Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ansöka om plats på förskola i Malmö"

Transkript

1 Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg.

2 Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet Förskoleverksamhet vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare som arbetar i sina egna hem med barngruppen. Öppettiderna i förskola och pedagogisk omsorg är måndag-fredag klockan , vid behov fram till klockan Förskolor och pedagogisk omsorg i Malmö bedrivs i kommunal och fristående regi. Omsorg på obekväm tid I Malmö finns några kommunala förskolor som erbjuder omsorg mellan klockan alla dagar på året, vid behov fram till klockan Dessa kallas OB-förskolor. Nattomsorg erbjuds i nuläget endast på en förskola klockan alla dagar på året. Allmän förskola Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och följer skolans läsår. Om ditt barn enbart går i allmän förskola är barnet ledigt när skolan har studie- och lovdagar. För de barn som redan har plats i förskola blir det en avgiftssänkning för allmän förskola, från och med augusti det år barnet fyller 3 år. Eftersom allmän förskola följer läsårstiderna betalar du full avgift under juni och juli. Ansöka om plats i kommunal förskoleverksamhet Rätt till plats Ditt barn kan börja förskolan tidigast från det datum barnet fyller ett år. Din familj ska vara folkbokförd/bosatt i Malmö kommun för att barnet ska ha rätt att påbörja platsen. Om du/ni arbetar eller studerar har barnet rätt till plats i förskolan utifrån dina/era arbets- /studietider samt restid. Om någon i familjen är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar per vecka. Om någon i familjen är föräldraledig för annat barn har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar per vecka 2 månader efter att syskonet fötts och 15 timmar per vecka under resten av föräldraledigheten. Anmälan om plats När du vet vilket datum du/ni är i behov av en förskoleplats kan du anmäla detta till förskoleförvaltningen. Det är viktigt att du anmäler detta senast fyra månader innan önskat startdatum för att kunna få en plats till detta datum. I din anmälan måste du ange minst ett och gärna flera olika önskemål om förskolor. Du kan önska plats på kommunala förskolor i hela Malmö kommun. 1

3 När du anmäler ditt behov av plats får du ett turordningsdatum: Om du anmäler ditt behov minst fyra månader före önskat startdatum blir ditt turordningsdatum fyra månader före önskat startdatum. Om du anmäler ditt behov mindre än fyra månader före önskat startdatum blir ditt turordningsdatum samma datum som ditt anmälningsdatum Anmälan gör du via vår e-tjänst på hemsidan eller via den blankett som kan skrivas ut från malmo.se. Har du skyddad adress eller saknar svenskt personnummer anmäler du via blanketten. Blanketten ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Vill du anmäla ditt barn till en fristående verksamhet måste du ta kontakt direkt med förskolan eller den pedagogiska omsorgen. OB-förskola Har din familj behov av omsorg tidig morgon, kvällstid eller helger ska detta anges i anmälan. Barnet kommer då att stå i kö till samtliga OB-förskolor och erbjuds plats på närmast lediga OB-förskola utifrån er folkbokföringsadress. Har din familj behov av omsorg på natten ska du utöver anmälan om förskola skicka in blanketten Ansökan om nattomsorg. Blanketten finns att skriva ut från malmo.se. Skicka även in uppgifter som styrker ditt/ert behov av nattomsorg. Om ditt barn har en förskoleplats och OB- eller nattomsorgsbehov uppstår, ska detta anmälas till förskoleförvaltningen. Målsättningen är att du får en OB- eller nattomsorgsplats inom fyra månader. Anmälningsblanketter ska vara undertecknade av samtliga vårdnadshavare. Om behovet av OB- eller nattomsorg upphör ska du meddela förskolan detta. Ditt barn kommer då att erbjudas en plats på dagtid. Antingen erbjuds ni plats på den förskola där ditt barn har OB-omsorg eller, om detta inte är möjligt, erbjuds plats på närmast tillgänglig förskoleplats utifrån er folkbokföringsadress. Hänsyn kommer att tas till dina önskemål. Allmän förskola De barn som inte går i förskola, och som har rätt till allmän förskola, får under våren ett erbjudande hem om möjlighet till plats i allmän förskola från och med kommande hösttermin. Har du inte anmält ditt barn till allmän förskola inför höstterminsstarten men nu önskar göra detta, ta kontakt med förskoleförvaltningen. Särskild anmälningsblankett finns att skriva ut från malmo.se. Önskemål om att byta förskola Om ditt barn har en förskoleplats och du har önskemål om att byta förskola gör du en ny anmälan om plats, vilket innebär ett nytt turordningsdatum. Turordningsdatumet är då samma som anmälningsdatum. Eftersom du redan har en förskoleplats i Malmö kommun får du inget garanterat datum. Det går inte att svara på hur lång tid det tar att få en plats på de förskolor du önskat eftersom det beror på hur många andra barn som önskar byta till dessa förskolor, det kan ta allt ifrån två månader till mer än ett år. Använd blanketten Anmälan till förskoleverksamhet eller anmäl via vår e-tjänst. Blanketten ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. 2

4 Ändringar i anmälan Vill du ändra något i anmälan kan du använda vår e-tjänst eller kontakta förskoleförvaltningen på telefon: Det är bara vårdnadshavare som kan göra dessa ändringar. Vid ändringar av önskade förskolor påverkas inte turordningsdatumet. Vid ändringar av önskat startdatum ändras även turordningsdatumet, till fyra månader före önskat startdatum. Fördelning av platser Vid ledig plats på en förskola ska erbjudandet gå till den som önskat plats på förskolan. Om flera familjer önskat samma förskola turordnas barnen enligt följande: 1. Syskonförtur vilket innebär: Har ditt barn syskon på förskolan har ditt barn förtur till den lediga platsen. 2. Turordningsdatum, se avsnitt Anmälan om plats och Önskemål om att byta förskola. Har två barn samma turordningsdatum går det äldre barnet före det yngre barnet. Vid nyplacering är du/ni garanterad en plats om behovet anmälts fyra månader i förväg. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna, kommer barnet att placeras på den förskola som har ledig plats och som ligger närmast er folkbokföringsadress. Mätning av avstånd mellan förskola och folkbokföringsadress görs med mätverktyg på malmo.se. Vid byte av förskola kan väntetiden bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på de önskade förskolorna. Beslut om erbjudande av plats Har du gjort en nyanmälan senast fyra månader innan du har behov av förskoleplats, kommer ditt barn att erbjudas en plats till det önskade datumet. Plats erbjuds i första hand på önskade förskolor. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på någon önskad förskola kommer ni att erbjudas närmast lediga plats utifrån er folkbokföringsadress. Har du anmält önskemål om att byta förskola kommer ditt barn att erbjudas ny plats, i enlighet med turordningsreglerna, när en plats på någon av de önskade förskolorna blir ledig. Avtal Du bekräftar att du vill ha den erbjudna platsen genom att underteckna det avtal som skickats till folkbokföringsadressen eller logga in på webanmälan och besvara erbjudandet. Avtalet undertecknas antingen digitalt via vår webbtjänst eller på blankett. Samtliga vårdnadshavare ska underteckna avtalet. Tacka ja till plats När du tackat ja till en plats måste platsen påbörjas från inskrivningsdatumet. Tacka nej till plats Om du tackar nej till erbjuden plats måste en ny anmälan om plats göras. Du får då ett nytt turordningsdatum, vilket innebär att du blir erbjuden plats inom en ny fyramånadersperiod. 3

5 Tackar du nej till byte av förskola kan din nya väntetid till önskade förskolor bli olika lång. Väntetiden är beroende av tillgång till lediga platser, hur många som önskat samma förskolor samt vilka turordningsdatum dessa familjer har. Om du erbjuds plats i ute-, buss- eller cykelförskola och inte ansökt om/önskat detta har du rätt att tacka nej till platsen. Du behåller då din ursprungliga anmälan och ditt turordningsdatum. När ditt barn har plats i förskoleverksamhet Vistelsetid Om du arbetar eller studerar har du som vårdnadshavare rätt att lämna ditt barn på förskolan utifrån dina/era arbetstider/studietider samt restid. När du eller någon av er har semester eller lov är huvudregeln att ditt barn inte ska vara på förskolan. Barn som har plats i allmän förskola, d.v.s. alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, har rätt att delta i verksamheten under terminstid, även när du eller någon av er har semester. Om ditt barn har behov av längre vistelsetid, som stöd i sin utveckling, kan detta erbjudas efter särskild prövning. Kontakta förskolechefen för information om detta. Om ditt barn har eget behov av vistelsetider på grund av din familjs speciella situation kan detta erbjudas efter särskild prövning. Kontakta förskoleförvaltningen för information om detta. Har du en plats med nattomsorg har ditt barn rätt till förskoleverksamhet på dagtid utifrån ditt/era schema. Om någon i familjen är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar per vecka. Tiden förläggs inom intervallet klockan , efter överenskommelse med förskolan. Om familjen utökas med ett nytt syskon får äldre syskon vara på förskolan 30 timmar per vecka de första två månaderna efter att barnet fötts. Därefter har äldre syskon rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka. Tiden förläggs inom intervallet klockan , efter överenskommelse med förskolan. Om du är föräldraledig och planerar att studera/arbeta under din föräldraledighet kan ditt barns vistelsetid i förskolan bedömas utifrån antingen din föräldraledighet eller dina studier/arbete. Blir någon i familjen sjuk eller sjukskriven har barnet rätt till samma vistelsetider som före sjukskrivningen. Om du har behov av andra tider ta kontakt med förskolechefen för överenskommelse om detta. All förändring av vistelsetid ska i god tid anmälas till förskolan. Gäller det ändringar såsom påbörjad/avslutad föräldraledighet, att du är arbetssökande eller fått arbete ska detta anmälas på särskild blankett som finns att få på förskolan. Blanketten ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Avgift När du fått plats i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift från och med inskrivningsdatumet. I Malmö kommun betalar du en avgift som grundar sig på den samlade 4

6 inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Malmö kommun tillämpar maxtaxa, läs mer på malmo.se eller kontakta debiteringsenheten. När förskolan är stängd Förskola och pedagogisk omsorg stänger för verksamhetsutveckling fyra dagar per år. Du får i god tid veta dessa datum. Har du vid dessa tillfällen behov av omsorg ges möjlighet till detta på den egna förskolan eller på annan förskola. Förskolor kan slå samman sina verksamheter under sommar eller vid jul/nyår. Du kommer i så fall att få information om detta i god tid och även information om vilken förskola som kommer att erbjudas. Under en sammanslagning kommer personal från din förskola, dock inte alltid personal från din avdelning, att följa med till den andra förskolan. Uppgifter som ska lämnas När barnet börjar på förskolan ska du lämna uppgifter om adress, telefonnummer osv. Du ska också lämna in skriftliga uppgifter till förskolan som gäller dina/era arbetstider, studier och restider. Om du får ändrade arbetsförhållande, blir föräldraledig, ska börja arbeta/studera eller barnet ska sluta på förskolan, ska du lämna in skriftliga uppgifter till förskolan om detta. Andra uppgifter som förskolan kommer att be om är semester, nära anhöriga m.m. När du gör en förändring av ditt arbetsschema, som innebär att ditt barn behöver vara på förskolan mellan kl och 18.30, måste uppgift om det ändrade schemat lämnas till förskolan senast 14 dagar innan. Detta gäller även dig som har OB-förskola, när det ändrade arbetsschemat innebär att ditt barn behöver vistas på förskolan mellan klockan och Uppgift om hushållets totala inkomst måste lämnas till debiteringsenheten för att du ska få rätt avgift. Du blir debiterad högsta taxan om dessa uppgifter inte lämnas in. Blanketten Inkomstanmälan för barnomsorg finns på malmo.se. Uppsägning av plats Uppsägning ska alltid ske när du ska avsluta ditt barns förskoleplats. Du säger upp platsen skriftligt eller via webbtjänsten två månader innan ditt barn ska sluta. Du kan säga upp din plats antingen via vår webbtjänst på malmo.se eller lämna en skriftlig uppsägning till förskolans personal. Blanketten finns på förskolan och på malmo.se. Uppsägningen ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Som uppsägningsdatum gäller den dag den signerade digitala uppsägningen registrerats alternativt det datum förskolan mottagit och signerat den skriftliga uppsägningen. Om du tackat ja till en plats och av någon anledning inte tänker påbörja den, måste du säga upp platsen enligt ovan. Även i detta fall blir uppsägningstiden två månader och du måste betala för platsen under uppsägningstiden. Om du inte använder en påbörjad plats under längre tid än två månader, på grund av till exempel en lång semester eller ledighet, riskerar du att förlora platsen. Du betalar avgift även om du inte använder platsen. Du kan i undantagsfall göra en förfrågan till förskolechefen om längre uppehåll än två månader. 5

7 Om du flyttar från Malmö kommun har ditt barn rätt att behålla förskoleplatsen i en månad efter att barnets folkbokföring i Malmö kommun upphört. Byte av plats Om ditt barn fått erbjudande om ny plats och det gäller byte mellan två kommunala förskoleverksamheter krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning. Om ditt barn fått erbjudande om ny plats och det gäller byte mellan kommunal förskoleverksamhet och fristående förskoleverksamhet ska du säga upp platsen skriftligt två månader i förväg. Mer information På Malmö kommuns hemsida malmo.se kan du få mer information om kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg, kontaktuppgifter, vanliga frågor och svar med mera. Du kan också hitta blanketter och länk till webbtjänsterna. Kontaktuppgifter Förskoleförvaltningen Tel: Postadress Förskoleförvaltningen Malmö stad Besöksadress Rönnbladsgatan 1B Debiteringsenheten Tel: Besöksadress Augustenborgsgatan 26A 6

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Referens Sofia Nordgren Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 Former av barnomsorg Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Sida 1 av 13 Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Beslutad av bildningsnämnden 2015-06-10 Gäller från och med 2015-08-01 Sida 2 av 13 FÖRSKOLAN SKA STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolan

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun 2 Innehållsförteckning Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun... 5 Mål och styrning... 5 Sekretess... 5 Barnomsorg... 5 Förskola 1-5

Läs mer