Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01"

Transkript

1 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid

2 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar en avgift beroende på inkomstnivån men att det finns en högsta avgift per familj grundat på hur mycket familjen tjänar.* Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg (fritidshem) Förskola för barn 1-5 år Avgift barn 1: Du betalar 3 % av hushållets inkomster, men högst kr/månad Avgift barn 2: Du betalar 2 % av hushållets inkomster, men högst 840 kr/månad Avgift barn 3: Du betalar 1 % av hushållets inkomster, men högst 420 kr/månad Avgift barn 4: ingen avgift Skolbarnsomsorg för barn 6-12 år Avgift barn 1: Du betalar 2 % av hushållets inkomster, men högst Avgift barn 2: Du betalar 1 % av hushållets inkomster, men högst Avgift barn 3: Du betalar 1 % av hushållets inkomster, men högst Avgift barn 4: ingen avgift 840 kr/månad 420 kr/månad 420 kr/månad Du betalar avgiften 12 månader per år (även om Ditt barn är ledigt en månad). Du måste som förälder berätta hur länge barnet ska vara i förskolan och hur mycket du tjänar. Lämnar Du inte dessa uppgifter skickar vi räkning med den högsta avgiften. Vi kontrollerar inkomstuppgifterna regelbundet. För familjer som har fler än ett barn i förskola/skolbarnsomsorg räknas alltid det yngsta barnet som barn 1. Det näst yngsta barnet räknas som barn 2. Från och med det 4:e barnet betalar Du ingen avgift. Vissa barn med behov av särskilt stöd enligt skollagen kap 2, 9, kan efter individuell prövning få rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar/vecka. Om Du har omsorgsbehov utöver det betalar Du 5/8 av ordinarie avgift. Avgiftsfriheten gäller inte skolbarnsomsorgen. Om Du söker arbete eller är föräldraledig med yngre syskon har Ditt barn rätt att gå i förskolan 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka. Rätten till dessa timmar gäller under hela året. Tiden i förskolan förläggs i överenskommelse med verksamhetens personal. Syftet är att Ditt barn ska få så bra förskola som möjligt. Du betalar 5/8 av ordinarie avgift. Allmän förskola för 3-5 åringar. Alla 3-5 åringar har rätt till allmän förskola 525 tim/läsår fr o m höstterminen det året barnet fyller 3 år. Varje förskola lägger ut dessa timmar så att det passar barn och verksamhet. Avgiften för allmän förskola för 3-5 åringar är reducerad september-maj, vid behov juni-augusti gäller ingen reducering. Barn till föräldralediga och arbetslösa (3 5 åringar) har 15 tim/vecka avgiftsfritt under läsårstid (september-maj). Om man behöver plats på skollov måste det anmälas tre veckor före lov för att verksamheten skall kunna planeras. Vid behov juni-augusti 15 tim/vecka betalar man reducerad avgift 5/8.

3 Om Ditt barn är i pedagogisk omsorg (dagmamma) betalar du lika mycket som för barn i förskola med undantag av 3-5 åringar, eftersom dagmamma inte bedriver allmän förskola. Om Du inte betalat 3 månadsavgifter förlorar Du din plats i förskolan/skolbarnsomsorgen. *) = Den inkomst som utgör grunden för taxan = Din lön före skatt + andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. (Inkomst över kronor per månad är utan betydelse). Regler för avgifter inom förskola och skolbarnsomsorg (TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER) Allmänt Med hushåll menas gifta, ensamstående eller man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och 1. har eller har haft gemensamt barn eller 2. är folkbokförda på samma adress Gäller också förälder som lever i ett homosexuellt förhållande och där båda personerna är folkbokförda på samma adress. Förälder eller föräldrar som är vårdnadshavare ska anmäla barnets behov av plats. När vårdnadshavaren sedan får en plats är denne/de att anse som platsinnehavare. För barn som är placerade i familjehem blir familjehemsföräldrarna platsinnehavare. I de fall två vårdnadshavare har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet växelvis bor hos båda två och båda har behov av barnomsorg, ansöker vårdnadshavarna om en gemensam plats eller var sin plats. OBS! barnet kan endast erhålla plats på en förskola i samma kommun, ej på flera förskolor. Du får plats för ditt barn i förskola/skolbarnsomsorg så snart det finns ledig plats, senast inom 3-4 månader från det du lämnat in anmälan. Har du anmält platsbehov från ett visst datum försöker vi ordna det. Om du tackar nej till en erbjuden plats, men vill stå kvar i kö, räknas datum för ditt nej-tack som ny anmälningsdag. Den 1 september det år ditt barn fyller 6 år registreras ditt barn inom skolbarnsomsorgen oavsett var ditt barn är placerat. Minst två dagar per år stänger verksamheten för att personalen ska kunna ha gemensamma fortbildningsdagar. Du informeras om det minst en månad i förväg. Vi kan då enbart ha begränsad omsorg. Det är din skyldighet som platsinnehavare att snarast anmäla ändrade förhållanden vad gäller inkomst, arbetslöshet, föräldraledighet, arbete m.m. då det kan påverka avgifter och ditt barns tider i verksamheten.

4 Avgifter Du som är platsinnehavare är skyldig att betala avgift. Taxan är densamma för ensamstående och gifta/sammanboende platsinnehavare liksom för familjehemsföräldrar. Hushållets ekonomi är utgångspunkten för avgiften. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Det kan innebära två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte bli större än avgiften för en plats. Du betalar avgiften 12 månader per år. Det innebär att avgiften även ska betalas under semester och annan ledighet. Du betalar avgiften för innevarande månad, ej förskott eller efterskott. Du betalar avgift från och med första inskolningsdagen För barn till arbetssökande, som får ha plats högst 15 timmar/vecka i förskolan, betalas 5/8 av ordinarie avgift. Inkomstuppgift Som platsinnehavare är du skyldig att lämna inkomstuppgift för både dig själv och eventuell make/sambo. De ersättningar och bidrag som ska tas upp som inkomst är före skatt: Lön och andra ersättningar från anställning. Arvodesersättning familjehem. Pension (ej barnpension). Livränta. Föräldrapenning. Vårdbidrag för barn, den del som är arvode. (Ersättning för merutgifter ska inte tas med.) Sjukbidrag. Sjukpenning. Arbetslöshetsersättning. Kontant arbetsmarknadsstöd. Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning. Familjebidrag (när det är familjepeng). Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m. Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet enligt självdeklarationens huvudblankett Som platsinnehavare är du skyldig att snarast anmäla ändring av hushållets inkomst till barn, utbildning och fritidskontoret. Ändrad inkomst gäller också retroaktivt. Skickar du inte in inkomstuppgifter skickar vi faktura med den högsta avgiften.

5 Vi har rätt att kontrollera inkomstuppgifter. En gång per år frågar vi alla platsinnehavare om inkomststorlek. Alla är då skyldiga att uppge sin inkomst. Får vi inte in de uppgifter vi frågar efter inom den tid vi angett skickar vi faktura med högsta avgift. Vi kan också komma att kontrollera inkomstuppgifter hos arbetsgivare och försäkringskassa. Närvaro När du fått barnomsorgsplats ska du lämna in uppgifter över vilka tider ditt barn kommer att vara närvarande i verksamheten. I tiden ska ingå tid för lämning och hämtning av barnet. Tidsuppgifterna är viktiga för planeringen av verksamheten. Grunden för tidsuppgiften är föräldrars arbetstid, studier alternativt aktivt arbetssökande eller barnets eget behov enligt prövning av 6 och 9, 2:a kap. skollagen. Du är skyldig att snarast anmäla eventuell ändring av tidsuppgiften till den enhet där ditt barn är. Frånvaro Om ditt barn är frånvarande på grund av egen sjukdom kortare tid än 15 dagar i rad blir inte avgiften mindre. Avgiften blir mindre från och med den 15:e sjukdagen i rad och beräknas på samma sätt som om avdelningen stängs på grund av smittorisk (se nedan). Läkarintyg ska visas upp. Då avdelning stängs på grund av smittorisk gör vi avdrag för varje dag som avdelningen skulle ha varit öppen. Månadsavgiften räknas om till en avgift per dag. Uppsägning/Avstängning Om du säger upp barnets plats är uppsägningstiden två månader från det datum skriftlig uppsägning kommit kommunen tillhanda. Under uppsägningstiden betalar du avgift. Om du sagt upp ett barns plats och ansöker om ny plats för samma barn under uppsägningstiden räknas anmälningsdatum från och med första vardagen efter uppsägningstidens utgång. Om du förlorat en plats i barnomsorgen på grund av att du inte betalat avgifterna kan du få ny plats när skulderna är betalda.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Moder/Maka/Sambo Namn Personnummer Fader/Make/Sambo Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon bostad Moder/Maka/Sambo Arbetsgivare/Läroanstalt/

Läs mer

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem Töreboda Bra att veta om regler och avgifter för förskola och fritidshem Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetsformer 3 Vem har rätt till placering 4 Barn med behov av särskilt stöd 5 Regler för

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se Administration Susanne Enochsson 0253-105 50 barnomsorg susanne.enochsson@alvdalen.se ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan,

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler och taxa Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet* i Simrishamns kommun

Läs mer

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Sida 1 av 13 Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Beslutad av bildningsnämnden 2015-06-10 Gäller från och med 2015-08-01 Sida 2 av 13 FÖRSKOLAN SKA STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolan

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Antagna av Kultur och utbildningsnämnden 2012-12 - 03 gäller från och med 2013-01 - 01 Uppdaterad 2013-11-01 Bild: Diana Lundsten Innehållsförteckning Sida: Kultur

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer