Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem"

Transkript

1 Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

2 1

3 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet. Allmän information Bjurholms kommun erbjuder förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år. Fritidshem erbjuds för barn 6-13 år i både pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem. Förskola Förskoleverksamhet finns i kommunal regi, förskolan Örnen (tre avdelningar), förskolan Lärkan i centralorten Bjurholm, och förskolan Dalabo i Vitvattnet. Pedagogisk omsorg (familjedaghem) bedrivs i kommunal regi och finns i Bjurholm. Förskoleverksamhet i enskild regi bedrivs i förskolan Växthuset (en avdelning) i Bjurholm och i förskolan Bitvargen (en avdelning) i Balsjö. Fritidshem Fritidshemsverksamhet i kommunal regi bedrivs i fritidshemmet Grenen inom Castorskolans lokaler i Bjurholm samt i pedagogisk omsorg och ibland i förskola. Fritidshemsverksamhet i enskild regi finns i Balsjö (Bitvargen). Placering av barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem handläggs av kommunen oavsett vilken huvudman som ansvarar för verksamheten. 2

4 Allmänna bestämmelser (skollagen 8 kap förskolan och 14 kap fritidshemmet) Erbjudande av förskola Barn i åldern 1-5 år vilka stadigvarande vistas i kommunen har rätt till barnomsorg; under de tider vårdnadshavare arbetar under de tider vårdnadshavare studerar under de tider vårdnadshavare är sjukskrivna 15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när vårdnadshavare är arbetssökande 15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när vårdnadshavare är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn Allmän förskola 3-5 år Barn ska erbjudas plats i förskola från 1 augusti det år då det fyller 3 år. Allmän förskola skall omfatta 525 timmar/år och följer skolans läsårstider, det vill säga börjar och slutar samma dagar som grundskolan och har samma lovdagar. Detta innebär 15 timmar/vecka, tre (3) tillfällen måndag-fredag och planeras i överenskommelse med förskolans personal. Allmän förskola tillämpas även i pedagogisk omsorg. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Vid omsorgsbehov utöver 15 timmar samt under loven betalas avgift. Barn i behov av särskilt stöd Barn ska erbjudas förskola om de, av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn, eller ett barns vårdnadshavare framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformning av de särskilda stödinsatserna. 3

5 Erbjudande av skolbarnsomsorg Elever i åldern 6-13 år (vårterminen eleven fyller 13 år) vilka stadigvarande vistas i kommunen har rätt till skolbarnsomsorg; under de tider vårdnadshavare arbetar under de tider vårdnadshavare studerar om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt Anm: vid förälders arbetslöshet har eleven rätt att stå kvar i kö till skolbarnsomsorg. Elever i behov av särskilt stöd Elever ska erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. Tillfällig placering i fritidshem Tillfällig fritidshemsplats kan, i mån av plats och möjlighet erbjudas. Behov av sådan placering anmäls till rektor 4 veckor i förväg. Avgift enligt särskild taxa 100 kr/dag, debitering månadsvis i efterskott. Övergång från förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år till fritidshem 6-13 år Barn som är placerade inom förskola eller pedagogisk omsorg överflyttas till fritidshem om ingen uppsägning sker. Barnet flyttas från förskola, pedagogisk omsorg till fritidshem 1 augusti det år barnet fyller 6 år. Anmälan om barnomsorg/skolbarnsomsorg Anmälan om behov av plats på förskola eller pedagogisk omsorg görs på speciell blankett som du hittar på kommunens hemsida Datum när blanketten inkom till kommunen räknas som ködatum. Skriftlig köbekräftelse skickas ut till vårdnadshavare. Barn med växelvis boende i olika kommuner Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att Bjurholms kommun följer Region Västerbottens direktiv om att inte bevilja växelvis placering av barn i förskoleverksamhet. 4

6 Kö Barn anvisas plats efter ansökningsdatum. Kommunen ska erbjuda plats inom fyra (4) månader. Förtur Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov särskilt stöd för sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. Efter individuell prövning kan förtur beviljas med hänvisning till speciella skäl och omständigheter. Hänsyn kan komma att tas till den aktuella barngruppens sammansättning. Placering Plats erbjuds i första hand i den form av verksamhet som begärts. Är inte det möjligt erbjuds annan ledig plats. Vårdnadshavare som erbjuds annan placering än den sökta har rätt att tacka nej och kvarstå i kön för nytt erbjudande när plats finns. Placeringsbekräftelse skickas ut skriftligt till vårdnadshavare och till den verksamhet där barnet placerats. Vårdnadshavare som tackar nej till erbjuden plats stryks ur kön. Vårdnadshavare som önskar skjuta upp placeringen av barnet kvarstår i kön. Inskolning Inskolningen är en viktig grund för en bra placering. Barn inom förskola och pedagogisk omsorg beräknas behöva en inskolningstid på upp till två veckor. I fritidshemmet behövs ca en veckas inskolning. Uppsägning av plats Vårdnadshavarens uppsägning av plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska ske skriftligt på särskild blankett. Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag den skriftliga uppsägningen kommit in till kommunen. Kommunens uppsägning av plats. Om avgiften inte är betald två (2) veckor från förfallodatum skickas en skriftlig uppsägning till vårdnadshavaren. Om betalning inte gjorts inom en vecka efter uppsägningsdatum upphör rätten av placeringen. 5

7 Ej nyttjad plats Om platsen ej nyttjas under en längre period (en till två månader) kommer det efter särskild prövning av kommunen avgöras om barnet får behålla platsen. Anmälan av frånvaro/närvaro Barnets/elevens schematider ska lämnas in två veckor i förväg på Tempus och för att få en bra planerad verksamhet är det viktigt att vårdnadshavare anmäler frånvaro och semester i så god tid som möjligt (gäller förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg). Det är även önskvärt att vårdnadshavare anmäler senast kl om barnet/eleven kommer att närvara efter sjukdom kommande dag. Måltider i barnomsorgen Tre mål serveras: frukost, lunch och mellanmål. Försäkring Förskolebarn och elever omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt, även under fritid och ferier. Avgifter Taxan beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket uppgår till kr/månad ( kr från 1 juli 2015). För gifta och sammanboende föräldrar med eller utan gemensamma barn beräknas avgifter på familjens gemensamma bruttoinkomster. Om det finns två vårdnadshavare med delad vårdnad på olika adresser, ensamstående eller sammanboende med ny partner, ligger respektive hushålls totala inkomst till grund för vars och ens avgift. Den sammanlagda avgiften kan inte överstiga den högsta nivån för varje barn. Inkomstuppgift För att kunna fastställa avgift vid nyplacering, skall du som vårdnadshavare omedelbart lämna in inkomstuppgift innan platsen får nyttjas. En gång per år kommer Bjurholms kommun att begära in inkomstuppgift av alla som har plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Lämnas inte inkomstuppgift in i tid debiteras högsta avgift. Vårdnadshavare skall utan uppmaning och dröjsmål lämna ny inkomstuppgift vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden. 6

8 Avgiftsgrundande inkomst Med avgiftsgrundande inkomst menas lön och andra skattepliktiga inkomster enligt följande: Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning Familjehemsföräldrars arvodesersättning Pension (ej barnpension) Livränta Föräldrapenning Vårbidrag för barn till den del det utgör arvode Sjukbidrag Sjukpenning Arbetslöshetsersättning Kontant arbetsmarknadsstöd Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning Familjebidrag i form av familjepenning Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnplikt mm Näringsverksamhet (endast överskott i inkomstslaget) Avgifter Maxtaxan för förskola är kopplad till vistelsetid och bruttoinkomsten är avgörande för avgiftens storlek. Förskola och familjedaghem barn 1-5 år Nivå 1 Högst 63 timmar per månad Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Avgift förskola 2,25% 1,50% 0,75% 0% Nivå 2 Över 63 timmar per månad Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Avgift förskola 3% 2% 1% 0% Maxtaxa för förskola Barn 1 Högst kr per månad (1 287 kr från 1 juli 2015) Barn 2 Högst 840 kr per månad (858 kr från 1 juli 2015) Barn 3 Högst 420 kr per månad (429 kr från 1 juli 2015) Barn 4 Ingen avgift Yngsta barnet räknas som barn 1. 7

9 Allmän förskola barn 3-5 år Allmän förskola gäller för barn mellan 3-5 år och följer skolans läsårstider. Den gäller från 1 augusti det år barnet fyller 3 år och omfattar 15 timmar per vecka eller 63 timmar per månad. Barn som endast deltar i allmän förskola betalar ingen avgift. För 3-5 åringar i Nivå 1 reduceras avgiften med 100% med anledning av rätten till allmän förskola. För 3-5 åringar i Nivå 2 reduceras avgiften med 25% med anledning av rätten till allmän förskola. Fritidshem och familjedaghem 6-13 år Barn 1 2% av inkomsten dock högst 840 kr per månad (858 kr från 1 juli 2015) Barn 2 1% av inkomsten dock högst 420 kr per månad (429 kr från 1 juli 2015) Barn 3 1% av inkomsten dock högst 420 kr per månad (429 kr från 1 juli 2015) Barn 4 Ingen avgift Tidredovisningssystem på förskola Tempus Tempus är ett system för registrering av faktisk närvaro i förskola. Varje förskola/familjedaghem har en pekskärm som samlar information om barnets närvarotid. Barnet registreras när det lämnas och hämtas av föräldrarna. Vid helt utebliven registrering gäller barnomsorgens öppettider som närvarotid, kl Glöms en registrering exempelvis vid hämtning är det stängningstiden kl som gäller och debiteras. Tillämpningsregler Barnomsorgstaxan är en maxtaxa som baseras på barnens närvarotid och vårdnadshavarnas samlade bruttoinkomst. Taxan är densamma för förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Taxan för skolbarnsomsorgen är endast beräknad procentuellt på bruttoinkomsten enligt maxtaxan. Räkning skickas ut månadsvis i efterskott och debiteras 12 månader per år. Avgiften betalas från och med barnet/barnens placeringsdatum. Detta innebär att även inskolningsperioden debiteras. Övergång från taxa för förskola till fritidshem/familjedaghem sker 1 augusti. Om barnomsorgsavgiften inte är betald 2 veckor från förfallodatum skickas en skriftlig uppsägning till vårdnadshavaren. Om betalning inte gjorts inom en vecka efter uppsägningsdatum upphör rätten av placeringen. 8

10 Närvaroschema Ett schemaläggningsprogram finns tillgängligt via webben Tempus Home. Det har alla föräldrar möjlighet att anmäla sig till (www.tempushome.se) och då få ett användarnamn och lösenord för att enkelt kunna lägga in barnets schema hemifrån. Möjligheten finns även att lägga in schema via pekskärmen på förskolan. Tillfällig stängning Under lov samordnar förskolor, fritidshem och pedagogisk inom kommunen sin verksamhet, vilket kan innebära att annan plats tillfälligt erbjuds. Barnomsorgen får stänga fyra (4) dagar/år för planering, utvärdering och fortbildning. Stängningsdatum meddelas vårdnadshavare minst en (1) månad i förväg. Förbättringsmöjligheter Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bjurholms kommun söker ständigt efter förbättrings-möjligheter, vilket innebär att förslag, tips och idéer tacksamt tas emot från barn, elev och/eller vårdnadshavare. Klagomålsrutiner Synpunkter på våra verksamheter ses som en möjlighet till förbättring och utveckling. Barn, elev och/eller vårdnadshavare har med stöd av skollagen, möjlighet att framföra skriftliga klagomål om det något i verksamheten som man inte är nöjd med. Blanketter för detta finns på Bjurholms kommuns hemsida. Blanketter På kommunens hemsida finns våra vanligaste blanketter att fylla i och skicka in direkt. Vill ni ha en pappersblankett att fylla i finns de att få på våra verksamheter. Upplysningar Kontakta oss gärna om ni vill ha ytterligare upplysningar Förskolechef/Rektor förskolan Örnen, förskolan Dalabo, pedagogisk omsorg och fritidshemmet Grenen Assistent Taxan reviderad

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Välkommen till Sture!

Välkommen till Sture! Välkommen till Sture! En föräldrakooperativ förskola i Örby Föräldrakooperativet Sture Lästringevägen 16, 125 42 ÄLVSJÖ Tfn: 08-749 50 65 Org.nr: 716421-1687 e-post: info@sturedagis.nu www.sturedagis.nu

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer