Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund"

Transkript

1 Fastställd av Utbildningsnämnden Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter

2 Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?... 3 VAD ÄR SKOLBARNSOMSORG?... 3 VEM HAR RÄTT TILL PLATS?... 3 HUR ANSÖKER MAN OM PLATS I FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG/FAMILJEDAGHEM?... 4 HUR ANSÖKER MAN OM PLATS I SKOLBARNSOMSORG?... 4 VILKA TURORDNINGSREGLER GÄLLER?... 4 TURORDNING FÖR ERHÅLLANDE AV PLATS... 4 NÄRVARO... 5 VISTELSETID... 5 VID ARBETE ELLER STUDIER FÅ DAGAR PER MÅNAD... 5 MÖJLIGHET ATT BEHÅLLA PLATS VID FRÅNVARO VILANDE PLATS... 5 ÖPPETTIDER... 5 PLANERINGSTID OCH KOMPETENSUTVECKLING... 5 AVGIFTSREGLER... 6 AVGIFT FÖR ALLMÄN FÖRSKOLA FÖR 4- OCH 5 ÅRINGAR (3-5 ÅR FR.O.M )... 6 AVGIFT FÖR PLATS TILL BARN SOM BEHÖVER SÄRSKILT STÖD I SIN UTVECKLING... 6 AVGIFTER VID OLIKA FAMILJEFÖRHÅLLANDEN... 6 ÄNDRADE FAMILJEFÖRHÅLLANDEN... 6 UPPGIFTSSKYLDIGHET FÖR PLATSINNEHAVARE... 7 UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING FRÅN FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM... 7 UPPSÄGNING FRÅN PLATSINNEHAVARES SIDA... 7 UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING FRÅN KOMMUNENS SIDA... 7 UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING FRÅN SKOLBARNSOMSORG... 7 UPPSÄGNING FRÅN PLATSINNEHAVARES SIDA... 7 UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING FRÅN KOMMUNENS SIDA... 7 UNDANTAG FRÅN TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER... 8 INFORMATION OCH KONTAKT

3 Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösunds kommun Dessa tillämpningsföreskrifter gäller all kommunalt driven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösunds kommun. Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen är avsedd för barn i åldern 1-12 år. Oxelösunds kommun skall erbjuda alla barn, med behov av tillsyn plats inom 4 månader. Barn 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem och barn 6-12 år erbjuds skolbarnsomsorg i form av fritidshem. Vad är förskoleverksamhet och familjedaghem? Förskola erbjuds för barn 1-5 år. Allmän förskola erbjuds fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds 15 timmar per vecka och följer skolans läsår. Pedagogisk omsorg/familjedaghem för barn 1-5 år bedrivs av dagbarnvårdare i deras egna hem. Dagbarnvårdarna samarbetar i arbetslag. Omsorg på kvällar, nätter och helger kan erbjudas vid behov. Öppen förskola är avgiftsfri och erbjuds barn i åldern 0-6 år tillsammans med sina föräldrar. Vad är skolbarnsomsorg? Skolbarnsomsorg erbjuds från och med den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Skolbarnsomsorg erbjuds i fritidshem i anslutning till respektive skola. Möjlighet finns till skolbarnsomsorg enbart under lov och erbjuds till barn i samma åldrar som för övrig skolbarnsomsorg. Omsorg på kvällar, nätter och helger kan erbjudas vid behov. Vem har rätt till plats? Rätt till plats i förskola, skolbarnsomsorg respektive pedagogisk omsorg/familjedaghem har barn som är folkbokförda i Oxelösunds kommun. Rätten omfattar de barn vars föräldrar arbetar eller studerar samt de barn som har behov av särskilt stöd för sin utveckling enligt Skollagen kap 8 5 eller 7, kap 14 5 eller 6. Plats med 15 timmars verksamhet per vecka erbjuds förskolebarn vars vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös. Vid föräldraledighet och arbetslöshet upphör rätten till skolbarnsomsorg. 3

4 Barn med växelvis boende jämställs med övriga barn i den familj där de bor under aktuell period. Barn som är asylsökande och barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd har samma rätt till plats som andra barn. Möjlighet till plats inom förskola och skolbarnsomsorg i Oxelösund finns även för barn från annan kommun. Barn som är folkbokförda i Oxelösund kan söka plats i förskola och skolbarnsomsorg i annan kommun. Hur ansöker man om plats i förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem? Ansökan om plats görs på Oxelösunds kommuns hemsida, E-tjänst förskola skola. Ansökan bör göras senast fyra månader innan plats önskas. När barnet anmäls till barnomsorgskön får det ett ködatum. Ködatumet är detsamma som anmälningsdatum men kan aldrig vara tidigare än 4 månader före önskat placeringsdatum. När det gäller en plats inom den allmänna förskolan sker placering utan väntetid. Hur ansöker man om plats i skolbarnsomsorg? Ansökan om plats görs på Oxelösunds kommuns hemsida, E-tjänst förskola skola. Ansökan bör göras i god tid innan plats önskas. Vilka turordningsregler gäller? Barnet placeras i kö enligt följande turordning för erhållande av plats, ansökningsdatum samt födelsedatum. Turordning för erhållande av plats Vid fördelning av tillgängliga platser inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen sker prioritering enligt följande: 1. Barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 8 5 eller 7, kap 14 5 eller 6 placeras i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg före andra barn. 2. Syskonförtur gäller yngre syskon i de fall där det äldre syskonet har en plats och behåller den under föräldraledighet. 3. Placering av barn om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Placering sker med hänsyn till när arbete eller studier påbörjas. 4. Placering av barn om vårdnadshavaren är arbetslös eller föräldraledig. Förutsatt önskat datum för behovet av plats har uppgivits sker placeringen med högst fyra månaders väntetid efter ködatum (se ovan). 4

5 Närvaro Vistelsetid Platsen får nyttjas under arbets- och studietid plus rimlig restid samt sovtid i samband med skiftarbete. Schema ska lämnas via Oxelösunds kommuns hemsida, E-tjänst förskola skola. Vid vuxenstudier eller högskolestudier räknas vistelsetiden efter den tid som vårdnadshavare erhåller studiestöd för, eller efter studerandepoäng. Vid förälders/föräldrars sjukdom har barnet rätt att behålla sin plats enligt överenskommelse. Vid arbete eller studier få dagar per månad Barnet deltar i verksamheten enligt schema de dagar och den tid arbetet eller studierna pågår. Under vårdnadshavarens schemalagda lediga dagar kan förskolebarn erbjudas att delta i verksamheten 3 tim/dag. Erbjudandet gäller endast under skolans läsårstider och inte under lördagar, söndagar och helgdagar. Lunch serveras inte. Vårdnadshavare och personalen samråder om vilka tider barnet ska delta i verksamheten. Möjlighet att behålla plats vid frånvaro vilande plats Vid barns frånvaro från förskola finns möjlighet att behålla platsen upp till två månader genom att platsen hålls vilande. Platsinnehavaren erlägger ordinarie månadsavgift under den tid som platsen är vilande. Vid längre ledighet ska ansökan om att hålla plats vilande ställas av platsinnehavare till kommunens barnomsorgshandläggare. Beslut fattas av utbildningschefen. Öppettider Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall så långt som möjligt vara tillgängligt på de tider då det finns ett vistelsebehov. Ramtiden är men kortare öppettider kan förekomma. Öppettider i pedagogisk omsorg/familjedaghem utgår från dagbarnvårdarens arbetstid. Dagbarnvårdarens schema följer så långt det är möjligt barnens tider. Ändringar av barnets schema kan innebära förflyttning till annat familjedaghem inom arbetslaget. Vissa förskolor, fritidshem och familjedaghem stänger under semesterperioden. Barnen vistas då på annan förskola, fritidshem eller familjedaghem. Planeringstid och kompetensutveckling Fem dagar per läsår stängs verksamheten för planering och kompetensutveckling. Information ska ges två månader i förväg om vilka dagar det gäller. Om du inte har möjlighet att ordna tillsyn för ditt barn kommer ersättningsplats att erbjudas. 5

6 Avgiftsregler Maxtaxa tillämpas för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Avgiften är en månadsavgift och betalas av platsinnehavaren 12 månader per år, även under semester, sjukdom eller annan ledighet. Avgiften beräknas med en fast procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomstuppgift ska lämnas via Oxelösunds kommuns hemsida, E-tjänst förskola skola; - när barnet skrivs in i förskola eller skolbarnsomsorg - när hushållets inkomst ändras Utbildningskontoret gör årliga inkomstkontroller hos Skatteverket. Avgift för allmän förskola för 3-5 år För de barn som har en plats i förskola tas ingen avgift ut för den vistelsetid som understiger 526 timmar per år. I de fall vistelsetiden överstiger 525 timmar reduceras avgiften under 9 månader (från 1 september 31maj), med ett belopp som motsvarar de avgiftsfria 525 timmarna per år. Avgift för plats till barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling För förskolebarn som beviljats plats utifrån behov av särskilt stöd i sin utveckling tas avgift ut endast för den del av vistelsetiden som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Avgifter vid olika familjeförhållanden Gifta/sammanboende med gemensamma barn Sammanboende föräldrar med gemensamma barn är båda platsinnehavare. Familjens sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande. Gifta/Sammanboende utan gemensamma barn Vid sammanboende utan gemensamma barn är vårdnadshavare platsinnehavare. Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och make/maka/sambo. Gemensam vårdnad I de fall föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, räknas avgiften ut på den avgiftsgrundande inkomsten och övriga förhållanden för den förälder där barnet bor, om endast den föräldern är platsinnehavare. I de fall föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, och båda har behov av plats räknas var och en eller i förekommande fall tillsammans med ny make/maka/sambo, som platsinnehavare och ansvarar för sin avgift och sin del av platsen. Den sammanlagda kostnaden får då inte överstiga maxkostnad för en plats. Ändrade familjeförhållanden Om förhållandena i familjen förändras påverkas avgiften. Vid äktenskapsskillnad eller upplöst samboförhållande beräknas ny avgift från och med det datum som föräldrarna är folkbokförda på skilda adresser. Platsinnehavare skall snarast anmäla ändrade familjeförhållanden till barnomsorgshandläggare i Oxelösunds kommun. 6

7 Uppgiftsskyldighet för platsinnehavare Platsinnehavare ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas om allt som kan påverka avgiftens storlek såsom familjeförhållanden, avgiftsgrundande inkomst, arbetslöshet, föräldraledighet mm. Utebliven uppgift om schema och/eller inkomst Om inkomstuppgift och/eller schema inte lämnas via Oxelösunds kommuns hemsida, E-tjänst förskola skola. beräknas en skälig avgift utifrån av kommunen kända/uppskattade förhållanden. När uppgifter för fastställande av rätt avgift inkommit till handläggaren justeras avgiften från det datum rätt avgift börjat gälla. De inkomstuppgifter som vårdnadshavarna har lämnat till kommunen kommer att jämföras med den taxerade årsinkomsten hos skatteverket. Uppsägning och avstängning från förskola och familjedaghem Uppsägning från platsinnehavares sida Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag en uppsägning inkommer till utbildningskontoret. Uppsägning lämnas via Oxelösunds kommuns hemsida, E-tjänst förskola skola. Platsinnehavare betalar avgift under hela uppsägningstiden. Uppsägning och avstängning från kommunens sida Uppsägning/avstängning från kommunens sida kan ske då: Plats inte utnyttjas enligt överenskommelse I de fall då platsen inte utnyttjas enligt schema eller särskild överenskommelse äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är en månad, räknat från den dag som platsinnehavare mottagit kommunens beslut om uppsägning. Platsinnehavare betalar avgift under uppsägningstiden. Månadsavgiften inte betalas av platsinnehavaren I de fall platsinnehavaren inte betalar fastställd månadsavgift äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägning och avstängning från skolbarnsomsorg Uppsägning från platsinnehavares sida Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag en skriftlig uppsägning inkommer till utbildningskontoret. Platsinnehavare betalar avgift under hela uppsägningstiden. Vid arbetslöshet kan platsen sägas upp omgående. Det finns dock möjlighet att behålla platsen i en månad med ordinarie avgift. Uppsägning och avstängning från kommunens sida Uppsägning/avstängning från kommunens sida kan ske då: Plats inte utnyttjas enligt överenskommelse I de fall då platsen inte utnyttjas enligt schema eller särskild överenskommelse äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är en månad, räknat från den dag som platsinnehavare mottagit kommunens beslut om uppsägning. Platsinnehavare betalar avgift under uppsägningstiden. Månadsavgiften inte betalas av platsinnehavaren I de fall platsinnehavaren inte betalar fastställd månadsavgift äger kommunen rätt att säga upp platsen. 7

8 Undantag från tillämpningsföreskrifter Möjlighet finns att ansöka om undantag från kommunens tillämpningsföreskrifter gällande barn som har behov av särskilt stöd för sin utveckling i enlighet med Skollagen kap 8 5 eller 7, kap 14 5 eller 6 Ansökan görs skriftligt på avsedd blankett som finns på respektive förskola/fritidshem samt på Utbildningskontoret. I ansökan ska barnets särskilda behov beskrivas. Intyg från exempelvis läkare/specialpedagog bör bifogas. Beslut om undantag från tillämpningsföreskrifterna fattas av utbildningschefen på delegation av nämnden. 8

9 Information och kontakt Utbildningschef Barnomsorgshandläggare Oxelösunds kommuns hemsida 9

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Nya platserbjudande i förskola/familjedaghem januari-december Bifoga alltid Infobrev och FÖRSKOLEHÄFTET November December Januari Februari Byte av

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer