Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb"

Transkript

1 Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

2 Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7 Flytt till annan kommun...8 Avgiften...8 Vad kostar det...10 Självservice på Ansökan om plats, uppsägning av plats, lämna inkomstuppgift och schemaändring gör du enklast via Självservice på kommunens webbplats, Du kan också använda en blankett. Den finns att hämta på under Blanketter och i kommunens kundtjänst i Posthuset, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg. Kontakt Vill du ha kontakt med en handläggare är du välkommen att ringa Järfälla kommuns kundtjänst, telefon Information in English, Arabic, Spanish and Somali This information is also available in English, Arabic, Spanish and Somali on our website Verksamheter omsorg*, 1-5 år Järfälla kommun erbjuder plats i förskola eller pedagogisk omsorg för barn mellan ett och fem år. Allmän förskola gäller för barn från och med den 1 juli det år de fyller tre år. Allmän förskola innebär att förskoleverksamhet eller verksamhet i pedagogisk omsorg är avgiftsfri 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Verksamheten följer skolans läsår och förskolechefen avgör hur timmarna ska förläggas. Förskoleklass för 6-åringar Från hösten det år barnet fyller sex år erbjuds plats i förskoleklass. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år och följer skolans läsår. Fritidshem och pedagogisk omsorg Fritidshemmet är öppet för elever i förskoleklass till och med den sista juli det år eleven slutar i årskurs 3. Fritidshemmet är öppet skoldagar och under lov. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till fritidshem. Fritidsklubb, åk 4-6 Fritidsklubb drivs i öppen verksamhet för elever i årskurs 4 6. Öppen verksamhet innebär att personal ansvarar för barnet under vistelsen på fritidsklubben, men inte för att barnet kommer dit eller går hem en viss tid. 2 * Pedagogisk omsorg omfattar bland annat familjedaghem. 3

3 Rätt till plats omsorg, 1-5 år Barn som är folkbokförda i Järfälla kommun och har fyllt ett år har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg när deras vårdnadshavare arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldralediga. Garantitiden är fyra månader. För att vara garanterad plats någonstans i kommunen måste du ansöka senast fyra månader innan du önskar platsen. I möjligaste mån ska plats erbjudas inom rimligt avstånd från barnets bostad. Om du är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka. Förskolechefen avgör, utifrån de förutsättningar som finns på förskolan och i samråd med dig, hur närvarotiden ska förläggas. Vid föräldraledighet ska byte till 30 timmar per vecka göras senast 30 dagar efter syskonets födelse. Det finns möjlighet att låta sexåringar avstå från förskoleklass och istället gå kvar i förskolan eller i pedagogisk omsorg. Barnet går då direkt från förskola eller pedagogisk omsorg till årskurs 1. Det finns möjlighet att ansöka om plats i förskoleklass för barn från fem år. Fritidshem och pedagogisk omsorg Elever som går i förskoleklass till och med årskurs 3 och är folkbordförda i Järfälla kommun har rätt till plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg när deras vårdnadshavare arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldralediga. Rätt till plats upphör den 31 juli samma år som eleven slutar årskurs 3. Om du är föräldraledig har syskon rätt till plats på fritidshem eller i pedagogisk omsorg under skoldagar mellan klockan 9 och 16, men inte under skollov och studiedagar. Närvarotiden förändras 30 dagar efter syskonets födelse. Fritidsklubb, åk 4-6 Fritidsklubb drivs i öppen verksamhet för elever i årskurs 4 6. Eleven har rätt att delta i fritidsklubb till och med den 31 juli det år eleven slutar årskurs 6. Om du är föräldraledig har syskon rätt att delta i verksamhet på fritidsklubb. Ändrade förhållanden Du är skyldig att meddela förändringar som påverkar behovet av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering. Att söka plats omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, under Självservice. Ansökan kan du göra när ditt barn har fått ett personnummer. För att du ska vara garanterad plats någonstans i kommunen måste du ansöka senast fyra månader innan du önskar platsen. Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. Fritidshem och pedagogisk omsorg Övergång från förskola till fritidshem sker automatiskt inom Järfälla kommun. Om ditt barn inte har behov av fritidshem måste du säga upp platsen. Om du är nyinflyttad eller om ditt barn inte tidigare har gått i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem i Järfälla kommun måste du ansöka om plats. Det gör du enklast på under Självservice. Söka till annan kommun Om du är folkbokförd i Järfälla och vill söka plats till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i en annan kommun gör du det på en särskild ansökningsblankett. Blanketten finns att hämta på www. jarfalla.se under Blanketter. Fritidsklubb, åk 4-6 Om ditt barn vill delta i fritidsklubb från årskurs 4 anmäler du det på under Självservice. Anmälan görs varje termin och är bindande. 4 5

4 Turordningsregler Närvarotid omsorg, 1-5 år Ansökningsdatum är ködatum. Om du lämnar nya önskemål får de nya alternativen ett nytt ködatum. Du kan ange högst tre alternativ. Alternativen ska vara rangordnade. Vid placering tas hänsyn till barnets plats i kön, barnets ålder, syskons placering inom förskolan, vårdnadshavares önskemål och barngruppens sammansättning. Syskonförtur gäller till den förskola där äldre syskon går. Förturen gäller till och med den sista mars det år det äldre syskonet fyller sex år. Om ett förstahandsval inte kan tillgodoses vid placering, får barnet stå kvar i kön för att senare kunna flyttas över till högre rangordnade alternativ. Det ursprungliga ködatumet gäller. Om du som vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering, men vill stå kvar i kön, upphör garantitiden, det vill säga rätt till plats senast fyra månader efter ansökningsdatum. Efter beslut av kommunens pedagogkonsult kan barn i behov av särskilda insatser ges företräde till plats. Erbjudande om plats skickas till båda vårdnadshavarna för kännedom. Den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört undertecknar platserbjudandet. Ditt barn måste börja på förskolan eller i pedagogisk omsorg inom 14 dagar från erbjudet placeringsdatum, annars erbjuds platsen till annat barn. Högsta närvarotid är 55 timmar per vecka. Lägsta närvarotid är 15 timmar per vecka. Ändring av schema anmäler du en månad i förväg på under Självservice. Schemaändringen ska vara varaktig. Minskad närvarotid under normal ledighet som till exempel semester, ferieuppehåll och inskolning påverkar inte avgiften. Vid sammanhängande frånvaro/ ledighet får du behålla platsen i högst tre månader. Du ska alltid anmäla frånvaro/ledighet till förskolan, pedagogisk omsorg eller fritidshemmet. Du betalar avgift under frånvaron/ledigheten. Efter tre månader avslutas placeringen om du inte använder platsen. Uppsägning av plats Om ditt barn är sjukt sammanhängande mer än 14 dagar kan du få avdrag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs. Kontakta kundtjänst för mer information. I undantagsfall kan verksamheten tvingas stänga på grund av personals sjukdom eller frånvaro. I sådana fall kan du få avdrag på avgiften. Verksamheten har rätt att genomföra fyra planeringsdagar per år utan att avdrag görs på avgiften. En förutsättning är att barn vid behov ges möjlighet till verksamhet på en annan enhet. Verksamheten ska meddela planeringsdagar minst två månader i förväg. Du säger upp din plats via Självservice på Uppsägning av plats görs av den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört. Undantag gäller om båda vårdnadshavarna är platsinnehavare *. Uppsägningstiden är 30 dagar. Du betalar avgift under uppsägningstiden. Om du säger upp din plats men önskar ny plats inom fyra månader debiteras retroaktiv avgift för månaderna där emellan. Övergång från förskola till fritidshem sker automatiskt. Om barnet inte har behov av fritidshem måste du säga upp platsen. Det gör du på under Självservice. 6 * Platsinnehavare, se sid 8-9 under rubriken delad faktura. 7

5 Flytt till annan kommun Vid flytt till annan kommun får du behålla platsen i Järfälla i högst Avgiften För plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb betalar du en avgift. Samma avgift gäller för verksamheter i kommunal respektive enskild regi. Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är inkomstrelaterad, det vill säga hushållet betalar i förhållande till inkomst. Avgiften beräknas på hushållets bruttoinkomst * där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses gifta eller sammanboende. Du betalar avgift från barnets första dag i verksamheten, inklusive dagar för inskolning. 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum. vi inkomstuppgift debiterar vi högsta avgift. Om din inkomst, dina familjeförhållanden eller din sysselsättning ändras, eller om kommunen ber om det, ska du alltid lämna ny uppgift. Betalning Avgiften debiteras månadsvis, är preliminär och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta och förseningsavgift enligt gällande räntelag. Från 2013 gör Järfälla kommun en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att skickas ut med en slutkorrigering av avgiften. ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att ni båda blir platsinnehavare. Avgiften grundas på båda hushållens inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Underskrift krävs av er båda. Skuld till kommunen Avgift som inte betalas trots påminnelse överförs till inkasso. Ditt barn kan stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Familj som har en skuld till kommunen kan inte få plats såvida det inte föreligger särskilda skäl enligt Skollagen kapitel 8, 7 och kapitel 14, 6. Maxtaxa tillämpas. Kom ihåg att lämna inkomstuppgift När ditt barn har fått en plats ska du alltid lämna inkomstuppgift. Inkomstuppgift lämnar du via Självservice på kommunens webbplats, Saknar Om det uppstår ett tillgodohavande på en faktura avräknas beloppet på kommande fakturor vilket framgår av texten på fakturan. Delad faktura Om ni som vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor hos er växelvis finns möjlighet att 8 * Bruttoinkomst omfattar skattepliktiga inkomster. 9

6 Vad kostar det? Vid inkomster upp till kronor betalar du en fastställd procentsats av hushållets bruttoinkomst per månad. Vid inkomster från kronor betalar du högsta avgift. När du som vårdnadshavare har mer än ett barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ges syskonrabatt. Det yngst placerade barnet räknas som barn ett, nästa som barn två och så vidare. Från och med barn fyra debiteras ingen avgift. På kan du få hjälp att räkna ut din avgift. Avgift för fritidshem eller pedagogisk omsorg till och med årskurs 3 Avgiften beräknas i procent av hushållets inkomster. Maxtaxa tillämpas. Barn Procent av Maxtaxa, kr per månad hushållets inkomster 1 2 % 840 kr/mån 2 1 % 420 kr/mån 3 1 % 420 kr/mån 4 och följande - Ingen avgift Avgift för förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Avgiften beräknas i procent av hushållets inkomster och utifrån antal timmar per vecka som barnet är schemalagt i verksamheten. Maxtaxa tillämpas. Barn Procent av Maxtaxa, kr per månad hushållets inkomster 1 3 % kr/mån 2 2 % 840 kr/mån 3 1 % 420 kr/mån 4 och följande - Ingen avgift Barn 1 3 år Antal timmar Procent av avgiften Maxtaxa, kr per månad per vecka % 844 kr/mån > % 1046 kr/mån > % 1260 kr/mån Barn 3-5 år med allmän förskola Antal timmar Procent av avgiften Maxtaxa, kr per månad per vecka Enbart allmän förskola - Ingen avgift > % 630 kr/mån > % 844 kr/mån För föräldralediga med skolbarn på fritidshem eller i pedagogisk omsorg minskas avgiften under juli månad med 100 procent och under övriga månader med 61 procent. Avgift för fritidsklubb, åk 4 6 Avgiften för fritidsklubb är 600 kronor per termin, oavsett när under terminen eleven börjar eller slutar i verksamheten. Avgiften är en fast avgift, oavsett inkomst. Anmälan till fritidsklubb är bindande. Avgiften återbetalas ej. Avgift för barn i behov av särskilda insatser Barn ett till tre år som är i behov av särskilda insatser kan efter prövning beviljas avgiftsfri verksamhet 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år

7 Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av Skollagen. Gäller från This information is also available in English, Arabic, Spanish and Somali on our website Barn- och ungdomsförvaltningen, Järfälla , Produktion: Järfälla Kommun Avgifter och regler Februari 2013 Tryck: JMS Mediasystem AB

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Nya platserbjudande i förskola/familjedaghem januari-december Bifoga alltid Infobrev och FÖRSKOLEHÄFTET November December Januari Februari Byte av

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer