Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år."

Transkript

1 förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. Tillämpas vid placeringsdatum från och med

2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för barn folkbokförda i Malmö kommun... 2 Information till vårdnadshavare... 2 Rätt till plats enligt skollagen... 2 Plats i förskoleverksamhet för barn folkbokförda i Malmö Kommun... 2 Nyttjande av plats... 3 Vistelsetid... 3 Överenskommelse med vårdnadshavare... 4 Uppsägning av plats i förskola eller familjedaghem... 4 Placering utanför Malmö... 4 Förskoleverksamhetens öppettider... 4 Plats i kommunal förskoleverksamhet i Malmö kommun... 5 Anmälan om behov av plats... 5 Erbjudande av plats... 5 Fördelning av platser... 5 Omsorg på obekväm tid och nattomsorg... 6 Ja/Nej till erbjuden plats... 6 Vårdnadshavares uppgiftsskyldighet... 6 Barn boende i annan kommun

3 Generella bestämmelser för barn folkbokförda i Malmö kommun Malmö kommuns tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamheten avser regler för ansökan och placering i förskola, samt i annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg) riktat till barn i åldrarna 1-5 år. Information till vårdnadshavare Kommunövergripande fastställt informationsmaterial gällande förskoleverksamheten i Malmö kommun ska rutinmässigt delges vårdnadshavaren. Förskoleförvaltningen ska informera om den förskoleverksamhet som kommunen anordnar samt om motsvarande fristående verksamhet som kommunen godkänt. Rätt till plats enligt skollagen Förskoleverksamhet ska tillhandahållas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap. 5 och 25 kap 5 skollagen). Barn vars föräldrar är arbetslösa och barn vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka (8 kap 6 skollagen ). Barn ska från och med höstterminen det år då de fyller tre år erbjudas förskola (allmän förskola) under minst 525 timmar om året (8 kap 4 skollagen). Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (8 kap 7 skollagen). Plats i förskoleverksamhet för barn folkbokförda i Malmö Kommun I Malmö erbjuds (gäller kommunal och fristående verksamhet): - barn plats tidigast från och med det datum barnet fyller 1 år. - barn som är i behov av förskola för sin egen skull, och barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd i sin utveckling, plats efter utredning och individuell prövning. - barn till vårdnadshavare som är föräldralediga för vård av annat barn 15 timmar per vecka. De som har plats när syskonet föds erbjuds 30 timmar per vecka i två månader från det datum syskonet föds. - barn till vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande 30 timmar per vecka. 2

4 - barn från och med höstterminen det år de fyller tre år allmän förskola. En inbjudan till allmän förskola i kommunal regi sänds ut under våren till de barn som under året fyller tre år och inte redan är inskrivna i förskolan. Inbjudan sänds till barnets folkbokföringsadress. Rätt till plats har barn som är bosatta i Sverige Med bosatt avses även det som anges i 29 kap. 2 skollagen. Malmö kommun svarar för att barn som bor i Malmö erbjuds förskoleverksamhet. Vid bedömning av rätt till förskoleverksamhet ska vårdnadshavarens sammanboende partner, som inte är vårdnadshavare, inte jämställas med sådan. Två månader efter det att barnet flyttat från kommunen upphör rätten att behålla tilldelad plats, med undantag för vad som anges under rubriken Barn boende i annan kommun. Nyttjande av plats Förskoleverksamheten är öppen året runt med undantag för fyra dagar per år då förskolor har rätt att stänga för verksamhetsutveckling. För de som behöver barnomsorg ska annan förskoleverksamhet.kunna erbjudas dessa dagar. Allmän förskola följer skolans läsårsindelning och dess lovdagar. Eventuell semesterstängning ska planeras så att omsorgsbehovet kan tillgodoses även för de barn vars vårdnadshavare har semester under annan period. Vistelsetid Barnets vistelsetid ska bedömas såväl utifrån barnets behov av pedagogiskt planerad gruppverksamhet som utifrån föräldrarnas behov av barnomsorg. Vid semester eller lov för någon av vårdnadshavarna ska barn normalt inte delta i förskoleverksamhet med undantag av de barn som har plats i allmän förskola. I Malmö gäller följande - för barn som har plats på grund av föräldrarnas arbete eller studier utgörs omsorgstiden normalt av vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt skälig restid till och från arbets-/studieplatsen (gäller även vid växelvis boende). Då vårdnadshavare arbetar på natten har barnet rätt till förskoleverksamhet under dagen. - barn som har plats utifrån eget behov ska ha den omsorgstid som barnet bedöms behöva. - barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorgstid som deras speciella behov kräver. - för barn med rätt till 15 respektive 30 timmars förskoleverksamhet per vecka ska tiden normalt förläggas i intervallet då aktivt arbetssökande och föräldralediga vårdnadshavare börjar arbeta eller studera, ska barnet vid behov av utökad vistelse erbjudas detta utan 3

5 oskäligt dröjsmål. Behovet av utökad tid tillgodoses i första hand på respektive förskola. - om vårdnadshavare uppbär sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller föräldrapenning för ofött barn görs individuell bedömning av barnets vistelsetid. Överenskommelse med vårdnadshavare Barn ska skrivas in i verksamheten genom skriftlig överenskommelse mellan huvudman och vårdnadshavare. Överenskommelsen ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare för att vara giltig. Uppsägning av plats i förskola eller familjedaghem Plats i förskola och familjedaghem ska sägas upp skriftligt minst två månader innan det datum då vårdnadshavaren inte längre önskar att barnet ska vistas i verksamheten. Uppsägningen ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare för att vara giltig. Som uppsägningsdatum gäller den dag förskolan/familjedaghemmet mottagit den skriftliga uppsägningen. Om barnet inte utnyttjar inskolad/påbörjad placering under två månader kan rätten att behålla platsen upphöra efter individuell prövning utifrån familjens fortsatta behov av barnomsorg. Placering utanför Malmö Barn som ska erbjudas förskoleverksamhet i hemkommunen kan söka plats i en annan kommuns förskoleverksamhet, fristående eller kommunal. Det är den mottagande kommunens bedömning som avgör om barnets förhållande motiverar en plats i kommunens förskoleverksamhet. Innan en kommun fattar beslut om att ta emot barn, ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun, om det inte bedöms som onödigt. Ersättningen regleras utifrån den barnsomsorgspeng som gäller i Malmö kommun. Föräldraavgift debiteras i enlighet med Malmö kommuns avgiftsregler, debiterande sker enligt överenskommelse med mottagande kommun. Förskoleverksamhetens öppettider Förskoleverksamheten har fastställda ramtider för dagtid, obekväm arbetstid och för nattomsorg enligt följande: Dagtid, måndag-fredag (inga helgdagar), vid behov fram till Obekväm arbetstid alla dagar på året, vid behov fram till Nattomsorg, året runt. 4

6 Plats i kommunal förskoleverksamhet i Malmö kommun När vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader (8 kap 14 skollagen). Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål (8 kap 15 skollagen). Anmälan om behov av plats En anmälan kan ske så fort behovet är känt. Nyinflyttade, med känd adress i Malmö, kan anmäla behov tidigast fyra månader innan barnet stadigvarande vistas i Malmö. Anmälan görs på en särskild anmälningsblankett eller via webbanmälan (malmo.se). Önskat placeringsdatum kan tidigast anges till det datum barnet fyller 1 år. Godkänd anmälan innebär att barnet står anmäld till alla kommunala förskolor i Malmö kommun. Omsorgsbehov dagtid, samt i förekommande fall på obekväm arbetstid, registreras vid anmälan. Vårdnadshavare som har behov av nattomsorg ska kontakta förskoleförvaltningen för en särskild prövning. Prövningen görs utifrån föräldrarnas arbetstider samt barnets och familjens situation i övrigt. Om vårdnadshavaren har önskemål om särskild förskola och/eller särskilt familjedaghem ska detta anges i anmälan. Vårdnadshavare ska särskilt ange om man önskar anmäla barnet till familjedaghem. Vårdnadshavare, vars barn enbart nyttjar den allmänna förskolans tretimmarsverksamhet och som får behov av utökad vistelsetid, ska göra en anmälan om behov av ny plats. Erbjudande av plats Vid placering av nya barn beaktas också barngruppernas storlek och sammansättning. Vid erbjudande av plats tas särskild hänsyn till vårdnadshavare som önskar ha syskon på samma förskola/familjedaghem. Ändring av önskat placeringsdatum kan göras fram till dess att det finns en plats reserverad för barnet, anmälningsdatum förblir då detsamma. Fördelning av platser Barn erbjuds plats utifrån önskat placeringsdatum. Om flera barn har samma placeringsdatum erbjuds det barn först plats som har tidigast anmälningsdatum. 5

7 Om fler barn dessutom har samma anmälningsdatum erbjuds det barn först plats som är äldst. Omsorg på obekväm tid och nattomsorg Barn som har behov av omsorg på obekväm tid och barn som har behov av nattomsorg erbjuds sådan plats utifrån tillgängliga platser i kommunen. Dessa barn erbjuds plats enligt samma fördelningsprincip som angetts ovan. Barn som har behov av omsorg på obekväm tid och barn som har behov av omsorg på natten erbjuds sådan plats, utifrån gällande placeringsordning, oavsett om de redan har en plats på dagtid, på obekväm tid eller om de saknar plats. Om behovet av omsorg på obekväm tid eller behovet av nattomsorg upphör ska barnet omplaceras till plats på dagtid. Plats erbjuds då i första hand på förskola så nära barnets hem som möjligt. Barn som erbjuds specialförskola utifrån att det behöver särskilt stöd i sin utveckling i enlighet med 8 kap. 7 skollagen kan, utifrån barnets behov och familjens situation i övrigt, erhålla förskoletransport. Vårdnadshavare som har behov av detta ska kontakta Förskoleförvaltningen för en särskild prövning. Ja/Nej till erbjuden plats Om vårdnadshavare tackar nej till plats har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader enligt 8 kap. 14 skollagen. Undantag från detta gäller då vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats i verksamhet som drivs med konfessionell eller särskild pedagogisk inriktning. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats måste ny anmälan göras. Detta gäller även i de fall vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats men samtidigt önskar byta till annan förskola (överflyttning). Vårdnadshavares uppgiftsskyldighet Vårdnadshavare är skyldig att lämna in skriftliga uppgifter avseende arbetstider eller studier samt restid. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar i förskoleverksamhet, när förvaltningen efterfrågar det samt vid ändrade förhållanden. Vid förändrade tider som innebär behov av barnomsorg efter kl på dagtid eller efter kl på obekväm tid ska uppgifterna lämnas senast 14 dagar innan den nya tiden gäller. Om vårdnadshavare inte inkommer med begärda uppgifter som utvisar behovet av förskoleverksamhet eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden kan barnets tid i verksamheten komma att begränsas. 6

8 Barn boende i annan kommun Om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden och i mån av plats kan barn från annan kommun erbjudas plats i kommunala och fristående förskolor inom Malmö. Barnets hemkommun ersätter Malmö kommun respektive den fristående förskolan för kostnaderna. Huvudmännen måste vara överens om placering och ersättningsnivå. Förskola i kommunal respektive fristående regi, som tar emot barn från annan kommun ska anmäla detta till Förskoleförvaltningen i Malmö kommun. Vid placering i kommunal förskoleverksamhet debiteras föräldraavgift enligt överenskommelse med hemkommunen. 7

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Sida 1 av 13 Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Beslutad av bildningsnämnden 2015-06-10 Gäller från och med 2015-08-01 Sida 2 av 13 FÖRSKOLAN SKA STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolan

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun 2 Innehållsförteckning Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun... 5 Mål och styrning... 5 Sekretess... 5 Barnomsorg... 5 Förskola 1-5

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer