Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun"

Transkript

1 Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun Gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet samt barnomsorg på obekväm arbetstid Reviderade augusti 2014 Fastställd Un 53 1

2 Innehåll Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun... 1 Barnomsorgsregler i Upplands-Bro kommun... 3 Gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och omsorg på obekväm arbetstid... 3 Verksamheter... 3 Förskolor och pedagogisk omsorg... 3 Allmän förskola... 3 Öppen förskola... 3 Fritidshem... 4 Öppen fritidsverksamhet... 4 Barnomsorg på obekväm arbetstid... 4 Fristående verksamheter (förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem)... 5 Försäkring... 5 Tystnadsplikt... 5 Öppethållande... 5 Rätt till plats... 5 Ansökan om plats... 6 Regler vid kö... 7 Platserbjudande... 7 Platsinnehavare... 8 Tillsynstider... 8 Byte av plats... 9 Övergång från förskola till fritidshem... 9 Frånvaro... 9 Uppsägning av plats... 9 Taxor inom barnomsorgen i Upplands-Bro kommun Avgiftsgrundande inkomst Inkomstredovisning Beräkningsgrunder Avgift debitering Avgift - i procent av bruttoinkomsten Reduktion av avgiften i vissa fall

3 Barnomsorgsregler i Upplands-Bro kommun Gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och omsorg på obekväm arbetstid Verksamheter Förskolor och pedagogisk omsorg I Upplands-Bro finns både kommunala och fristående förskolor. Avgift betalas för såväl förskoleplats som plats i pedagogisk omsorg enligt taxa för förskolebarn. Förskolorna tar emot barn i åldern 1-5 år. Pedagogisk omsorg (tidigare s.k. familjedaghem) bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år. Allmän förskola Allmän förskola erbjuds barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. För 3-5-åringar som redan är inskrivna i förskola eller i pedagogisk omsorg reduceras avgiften från och med hösten det år barnet fyller tre år. 3-, 4- och 5- åringar som inte har omsorg i någon förskoleverksamhet erbjuds den allmänna förskolan tre timmar om dagen fem dagar i veckan under ett verksamhetsår som totalt omfattar 525 timmar. Ingen avgift betalas. Verksamheten i allmän förskola följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att ingen allmän förskola erbjuds under grundskolans höst-, jul-, sport-, påsk-, och sommarlov. Öppen förskola Den öppna förskolan vänder sig till föräldrar 1 vars barn inte har plats i förskola. Verksamheten i öppna förskolan är avgiftsfri. 1 För att variera texten används begreppen förälder respektive vårdnadshavare synonymt i detta dokument även om vårdnadshavare i rättslig mening är det korrekta begreppet. 3

4 Fritidshem Bedrivs både av kommunala och fristående skolor med enskild huvudman. Elever i förskoleklass och grundskola kan vara inskrivna i fritidshem fram till höstterminens start det år eleven fyller 10 år. Avgift betalas enligt taxa för fritidshem. Även barn som börjat förskoleklass före hösten det år barnet fyller sex år betalar avgift enligt taxan för fritidshem. Rektor fattar beslut i det enskilda fallet om tidigare start i förskoleklass utifrån skolans möjlighet att ta emot barnet med hänsyn till antalet barn i förskoleklassen. Elever över 10 år kan vara inskrivna i fritidshem om det finns särskilda omständigheter dock längst till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Beslut om detta är delegerat till chefen för resursteamet. Öppen fritidsverksamhet Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den kan också vara ett komplement till skolbarn som är i pedagogisk omsorg. Barnen är inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Barnomsorg på obekväm arbetstid Upplands-Bro kommun erbjuder även omsorg för barn till vårdnadshavare som har obekväma arbetstider (definierat som: kvällar, nätter och helger 365 dagar per år). Möjligheten ges om vårdnadshavaren inte kan ordna omsorgen själv. Denna omsorgform innebär att en barnskötare som är anställd av kommunen tar hand om barnet i barnets hem. Barnskötare kan också lämna och hämta barnet i ordinarie dagverksamhet (förskola, fritidshem) om så behövs med hänsyn till vårdnadshavarens arbetstid. Barnomsorg på obekväm arbetstid gäller för: två vårdnadshavare där båda arbetar obekväm arbetstid, ensamstående vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid, andra skäl till exempel om vårdnadshavaren vistas på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring. För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid ska vårdnadshavarna: ha ett stadigvarande behov av minst sex månader och minst 20 timmar obekväm arbetstid per månad, styrka att arbetsgivaren inte har möjlighet att förlägga arbetet till vardagar dagtid, styrka att man inte själv kan ordna omsorgen, samt styrka sin arbetstid i god tid före den månad då omsorgen ska starta. 4

5 Fristående verksamheter (förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem) Fristående verksamheter med enskilda huvudmän finns i kommunen inom förskola, skola/fritidshem och pedagogisk omsorg. De fristående verksamheterna ansvarar själva för placeringar och har egna system för kö. Vårdnadshavare gör överenskommelser med den fristående verksamheten om öppettider, tillsynstid, eventuell syskonförtur mm. Vårdnadshavare som önskar placera sitt barn i en fristående verksamhet kontaktar denna på egen hand. Kontaktuppgifter finns via kommunens hemsida. Försäkring Barn i barnomsorgen och skolelever är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller både under den tid som barnet vistas i verksamheten, och på fritiden. Tystnadsplikt Personalen i samtliga verksamheter har tystnadsplikt. Öppethållande Förskolorna och fritidshemmen är normalt öppna , måndag - fredag. Den öppna fritidsverksamheten är normalt öppen från skoldagens slut till kl samt under lov. Den öppna fritidsverksamheten är förlagd till Hällkana (ca ) under vissa sommarlovsveckor. Respektive verksamhet får stänga högst 4 dagar per läsår för utvärdering och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas föräldrarna vid varje läsårs start och vid nyplaceringar. Föräldrar och förskolechef/rektor kommer överens om hur tillsynen ska ordnas för de barn som behöver tillsyn under dessa dagar. Under sommaren, vid vissa större helger och när personalen har planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala förskolor/skolor samt stängning av vissa förskolor/skolor. Rätt till plats Alla barn till föräldrar som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till plats om barnet stadigvarande vistas hos föräldern. Förskoleplacering sker tidigast när barnet är 1 år. Kommunen ska enligt 8 kap. 14 skollagen (2010:800) erbjuda plats inom fyra månader, eller senast under den månad som angivits i ansökan om den ligger längre framåt i tiden än fyra månader. 5

6 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har enligt skollagen rätt att anvisas plats i förskola (8 kapitel, 7 ) eller fritidshem (14 kapitel, 6 ). Behovet ska utredas och beslutas av resursteamet. I dessa fall ska placering ske skyndsamt. För att vara garanterad plats någonstans i kommunen måste ansökan göras senast fyra månader innan platsen önskas. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Vid placering tas hänsyn till barnets plats i kön, barnets ålder, syskons placering inom förskolan, vårdnadshavares önskemål och barngruppens sammansättning. Kommunen strävar efter att så långt det är möjligt tillgodose föräldrarnas önskemål, men om många har samma önskemål så kan det förekomma att plats erbjuds som inte överensstämmer med föräldrarnas förstahandsval. Undantagsvis kan erbjudande om plats i annan kommundel förekomma. Fritidshemsplats ska erbjudas utan väntetid vid den skola som barnet går i. Föräldrar som flyttar från kommunen får behålla barnets/barnens plats i högst en månad från den dag folkbokföring i annan kommun skett. Barn som bor i andra kommuner kan efter ansökan få plats i kommunens förskolor i mån av plats. Föräldrar som önskar plats i annan kommun eller annan huvudman tar själva kontakt för att få plats. Ansökan om plats Ansökan om plats i Upplands-Bro kommun görs via kommunens e-tjänst. I ansökan ska tre rangordnade önskemål anges. (Undantag: vid ansökan om byte går det bra att ange färre önskemål). Den som inte är folkbokförd i Upplands-Bro kommun ska göra en av följande två åtgärder för att ansökan ska godkännas: 1. Vid inflyttning till Upplands-Bro kommun kompletteras ansökan med en kopia på hyres- eller köpekontrakt, som visar att man snart är bosatt i kommunen. 2. Den som även i fortsättningen kommer att vara bosatt i en annan kommun ska fylla i en särskild ansökan om att få plats i Upplands-Bro. I den ansökan anges vilka skäl man har för att få plats i Upplands-Bro. 6

7 Regler vid kö Utgångspunkten är att föräldrarnas förstahandsönskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt. Anmälningsdatum gäller som ködatum. Barnet ska vara minst 3 månader innan man ställer barnet i kö. Det finns två undantag från dessa regler: Förtur lämnas till barn som av kommunen bedöms vara i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 7, skollagen (2010:800) (gäller förtur i tid; ej till viss förskola). Förtur gäller för syskon, om plats önskas vid den förskola där ett syskon går. Platserbjudande Platser fördelas i huvudsak vid bestämda tidpunkter för en kommande tremånadersperiod. Platserbjudande skickas via e-tjänsten. Föräldrarna ska svara på platserbjudandet inom 10 dagar. Om erbjudandet inte besvaras avregistreras ansökan efter 10 dagar. Svarsalternativ vid platserbjudande: Ja tack! Platsen accepteras och ansökan avregistreras. Ja tack, men vill stå kvar i kön för byte. Platsen accepteras och ny ansökan för byte skapas automatiskt. Om den erbjudna platsen motsvarar vårdnadshavares förstahandsönskemål skapas ett nytt ködatum. Om erbjudandet inte motsvarar förstahandsönskemålet behålls det ursprungliga ködatumet. Nej tack! Platsen accepteras inte och ansökan avregistreras. Nej tack, men vill stå kvar i kö! Platsen accepteras inte. Om den erbjudna platsen motsvarar vårdnadshavares förstahandsönskemål skapas ett nytt ködatum. Om erbjudandet inte motsvarar förstahandsönskemålet behålls det ursprungliga ködatumet. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering, men vill stå kvar i kön, upphör garantitiden, det vill säga rätt till plats senast fyra månader efter ansökningsdatum. 7

8 Platsinnehavare Platsinnehavare är den/de vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Undantag: När barnets vårdnadshavare inte bor tillsammans, men har gemensam vårdnad och barnet bor lika stor del hos båda vårdnadshavarna, och båda har behov av plats, kan platsen delas mellan vårdnadshavarna. En förutsättning för detta undantag är att båda vårdnadshavarna är bosatta i Upplands-Bro kommun. Plats kan endast erhållas på en förskola/ett fritidshem inom Upplands-Bro kommun. Tillsynstider Vid placeringstillfället kommer vårdnadshavare överens med förskolechef/rektor om vilka tillsynstider som ska gälla för barnet. Dessa tider gäller tills anmälan om ändring lämnats. Ändringar i tillsynstiden för barn som har plats på förskola eller i fritidshem ska anmälas via e-tjänsten. Varaktig förändring av tillsynstiden ska meddelas förväg. För barn till föräldrar som arbetar eller studerar gäller att tillsynstiden ska stå i förhållande till den tid som föräldern arbetar eller studerar, inklusive restiden till och från arbetet/studieplatsen. När vårdnadshavare är lediga enstaka dagar från arbete eller studier kan begränsad tillsynstid ges. I förskola kan barnet då vara i verksamhet under 5 timmar. För barn i fritidshem begränsas tiden till 2 timmar efter skoltid. För barn till föräldrar som inte är sysselsatta i förvärvsarbete eller studier gäller att tillsynstiden i förskoleverksamhet är begränsad till 5 timmar per dag, företrädesvis kl Förskolechefen avgör om annan förläggning av tiden ska ske. I fritidshemmen är närvarotiden begränsad till 2 timmar per dag efter skoldagens slut. Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske. Under grundskolornas lovperioder medges tillsynstid för barn vars föräldrar inte arbetar eller studerar i begränsad omfattning. I såväl förskolor som fritidshem medges dessa barn då max 5 timmars verksamhetstid per dag. Förskolechef/rektor kan besluta om hur närvarotiden förläggs vid lov. Vanligtvis gäller kl Tillfällig utökning av tiden för barn till arbetsökande ska vara möjlig, om den arbetsökande föräldern har ett tillfälligt arbete enstaka dagar, eller då föräldern är kallad till anställningsintervjuer. Barn som redan har plats när förälder blir arbetslösa eller föräldralediga eller av annan orsak upphör med arbete eller studier, får ha kvar den tidigare överenskomna tillsynstiden i 14 dagar. 8

9 Byte av plats Byte av plats kan ske om föräldrarna så önskar. Föräldrar kan i samband med platserbjudande anmäla att de vill stå kvar i byteskö med anmälningsdatum enligt reglerna om platserbjudande. Föräldrar som önskar byta av annan anledning, till exempel på grund av flyttning inom kommunen får anmälningsdatum från den dag ansökan registreras i e-tjänsten. Byte av plats får företrädesvis ske i samband med att ett nytt verksamhetsår börjar i augusti. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna vara överens om byte. Övergång från förskola till fritidshem Övergång från förskola till fritidshem sker den 1 augusti. Barnets plats på förskolan avslutas automatiskt den 31 juli. Vårdnadshavare kan säga upp platsen tidigare om barnet inte har behov av fritidshem. Om barnet behöver fritidsplats ska ansökan göras i e-tjänsten efter bekräftelse från skolan om plats i förskoleklass. Frånvaro Anmälan om sjukdom, semester eller annan frånvaro ska lämnas till berörd personal så snart som möjligt. Barnet får behålla sin plats högst 3 månader vid överenskommen frånvaro. Avgift betalas under frånvarotiden. Uppsägning av plats Uppsägningen av plats ska ske via e-tjänsten. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna vara överens. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag den registreras i e-tjänsten. Avgift betalas under uppsägningstiden, även om platsen inte utnyttjas. Om barnet placeras på nytt inom en tremånadersperiod efter uppsägningstidens slut tas avgift ut retroaktivt för den mellanliggande tiden. Barn som har plats i kommunens verksamheter kan i vissa fall sägas upp från sin plats, till exempel om avgiften inte har betalats eller om placeringen inte har utnyttjats på det sätt som man har kommit överens om vid placeringen. Familj som har skuld till kommunen avseende förskole- eller fridtidshemsavgift, riskerar att inte kunna få plats i avgiftsbelagd barnomsorg. 9

10 Taxor inom barnomsorgen i Upplands- Bro kommun Taxan gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid. Tolkning och tillämpning av taxan handläggs av Utbildningskontoret. Avgiftsgrundande inkomst Som avgiftsgrundande inkomst räknas lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under det aktuella året. Inkomstredovisning Inkomstredovisning ska registreras i e-tjänsten i samband med att erbjudande om plats accepteras. Om kommunen saknar inkomstuppgift från vårdnadshavare kommer högsta avgift att debiteras. Nya uppgifter ska alltid lämnas när familjeinkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras, samt när kommunen ber om det. Avgiften ändras påföljande månad. Kontroll av den avgiftsgrundande inkomsten sker en gång per år. Från 2014 gör Upplands- Bro kommun en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att skickas ut med en slutkorrigering av avgiften. Om det uppstår ett tillgodohavande på en faktura avräknas beloppet på kommande fakturor vilket framgår av texten på fakturan. Beräkningsgrunder Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses gifta eller sammanboende. Inkomsten beräknas alltså på båda parterna i ett hushåll oavsett om de är vårdnadshavare/ biologiska föräldrar till barnet/barnen som har barnomsorgsplats eller inte. Barnets vårdnadshavare är uppgiftsskyldig angående sammanboendes ekonomiska förhållanden. Vid placering av barn i samma hushåll hos både kommunen och en enskild huvudman samordnas taxorna så att avgiften fastställs med hänsyn tagen till hushållets samtliga placerade barn. Varje huvudman uppbär avgift för det eller de barn som är placerade i huvudmannens verksamhet. Om det finns två platsinnehavare bosatta på varsitt håll i Upplands-Bro kommun beräknas avgiften utifrån den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 10

11 Avgift debitering Avgift erläggs för 12 månader per år oavsett närvaro. Månadsavgiften betalas i förskott med slutlig korrigering på nästkommande fakturor. Inskolningen är avgiftsfri i två veckor, när barnet/en placeras i barnomsorgen för första gången. Börjar eller slutar placeringen under månaden räknas avgiften per dag, så att den motsvarar 1/30 av månadsavgiften. Om barnet inte kan tas emot i barnomsorgen och kommunen inte kan erbjuda barnet omsorg på annat sätt, görs avdrag med 1/30 av månadsavgiften per dag. Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 30 dagar reduceras avgiften från den 31 dagen med 1/30 per dag. Oavsett vilket barn som är sjukt reduceras avgiften för det yngsta barnet i familjen. Sjukdomen skall alltid styrkas med läkarintyg. Retroaktivt beviljas en nedsättning av avgiften på grund av sjukt barn 60 dagar efter den sista sjukdagen. Avgift - i procent av bruttoinkomsten Månadsavgiften beräknas i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst är kr/månad. En låginkomstrabatt finns, som innebär att avgiften reduceras med 30 % vid inkomster på kr per månad eller lägre och med 10% vid inkomster mellan kr per månad. Avgiften i förskola/familjedaghem är: Avgiften i fritidshem är: 3 % av inkomsten för första barnet 2 % av inkomsten för första barnet 2 % av inkomsten för andra barnet 1 % av inkomsten för andra barnet 1 % av inkomsten för tredje barnet 1 % av inkomsten för tredje barnet Avgift tas ut för högst tre barn. Hushåll med mer än tre barn samtidigt placerade i kommunal eller fristående barnomsorg betalar endast för de tre yngsta barnen. Om barnen i hushållet är placerade i olika verksamhetsformer gäller följande: Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Reduktion av avgiften i vissa fall För 3, 4 och 5- åringar som har en tillsynstid som överstiger 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 30,7% från och med den allmänna förskolans start på hösten det år barnet fyller tre år. 11

12 För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som anvisas förskoleplats enligt 8 kap. 9 Skollagen (2010:800), tas avgift ut till den del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan. Det innebär atten avgiftsreducering ges motsvarande 37,5% av ordinarie taxa. Beslut fattas efter utredning av Resursteamet. 12

Regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun

Regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun Regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro Utbildningsnämnden 103 1 december 2015. I kraftträdande med övergångsperiod kvartal 1 2016. www.upplands-bro.se Regler för

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 2015-11-03 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Förskolechef

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:9-710 Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun Antagen av KF 2001-10-25 109 Reviderad av KF 2002-12-18 160 Reviderad

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som önskar annan tillämpning på

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Under revidering Sidan 2 av 6 Riktliner för

Läs mer

Tillämpningsregler För förskoleverksamhet och fritidshem

Tillämpningsregler För förskoleverksamhet och fritidshem Tillämpningsregler För förskoleverksamhet och fritidshem Innehåll Hypernet Hypernet 3 Omsorgsformer 4-5 Taxa 5-8 Tillämpningsregler 9-10 Försäkring och synpunktshantering 11 Välkommen till våra förskolor,

Läs mer

Tillämpningsregler För förskoleverksamhet och fritidshem

Tillämpningsregler För förskoleverksamhet och fritidshem Tillämpningsregler För förskoleverksamhet och fritidshem Innehåll Hypernet Omsorgsformer Taxa Tillämpningsregler Försäkring och synpunktshantering 3 4-5 5-8 9-10 11 Välkommen till våra förskolor, förskoleklasser

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Innehåll 1 Barnomsorg i Lekebergs kommun... 3 2 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2014-05-12 Fastställd: Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-16 55 Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : BUN2014/60-4 Regler och avgifter för förskola,

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Innehåll Regler för kommunal förskoleverksamhet... 3 Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg... 3 Plats

Läs mer

Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2016-02-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Erik Edwardsson Castor UN.2016.8

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem från och med 1 januari 2016. Vårdnadshavare som önskar annan

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning Hej, förälder! Vi vill börja med att hälsa ditt barn och dig välkommen till oss, vi hoppas att ni ska trivas och att ditt barn ska uppleva härliga år tillsammans med nya kompisar och våra medarbetare.

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Dnr 2015/183

Dnr 2015/183 2016-03-11 Dnr 2015/183 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun 2016-04-01 Skollagen (2010:800) 8 kapitlet innehåller bestämmelse om förskolan: 3 Barn som är bosatta i Sverige och

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2015-05-19 Fastställd: BON 2015-06-16 68 Gäller för: Bildning- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Helen Petersson Reviderad: Dnr : BON2015/196 Regler och avgifter för förskola, fritidshem

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun.

Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun. Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-09-14 Förskola Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg RIKTLINJER 1[6] Referens Christina Carlsson Mottagare Utbildningsnämnden Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 2016-07-01. Riktlinjerna

Läs mer

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet Datum 2015-04-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillämpningsregler för s förskolor och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsregler för förskola/familjedaghem Barn- och utbildningsnämnden är huvudman

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen Rev 72/15 Rev 175/15 Rev 277/15 Rev 283/16 Rev 302/16 1(7) Riktlinjer och avgifter för

Läs mer

Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun

Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 173 Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden Diarienummer: BUN/2016:496-640 Ersätter: Gäller fr o m: 2017-01-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: för placering i barnomsorg i Strängnäs kommun

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. BUN Gäller från och med Dnr 161/

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. BUN Gäller från och med Dnr 161/ Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem BUN 2015-09-09 Gäller från och med 2016-01-01 Dnr 161/2015-640 3 (11) 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 1.1 Förskola

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017-03-01 Diarienummer UN 2015:170 Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 1 november 2015 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.)

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.) Villkor för att erhålla plats 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr BUN/2010:159 Barnomsorgsenheten Monica Winbladh, 016-710 54 57 1 (8) KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte...3 2. Omfattning...3 3. Rätt

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Dokumenttyp: Riktlinjer UN-2017/49 Diarienummer: UN-2017/49 Beslutande nämn: Utbildningsnämnden Beslutsdatum: 2017-02-13 Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m Reviderad 2016-10-24 65 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2017-01-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för att reglera förskola

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2016-078 Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3.

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Barn ska erbjudas plats i förskola från 1 års ålder och på fritidshem från förskoleklass/grundskola i den omfattning

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06

REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06 Beslut 2014-04-07 Gäller från och med 2014-08-01 REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06 P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Barnomsorgen i Östhammars kommun

Barnomsorgen i Östhammars kommun BESLUT 2011-06-09 Dnr 2012-09-13 Revidering 2014-03-20 Revidering Barnomsorgen i Östhammars kommun Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern

Läs mer

Plats hos flera huvudmän Förskola erbjuds inte till barn som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet hos annan huvudman.

Plats hos flera huvudmän Förskola erbjuds inte till barn som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet hos annan huvudman. 1(7) REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA Beslutad 2015-06-15 Reviderad 2015-10-26 Gäller från och med 2016-01-01 Dnr 2015/147 RÄTT TILL FÖRSKOLA Förskola tillhandahålls för - barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg).

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg). Syfte Beskrivning av tillämpningsföreskrifter för taxa Gäller för Referensdokument Skollagen Ansvar och genomförande Uppföljning Vart tredje år och vid lagändringar Tillämpningsföreskrifterna baseras på

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regler för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1 TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I LOMMA KOMMUN Föräldrars rätt till barnomsorg Vid förvärvsarbete/studier: Barn 1-2 år Omsorgstid: Föräldrars arbetstid/studietid

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och

Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i olika former för barn i åldern 1 12/13 år, i den omfattning som behövs

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun

Författningssamling i Borlänge kommun Författningssamling i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 - senast reviderad 2017-06-13 Metadata om dokumentet

Läs mer