Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun"

Transkript

1 Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari 2013, gäller från 1 mars 2013

2 Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 2(9) Innehållsförteckning Verksamhet i Sandvikens kommun... 3 Information och platsansökan... 4 Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg... 4 Fördelning av platser... 5 Särskilt stöd... 5 Byte av plats... 5 Allmän förskola... 5 Närvarotider... 5 Avgifter... 6 Avgiftsbefrielse... 6 Inkomstuppgift... 6 Obetald faktura... 6 Öppettider... 7 Omsorg på obekväm arbetstid... 7 Föräldraledig och graviditetspenning... 7 Garantiplats... 7 Arbetssökande... 7 Sjukskriven... 7 Semester... 7 Stängning av förskola... 7 Uppsägning av plats... 8 Övrigt... 8 Synpunkter på verksamheterna... 8 Riktlinjer för placering på Dag och Natt förskola... 9 Detta häfte innehåller en sammanfattning av de bestämmelser som gäller i Sandvikens kommun för hur plats i förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) får nyttjas och för hur taxan tillämpas. Se även kommunens hemsida

3 Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 3(9) Verksamhet i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar förskola i kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Det finns också två öppna förskolor i familjecentraler (Björksätra/Vallhov och Storvik). Verksamhet i förskolegrupp eller pedagogisk omsorg omfattar barn från 1 års ålder fram till och med juli månad det år barnet fyller 6 år. Barn som ska övergå till förskoleklass flyttas över till fritidsverksamhet från 1:a måndagen i augusti månad. Allmän förskola omfattar barn i åldrarna 3-5 år från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Detta innebär att barnet har rätt till 15 avgiftsfria timmar per vecka på förskola under skolans terminstider, dock inte under skolans lovdagar. I Sandvikens kommun gäller rätten till så kallad kontakttid, motsvarande upp till 15 timmar per vecka, även yngre barn. Detta gäller inte under skolans lovdagar och medför ingen avgiftsreducering. Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern tillsammans med deras vårdnadshavare. Platsen på förskolan/i den pedagogiska omsorgen avgör inte en framtida skolplacering utan vid skolplacering är det närhetsprincipen som gäller. Verksamheten i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan Lpfö 98, skolverkets allmänna råd, diskrimineringslag och kommunplanens mål för förskolan. Vill du ha upplysningar om vad som gäller för fristående förskola tar du kontakt med den förskola där du önskar plats för ditt barn.

4 Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 4(9) Information och platsansökan Centrala delarna Helén Eriksson Ytterområdena Lena Blixt E-post: Hemsida: Postadress: Sandvikens kommun Samordnare kö/placering Kunskapskontoret Sandviken Besöksadress: Skogsfruvägen 22 På kan du söka information om samtliga förskolor i kommunen. Ansökan om en förskoleplats/plats i pedagogisk omsorg eller byte av förskola/plats i pedagogisk omsorg görs via e-tjänst på kommunens hemsida eller skriftligt på blankett som finns på Inkomstredovisning, tidsuppgift och uppsägning av plats görs i första hand via e-tjänst, eller skriftligt på blankett som finns på Blanketterna finns även i den verksamhet där barnet har sin placering. För ansökan om plats på fristående förskola gäller samma tillvägagångssätt som till kommunal verksamhet. Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Du har rätt till förskola för ditt barn enligt ovan om du och barnet är folkbokförda i Sandvikens kommun. Plats erbjuds inom 4 månader från att du anmält behov av plats i förskola. Denna garantitid gäller enbart om du sökt förskola, ej pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Du kan skjuta upp inskolningen högst 1månad från önskat startdatum. Vill du skjuta upp inskolningen ytterligare ska ny ansökan med nytt önskat startdatum göras. Barnets vårdnadshavare ska skriftligt tacka ja eller nej till placeringserbjudandet som sänds hem. Senaste svarsdatum framgår i placeringserbjudandet. Om svar ej har inkommit till detta datum finns platsen inte kvar och anmälan tas bort. Det innebär att ny anmälan måste göras. Inkomstuppgift ska lämnas in innan barnet får påbörja sin placering. Ett barn kan enbart ha en placering i förskoleverksamheten inom kommunen.

5 Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 5(9) Fördelning av platser Placering av förskolebarn sker i första hand utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Barngruppens sammansättning anpassas utifrån förutsättningarna på varje enhet. Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i förskolan är vägledande. När platserna fördelas gäller följande: 1. Barn med rätt till allmän förskola, som inte tidigare har en förskoleplats. 2. Önskat datum 3. Barn som har syskon på samma förskola som ansökan gäller. Det gäller endast om övriga anmälda barn kan erhålla plats inom garantitiden. Om inte, placeras ditt barn enligt turordningsreglerna på annan förskola. Vid kö gäller ködatum (högst 4 månader) och om två barn har samma ködatum placeras det äldsta barnet först. Särskilt stöd Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas plats. 8:e kap. 14 skollagen Byte av plats Önskan om byte av förskoleplats sker i första hand på hösten efter samma kriterier som vid fördelning av platser. Ansökan om byte görs via e-tjänst eller på blankett som finns på Allmän förskola Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har ditt barn rätt till allmän förskola som är avgiftsfri 525 timmar/år, vilket motsvarar 15 timmar/vecka och som följer skolans lov och terminer. Avgiften reduceras automatiskt. Förskolechef på förskolan beslutar hur 15-timmarstiden fördelas under veckan. Ska barnet enbart gå allmän förskola - avgiftsfritt, 15 timmar, gäller en uppsägningstid på en månad och blanketten "Allmän förskoleplats - avgiftsfri" ska lämnas till Kunskapskontoret. Anmälan ska också ske om den avgiftsfria platsen avslutas och barnet övergår till heltid - ingen uppsägningstid. Uppsägning och ansökan ska ske skriftligt på blankett som finns på Närvarotider När du har fått plats för ditt barn ska du lämna ett schema över den tid barnet ska vara i förskolan eller i pedagogisk omsorg. Du som vårdnadshavare är skyldig att vid förändringar av närvarotid omgående ändra schemat. Grunden för vistelsetiden är den tid du behöver för arbete eller studier inklusive restid.

6 Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 6(9) Blankett för vårdnadshavares arbetstider lämnas till förskolan i samband med inskolning. Schemat lämnas i första hand in via e-tjänst på kommunens hemsida eller skriftligt på blankett som finns på Om du har så oregelbundna tider att du inte kan ange bestämda klockslag i förväg ska du lämna ett preliminärt schema över vilka tider du tror att barnet kommer att närvara. Om du inte vet alls hur behovet ser ut, ange den kontakttid som gäller på barnets förskola. Schemat behövs för att personalen ska kunna planera sitt arbete. Ett barn har alltid rätt till en minsta sammanlagd närvarotid på 3 timmar per dag som föräldern arbetar eller studerar. Avgifter Heltidsplats o För barn nr 1 är avgiften 3 % av inkomsten - högst 1260 kr per månad o För barn nr 2 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 840 kr per månad o För barn nr 3 och flera utgår ingen avgift. Heltidsplats med reducerad avgift för allmän förskola o För barn nr 1 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 840 kr per månad o För barn nr 2 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 420 kr per månad o För barn nr 3 och flera utgår ingen avgift. Denna avgift gäller även för förskolebarn som är placerade enligt skollagen kap. 2 a 9. Har vårdnadshavaren/-na barn i avgiftsbelagd förskoleverksamhet och fritidshem räknas yngsta barnet som barn nr 1. Vid gemensam vårdnad skickas fakturan till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Vårdnadshavare som så önskar kan få delad faktura och avgiften baseras på respektive vårdnadshavares samt sammanboendes inkomst. Med sammanboende menas de som sammanbor med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande. Avgift betalas 12 månader per år och debiteras månadsvis i efterskott från och med inskrivningsdagen. Betalning ska ske senast angiven förfallodag. Avgiftens storlek baseras på vårdnadshavarens/-nas samt sammanboendes bruttoinkomst. Som inkomst räknas all inkomst av tjänst, rörelse och kapital enligt gällande skattelagstiftning. Avgiftsbefrielse Avgiftsbefrielse medges med 1/20 av månadsavgiften per dag om kommunen inte kunnat tillhandahålla omsorg i barnets ordinarie verksamhet eller motsvarande. Inkomstuppgift Du är skyldig att lämna inkomstuppgift innan barnet får påbörja sin placering och därefter minst en gång per år samt vid förändringar. Ändringen påverkar nästkommande månadsavgift. Debiteras familjen högsta avgift behövs ingen ny årlig inkomstuppgift lämnas. Inkomstuppgift lämnas in via e-tjänst eller skriftligt på blankett som finns på Obetald faktura Vid obetald faktura följs ekonomikontorets rutiner som innebär att ärendet, efter att påminnelse och kravskickats ut, går vidare till kronofogdemyndigheten.

7 Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 7(9) Öppettider Förskoleverksamheten har normalt öppet vardagar mellan och Omsorg på obekväm arbetstid Riktlinjer för att få placering på förskolan Dag och Natt finns på sid 9 i detta häfte. Föräldraledig och graviditetspenning I samband med syskons födelse har äldre barn rätt att nyttja sin förskoleplats i ordinarie omfattning under en månads tid. Vårdnadshavaren avgör när denna månad skall påbörjas, dock senast vid det nya barnets födelse. Vid föräldraledighet eller graviditetspenning har syskon rätt till 15 timmar/vecka i förskola eller pedagogisk omsorg. Det barn som vårdnadshavaren är föräldraledig för är ledigt från förskolan. Garantiplats Vid föräldraledighet kan du säga upp plats för äldre barn med garanti att återfå den på samma förskola som tidigare. Återgång sker vid tidpunkt som överenskommits med förskolechef. Detta gäller inte vid nya placeringar som ännu ej påbörjats. Arbetssökande Om du är arbetssökande och betalar för en heltidsplats har du rätt till minst 15 timmar/vecka. Från och med den dag du behöver utökad tid i verksamheten på grund av att du arbetar, studerar, deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingen har du rätt till förskoleverksamhet för ditt barn den tid du behöver för detta. Sjukskriven Om du är sjukskriven eller har sjukersättning bestäms barnets närvarotid i samråd mellan dig och förskolechef. Semester Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. Stängning av förskola Under sex dagar per läsår är förskolorna stängda för kompetens- och verksamhetsutveckling vilket meddelas via servicedeklaration den 1:a mars varje år. Vårdnadshavare som inte kan ordna egen omsorg vid dessa tillfällen informerar förskolechef om detta senast två veckor innan stängd dag och erbjuds annan kommunal förskoleverksamhet. Under lov och stängda dagar förekommer det att förskolor slås ihop.

8 Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 8(9) Uppsägning av plats Uppsägning av plats ska göras skriftligt via e-tjänst minst en månad i förväg. Om ett barn är frånvarande mer än en månad utan anmälan till förskolechef betraktas det som att platsen är uppsagd. Övrigt o Förskolebarn är olycksfallförsäkrade under vistelsetiden inom förskoleverksamhet samt under ordinarie färdväg till och från verksamheten. o På särskild begäran skall vårdnadshavare kunna uppvisa friskintyg för sitt barn. Synpunkter på verksamheterna Det är kommunens strävan att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med kommunen och förskoleverksamheten. Har du synpunkter ser vi gärna att du använder den blankett som finns för detta ändamål. Den är tillgänglig i kommunens alla verksamheter och på

9 Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 9(9) Riktlinjer för placering på Dag och Natt förskola Omsorg för barn under obekväma arbetstider ska inte betraktas som en skolform, till skillnad mot förskolan. Ambitionen för kommunen är att tillhandahålla omsorg under obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det. Å andra sidan finns ingen rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid. Vårdnadshavarnas ansvar för att själva hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår. 25 kap. 5 skollagen (2010:800) Propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) Intyg från arbetsgivaren samt schema som styrker att familjen har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska lämnas in tillsammans med ansökan om plats på Dag och Natt förskola. Detta gäller ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider, samt gifta eller sammanboende där båda parter arbetar sådana tider. Med sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress. Sammanboende jämställs med förälder/vårdnadshavare om han/hon sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande. Föräldrar som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. Schema för barnets närvaro ska lämnas senast 2 veckor i förväg för att förskolan ska kunna garantera att barnet kan tas emot på obekväm arbetstid. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och fritid. Förskolans målsättning är därför att alla barn ska få dygnsvila från verksamheten i genomsnitt 2 tillfällen per vecka. Barnet har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder ( ) FN s barnkonvention Artikel 31 För att säkerställa att Sandvikens Kommun erbjuder plats på Dag och Natt förskola endast till familjer som har behov av det, ska intyg från arbetsgivare som styrker behov av omsorg på obekväm arbetstid samt schema över arbetstider lämnas varje halvår. Intyget lämnas senast den 15 november samt den 15 maj varje år. Om platsen endast utnyttjats under förskoletid under 2 månaders tid krävs förnyat intyg från arbetsgivaren för fortsatt rätt till placering på Dag och Natt förskola. När barn i förskoleålder inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid, upphör platsen: 1. Det datum vårdnadshavare uppgivit på anmälan om uppsägning av plats 2. Så snart annan plats kan erbjudas på annan förskola. Förälder har inte rätt att ha platsen kvar om man tackar nej till ny plats. Dagtidsplats på Dag och Natt förskola erbjuds från 1 månad efter att intyg ej lämnats tills ny förskoleplats kan erbjudas. Ex. Förnyat intyg från arbetsgivaren har ej lämnats 15 november, platsen övergår till dagtidsplats 15 december. När barn i skolålder inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid upphör platsen: 1. Det datum vårdnadshavare uppgivit på anmälan om uppsägning av plats 2. 1 månad efter att förnyat intyg ej lämnats in. Ex. Förnyat intyg har ej lämnats in 15 november, platsen upphör 15 december. Eventuella undantag från riktlinjer om uppsägning sker i samråd med förskolechef.

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer