Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun"

Transkript

1 Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor

2

3 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg samt allmän förskola För ytterligare information kan Ni vända Er till: Förskolechef telefon Barnomsorgsassistent telefon Barnomsorg i Norsjö kommun bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg erbjuds i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Öppettider är måndag till fredag mellan kl Lovfritids bedrivs under skollov för barn 6-12 år. 1 Placering Barn i åldern 1-12 år vilka stadigvarande vistas i kommunen har rätt till barn- eller skolbarnsomsorg: - under de tider förälder/föräldrar arbetar - under de tider förälder/föräldrar studerar - under de tider förälder/föräldrar är sjukskrivna - 15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när förälder/föräldrar är arbetslösa gäller även skolbarnomsorg, dock längst till klockan timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när förälder/föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av syskon (gäller ej skolbarnomsorg) Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.

4 Kö 2 Som huvudregel är att plats fördelas efter barnets födelsedatum. Finns det flera barn i familjen för vilka man söker barnomsorg gäller äldsta barnets födelsedatum som turordning. Avsteg kan göras då speciella skäl föreligger, se förtur till barnomsorg. De lediga platserna fördelas löpande. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader efter ansökan har inkommit. Förtur Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling Efter individuell prövning kan förtur beviljas för: - barn i familj som har rätt till bistånd - barn till ensamstående förälder - syskon till barn som redan placerats Hänsyn kan komma att tas till den aktuella barngruppens sammansättning. Barnomsorg utanför ordinarie tider Föräldrar i behov av omsorg andra tider kontaktar förskolechef för utredning och individuell prövning. Omsorgen omfattar inte storhelger och lätthelgdagar. För att få omsorg utanför ordinarie öppettider måste vårdnadshavare lämna in ett intyg från sin/sina arbetsgivare, där tjänstgöringstid och arbetsschema framgår. Arbetstidsschemat måste omfatta en tidsperiod om minst 7 veckor. Barnets vistelsetid lämnas till förskolechef. Avdelningschef beslutar i ärendet efter samråd med förskolechef. Ändringar i vistelseschema utanför ordinarie öppettider skall meddelas minst 21 dagar i förväg.

5 När man fått plats 3 Inskolning Varje barn inom barnomsorgen beräknas behöva en inskolningstid på upp till två veckor. Vid placering inom ny verksamhetsform beräknas barn som omfattas av skolbarnomsorgen behöva ca en veckas inskolning. Inskolningen är en viktig grund för en bra barnomsorg. Tiden planeras i samråd med berörd personal. Vistelsetid När barnet börjar ska ett schema läggas in i Tempus. I den schemalagda tiden ska tid för lämnande och hämtande av barnen ingå. Ex. Makars arbetstider är resp , barnens vistelsetid blir då inkl hämtning och lämning Om en av makarna arbetar kvällstid mellan ca och den andra maken arbetar dagtid från ca 7.00 får barnet vistas inom barnomsorgen fram till kl (dock ej vid jourarbete). Tillfällig förändring meddelas till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg senast 48 timmar i förväg. Om förändring meddelas senare än 48 timmar beslutar personalen om möjligheten att ta emot barnet. Anmälan av frånvaro För att få en bra planerad verksamhet är det viktigt att föräldrarna anmäler frånvaro och semester i så god tid som möjligt till förskolan/fritidshemmet eller pedagogisk omsorg. Anmälan om sommarledighet ska skickas in till kommunen senast 1/5, om detta inte sker debiteras högsta taxa. Måltider i barnomsorgen Tre mål serveras: frukost, lunch och mellanmål. Barn som har omsorgsbehov OB- tid serveras måltid.

6 Tillfällig stängning 4 Under lov samordnar förskolor, fritidshem och familjedaghem inom kommunen sin verksamhet, vilket kan innebära att annan plats tillfälligt erbjuds. Verksamheterna vid förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg håller stängt två dagar/år för planering, fortbildning och utvärdering. Uppsägning av plats Uppsägning av plats görs skriftligen till barnomsorgsassistent senast 30 dagar innan barnet ska sluta. Ej nyttjande av plats Om platsen ej nyttjas under en längre period (en till två månader) kommer det efter särskild prövning avgöras om barnet får behålla platsen. Avstängning Vid två månaders utebliven betalning av barn- och skolbarnomsorgsavgiften eller då plats erhållits på grund av oriktigt lämnade uppgifter sägs den tilldelade platsen upp. Försäkringar Barnen är kollektivt olycksfallsförsäkrade både dagtid och på fritiden. Därutöver bör föräldrarna ha hemförsäkring om barnet orsakar någon materiell skada.

7 Debitering 5 Maxtaxa med timdebitering Norsjös timtaxor följer maxtaxareformen och är satta till 15 kr på förskolan och 20 kr på fritids med en minimiavgift på 500 kr per månad. Minimiavgiften blir dock aldrig högre än maxtaxan för aktuellt barn. Datoriserat tidredovisningssystem Tidredovisningssystemet består av Läsare och Nuddis. Varje barn har en Nuddis där barnets ID är inprogrammerat. Varje förskola/fritidshems avdelning respektive dagbarnvårdare har en Läsare som samlar information om barnets närvarotid. Barnets ankomst registreras när det kommer till förskolan/pedagogisk omsorg/ skolbarnsomsorgen och hämtning när barnet går hem för dagen Vid helt utebliven registrering "nuddning" gäller barn-/skolbarnsomsorgens öppettider som närvarotid, alltså kl Glöms en nuddning t ex vid hämtning är det stängningstiden kl som gäller. Så här beräknas avgiften Om du ska betala enligt den lägre eller den högre taxan beror på: vilken typ av barnomsorg det gäller familjens bruttoinkomst/månad Ingen avgift tas ut då hushållets bruttoinkomst understiger kronor per månad. Den lägre taxan: Barn 1: 2 % av inkomsten, men högst 840 kr/månad Barn 2: 1 % av inkomsten, men högst 420 kr/månad Barn 3: 1 % av inkomsten, men högst 420 kr/månad Barn 4: Ingen avgift Den lägre taxan gäller för: Skolbarnsomsorg (fritidshem och pedagogisk omsorg för barn 6-12 år)

8 Den högre taxan: 6 Barn 1: 3 % av inkomsten, men högst kr/månad Barn 2: 2 % av inkomsten, men högst 840 kr/månad Barn 3: 1 % av inkomsten, men högst 420 kr/månad Barn 4: Ingen avgift Den högre taxan gäller för: Förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) med månadsinkomsten från och med kr. Allmän förskola för 3-5 åringar Barn ska erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Förskolan ska omfatta 525 timmar/år och förläggs under tiden september maj(ej jullov). Detta innebär 15 timmar/ vecka enligt överenskommelse med personalen. Allmän förskola tillämpas även i pedagogisk omsorg. Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar/vecka. Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka beräknas taxan efter följande: Barn 1: 2,25 % av inkomsten, men högst 945 kr/månad Barn 2: 1,50 % av inkomsten, men högst 630 kr/månad Barn 3: 0,75 % av inkomsten, men högst 315 kr/månad Barn 4: Ingen avgift Allmänna förskolan tillämpas även för dem som väljer att ha sina barn hos dagbarnvårdare. Juni-augusti tillämpas ordinarie taxa. Kommunen erbjuder inte skolskjuts till den allmänna förskolan och personal kommer inte att åläggas att följa med barnen till de olika verksamheterna.

9 7 Tillämpningsföreskrifter I korthet innebär dessa: - att för allmän förskola för tre till femåringar är 525 timmar om året avgiftsfri - att den som erhåller s k stimulansplats för sitt barn endast betalar avgift för den del av verksamheten som överstiger 15 tim/v. - att fr o m den 1 september det år barnet fyller sex år debiteras enligt taxa för skolbarnomsorg. Avgiftsgrundande inkomst Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt (bruttoinkomst) och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskatte-lagen (1999:1229) Exempel på vad som räknas till bruttoinkomst: - inkomst av förvärvsarbete före skatte- och andra avdrag - föräldrapenning (brutto) - ersättning från arbetslöshetskassa - kontant arbetsmarknadsstöd (brutto) - familjebidrag i form av familjepenning - dagpenning (brutto) vid repetitionsutbildning - pensionsförmåner (brutto) - barnpension - anhörigbidrag - vårdbidrag för handikappat barn (60 % av beloppet brutto) - sjukpenning - egen företagares avgiftsgrundande inkomst baseras på föregående års taxering eller sjukpenninggrundande inkomst för inkomståret. Individuell prövning sker vid fastställande av avgiftsgrundande inkomst. - familjehemsersättning = arvodesdelen ska ingå i den avgiftsgrundande inkomsten när föräldrarna har egna barn placerade eller fosterbarn placerade i kommunens barnomsorg.

10 Inkomstuppgift och övriga ändringar 9 Inkomstuppgift lämnas: - när barnet får plats i den kommunala barnomsorgen - när kommunen begär ny inkomstredovisning - när hushållets inkomst ändras - när hushållets sammansättning ändras Avgiften betalas månaden efter nyttjandemånaden. Förändring av inkomstuppgift är giltig tidigast från och med ankomstdatum. Om inkomstuppgift ej lämnas uttages den högsta avgiften. Om för låg inkomst lämnats kan avgift uppjusteras retroaktiv, upp till ett år. Inkomsten skall uppges för gifta eller sammanboende, även om barnet/barnen ej är gemensamma. OBS! Samtliga blanketter finns tillgängliga på

11

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Antagna av Kultur och utbildningsnämnden 2012-12 - 03 gäller från och med 2013-01 - 01 Uppdaterad 2013-11-01 Bild: Diana Lundsten Innehållsförteckning Sida: Kultur

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem Töreboda Bra att veta om regler och avgifter för förskola och fritidshem Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetsformer 3 Vem har rätt till placering 4 Barn med behov av särskilt stöd 5 Regler för

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM Här får du information om vad som gäller för verksamheterna FÖRSKOLA och FRITIDSHEM i Reviderad av KF 130923 61 Dnr: 2012.0773.101 Reviderad 150701 (ändring av Maxtaxan) Innehållsförteckning Förskolor...

Läs mer