Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år."

Transkript

1 JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskole- och fritidshemsverksamhet. Gäller från och med Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år. Förskolor i Jokkmokks samhälle: Bäckstugan, Fjällbacken och Katten. Förskolor i yttre området: Knallhatten i Porjus Nygården i Vuollerim Fritidshem (skolbarnomsorg) bedrivs för barn från 6 12 år som går i skolan och som deltar i förskoleklassen. Fritidshem (skolbarnsomsorg) finns i anslutning till respektive skola. Allmän förskola bedrivs för barn från 3 5 år. Taxa - och tillämpningsregler samt blanketter finns på Jokkmokks kommuns hemsida, Beslutad av kommunfullmäktige

2 1. PLACERING 1.1 När anmälan kommit in antecknas barnet på väntelista. Handläggningstiden är längst tre-fyra (3-4) månader i förskolan. Plats i fritidshem (skolbarnsomsorg) kan tilldelas när anmälan inkommit och antecknats. Om barnet har två vårdnadshavare bör båda två skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte. 1.2 Barnet ska vara folkbokfört i kommunen. Dock kan barn från annan kommun tas emot om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. 1.3 Villkor för att få en plats är att barnet har fyllt ett år samt att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna arbetar eller studerar eller att barnet har ett eget behov. Barn som inte fyllt ett år skall tillhandahållas förskola om barnet omfattas av Skollagen (SkL) kap 2a Vårdnadshavare som erbjuds plats skall senast 5 dagar efter erbjudandet lämna besked om erbjuden plats accepteras eller inte. I samband med att vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats ska inkomstuppgift lämnas på angiven blankett. Om uppgifterna inte anges tas den högsta avgiften ut. Ny ansökan skall lämnas in om erbjuden plats inte accepteras. 1.5 Enligt Skollagen (SkL) kap 2a 9 skall barn som är i behov av särskilt stöd anvisas plats i förskola eller fritidshem. Läkarintyg eller annat intyg bifogas ansökan (skriftlig) vid behov. 1.6 Inskolning sker i samråd med personal på respektive förskola/fritidshem med hänsyn till barnets behov. 2

3 2. BIBEHÅLLANDE AV PLATS 2.1 Barn till platsinnehavare där en eller båda är arbetslösa får nyttja platsen högst 15 timmar per vecka i förskola och högst 10 timmar per vecka i skolbarnomsorg. Rätten till dessa timmar gäller året om. Vistelsetid enligt punkt 4.2. När platsinnehavare börjar arbeta eller studera igen gäller inte denna punkt. 2.2 Barn till platsinnehavare som är föräldralediga med yngre syskon (syskonplats) får nyttja platsen högst 15 timmar per vecka i förskola och högst 10 timmar per vecka i skolbarnomsorg. Rätten till dessa timmar gäller året om. Vistelsetid enligt punkt 4.2. När platsinnehavare börjar arbeta eller studera igen gäller inte denna punkt. 2.3 Vid föräldraledighet för barn som finns i verksamheten får platsen behållas högst tre (3) månader. Avgift tas ut under ledigheten. 2.4 Har platsinnehavare ett arbete/studier, är sjukskriven och uppbär sjukpenning så har barnet rätt att vara i förskolan enligt det arbets- /studieschema som skulle gälla om platsinnehavaren arbetade/studerade. Om platsinnehavare har sjukersättning är kommunen inte skyldig att ge omsorgsplats då platsinnehavaren inte arbetar/studerar. Dock kan plats beviljas utifrån enskilt barns behov. Beslut i frågan fattas av ansvarig rektor 2.5 Vid övergång från förskola till fritidshem gäller följande: placering på förskola upphör den sista juli det år barnet börjar skolan om inte platsen sagts upp tidigare. ny ansökan krävs för placering på fritidshem. avgift tas ut från och med startdatum. 3

4 3. UPPSÄGNING AV PLATS 3.1 Uppsägning av plats skall göras skriftligt blankett finns att hämta på rektorsexpeditionen eller på kommunens hemsida, Uppsägningstiden är en (1) månad. 4. VISTELSETID 4.1 När barnet tilldelats plats i förskola eller fritidshem ska platsinnehavare lämna in schema över barnets vistelsetid utifrån det behov barnet har, det vill säga platsinnehavares arbets-/studietid inklusive restid. Barn till föräldrar som har ledig dag eller semester har inte rätt att vistas i förskola tid utöver den allmänna förskolan, se punkt 5.1. Barn till föräldrar som har ledig dag eller semester har inte rätt att vistas i fritidshem. Vid förkortad arbetsdag skall barnet hämtas i anslutning till arbetstidens slut. Barnets vistelsetid skall överensstämma med för dagen gällande arbetstider (avtalat schema). 4.2 Barn till föräldralediga föräldrar och barn till arbetslösa föräldrar har rätt till plats i förskola 15 timmar/vecka. Vistelsetiden beslutas lokalt på varje förskola. Platsinnehavaren kan välja på två (2) alternativ för vistelse, alternativ 1: tre (3) timmar per dag fem (5) dagar per vecka, ingen lunch ingår. alternativ 2: fem (5) timmar per dag tre (3) dagar per vecka, lunch ingår. Barn till föräldralediga föräldrar och barn till arbetslösa föräldrar har rätt till plats i fritidshem 10 timmar/vecka. Vistelsetiden är 2 timmar per dag i direkt anslutning till skoldagens avslut. Under loven beslutas vistelsetiden lokalt på varje fritidshem. I undantagsfall kan berörd rektor efter utredning bevilja annan vistelsetid. Detta ska ske i samråd med personal och förälder. Avgift tas ut med 3/8 av maxtaxans belopp. 4

5 4.3 Barn till arbetslösa föräldrar som behöver utökad vistelsetid på grund av tillfälligt arbete debiteras full avgift för innevarande månad. 5. ALLMÄN FÖRSKOLA 5.1 Alla 3, 4 och 5 åringar har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är integrerad i förskolan och pågår från och med höstterminens start till och med vårterminens slut. Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårsplan och gäller ej under lovdagar och studiedagar. De 3, 4 och 5 åringar som har ordinarie förskoleplats får avgiften reducerad med 3/8 av maxtaxan eftersom de har rätt till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola per vecka. Allmän förskola pågår tisdag torsdag mellan kl Platsinnehavare som är arbetslösa eller hemma med nytt barn i familjen och har valt att anmäla sitt förskolebarn till allmän förskola har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka under de veckor som allmän förskola inte pågår. Kommunen har rätt att ta ut avgift för dessa veckor. Avgiftsberäkning: Hushållets inkomst x 3% = X kr x 37,5% = X kr / 4 veckor = X kr per lovvecka. Exempel: kr x 3% = 1020 x 37,5% = 637,50 / 4 veckor = 159 kr per vecka. Anmälan om att barnet skall delta i förskoleverksamheten under lovet (höst-, jul-, sport-, och påsklov) skall lämnas in senast 1 månad före lovet. 6. AVVIKELSE FRÅN ORDINARIE BARNOMSORGSVERKSAMHET 6.1 Ordinarie förskola hålls stängd 2 dagar per år för planering. Kan förläggas som hel eller halv dag. 6.2 Sommarförskola/fritidshem bedrivs 6 veckor under sommarperioden. Behov av sommarförskola/fritidshem skall lämnas skriftligt till respektive rektorsområde på särskild blankett senast den 15 april. Under loven sker samverkan mellan förskolor och fritidshem. Jourverksamhet finns vid behov. 5

6 6.3 Kvällar och helger. Samtliga förskolor och fritidshem i kommunen är öppna mellan klockan om behov finns. Utifrån nuvarande lagstiftning kan det inte ställas något generellt krav på kommunen att tillhandahålla förskoleverksamhet på obekväm arbetstid. Jokkmokks kommun kommer dock att göra en prövning i varje enskilt fall. Beslut i frågan fattas av ansvarig rektor 7. BERÄKNING AV AVGIFT 7.1 Taxan är gemensam för ensamstående platsinnehavare, gifta/sammanboende platsinnehavare och familjehemsföräldrar. 7.2 För gifta/sammanboende platsinnehavare, där barnen inte är gemensamma beräknas avgiften på den sammanlagda inkomsten. Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sambo. 7.3 Barn i behov av särskilt stöd enligt SkL kap 2 9 har rätt till kostnadsfri plats i förskola 15 timmar/vecka. Finns behov av barnomsorg därutöver, betalas avgift för tid överstigande 3 timmar/dag. Avgiften reduceras då med 3/8 7.4 För barn med särskilda behov enligt Skollagen kap 2a 9 som har plats i skolbarnsomsorg tas avgift ut beräknad på inkomst enligt gällande taxa. När barnet fyllt 13 år är plats i skolbarnsomsorg avgiftsfri men en avgift för frukost och mellanmål tas ut samt avgift för lunch under lovdagar. 7.5 Avgift tas ut från placeringens första (1) dag, inklusive inskolningstiden. 6

7 7.6 Avgiften beräknas på bruttoinkomsten (inkomst före skatt). Som avgiftsgrundande inkomst räknas, - lön inklusive tillägg och skattepliktiga ersättningar och förmåner - arvoden - föräldrapenning - sjukpenning/sjukbidrag - arbetslöshetsersättning - aktivitetsstöd - konfliktersättning - introduktionsersättning till flyktingar - familjebidrag i form av familjepenning - dagpenning vid repetitionsutbildning mm för värnpliktiga - pensionsförmåner (ej barnpension) - livränta (den skattepliktiga delen) - statligt studiestöd i form av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd (bidragsdelen) - vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med) - familjehemsersättning arvodesersättning Barnbidrag, bostadsbidrag, barnpension, försörjningsstöd, underhållsstöd och studiemedel är EJ avgiftsgrundande. Egna företagares avgiftsgrundande inkomst baseras (på gällande sjukpenninggrundande inkomst) på överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Nolltaxerade personer debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan. Från avgiftsgrundande inkomst medges avdrag för vårdbidrag som betalas enligt dom eller avtal 7.7 Platsinnehavare är skyldiga att lämna uppgift om förändrade inkomster, vistelsetid och familjeförhållanden. En gång per år görs inkomstförfrågan. Kontroll av lämnad uppgift kan komma att ske hos arbetsgivaren. Om inte inkomstuppgift lämnas, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan. 7.8 För platsinnehavare som inte sammanbor men delar vårdnaden om barnet ska avgiften beräknas på den platsinnehavares inkomst där barnet är folkbokförd. Om barnet vistas halva tiden hos vardera platsinnehavaren tas halv månadsavgift av vardera platsinnehavaren. Avgiften baseras på vardera platsinnehavarens inkomst. 7

8 7.9 Avgiften beräknas per kalendermånad enligt särskild taxa och betalas i slutet av aktuell månad Avgiften betalas för tolv (12) månader per år Avgift tas ut för exakta antal dagar som barnet är placerat Avgift vid arbetslöshet och föräldraledighet tas ut med 3/8 av maxtaxans belopp. 8. ÅTERBETALNING AV AVGIFT 8.1 Återbetalning eller justering av avgifter sker alltid i efterskott. 9. FÖRÄLDRARS SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFT OM ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN 9.1 Anmälan skall göras vid: Ändrad inkomst Arbetslöshet Föräldrapenning Ändrade familjeförhållanden 9.2 Anmälan om ändringar ska göras 1 månad i förväg. 9.3 Ändringar görs på blankett som finns att hämta på rektorsexpeditionen där föräldrar också kan få svar på eventuella frågor rörande riktlinjer och avgifter. Blankett finns också att hämta på kommunens hemsida, 8

9 10 AVSTÄNGNING PÅ GRUND AV OBETALDA AVGIFTER Tidsaxel Från ekonomikontoret 3 veckor efter förfallodagen Påminnelse skickas till kunden. Från skolkontoret 30 dagar efter förfallodag. Avstängningen verkställs. Resterar platsinnehavare med en månads avgift vidtas rutin för avstängning av barn inskrivna i förskola/fritidshem. Ersättning för inkassokostnader tas ut enligt lagen om ersättning för inkassokostnader. Platsinnehavare som inte betalar avgiften förlorar sin plats i förskola- /fritidshem. Vid ansökan om ny plats måste eventuell skuld betalas innan ny plats erhålls. Vid nyansökan sker kontroll att kunden inte har gamla oreglerade skulder. Om förskole-/fritidsplatsen inte nyttjas eller sägs upp efter 1 månad slutar kommunen att fakturera kunden och platsen ställs till förfogande för andra sökande. 11. AVGIFTER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET ENLIGT MAXTAXEMODELLEN 11.1 Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt (bruttoinkomst). Med barn ett avses alltid det yngsta barnet. Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst k per månad Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr per månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad. Barn 4: ingen avgift debiteras. 9

10 12. AVGIFTER FÖR FRITIDSHEMPLATS (Skolbarnomsorg) ENLIGT MAXTAXEMODELLEN 12.1 Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt (bruttoinkomst). Med barn ett avses alltid det yngsta barnet. Barn 1: Barn 2: Barn 3: Barn 4: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr per månad 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad. ingen avgift debiteras. Underlag för arbetet med Jokkmokks Kommuns riktlinjer för förskola (barnomsorg) och fritidshem (skolbarnsomsorg): - Skollagen kap 2. - Lagens ramar kring avgifter inom förskola, fritidshem mm (Svenska Kommunförbundet) - Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse om Vanliga frågor när det gäller maxtaxan inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. - Skrivelse till skolstyrelsen inför införande av maxtaxa. - Sveriges kommuner och landstings cirkulär 09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. 10

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se Administration Susanne Enochsson 0253-105 50 barnomsorg susanne.enochsson@alvdalen.se ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan,

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Moder/Maka/Sambo Namn Personnummer Fader/Make/Sambo Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon bostad Moder/Maka/Sambo Arbetsgivare/Läroanstalt/

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Sida 1 av 13 Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Beslutad av bildningsnämnden 2015-06-10 Gäller från och med 2015-08-01 Sida 2 av 13 FÖRSKOLAN SKA STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolan

Läs mer

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Antagna av Kultur och utbildningsnämnden 2012-12 - 03 gäller från och med 2013-01 - 01 Uppdaterad 2013-11-01 Bild: Diana Lundsten Innehållsförteckning Sida: Kultur

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem Töreboda Bra att veta om regler och avgifter för förskola och fritidshem Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetsformer 3 Vem har rätt till placering 4 Barn med behov av särskilt stöd 5 Regler för

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer