardagar 06-22). Tillgången på platserna är begränsad. Behovet av omsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande och ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. När behovet inte längre är aktuellt ska plats sägas upp. Vem har rätt till förskola och pedagogisk omsorg? Du som arbetar/studerar Barnets närvarotider baseras på föräldrars arbetstid samt restid alternativt studietid. Studierna ska bekräftas med antagningsbesked alternativt registreringsbevis. Plats beviljas utifrån studiernas omfattning och kan inte kombineras med annan typ av plats. Barn vars föräldrar har oregelbunden arbetstid med ledighet minst tre vardagar i följd under en vecka, har rätt att vistas i förskolan under fyra timmar per dag under förälders lediga dagar. Dagen efter förälders nattarbete har barnet rätt till minst sex timmars närvarotid. Du som är föräldraledig/arbetssökande Barn som har en förälder som är arbetssökande/föräldraledig för vård av annat barn har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan. Hur tiden fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen, efter dialog med föräldrarna. En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan istället välja närvarotid efter arbetstid eller studietid. Vid föräldraledighet kan ursprungligt schema behållas två veckor efter syskons födelse. 2

3 Du som är eller blir sjukskriven Om förälder blir sjukskriven görs en överenskommelse med verksamheten om hur mycket tid barnet ska vistas i förskolan/den pedagogiska omsorgen. Det är barnets behov av verksamhet som är utgångspunkten. Barn i behov av särskilt stöd Barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola/pedagogisk omsorg erbjuds plats efter bedömning av en central utredare i Borlänge kommun (Skollagen 8 kap. 7 ). Det är barnets behov av verksamhet som är styrande och plats kan erbjudas oberoende av föräldrars arbete eller studier. Barn som placeras enligt skollagen 8 kap. 7 har rätt till avgiftsfri verksamhet under 15 timmar i veckan. För tid utöver 15 timmar debiteras ordinarie avgift. Vem har rätt till fritidshemsverksamhet? Du som arbetar/studerar Eleven har rätt till verksamhet i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Studierna ska bekräftas med antagningsbesked alternativt registreringsbevis. Du som är föräldraledig/söker arbete Elev med förälder som är föräldraledig eller arbetssökande har inte rätt till fritidshemsverksamhet. Barn i behov av särskilt stöd Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av utbildning vid fritidshem erbjuds plats oberoende av föräldrars arbete eller studier (Skollagen 14 kap. 6 ). Du som är eller blir sjukskriven Om förälder blir sjukskriven görs en överenskommelse med verksamheten om hur mycket tid barnet ska vistas i fritidshem. Det är barnets behov av verksamhet som är utgångspunkten. Så fungerar det 1. Ansökan om plats Ansökningsblankett kan hämtas via hemsidan eller beställas hos Borlänge kommun. Den ifyllda blanketten skickas till Borlänge kommun. Du kan också göra en digital ansökan på hemsidan. När du ansöker om plats till förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra minst två val till två förskolor/dagbarnvårdare. Ett förstahandsalternativ ska markeras. Ansökan kan göras tidigast fyra månader före önskad placering. Du kan göra en ansökan tidigare men den aktiveras fyra månader före önskad placering. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan. 3

4 Plats vid fritidshem kan erbjudas så fort ansökan har behandlats av handläggare inom Borlänge kommun. 2. Platserbjudande När en plats blir ledig får du ett platserbjudande. Du ska bekräfta din plats inom 7 dagar. Önskad närvarotid och inkomstuppgifter ska bifogas. Om svar uteblir eller om du tackar nej till erbjuden plats du valt erbjuds platsen till annan sökande och barnet tas ur kön. Ny ansökan måste göras. Om du tackat ja till ett alternativ du inte valt, behålls platsen i kön. 3. Inskolning Plats ska tas i bruk inom två veckor från platsbekräftelse. Inskolningstiden varierar beroende på barnets ålder och situation. Överenskommelse om tider görs med personalen. Du som förälder deltar under inskolningen. Avgift debiteras från det datum du har fått tillgång till platsen. Avgiftsregler Avgifter Avgiften grundas på barnets närvarotider utifrån inlämnat schema, den sammanlagda inkomsten i familjen, antalet placerade barn och typ av placering. Hänsyn tas ej till förändringar föranledda av storhelger, semestrar, lov eller annan ledighet. Om barnet är sjukt under en sammanhängande period som är längre än 30 dagar kan avgiftsbefrielse medges efter skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg. Avgift betalas 12 månader per år. Avgiften kan förändras när barnet byter omsorgstid eller när familjens inkomst minskar eller ökar. Förändringar ska anmälas omgående till handläggare inom Borlänge kommun. Anges ingen inkomst kommer högsta avgift tas ut till dess att inkomstuppgift lämnas. Vid felaktiga uppgifter kan du bli betalningsskyldig. Då barnet bor i två familjer finns möjlighet att få delad faktura. Föräldrarna debiteras var för sig utifrån respektive familjs inkomster och behov av omsorgstid. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats. I fall då två föräldrar delar faktura och en av föräldrarna säger upp sin del av platsen, blir den som behåller platsen ensam platsinnehavare och betalar då för hela platsen utifrån inkomst och barnets schemalagda tid. Inkomstredovisning Inkomstuppgifter ska styrkas med arbetsgivarintyg, F-skattsedel eller intyg från försäkringskassan/a-kassan. Ny inkomstuppgift ska lämnas vid förändrad inkomst och minst en gång per år. I ett hushåll ligger bådas inkomster till grund oavsett om man är förälder eller ej. 4

5 Praktisk information Försäkring Alla barn i kommunal verksamhet är olycksfallsförsäkrade. Mer information kan fås från verksamheten. Kö Alla som har behov av plats inom förskola/pedagogisk omsorg kan ställa sig i kö. Placering sker efter ansökningsdatum. Syskon i ålder 1 5 år till redan placerat barn har företräde till ledig plats vid samma förskola eller hos samma dagbarnvårdare där syskonet är placerat. Om flera barn har samma ansökningsdatum sorteras ansökningarna enligt barnets personnummer med äldre barn före yngre när det gäller barn i åldern 1-5 år. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. Annars ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader. Längre ledigheter Vid ledighet över tre månader ska plats sägas upp. Kortare ledigheter rapporteras till verksamheten. Avgift debiteras även under ledighet. Vid föräldraledighet finns det möjlighet till så kallad garantiplats. Det innebär att ett inskrivet barn som får syskon garanteras plats vid samma enhet efter kalendermånader (gäller förskola och pedagogisk omsorg). Möjlighet att ha plats i annan kommun Huvudprincipen är att barnet erbjuds plats i hemkommunen. Om förälder önskar det kan plats erbjudas i annan kommun. Den mottagande kommunen beslutar om det finns möjlighet att ta emot barnet. Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner. Närvarotider Barnets närvarotider grundar sig på föräldrars arbetstider eller studiernas omfattning samt restider. Tillfälliga förändringar löses tillsammans med personalen. Vid varaktiga förändringar (längre än 30 dagar) ska nytt schema inlämnas till handläggare inom Borlänge kommun senast den 25:e månaden före förändringen för att avgiften ska justeras. Avgiften förändras nästkommande månad. Barn behöver ha en bra balans mellan arbete och fritid och ska ha ledigt och semester precis som vuxna. Det förutsätts att barnet är hemma under föräldrars semester eller ledighet. Planeringsdagar/sommaröppet Verksamheterna håller stängt under max fyra dagar per år för planering och fortbildning. För den som önskar omsorg under dessa dagar erbjuds verksamhet vid någon av kommunens andra 5

6 öppna verksamheter. Under sommaren kan viss sammanslagning av verksamheter ske. Det kan innebära att barn får vara på annat ställe än de brukar. Uppsägning Uppsägning av plats ska meddelas skriftligt på avsedd blankett. Uppsägningstiden (30 dagar) räknas från den dag som skriftlig uppsägning inkommit till Borlänge Kommun Avgift betalas för uppsägningsperioden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte. Om plats står outnyttjad utan skälig orsak längre än en månad kan barn- och bildningsnämnden säga upp platsen. Plats kan även sägas upp vid två obetalda månadsavgifter. Handläggare på Borlänge kommun följer särskilda rutiner vid obetalda avgifter. Öppettider Verksamhet bedrivs vardagar 06:30-18:30. För barn som behöver omsorg utöver dessa tider kan efter ansökan erbjudas verksamhet vid Nattviolen som har öppet alla dagar året om, dygnet runt eller vid Myrstacken som har öppet alla vardagar 06:00-22:00. Övergång från förskola till fritidshem När barnet börjar i förskoleklass får man automatiskt en plats på fritidshem i anslutning till den skola där förskoleklassen finns. Om behov inte finns ska detta anmälas till Borlänge kommun. Då barnet ska börja verksamhet vid förskoleklass (höstterminen det år barnet fyller 6 år) sker övergången första måndagen i augusti. Byte av taxa sker från den 1 augusti samma år. Vid övergång från förskolan eller den pedagogiska omsorgen till fritidshem räknas placering fortlöpande under sommaren. Det innebär att plats inte kan sägas upp under sommaren och återupptas på hösten. 6

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer