Barnomsorg i Tomelilla kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnomsorg i Tomelilla kommun"

Transkript

1 Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad

2 Innehåll för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg... 1 Barnomsorg och skolbarnsomsorg... 3 Förskola... 3 Pedagogisk omsorg... 4 Fritidshem... 4 Tillfällig skolbarnsomsorg... 5 Fristående verksamhet... 5 Vilka erbjuds förskola och pedagogisk omsorg?... 5 Förskola... 5 Pedagogisk omsorg... 6 Allmän förskola... 6 Att söka barnomsorgsplats... 7 E-tjänster barnomsorg, Dexter... 7 För upplysningar... 7 Barnomsorgskön... 8 Vad kostar barnomsorgsplatsen?... 8 Avgiftsgrundande inkomster.. 10 Avgifter Avgifter vid Allmän förskola Betalning Obetald månadsavgift Rätt till avdrag från avgift.12 Schema Nattarbete Viktigt att känna till Öppettider Semester Stängningsdagar Uppsägning av plats Länkar

3 Barnomsorg och skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet/barnomsorg innefattar förskola och annan pedagogisk omsorg. Förskoleverksamheten vänder sig till barn som inte börjat skolan (förskoleklass eller den obligatoriska skolan) i åldern 1-5 år. Skolbarnsomsorg i Tomelilla bedrivs i form av fritidshem och avser barn från 6 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år och som går i förskoleklass eller i grundskola och har behov av omsorg utöver tiden i skolan på grund av att vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Förskola Förskolan är en skolform för barn från 1 års ålder. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Samtidigt ska den vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för barnet hela dagen. Lek och skapande liksom barnens eget utforskande ges stort utrymme. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan styrs av skollagen (kapitel 1-6, samt 8) och läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010 och 2011). I skollagen sägs att huvudmannen ska se till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. att för undervisningen använda förskollärare. Utöver förskollärare får det i undervisningen finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. att verksamheten utgår från varje barns behov. Förskolans verksamhet ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas både på huvudmannanivå och på varje förskolenhet. Barn och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utvärderingen av förskolan. 3

4 Pedagogisk omsorg I Tomelilla kommun anordnas pedagogisk omsorg i form av en fristående dagbarnvårdare som tar emot barn i sitt eget hem. Pedagogisk omsorg styrs via skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan (Lpfö98, reviderad 2010 och 2011) är vägledande för pedagogisk omsorg. Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att lokalerna ska vara ändamålsenliga. att det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. att verksamheten ska utgå ifrån varje barns behov. att barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Fritidshem Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till skolbarn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. 4

5 Fritidshemmen är öppna hela året. Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Fritidshemmet styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Dessutom ska fritidshemmet tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska även genomföras på skolenhetsnivå. Tillfällig skolbarnsomsorg Barn, 6 till och med 13 år, får i mån av plats, och i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier, tillfälligt lämnas på fritidshem under lov eller motsvarande ledighet. Beställning ska ske senast en vecka före aktuellt lov. Tillfällig skolbarnsomsorg kan även utnyttjas vid enstaka tillfällen under terminerna (2-3 gånger per termin). Särskild blankett finns för ansökan. En avgift på 75 kr per dag och barn tas ut för tillfällig skolbarnsomsorg. Fristående verksamhet Verksamheter kan också anordnas av enskilda. I Tomelilla kommun finns det fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Platser söks via kommunen. Se Att söka barnomsorgsplats Vilka erbjuds förskola och pedagogisk omsorg? Förskola Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskola till barn från 1 års ålder när vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. när vårdnadshavarna är aktivt arbetssökande eller föräldralediga. Barnen ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Förskolechefen beslutar när timmarna läggs. 5

6 Plats ska erbjudas utan orimligt dröjsmål, det vill säga normalt inom 3 månader efter att vårdnadshavarna har anmält behov. Platsen ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt, med avseende av vad som krävs för effektivt utnyttjande av lokaler och andra resurser. Dessutom är kommunen skyldig att erbjuda plats på förskola för alla barn, under minst 525 avgiftsfria timmar, från och med höstterminen det år då barnet fyller 3 år. Utöver detta ska barn skyndsamt erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling i form av förskola. Pedagogisk omsorg Tomelilla kommun har pedagogisk omsorg i form av en fristående dagbarnvårdare. Hon erbjuder pedagogisk omsorg till barn från 1 år: när vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. när vårdnadshavarna är aktivt arbetssökande eller föräldralediga. Barnen ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Dagbarnvårdaren beslutar när timmarna läggs. Allmän förskola Alla 3-5-åringar garanteras en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola, som omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar per år) under läsåret, från och med den 1 september det år barnet fyller 3 år. Det är förskolechefen som beslutar när timmarna läggs. Är inte barnet redan inskrivet i förskola, kommer vårdnadshavaren att erbjudas allmän förskola 15 timmar per vecka, ej under lov. De 3-5-åringar, vars vårdnadshavare är yrkesarbetarande eller studerande, och behöver mer än 15 timmars vistelsetid, får minskad ordinarie avgift med 3/8 under september till och med maj. Juni, juli och augusti betalas ordinarie avgift. Är vårdnadshavaren föräldraledig för vård av annat barn (enligt föräldraledighetslagen) eller aktivt arbetssökande erbjuds allmän förskola 15 timmar per vecka. 6

7 De barn i behov av särskilt stöd som tilldelats plats enligt skollagen (kapitel 8, 7) har rätt till avgiftsfri plats i förskola under 15 timmar per vecka. Finns behov utöver dessa timmar betalas barnomsorgsavgift med minskad taxa. Att söka barnomsorgsplats E-tjänster barnomsorg, Dexter Ansökan om barnomsorgsplats sker via kommunens hemsida eller på en särskild blankett. Ansökningsblanketter kan hämtas på Barn- och utbildningsförvaltningen. Det går att ansöka om plats i barnomsorgen tidigast 6 månader innan platsen önskas. Om ansökan sker tidigare, sätts anmälningsdatum till 6 månader innan plats önskas. Länk direkt till Dexter: https://tomelilla.dexter-ist.com/ Registrering Barnet registreras i barnomsorgskön efter ansökningsdatum och en köbekräftelse skickas ut till vårdnadshavaren. Köbekräftelsen innehåller uppgifter om användarnamn och lösenord för inloggning till Dexter. Där kan man sedan följa kösituationen och se sitt barns placering med mera. För upplysningar Upplysningar angående barnomsorg och hur du använder Dexter, får du av Anita Mårtensson Administrativ assistent på Utbildning och barnomsorg , Information om förskolor, annan pedagogisk omsorg och fritidshem finns på Tomelilla kommuns hemsida. 7

8 Barnomsorgskön Tomelilla kommun har som målsättning att vårdnadshavare som anmält att de behöver en plats i barnomsorgen ska erbjudas en sådan inom 3 månader. Platserna fördelas i turordning efter behovsdatum, det vill säga det datum då barnet behöver barnomsorg. Det tidigaste behovsdatum som kan anges är då barnet fyller 1 år. För att kommunen ska kunna följa upp att plats erbjuds inom rimlig tid registreras det datum då anmälan gjordes, det vill säga anmälningsdatum. Om 2 barn har samma behovsdatum, erbjuds det barn som har tidigas anmälningsdatum. Är även anmälningsdatum samma, får i första hand det barn med syskon placerat på den aktuella förskolan erbjudande om plats och i andra hand erbjuds platsen till det äldsta barnet. Om vårdnadshavaren tackar nej till erbjuden plats har kommunen fullgjort sin skyldighet och barnet räknas inte med i statistiken över barn som väntat med än 3 månader. Vårdnadshavaren måste då anmäla ett nytt behov av barnomsorgsplats. I de fall vårdnadshavaren tackar ja till erbjuden plats men väljer att stå kvar i kön i avvaktan på särskild plats, behåller barnet sitt anmälningsdatum. Vad kostar barnomsorgsplatsen? Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad. Som hushåll avses både ensamstående och makar samt sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Kommunen använder systemet med maxtaxa, vilket innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. I Dexter ska vårdnadshavaren ange familjens bruttoinkomst innan barnet börjar. I Dexter kan man själv beräkna sin avgift. Se nedan. 8

9 ::Beräkna barnomsorgsavgift Högsta avgiftsgrundande inkomst är kr/månad och hushåll. Det yngsta barnomsorgsplacerade barnet räknas som barn 1. Enligt maxtaxa är endast 3 barns placeringar per hushåll avgiftsbelagda. Beräknad avgift är endast preliminär. Allmän förskola gäller från september det år barnet fyller 3 år. Ange familjens totala månadsinkomst före skatt SEK Barn Typ av barnomsorg Avgift per barn 1 Välj 0 SEK 2 Välj 0 SEK 3 Välj 0 SEK Beräknad månadskostnad: 0 SEK Antalet barn i hushållet som är inskrivna i barnomsorg påverkar avgiftens storlek. Det yngsta barnet räknas alltid som nummer ett. Om hushållet har en bruttoinkomst på kr per månad gäller högsta avgiften. Avgift tas ut från och med placeringsdatum och den föregås av cirka 1 vecka avgiftsfri inskolning. Vårdnadshavaren har rätt till en avgiftsfri inskolning vid första placeringstillfället, men inte vid en eventuell omplacering. Alla ändringar i inkomst samt från och med vilket datum ändringen gäller, ska så fort som möjligt anges i Dexter. Ändras inkomsten mitt i en månad, gäller den nya inkomsten från och med den nästkommande månadens faktura. Retroaktiv reglering av barnomsorgsavgift görs maximalt 6 månader bakåt i tiden. Vid första placering i barnomsorgen sker ingen retroaktiv reglering, utan avgift tas ut enligt maxtaxans högsta belopp till dess att fullständiga inkomstuppgifter kommit in till kommunen. 9

10 Avgiftsgrundande inkomster Avgiftsgrundande inkomst är bruttoinkomsten för hushållet där barnet är bokfört. Som inkomstgrundande inkomst räknas lön och andra ersättningar i samband med anställning föräldrapenning familjebidrag i form av familjepenning pension (ej barnpension) sjukbidrag och sjukpenning arbetslöshetsersättning livränta (dock finns undantag) utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning vårdbidrag för barn till den del som utgör arvode dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera familjehemsförälders arvodesersättning överskott inom näringsverksamhet övriga skattepliktiga inkomster Exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst: försörjningsbidrag barnbidrag bostadsbidrag studiebidrag underhållsbidrag Kommunen har rätt att begära in kopior på beslut som visar bidraget/ersättningen eller lönebesked tillsammans med vårdnadshavarens inkomstanmälan. Får inte kommunen in begärda uppgifter debiteras högsta avgift enligt taxan. 10

11 Avgifter Förskola/Annan pedagogisk omsorg Antal barn Avgift Maxtaxa per månad 1 3 % av hushållets avgiftsgrundande Högst 1287 kr inkomst 2 2 % av hushållets avgiftsgrundande Högst 858 kr inkomst 3 1 % av hushållets avgiftsgrundande Högst 429 kr inkomst 4 eller fler Ingen avgift Avgiften betalas 12 månader om året. Samma avgift gäller oavsett barnens vistelsetid. Skolbarnsomsorg Antal barn Avgift Maxtaxa per månad 1 2 % av hushållets avgiftsgrundande Högst 858 kr inkomst 2 1 % av hushållets avgiftsgrundande Högst 429 kr inkomst 3 1 % av hushållets avgiftsgrundande Högst 429 kr inkomst 4 eller fler Ingen avgift Avgiften betalas 12 månader om året. Samma avgift gäller oavsett barnens vistelsetid. Avgifter vid Allmän förskola Den allmänna förskolan är en avgiftsfri förskoleverksamhet, 15 timmar per vecka (525 timmar per år) under läsåret, för alla 3-5-åringar från och med den 1 september det år barnet fyller 3 år. Är inte redan barnet inskrivet i förskola, kommer vårdnadshavaren att erbjudas allmän förskola 15 timmar per vecka, ej under lov. De 3-5-åringar, vars vårdnadshavare är yrkesarbetarande eller studerande, och behöver mer än 15 timmars vistelsetid, får minskad ordinarie avgift med 3/8 under september till och med maj. Under juni, juli och augusti full avgift. Är vårdnadshavaren föräldraledig för vård av annat barn (enligt föräldraledighetslagen) eller aktivt arbetssökande erbjuds allmän förskola 15 timmar per vecka. 11

12 De barn i behov av särskilt stöd som tilldelats plats enligt skollagen (kapitel 8, 7) har rätt till avgiftsfri plats i förskola under 15 timmar per vecka. Finns behov utöver dessa timmar betalas barnomsorgsavgift med minskad taxa. Betalning Räkning skickas ut senast den 15:e varje månad och förfallodag är alltid den siste vardagen varje månad. Betalning sker för innevarande månad. Obetald månadsavgift Vid påminnelse för obetald räkning tillkommer en avgift. På krav för obetald räkning tillkommer inkassoavgift. Vid 2 månaders utebliven betalning, stängs barnet av från fortsatt placering och platsen erbjuds annat barn i kön. Ny placering enligt ordinarie rutin görs först efter att samtliga skulder är betalade. Rätt till avdrag från avgift då barnet vårdas på sjukhus 2 veckor eller mer. då smittskyddsläkare har beslutat att barnet inte får utnyttja platsen. om platsen inte är tillgänglig på grund av arbetsmarknadskonflikt. Gemensam vårdnad Den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos får barnomsorgsräkningen. Som avgiftsgrundande inkomst räknas bruttoinkomsten för hushållet som barnet är folkbokfört i. Om synnerliga skäl finns kan undantag göras. På särskild begäran kan kommunen dela fakturan mellan vårdnadshavare. Schema I samband med placering av barnet i barnomsorgen läggs schemat för vistelsetiden in på Dexter. Barnets vistelsetid ska baseras på vårdnadshavarnas arbets- eller studietider. En rimlig restid till och från arbetsplats eller studieorten får räknas in. Vid studier ska studieintyg lämnas till förskolechefen som styrker studiernas omfattning. Eftersom barnens schema ligger till grund för planering av personalens arbetstid, är det viktigt att alla varaktiga förändringar läggs in i Dexter, senast 2 veckor innan förändringen inträffar. Om arbetstider eller arbetsförhållanden förändras, måste schemat snarast ändras på Dexter. Barn har rätt att vara kvar enligt tidigare schema 1 månad från det att vårdnadshavarens blivit arbetslös eller föräldraledig för vård av 12

13 syskon. Barnets tider får dock inte belasta verksamhetens öppnings- och stängningstider. Barn och utbildning har rätt att ta kontakt med arbetsplatsen eller skolan för att kontrollera de inlämnade uppgifterna. Nattarbete Vid nattarbete har vårdnadshavaren möjlighet att lämna sitt barn 4 timmar från klockan dagen innan nattpass, samt 8 timmar efter nattpass (+ eventuell körtid) Viktigt att känna till Öppettider Förskolor, annan pedagogisk omsorg och fritidshem i kommunen har öppet upp till 12 timmar per dag, helgfria vardagar. För att förskolorna ska kunna organisera öppettiderna, slås under morgon och kväll avdelningar samman på vissa förskolor och fritidshem. Semester Under 3 veckor i juli månad samordnas verksamheten till vissa förskolor i kommunen. Det innebär att några enheter kommer att hålla stängt medan andra har öppet och erbjuder verksamhet. Förskola, annan pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg erbjuds inte när förvärvsarbetande vårdnadshavare har semester. Kommunens ambition är att alla barn bör ha, i den mån det är möjligt, 4 sammanhängande semesterveckor per år. Stängningsdagar Förskolor, annan pedagogisk omsorg och fritidshem har rätt att stänga verksamheten 2 dagar per år för gemensam fortbildning. För de stängda dagarna sker ingen minskning av avgiften. Datum för stängning meddelas senast 2 månader innan. Uppsägning av plats Uppsägning sker via Dexter eller skriftligt till Barn och -utbildning. Uppsägningstiden är 1 månad och för denna tid betalas barnomsorgsavgift. Gäller uppsägningen från den 15:e eller tidigare i månaden minskas avgiften med 50 %. 13

14 Länkar Tomelilla kommuns hemsida: Dexter, E-tjänster för barnomsorg,: https://tomelilla.dexter-ist.com/ Läroplaner och andra dokument finns på Skolverkets hemsida, 14

15 15

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer