BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/ BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde Administration Susanne Enochsson barnomsorg ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan, Cen Månsson Höjden, Tallkotten) Rektor (Höghol, Ingemar Kansell Bagartjärn, Rot, familjedaghem) SÄRNA RO Rektor (Skrullebo, Karin Magnusson Buskoviusskolan, Nornäs) REGLER FÖR BARNOMSORGEN 1/ IDRE RO Rektor (Skogslia, Christine Lundberg Strandskolan) 12 POSTADRESS: Älvdalens kommun Box Älvdalen /SUEN 1 Ersätter 1/1 2004

2 BLANKETTER Ansökan om plats Inkomstuppgift Schema för vistelsetid Ansökan om skollovsplats Uppsägning av plats Ansökan om plats enligt Skollagen 6 och 9 Ansökan om avgiftsbefrielse p g a sjukt barn Ansökan om allmän förskola Anmälan om delad faktura Barnkö: önskemål om ändrad placeringsstart eller uppsägning av köplats Alla förändringar ska göras skriftligt på avsedd blankett. Om det finns två vårdnadshavare för barnet, ska båda underteckna blanketten. Dessa blanketter finns på alla barnomsorgsenheter, på skolkontoren samt på kommunens hemsida, 2 11

3 ALLMÄN FÖRSKOLA Barn skall erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år då de fyller fyra år. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året. Kommunen skall informera föräldrarna om verksamheten i förskolan och syftet med denna. Skollagen 2a kap 8 a Förälder väljer själv vilken typ av placering som önskas, antingen placering i barnomsorg eller allmän förskola. För de 15 timmar/vecka som är allmän förskola betalas ingen avgift. Barn som omfattas av allmänna förskolan, med en placering i barnomsorgen, får en reduktion med 3/8 av avgiften Arbetssökande eller föräldraledigas barn med egen sökt placering i barnomsorgen som använder 15 timmar/vecka skall inte jämställas med allmänna förskolan. För denna tid erhålles reduktion med 3/8 av taxan. Allmänna förskolan för 4-5-åringar för hemmavarande barn bedrivs under läsårstider enl. beslut i BUN. Om förälder önskar utökning av tid eller annan tid skall ansökan ske i vanlig ordning till sådan placering i barnomsorgen. Föräldrar med barn i familjedaghem, som har lagstadgad rätt till allmän förskola och väljer att fortsätta placeringen i familjedaghem, får avgiftsreducering motsvarande den för föräldrar med barn på förskolorna Reduktionen gäller under läsåret de perioder som allmänna förskolan pågår. GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Förskoleverksamhet skall tillhandahållas barn som har fyllt ett år. Barn som inte har fyllt ett år skall tillhandahållas förskola om barnet omfattas av 9 skollagen. (Skollagen 2 a kap 6 ) Barnomsorg enl 9 (barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling) och 6 (. barnets eget behov) kan beviljas av rektor efter ansökan på särskild blankett. Barnomsorg kan erhållas vardagar Barnomsorg på obekväm arbetstid (kväll, helg, natt) kan endast erbjudas i begränsad omfattning efter särskild prövning. Samtliga enheter inom förskolan och skolbarnsomsorgen stänger två dagar per termin för personals fortbildning o verksamhetsplanering. Om föräldrarna inte har någon möjlighet att ta hand om sina barn dessa dagar, är kommunen skyldig att anordna alternativ verksamhet. Barn som är inskrivna i förskola/familjedaghem överflyttas automatiskt till skolbarnsomsorg när de börjar i förskoleklass, om de har rätt till sådan placering. Taxa för skolbarnsomsorg gäller fr o m höstterminens start det året barnet börjar förskoleklass. För 5-åringar i förskoleklass gäller vanlig förskoletaxa Föräldrar har rätt till 5 dagars barnomsorg/år för enskilda angelägenheter. 10 3

4 ANSÖKAN OM/UPPSÄGNING AV PLATS Ansökan om plats i barnomsorgen skall göras på särskild blankett och handläggningstiden kan uppgå till 3-4 månader. Uppsägningstiden är en månad räknat från närmast kommande månadsskifte. Uppsägningen ska göras på särskild blankett. AVGIFTER Avgiften per månad i förskola och skolbarnsomsorg beräknas med en procentsats av hushållets inkomst dock högst maxtaxans tak. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas: man o kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. REDUCERING AV AVGIFTEN Avgiftsbefrielse kan erhållas vid frånvaro p g a barnets sjukdom, minst 30 dagar sammanhängande. Läkarintyg erfordras. Förskolebarn med behov av särskilt stöd enl 9, avgiftsfritt upp till 15 timmar, för barn med motsvarande placering i skolbarnsomsorg avgiftsfritt upp till 8 timmar. Barn som vistas i förskolan/ skolbarnsomsorgen utöver dessa timmar, får en reduktion med 3/8 av avgiften. FÖRÄLDRALEDIGA/ARBETSSÖKANDE Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enl föräldraledighetslagen (1955:584) för vård av annat barn ska tillhandahållas förskoleverksamhet enl skollagen 6 andra stycket. Förskoleverksamheten skall i sådana fall omfatta minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan Skollagen 2a kap 6 b Tillfälliga schemaändringar för barnen kan komma att göras vid utbildningsdagar för förskolepersonalen. Tillfälliga byten av vistelsetid kan göras om verksamheten så tilllåter. Avgörs från fall till fall av personalen på resp. enhet. FAKTURERINGS OCH KRAVRUTINER Faktura skickas omkring den 15:e, med förfallodag den sista samma månad. Om fakturan trots påminnelse ej betalas, kommer det att medföra att barnet/barnen avstängs från sin plats i barnomsorgen samt att inkassoåtgärder vidtas. Kommunen kan kräva betalning i förskott för barnomsorgsplaceringar där platsinnehavaren tidigare misskött betalning för barnomsorg. Då kommunen ej kan tillhandahålla överenskommen barnomsorg i familjedaghem reduceras avgiften med 1/21 av månadsavgiften för de dagar överenskommen barnomsorg ej kan tillhandahållas. 4 9

5 VISTELSETIDER Varaktig förändring av vistelsetiden ska anmälas minst 14 dagar innan förändringen träder i kraft med hänsyn till planeringen av verksamheten. För de med obestämt schema skall tider för kommande vecka lämnas senast fredag. FLYTT FRÅN FÖRSKOLA TILL SKOLBARNS- OMSORG Barn som börjar i förskoleklass flyttas automatiskt över till skolbarnsomsorg om de har en pågående placering vid höstterminens start. Detta under förutsättning att de är berättigade till sådan placering. För barn till föräldralediga eller arbetssökande gäller att placeringen på förskola/familjedaghem avslutas i samband med terminsstart. SKOLBARNSOMSORG Skolbarnsomsorgen upphör 30 juni det år barnet fyller 12 år. För barn som fyllt 12 år skall skolbarnsomsorg tillhandahållas om barnet omfattas av 9 skollagen. Skolbarn kan erhålla sk skollovsplats, dvs barnet vistas endast i skolbarnsomsorgen vid skolans lov. Avgiften per termin motsvarar en månadsavgift enl. skolbarnsomsorgstaxa. Skollovsplats kan ej erhållas för tiden 15/6-15/8. I stället kan då skolbarnsomsorg sökas för 2 månader. Arbetssökande som har arbete kortare perioder/enstaka dagar, kan välja att ha placering i skolbarnsomsorgen. Man har endast rätt att använda platsen de dagar man arbetar. Avgiften påverkas inte, eftersom taxan är oberoende av tidsaspekten. AVGIFTER I FÖRSKOLEVERKSAMHET Barn 1 3% av inkomsten, dock högst kr/månad Barn 2 2% av inkomsten, dock högst 840 kr/månad Barn 3 1% av inkomsten, dock högst 420 kr/månad Barn 4 Ingen avgift 4-5-åringar som är inskrivna i barnomsorgen, och som omfattas av Allmänna förskolan, får en reduktion med 3/8. Detta gäller även barn placerade i familjedaghem. Reduktionen gäller under läsåret de perioder som allmänna förskolan pågår AVGIFTER I SKOLBARNSOMSORG Barn 1 2% av inkomsten, dock högst 840 kr/månad Barn 2 1% av inkomsten, dock högst 420 kr/månad Barn 3 1% av inkomsten, dock högst 420 kr/månad Barn 4 Ingen avgift Som barn 1 räknas det yngsta placerade barnet, som barn 2 det näst yngsta barnet osv. FÖRSKOLA 1-5 år ALLMÄN FÖRSKOLA 4-5 år SKOLBARNSOMSORG 6-12 år FAMILJEDAGHEM 1-12 år 8 5

6 INKOMSTER Till avgiftsgrundande inkomst räknas bruttoinkomst av anställning eller uttag från eget företag. Därutöver ingår också följande skattepliktiga förmåner såsom traktamente, bilförmån, reseersättning, matersättning, tillägg för obekväm arbetstid etc. Ersättningar och bidrag som kommunen räknar som inkomst Arvoden Föräldrapenning (brutto) överstigande garantinivån. Sjukpenning (brutto) Utbildningsbidrag (brutto) under arbetsmarknadsutbildning Arbetslöshetsersättning - dagpenning (brutto) Konfliktersättning Introduktionsersättning till flyktingar Familjebidrag i form av familjepenning (brutto) Dagpenning (brutto) vid repetitionsutbildning m m för värnpliktiga Pensionsförmåner (brutto) Barnpensioner Livränta (den skattepliktiga delen) Vårdbidrag för handikappat barn (60 % av beloppet brutto eller handikappersättning och kostnadsersättning för merutgifter medräknas ej) Familjehemsföräldrar inkomster inklusive arvodesdelen Följande inkomster, bidrag och ersättningar räknar kommunen inte som avgiftsgrundande inkomst Allmänt eller förlängt barnbidrag Föräldrapenning motsvarande garantinivån Bostadsbidrag Handikappersättning Statligt studiemedel, lånedelen Vårdbidrag från landstinget Egen inkomst eller statliga studiemedel som hemmavarande barn över 16 år har Inkomst av kapital Socialbidrag Statligt studiestöd i form av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd Underhållsbidrag Underhållsstöd Inkomstuppgift Inkomstuppgift ska lämnas innan barnet börjar inom barnomsorgen. Kommunen begär förnyad inkomstuppgift en gång/år. Om ny inkomstuppgift ej inkommer till den tidpunkt som begärts debiteras avg enl maxtaxans tak. Vid förändrad inkomst och/eller förändrade familjeförhållanden skall förälder, utan dröjsmål och utan särskild anmodan, lämna ny uppgift. 6 7

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2015-04-07 BUN 2015/0231 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats

Läs mer

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler och taxa Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet* i Simrishamns kommun

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem Töreboda Bra att veta om regler och avgifter för förskola och fritidshem Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetsformer 3 Vem har rätt till placering 4 Barn med behov av särskilt stöd 5 Regler för

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer