Regler och avgifter för förskola och fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och avgifter för förskola och fritidshem"

Transkript

1 Regler och avgifter för förskola och fritidshem Gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg GÄLLER FRÅN 1 JULI

2 Innehåll INLEDNING 3 VERKSAMHETSFORMER 4 Förskola 4 Allmän förskola för 3-5-åringar 4 Fritidshem 4 Lovverksamhet 5 Annan pedagogisk verksamhet 5 Pedagogisk omsorg 5 Öppen förskola 5 Öppen fritidsverksamhet för åringar VEM HAR RÄTT TILL PLACERING 6 Barn i behov av särskilt stöd 6 Du som är studerande 6 Du som är arbetssökande 6 Förskola/pedagogisk omsorg 6 Fritidshem/pedagogisk omsorg 6 Du som är föräldraledig 7 Förskola/pedagogisk omsorg 7 Fritidshem/pedagogisk omsorg 7 Du som har obekväm arbetstid 7 SÖK PÅ WEBBEN 8 SÅ FUNGERAR DET 9 Anmäl behov och ansök om plats 9 i e-tjänsten Platserbjudande 9 Kö 10 Inskolning 10 Att påverka som förälder 10 Säga upp plats 11 Uppsägningstid 11 PRAKTISK INFORMATION 12 Avgifter 12 Avgiftsnivåer 12 Syskonrabatt 14 Inkomstredovisning 14 Delad plats 14 Närvarotider 15 Öppettider 15 Planeringsdagar 15 Information om personuppgifter 16 Försäkring 16 Möjlighet att ha plats 16 i annan kommun Växelvis placering 16 i två olika kommuner 2

3 Inledning De flesta familjer är någon gång i behov av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. När det blir aktuellt passar förskola bäst för vissa barn, medan andra trivs bättre med ett annat alternativ. Då är det skönt att veta att du som förälder har möjlighet att hitta den lösning som fungerar bäst för ditt barn. I Västerås finns både kommunala, fristående och enskilda verksamheter med olika inriktningar. Västerås stad erbjuder plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg för barn från ett års ålder som är folkbokförda i kommunen. Verksamheterna är till för barnen och har sin grund i skollagen, förordningar, läroplaner, allmänna råd, FN:s konvention om barnets rättigheter och Västerås stads utbildningsplan. Barnets perspektiv är utgångspunkten för alla verksamheter och det innebär att innehållet i dessa dokument ska genomsyra allt arbete som görs. Målet är att den pedagogiska verksamheten ska lägga grunden för barns lärande. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och arbeta för att ge barn en god självkänsla. Barnperspektivet innebär att vi ska se verksamhetsformerna som ett komplement till familjen. Föräldrarna har alltid huvudansvaret för sitt barn. Enligt FN:s konvention om barnets rättig heter har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. VERKSAMHETSFORMER I VÄSTERÅS FÖRSKOLA FRITIDSHEM ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET ALLMÄN FÖRSKOLA LOVVERKSAMHET PEDAGOGISK OMSORG ÖPPEN FÖRSKOLA ÖPPEN FRITIDS- VERKSAMHET 3

4 Verksamhetsformer FÖRSKOLA Förskolan är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och ge barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska också vara trygg och utvecklande för alla barn, efter var och ens förutsättningar. Det finns olika pedagogiska inriktningar, mer information finns på respektive förskolas webbplats. I kommunens förskolor finns grupper för barn som behöver ett större pedagogiskt och/eller anpassat stöd. Det kan handla om barn med svåra allergier, grava språksvårigheter, hörselnedsättning eller autism. Mer information om verksamheterna kan du få av Västerås stads Kontaktcenter på telefon Förskolan har en egen läroplan som beskriver vilka krav staten ställer på verksamheten, se Alla barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola 525 timmar om året. Det motsvarar 15 timmar i veckan. För föräldrar som inte väljer allmän förskola tas en avgift ut enligt maxtaxans regler. Avdrag görs för alla 3-5-åringar i förskola/pedagogisk omsorg och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. När fakturan kommer är avdraget redan gjort. Läs mer om avgifter på sidan 12. Allmän förskola för 3-5-åringar Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet. Om föräldern väljer enbart allmän förskola får barnet vara på förskolan 15 timmar i veckan, fördelat på tre timmar per dag, under den bästa pedagogiska tiden klockan Verksamheten följer grundskolans terminer, vilket innebär lov som i skolan. Måltider ingår inte. FRITIDSHEM Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från förskoleklass till och med årskurs 6 under den tid av dagen som de inte går i skolan. Den erbjuds till barn som har föräldrar som arbetar eller studerar samt till barn som har ett särskilt behov av verksamheten. Fritidshemmet är ofta samordnat med skolan vad gäller personal, lokaler och verksamhet. När barnet börjar i förskoleklass eller byter skola ska ansökan om plats i fritidshem göras i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 4

5 Lovverksamhet Lovverksamheten är även öppen för barn som inte är inskrivna i fritidshem, men har ett behov av pedagogisk verksamhet under lov. Verksamheten om fattas inte av maxtaxan. I denna verksamhet tas en månadsavgift ut på 100 kronor. Vid lov inom terminerna tas en avgift ut på 100 kronor per lovtill fälle. Under sommarlovet gäller maxtaxa. Blankett för ansökan om lovverksamhet finns på under rubriken Barn och utbildning. ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i åldrarna 1-12 år. Pedagogisk omsorg är en verksamhet där barn tas emot i dagbarnvårdarens eget hem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg är ingen skolform. Den styrs inte av läroplaner och bedriver inte undervisning och utbildning. Öppen förskola Öppen förskola är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen träffas. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta. Öppna förskolan är avgiftsfri. Den erbjuder pedagogisk gruppverksamhet och kan ge stöd i föräldrarollen. Öppna förskolan är en del av familjecentrum, där samverkan sker med barnmorskemottagning, barnhälsovård och socialtjänst. Öppen fritidsverksamhet för åringar Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn som är år och som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. När elever börjar i årskurs 4 erbjuds de att delta i öppen fritidsverksamhet. Erbjudandet står öppet för alla elever från årskurs 4 fram till och med årskurs 6. Barnen är inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Verksamheten är avgiftsfri. Om barnet ska serveras mellanmål tillkommer en avgift på 150 kronor per månad. Öppen fritidsverksamhets uppgift är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) samt att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Utgångspunkten ska vara varje barns behov. Verksamheten bör därför utformas tillsammans med barnen. Det är viktigt att deras intressen och initiativ får stort utrymme. 5

6 Vem har rätt till plats? När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, har du rätt till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen. För barn i förskoleklass räknas 15 timmar i veckan som skoltid (där lovdagar räknas in) och tid utöver detta som fritidshem/ pedagogisk omsorg. För skolbarn är all tid som ligger utanför schemalagd skoltid (där lovdagar räknas in) fritidshem/ pedagogisk omsorg. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds av både kommunala, fristående och enskilda utförare. Arbetsschema eller studieschema ska visas upp för enheten på begäran. BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling ska erbjudas verksamhet om inte stöd ges på annat sätt. Anser du att ditt barn har behov av särskilt stöd, ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon för mer information. Mer information om särskilt stöd finns på under rubriken Barn och utbildning. DU SOM ÄR STUDERANDE För att behovet av tid ska fattas på rätt grunder ska studieintyg lämnas till Västerås stads Kontaktcenter. Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg ska lämnas in för varje ny period eller kurs. DU SOM ÄR ARBETSSÖKANDE Förskola/pedagogisk omsorg Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att få eller behålla plats i verksamhet totalt 20 timmar per vecka. Hur tiden ska fördelas bestäms av verksamheten utifrån vad som är bästa pedagogiska kvalitet för barnen, efter dialog med föräldrar. Fritidshem/pedagogisk omsorg Barn som går i förskoleklass som har föräldrar som är arbetssökande, har rätt till verksamhet på skoldagar upp till tio timmar per vecka efter skoltid. Barn som går i årskurs 1-3 som har föräldrar som är arbetssökande, har rätt till verksamhet på skoldagar upp till sex timmar per vecka efter skoltid. 6

7 Hur tiden ska fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen, efter dialog med föräldrar. På skollov är barnen lediga. Barn som går i årskurs 4-6 som har en förälder som är arbetssökande, har inte rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg. DU SOM ÄR FÖRÄLDRALEDIG Förskola/pedagogisk omsorg Barn som har en förälder som är föräldra ledig för vård av annat barn, har rätt att få eller behålla plats i verksamhet totalt 15 timmar per vecka. Hur tiden ska fördelas bestäms av verksamheten utifrån vad som är bästa pedagogiska kvalitet för barnen, efter dialog med föräldrar. En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan istället ansöka om tid baserad på arbetstid/ studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen. För att styrka behovet av tid ska du lämna intyg till Västerås stads Kontaktcenter. Fritidshem/pedagogisk omsorg Barn som går i förskoleklass som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn, har rätt till fritidshem/ pedagogisk omsorg på skoldagar upp till tio timmar per vecka efter skoltid. På skollov är barnen lediga. Barn som går i årskurs 1-6 som har en förälder som är föräldraledig, har inte rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg. DU SOM HAR OBEKVÄM ARBETSTID Omsorg på obekväm arbetstid är till för barn mellan 1-12 år som har föräldrar som har sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger. Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Västerås stad gör en prövning i varje enskilt fall, och omprövning ska ske en gång per termin när man har fått rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Plats för förskolebarn på nattverksamhet innebär inte att man automatiskt även har plats på samma förskola dagtid. 7

8 Sök på webben Västerås stad har en e-tjänst där du kan söka plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg när det passar dig. Tjänsten är öppet dygnet runt och kostnadsfri. För att kunna använda tjänsten behöver du e-legitimation, som du beställer från din bank. Med e-tjänsten kan du anmäla behov ansöka om plats säga upp plats ange och uppdatera grund för placering ange och uppdatera inkomstuppgifter ange och uppdatera familjeförhållande När grund för placering ändras, till exempel vid föräldraledighet eller studier, ska ändringen så snart som möjligt anmälas i e-tjänsten. Ändra samtidigt grund för placering för syskon. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar Mer information om e-tjänsten finns på under rubriken Barn och utbildning. 8

9 Så fungerar det ANMÄL BEHOV OCH ANSÖK OM PLATS I E-TJÄNSTEN När ett barn behöver plats inom någon av verksamhetsformerna, anmäler familjen sitt behov i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. När du anmäler behov söker du samtidigt plats. Västerås stad be dömer om ditt barn har rätt till placering i den om fattning som familjen önskar. Bedömningen är baserad på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, tid för dygnsvila, samt eventuellt ytterligare faktorer som är viktiga i det enskilda fallet. Vid ändrade förhållanden, även när barnet står i kö, är det viktigt att du så snart som möjligt ändrar i e-tjänsten, till exempel grund för placering eller ändrad inkomst. Vid studier och arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från studieanordnare och A-kassa. I vissa fall behövs också intyg från försäkringskassa. Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg ska lämnas in för varje ny period eller kurs till Västerås stads Kontaktcenter. Beslutet om rätt till någon av verksamhetsformerna kan kontrolleras med stickprov. Om du under din föräldraledighet samtidigt arbetar eller studerar, kan du välja att antingen ha 15 timmar för föräldraledig, allmän förskola eller ha tid baserad på arbetstid/studietid. Väljer du tid baserad på arbetstid/ studietid ska följande dokument lämnas in till kommunen i samband med din anmälan om behov av plats: Arbete under föräldraledighet Arbetsgivarintyg, med uppgift om arbetstid. Egen företagare ska bifoga kopia på registreringsbevis och F-skattsedel. Studier under föräldraledighet Intyg ska lämnas där studieanordnaren intygar att studier bedrivs. Information om alla verksamheter och kontaktuppgifter finns på under rubriken Barn och utbildning. PLATSERBJUDANDE När du har ansökt om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, får du ett platserbjudande när det finns en plats ledig. Platserbjudandet ska besvaras i e-tjänsten. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du svara på en blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet. 9

10 Målet är att alla barn från ett års ålder ska få ett erbjudande om plats från det datum som behov finns. Det är bara kommunala utförare som är skyldiga att erbjuda en plats inom fyra månader. Ansökan ska ha kommit in minst fyra månader före behov finns. Om du har ansökt till fristående eller enskild verksamhet, får du ett erbjudande från enheten när det finns en plats ledig. KÖ Om det blir konkurrens till platserna i kommunal verksamhet, så erbjuds plats i följande ordning: önskad månad, det vill säga från när du har ett behov, om det finns syskon till barnet på den enhet du önskar och i den månad du har behov, samt anmälningstid, det vill säga hur lång tid du väntat på plats inom den kommunala verksamheten. Förtur för syskon gäller barn som är folkbokförda på samma adress, där föräldrarna söker plats på samma enhet där ett syskon redan har en plats. Syskonförtur gäller inte i verksamheter för barn med särskilda rättigheter. Alla barn står i samma kö, men fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats. INSKOLNING Inskolningen är viktig för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön. Den är också viktig för att du som förälder ska få ta del av det som kommer att bli en stor del av ditt barns vardag. Inskolningen följer ett schema som bestäms i dialog med föräldrarna och startar det datum barnet har blivit placerat. När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning. ATT PÅVERKA SOM FÖRÄLDER Minst en gång per år ska personalen och barnets föräldrar ha ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Det finns också föräldramöten eller olika typer av råd och styrelser där föräldrar och personal kan delta. Enheten ska ha rutiner för att ta emot förslag och synpunkter. Har du synpunkter på verksamheten vill vi gärna ta del av dessa. Ta i första hand kontakt med ansvarig personal och chef. Mer information om syn punkter och förslag finns på under rubriken Barn och utbildning. 10

11 SÄGA UPP PLATS När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du säga upp platsen på en blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen. Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar behöver du inte säga upp platsen när barnet byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Uppsägningstid Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Västerås stad. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet. Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten. Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren. 11

12 Praktisk information AVGIFTER En plats kostar cirka kr per barn och år. Detta har du som invånare till största delen betalat genom skatter. Men du behöver komplettera kostnaden. Du betalar en viss procent av din lön, beroende på hur många timmar ditt barn är i verksamhet per vecka samt hur många barn er familj har i verksamheten. Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala. Taket är för närvarande kronor per barn och månad. Det förutsätter att hushållets sammanlagda inkomst är lika med eller överstiger kronor per månad före skatt. Den allmänna förskolan på 15 timmar per vecka fördelat på tre timmar per dag är avgiftsfri. För föräldrar som inte väljer allmän förskola tas en avgift ut enligt maxtaxans regler. Avdrag görs för alla 3-5-åringar i förskola/ pedagogisk omsorg och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. När fakturan kommer är avdraget redan gjort. Barn med funktionsnedsättning som har fyllt 13 år har fritidshem efter ordinarie skoltid och under lov utan avgift, enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. Du ska själv anmäla de inkomständringar som sker under året till Västerås stad i e-tjänsten. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du göra inkomständringen på en blankett. Västerås stad kan också skicka ut en inkomstfråga under året. Om felaktig inkomst lämnats har kommunen rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift. Avgiftsnivåer Föräldrar betalar en avgift om barnet har en plats i kommunal, fristående eller enskild verksamhet. Avgiften betalas till Västerås stad från och med första inskolningsdagen och sedan tolv månader per år, månadsvis i efterskott. Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet, då platsen ändå uppehålls. Om betalningen är försenad tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso. Detta gäller både kommunal, fri stående och enskild verksamhet, så länge skulden finns kvar. Hushåll där avgiften beräknas hamna under 100 kronor per månad betalar ingen avgift. Du kan själv beräkna din avgift på under rubriken Barn och utbildning. 12

13 FÖRSKOLA /PEDAGOGISK OMSORG, BARN 1-3 ÅR Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Avgift barn 1 barn 2 barn 3 Tid till och med 15 tim per vecka 2, 25% 1,5% 0,75% Tid över 15 tim per vecka 3% 2% 1% Avgiften gäller fram till och med den 14 augusti det år barnet fyller tre år. FÖRSKOLA /PEDAGOGISK OMSORG, BARN 3-5 ÅR Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Avgift barn 1 barn 2 barn 3 Enbart allmän förskola Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Förskola/pedagogisk omsorg 2, 25% 1,5% 0,75% (utöver allmän förskola) Avgiften gäller från och med den 15 augusti det år barnet fyller tre år. FRITIDSHEM /PEDAGOGISK OMSORG Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Avgift barn 1 barn 2 barn 3 Tid till och med 6 tim per vecka 1,5% 0,75% 0,75% Tid över 6 tim per vecka 2% 1% 1% Det yngsta barnet räknas som barn 1 och därefter med stigande ålder. 13

14 Syskonrabatt Avgift betalas för barn 1, 2 och 3 enligt maxtaxan. För barn 4 är verksamheten avgiftsfri. Syskonrabatt gäller inom och mellan kommunal, fristående och enskild verksamhet. För att få syskonrabatt ska syskonen vara folkbokförda på samma adress. Syskonrabatt gäller inte för barn i samma hushåll med olika vårdnadshavare. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas. Inkomstredovisning När Västerås stad beslutar om avgiften för ditt barns plats utgår kommunen från hushållets inkomst. Hushållet kan bestå av en ensamstående förälder eller av ett par som är gifta/sammanboende och folkbokförda på samma adress. I dessa fall ligger bådas inkomster till grund för avgiften. Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar i e-tjänsten eller på blankett. Förutom lön för arbete och inkomst av näringsverksamhet räknas också till exempel föräldrapenning, sjukpenning/sjukbidrag och arbetslöshetsersättning som inkomst. Anges ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut till dess att inkomstuppgift lämnas av hushållet. Om hushållet får ändrad inkomst ska ny inkomst meddelas till Västerås stad. Kommunen har rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift, till exempel om hushållet angett felaktig inkomst. För fler exempel på inkomst se under rubriken Barn och utbildning. Delad plats I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna samt båda föräldrarna har behov av plats, räknas båda föräldrarna som platsinnehavare. De får då delad faktura oavsett i hur stor grad de använder platsen. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Detta innebär två fakturor som gäller samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats. Föräldrarna betalar 50 procent av sin framräknade avgift. Om en förälder i ett av hushållen säger upp sin plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar full avgift. Anmäl ändrade familjeförhållanden i e-tjänsten. 14

15 Närvarotider Tiden i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg omfattar de tider du som förälder arbetar eller studerar. Det förutsätts att barnet är hemma under föräldrarnas semester och ledighet. Utgångspunkten för barnets närvarotider är föräldrarnas arbetstider/ studietider, restider, tid för dygnsvila och eventuellt ytterligare faktorer som kan vara viktiga i det enskilda fallet. Västerås stad beslutar hur mycket tid barnet får i samband med anmälan om behov av plats. När närvarotiden beslutas skiljer Västerås stad på tillfälliga och varaktiga förändringar i behovet av verksamhet. Tillfälliga förändringar, när föräldern av någon anledning har mer eller mindre arbetstid än vanligt, kan lösas tillsammans med verksamheten. Vid varaktiga förändringar, om föräldern får ändrade arbetstider under minst två månader, ska en uppdatering lämnas in till Västerås stad före ä ndringen börjar gälla. Detta kan göras i e-tjänsten eller på blankett om du inte har e-legitimation. Barn som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn har rätt till tid i förskolan/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. När båda föräldrarna är hemma med föräldra penning för nyfött barn gäller 15 timmar per vecka för syskon i förskola/pedagogisk omsorg. ÖPPETTIDER Normal öppettid i kommunal verksamhet är klockan Vid särskilda dokumenterade skäl finns utökad verksamhet från klockan 6.00 till klockan Efter klockan finns det tillgång till nattverksamhet. Öppen fritidsverksamhet för åringar är öppen klockan under skoldagar. Under lov är verksamheten öppen klockan I juli är den öppna fritidsverksamheten stängd. Möjlighet finns att ansöka om fritidshem istället. Under sommaren när många barn är lediga kan förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg slås samman. Det kan innebära att barn får vara på annat ställe än de brukar. Föräldrar erbjuds att i god tid besöka den tillfälliga placeringen. Planeringsdagar Fyra dagar per år har för skolorna och fritidshemmen möjlighet att stänga för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare har möjlighet att stänga två dagar per år. Enheten ska informera föräldrarna minst två månader i förväg. Inget avdrag på avgiften görs. Tillfälliga lösningar av verksamhet ska vid behov tillgodoses. De föräldrar som inte själva kan lösa sitt behov under dessa dagar ska meddela enheten minst två veckor i förväg. 15

16 För information om öppettider och stängningsdagar i fristående och enskild verksamhet, kontakta respektive enhet. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER I handläggningen av behov och plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg behandlas personuppgifter om barn och föräldrar som är nödvändiga för verksamheten. Exempel på personuppgifter inom familjen är namn, adress och personnummer. Uppgifterna behövs bland annat för registrering, placering i kö och vid betalning av avgift. Uppgifterna hämtas från folkbokföringsregistret. Uppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till Statistiska Centralbyrån. Det är förskolenämnden och grundskolenämnden i Västerås som är ansvarig för att upp gifterna behandlas på ett korrekt sätt. Du kan alltid vända dig till Västerås stad för att få veta vilka personuppgifter som behandlas och för att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter om dig som behandlas, så kallat registerutdrag. Skriv till Förskolenämnden (förskola/ pedagogisk omsorg) eller Grundskolenämnden (fritidshem/ pedagogisk omsorg) i Västerås stad, Västerås, som är personuppgiftsansvariga. FÖRSÄKRING Barn i kommunal förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet samt barn i fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg som är folkbokförda i Västerås ingår i Västerås stads olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller till och från bostaden samt när barnet är i verksamheten. MÖJLIGHET ATT HA PLATS I ANNAN KOMMUN Den mottagande kommunen be stämmer om det finns möjlighet att ta emot barnet. Om det finns särskilda skäl är kommunen skyldig att ge barnet en plats. Föräldrarna måste då kunna styrka de skäl som har angetts. Växelvis boende för barnet räknas inte som särskilda skäl. Ansökan om plats i annan kommun görs i e-tjänsten. Den avlämnande kommunen, i det här fallet Västerås stad, gör behovsbedömningen. VÄXELVIS PLACERING I TVÅ OLIKA KOMMUNER Västerås stad godkänner inte växelvis placering av förskolebarn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i två olika kommuner (skollagen 8 kap. 12 ). Vårdnadshavarna ska komma överens om i vilken kommun och i vilken förskola barnet ska vara placerat (föräldrabalken 6 kap. 11, 13 ). 16

17 Kontaktuppgifter KONTAKTCENTER Telefon: , vardagar E-post: Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Postadress: Västerås stad, Kontaktcenter, Västerås Har du frågor om fristående och enskild verksamhet kontaktar du respektive enhet Information om alla verksamheter och kontaktuppgifter finns på under rubriken Barn och utbildning Du kan få språkhjälp i stadshusentrén följande tider: Arabiska: tisdagar klockan Somaliska: onsdagar klockan Barn- och utbildningsförvaltningen Stadshuset, Västerås Kontaktcenter Produktion: Västerås stad, Konsult och Service

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM Här får du information om vad som gäller för verksamheterna FÖRSKOLA och FRITIDSHEM i Reviderad av KF 130923 61 Dnr: 2012.0773.101 Reviderad 150701 (ändring av Maxtaxan) Innehållsförteckning Förskolor...

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Referens Sofia Nordgren Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 Former av barnomsorg Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Läs mer

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Sida 1 av 13 Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Beslutad av bildningsnämnden 2015-06-10 Gäller från och med 2015-08-01 Sida 2 av 13 FÖRSKOLAN SKA STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolan

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun 2 Innehållsförteckning Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun... 5 Mål och styrning... 5 Sekretess... 5 Barnomsorg... 5 Förskola 1-5

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer