Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09."

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med Reviderad Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Samtliga kommunala verksamheter skall bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av skollag, skolförordning, läroplaner, kommunala mål samt följande tillämpningsbestämmelser. Verksamhet i enskild regi skall bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av skollag, skolförordning, gällande regler för kommunal ersättning till förskola, förskoleklass och fritidshem i enskild regi samt följande tillämpningsbestämmelser med undantag för bestämmelserna under rubrikerna Anmälan och turordning samt Rutiner för inlämningsuppgifter / /. Reglerna gällande minskning respektive ökning av vistelsetiden för aktivt arbetssökandes och föräldraledigas barn gäller även för enskild förskola. Vistelse För rätt till plats i förskoleverksamhet gäller att barnet skall vara bosatt i Sverige och stadigvarande vistas i Malmö kommun. Med begreppet stadigvarande menas en vistelse som är avsedd att vara minst två månader. Rätten till plats i förskoleverksamhet gäller året runt med undantag för allmän förskola, se nedan. Eventuell semesterstängning skall planeras så behovet av barnomsorg kan tillgodoses även för de föräldrar som har semester under annan period. Detta gäller även enskild förskola. Förskolans öppettider skall i görligaste mån anpassas efter föräldrars behov av barnomsorg under dagtid. Vid behov av barnomsorg i övrigt hänvisas till så kallade ob-förskolor respektive dagbarnvårdare. Rätt till plats Barn 1 3 år Reguljär förskoleverksamhet Barn 1 3 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, eller utifrån barnets eget behov, erbjuds plats i förskoleverksamhet i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarens arbetstider, studietider och restider till och från förskoleverksamheten (2 a kap. 6 ). Även då ena vårdnadshavaren arbetar dagtid och den andra nattid har barnet rätt till förskoleverksamhet under dagen. För barn som placerats utifrån det egna behovet skall platsen erbjudas i den omfattning som barnet bedöms behöva. Barn 1 3 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn eller är aktivt arbetssökande, erbjuds plats i förskoleverksamhet under 15 timmar per vecka (2 a kap 6 a och 6 b skollagen). Respektive stadsdelsfullmäktige ansvarar för att organisera de 15 timmarna utifrån egna förutsättningar.

2 Barn 4 5 år Allmän förskola Från och med höstterminen det år barnet fyller fyra finns allmän förskola. Allmänna förskolan omfattar tre timmars verksamhet per dag eller 525 timmar per år och följer läsårsindelningen och dess lovdagar. Allmän förskola är avgiftsfri. Kommunen är skyldig att erbjuda plats i allmän förskola även till barn som ej är inskrivna i förskolan, men för vårdnadshavare är det frivilligt att utnyttja platsen. Enskilda förskolor kan också erbjuda plats i enbart allmän förskola om organisationen så tillåter. Måltid erbjuds inte de barn som enbart går i allmän förskola. Reguljär förskoleverksamhet Reguljär förskoleverksamhet i form av förskola eller familjedaghem bedrivs under hela året. All reguljär förskoleverksamhet för 4-5-åringar, både i kommunal och enskild regi, innehåller tre timmars avgiftsfri verksamhet under terminstid. För barn i familjedaghem blir den allmänna förskolan ett komplement. Barn 4 5 år vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn eller är aktivt arbetssökande erbjuds plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka under hela året (2 a kap 6 a och 6 b skollagen). För barn 4 5 år som har behov av ytterligare omsorg utöver tretimmarsverksamheten på grund av att vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, eller utifrån barnets eget behov erbjuds förskoleverksamhet i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarens arbetstider, studietider och restider till och från förskoleverksamheten (2 a kap. 6 ). För barn som placerats utifrån det egna behovet skall platsen erbjudas i den omfattning som barnet bedöms behöva. Särskilda skäl Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskoleverksamhet om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt. (2 a kap. 9 skollagen). Dessa ärende är förtursärenden och skall prioriteras. Anmälan och turordning Vårdnadshavare som förvärvsarbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga för vård av annat barn och vill anmäla behov av plats i reguljär förskoleverksamhet, skall göra detta på särskild blankett. Blanketten skall lämnas till den stadsdel där barnet är bosatt. Anmälan kan göras så fort behovet är känt. Båda vårdnadshavarna skall underteckna anmälan. Barn med dubbel bosättning tillhör den stadsdel där barnet är folkbokfört. Särskild hänsyn bör tas till barn med dubbel bosättning, då vårdnadshavarnas respektive arbetssituation innebär olika rätt till vistelsetid. En inbjudan till allmän förskola sänds automatiskt under våren till de barn som fyller fyra år och inte redan är inskrivna i förskolan. Inbjudan sänds till barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavare, vars barn enbart har tillgång till allmänna förskolans tretimmarsverksamhet och som får behov av utökad tid, skall anmäla detta behov och barnet placeras därefter i kö till reguljär förskoleverksamhet. Ett barn som har reguljär förskoleverksamhet och vars vårdnadshavare enbart önskar allmän förskola kan behöva byta förskola. 2

3 I skollagen 2a kap 8 anges att plats skall erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt, med beaktande av vad som krävs för effektivt utnyttjande av lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn skall också tas till vårdnadshavarens önskemål om plats och omsorgsform. Barnet ställs automatiskt i kö till förskola och familjedaghem i närområdet. Om vårdnadshavaren har särskilda önskemål, inom eller utom närområdet, registreras även detta. Plats i förskoleverksamhet erbjuds efter behovsdatum. Behovsdatum kan tidigast anges till den månad barnet fyller 1 år (beslut i kommunstyrelsen ). För att kunna följa upp att plats kan erbjudas utan oskäligt dröjsmål måste anmälningsdatum registreras. Med begreppet icke oskäligt dröjsmål menas i detta fall en handläggningstid på högst 3 till 4 månader innan av vårdnadshavaren uppgivet behovsdatum. Ändring av behovsdatum kan göras när helst vårdnadshavaren så önskar, anmälningsdatum förblir detsamma. Då aktivt arbetssökandes och föräldraledigas barn får rätt till utökad vistelsetid skall den utökade tiden kunna erbjudas utan oskäligt dröjsmål. Behovet av utökad tid behandlas internt. Dessa barn skall inte ställas i den ordinarie kön en gång till och barnen går således före de barn som står i kön. Målet är att ingen vårdnadshavare skall riskera att behöva tacka nej till erbjudet arbete. Barn har rätt att vara kvar på heltid under en period av två månader från det att vårdnadshavaren blir arbetslös eller föräldraledig för vård av syskon. Erbjudande om en ledig plats inom förskoleverksamheten skall göras enligt följande kriterium (beslut i kommunstyrelsen den ). Barnen placeras i en kö och innebär att barnen kallas i turordning efter behovsdatum. Behovsdatum kan tidigast anges till den månad barnet fyller 1 år. Om två barn har samma behovsdatum kallas det barn som har tidigast anmälningsdatum. Om två barn har samma behovsdatum och samma anmälningsdatum ska i första hand det barn som tidigare har ett syskon placerat på den aktuella förskolan eller familjedaghemmet erbjudas plats och i andra hand ska det äldsta barnet erbjudas plats. Ändring av behovsdatum kan göras när helst vårdnadshavaren så önskar och förändrar inget vad gäller inplacering enligt ovanstående. Plats erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt, med beaktande av vad som krävs för effektivt utnyttjande av lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn skall också tas till vårdnadshavarens önskemål om plats och omsorgsform. Om vårdnadshavare tackar nej till plats har kommunen fullgjort sin skyldighet och barnet medräknas inte i statistiken över barn som väntat mer än fyra månader enligt 2 a kap. 7 skollagen. Både då vårdnadshavare tackar ja eller nej till erbjuden plats men väljer att stå kvar i kön i avvaktan på särskild plats behåller barnet sitt anmälningsdatum. Nytt behovsdatum sätts utifrån önskemål men inte tidigare än det datum då vårdnadshavaren tackade nej/ja till erbjuden plats. Då synnerliga skäl föreligger kan placeringsansvarig av hänsyn till barngruppens sammansättning, frångå turordningsregeln. Denna regel skall tillämpas med stor restriktivitet och samråd skall alltid ske med rektor eller motsvarande. 3

4 Överenskommelse med vårdnadshavarna Barn skall skrivas in i verksamheten genom skriftlig överenskommelse mellan stadsdel/enskild förskola och vårdnadshavare. Rutiner för inlämningsuppgifter avseende vårdnadshavares rätt till förskoleverksamhet Enligt beslut KS-SDF är vårdnadshavare skyldig att lämna in skriftliga uppgifter avseende arbetstider eller studier samt restid. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar i förskoleverksamhet, kontinuerligt en gång om året, vid förändringar samt vid anmodan från kommunen. Rutinen ska gälla från och med Om begärda uppgifter, som utvisar behovet av förskoleverksamhet, inte kommer in trots påminnelser kommer skolmyndigheten att överväga begränsning av barnets tid i pedagogiks verksamhet till 15 timmar per vecka. Utskrivning Vårdnadshavare som vill skriva ut sitt barn skall säga upp platsen skriftligt minst två månader i förväg. Som uppsägningsdatum gäller den dag förskolan / familjedaghemmet mottagit den skriftliga uppsägningen. Om barnet ej utnyttjar sin plats under två månader kan rätten att behålla platsen upphöra efter individuell prövning utifrån familjens fortsatta behov av barnomsorg. Två månader efter det att barnet flyttat från kommunen upphör rätten att behålla tilldelad plats. Avgift För plats betalar vårdnadshavare avgift enligt gällande taxa för förskoleverksamhet i Malmö. För barn 1 3 år utgår, oavsett vistelsetid, full taxa i enlighet med maxtaxan. För barn 4 5 år med längre vistelsetid än 15 timmar i veckan utgår särskild taxa motsvarande skolbarnsomsorgstaxan under läsåret. Under juni och juli utgår full taxa i enlighet med maxtaxan. Avgiftsreduktionen gäller från och med 1 augusti det år barnet fyller 4 år. Vårdnadshavare till barn som anvisats plats enligt 2 a kap. 9 skollagen (barn i behov av särskilt stöd) och som på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete vistas i förskoleverksamhet mer än 15 timmar per vecka, betalar avgift enligt särskild taxa motsvarande skolbarnsomsorgstaxan i Malmö för den överskjutande tiden. Plats i förskoleverksamhet är ett abonnemang och avgift skall betalas även om barnet är tillfälligt borta. Avgiftsavdrag för frånvaro kan medges om barnet vårdas på sjukhus, smittskyddsläkare beslutar att barnet inte får utnyttja platsen, om platsen inte är tillgänglig på grund av arbetsmarknadskonflikt samt om synnerliga skäl föreligger. Eventuella synnerliga skäl skall prövas av stadsdelsförvaltningen. Vårdnadshavare får, för rätt till plats inom förskoleverksamheten, ej ha oreglerade skulder för tidigare vistelse i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg. Om skuld ej regleras eller upprättad avbetalningsplan ej följs upphör rätten till plats. 4

5 Barn som har plats enligt 2 a kap. 6 (barnets eget behov) eller 9 (barn i behov av särskilt stöd) skollagen, är undantagna denna bestämmelse och får behålla sin plats. I andra sammanhang när avstängning aktualiseras skall barnets behov av förskoleverksamhet utredas, så att man försäkrar sig om att det inte har uppkommit en situation enligt 2 a kap. 6 och 9 skollagen. Placering utanför Malmö Efter särskild prövning kan stadsdelsfullmäktige betala ersättning för plats i förskola, enskild eller kommunal, utanför Malmö. Prövningen skall göras utifrån platstillgång i Malmö samt barnets behov av plats på en särskild förskola. Huvudmännen måste vara överens om placering och ersättningsnivå. Barn boende i annan kommun I mån av plats kan barn tas emot från annan kommun. Barnets hemkommun ersätter Malmö kommun. Huvudmännen måste vara överens om placering och ersättningsnivå. Förskola i kommunal respektive enskild regi, som tar emot barn från annan kommun, skall anmäla detta till den förvaltning där förskolan är belägen. Information till vårdnadshavare Kommunövergripande fastställt informationsmaterial gällande förskoleverksamheten i Malmö kommun skall användas och rutinmässigt delges vårdnadshavaren. 5

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Sida 1 av 13 Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Beslutad av bildningsnämnden 2015-06-10 Gäller från och med 2015-08-01 Sida 2 av 13 FÖRSKOLAN SKA STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolan

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Referens Sofia Nordgren Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 Former av barnomsorg Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer