Regler för barns placering i förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för barns placering i förskola"

Transkript

1 Regler för barns placering i förskola

2 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren går igenom hur du ansöker om plats, den berättar vad som sker efter att ditt barn fått en plats, den informerar om de fyra placeringsalternativ du kan välja. Vi har samlat alla regler som är gemensamma för alla placeringsalternativ under en egen rubrik. I slutet hittar du förklaring till de fyra placeringsalternativen och avgifter för förskoleplacering. På sista sidan finns också information om hur du kontaktar kommunen och vem du ska vända dig till om du har fler frågor. Broschyren är utgiven av Barn- och utbildningsnämnden. Barn och utbildning Piteå kommun Piteå 2

3 Innehåll Att ansöka om och få plats... 4 Du har fyra placeringsalternativ... 5 När ditt barn fått en placering... 5 Gemensamma regler för alla platsalternativ... 5 Flyttning av tider... 5 Att få reducerad avgift... 6 Att säga upp plats... 6 Du kan få en garantiplats... 6 Har barn rätt till ledighet?... 6 När och hur kan jag ansöka till fritidshem?... 7 När upphör placering i förskola, pedagogisk omsorg, allmän förskola?... 7 Vad händer när förskolan eller pedagogiska omsorgen är stängd på grund av fortbildning eller planering?... 7 Vad händer när förskolan eller pedagogiska omsorgen är stängd på grund av helgdag?... 7 Har förskolor och pedagogisk omsorg öppet under sommarlov och jullov?... 7 Vad händer om jag är tjänstledig?... 8 Vad händer om vårdnadshavarna har skilda adresser?... 8 Kan ett barn stängas av från sin placering?... 8 Att ansöka om undantag från reglerna... 8 De fyra placeringsalternativen... 9 Alternativ 1, när vårdnadshavare arbetar eller studerar... 9 Alternativ 2, när vårdnadshavare är arbetssökande Alternativ 3, när vårdnadshavare är föräldralediga Alternativ 4, allmän förskola för barn i åldrarna 3 5 år Avgifter Avgiftspliktiga personer Avgiftsgrundande inkomst Egen företagare Varierande inkomster: Så här fastställs avgiften: Taxa Taxa för inkomster under kronor per månad

4 Att ansöka om och få plats Det är barnets hemkommun som är ansvarig för att erbjuda barnet plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Piteå kommun är hemkommun för barn som är folkbokförda här i kommunen. Om barnet är skrivet i en annan kommun eller om barnet inte är folkbokfört i Sverige, är barnets hemkommun den kommun där barnet vistas stadigvarande. Har barnet ingen stadigvarande vistelseort, är hemkommunen den kommun där barnet just nu uppehåller sig. Om du behöver plats i förskola eller pedagogisk omsorg måste du lämna in en skriftlig ansökan till Barn och Utbildning senast 3 månader före du behöver plats. Piteå kommun har som mål att erbjuda plats inom 3 månader. För placering i augusti eller september måste du lämna in din ansökan senast den 31 mars eftersom vi placerar barnen och fördelar resurserna innan sommarsemestern. Om flera vårdnadshavare har samma ansökningsdatum fördelas plats efter barnets födelsedatum. Yngre syskon får tillgodoräkna sig äldre syskons födelsedatum som ködatum, fram till 31 juli det år syskonet fyller sex år. Födelsedatum är barnets ködatum. Vi placerar inte barn under 1 år. Om du som vårdnadshavare är arbetslös kan du välja passiv kö. Vi erbjuder ingen plats till ditt barn förrän du meddelar att du behöver en plats. Om barnet stått i den passiva kön i minst tre månader garanterar vi en plats inom tio dagar. 4

5 Du har fyra placeringsalternativ Du kan som vårdnadshavare ansöka om ett av fyra placeringsalternativ för barnet beroende på din situation. Alternativen är: Alternativ 1 När vårdnadshavare arbetar eller studerar. Alternativ 2 När vårdnadshavare är arbetssökande. Alternativ 3 När vårdnadshavare är föräldraledig. Alternativ 4 Allmän förskola för barn i åldrarna tre till fem år. Du kan läsa om alternativen i detalj på sidorna När ditt barn fått en placering När ditt barn får ett platserbjudande tar förskolans personal eller rektor kontakt med dig via telefon. Tackar du ja, så skickar vi ett placeringsmeddelande. Observera att du betalar avgift från det datum vi erbjuder plats. Om barnet inte kommer till förskola, pedagogisk omsorg inom en månad förlorar du platsen och du måste lämna in en ny ansökan. Kom ihåg att lämna dina inkomstuppgifter till Barn och Utbildning innan barnet börjar. Vi tar ut högsta avgift om vårdnadshavarens inkomstuppgifter inte skickas in. Gemensamma regler för alla platsalternativ Flyttning av tider Observera att om ditt barn är frånvarande, till exempel vid sjukdom, så kan du inte flytta tiden och använda den vid ett annat tillfälle. 5

6 Att få reducerad avgift Vill du ansöka om att få reducerad avgift lämnar du in skriftlig ansökan på en särskild blankett till Barn och Utbildning. Du kan få reducerad avgift om barnet har varit sjukt 14 sammanhängande kalenderdagar hushållets barn tillsammans har varit sjuka 21 sammanhängande kalenderdagar pedagogisk omsorg har varit stängt minst sju dagar i följd och vi inte erbjudit alternativ omsorg. Att säga upp plats Vill du säga upp en plats ska du göra det skriftligt hos Barn och Utbildning. Du betalar avgift under uppsägningstiden som är tre månader. Om placeringstiden varit kortare än två månader har du ingen uppsägningstid. Du kan få en garantiplats Om barnet har en placering och du som vårdnadshavare blir arbetslös, kan du välja att säga upp platsen och behåller då en garantiplats under ett år. Om barnet i framtiden behöver en plats igen, är han eller hon garanterad en placering med kort handläggningstid. Vi placerar barnet i första hand på samma avdelning som tidigare, i andra hand på samma förskola. I tredje hand sker placeringen inom samma område, i fjärde hand inom kommunen. Så snart barnet börjar använda garantiplats måste du betala för 30 dagar, det vill säga en månadsavgift Har barn rätt till ledighet? Ja. Barn som har plats i förskola eller pedagogisk omsorg rekommenderas minst fyra veckors sammanhängande ledighet under ett kalenderår (januari till december). 6

7 När och hur kan jag ansöka till fritidshem? När ditt barns placering i förskola eller pedagogisk omsorg upphör, och om du arbetar eller studerar, kan du söka plats för ditt barn i fritidshem. Skicka ansökan till Barn och Utbildning senast den 31 mars samma år som placeringen upphör. När upphör placering i förskola, pedagogisk omsorg, allmän förskola? För barn med placering i förskola eller pedagogisk omsorg upphör placeringen den 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass. För barn i allmän förskola (15 timmar per vecka) avslutas placeringen den sista skoldagen i juni. Vad händer när förskolan eller pedagogiska omsorgen är stängd på grund av fortbildning eller planering? När ditt barns förskola eller pedagogisk omsorg har stängt för personalens planering, för fortbildning eller för annat viktigt kvalitetsarbete minskas inte din avgift. Det beror på att vi erbjuder alternativ placering i ett begränsat antal förskolor. Förskolan eller pedagogisk omsorg har rätt att ha stängt tre dagar per år för dessa syften. Vad händer när förskolan eller pedagogiska omsorgen är stängd på grund av helgdag? Julafton, nyårsafton och midsommarafton är förskolorna och pedagogisk omsorg stängd. Inga alternativ erbjuds. Har förskolor och pedagogisk omsorg öppet under sommarlov och jullov? Ja. Under sommarlov och jullov erbjuder vi förskola i ett begränsat antal förskolor och fritidshem. 7

8 Vad händer om jag är tjänstledig? Om du är tjänstledig kan ditt barn ha sin plats vilande (det vill säga platsen används inte) i högst två månader därefter avslutas den. Avgiften för den vilande platsen följer fastställd taxa. Vad händer om vårdnadshavarna har skilda adresser? Om ni som vårdnadshavare har skilda adresser och delar på förskoleplatsen kan ni ändå ha olika placeringsalternativ. Till exempel kan den ena vårdnadshavaren vara föräldraledig med ett syskon medan den andra arbetar. Kan ett barn stängas av från sin placering? Ett barn kan stängas av från sin placering om vårdnadshavaren inte betalat avgiften eller om det visar sig att barnet fått platsen på uppenbart felaktiga uppgifter. Att ansöka om undantag från reglerna Om du vill ansöka om undantag från de regler som presenterats här skickar du din ansökan till: Barn- och utbildningsnämnden Piteå eller till e-post: 8

9 De fyra placeringsalternativen Alternativ 1, när vårdnadshavare arbetar eller studerar När du som vårdnadshavare arbetar eller studerar erbjuder vi ditt barn pedagogisk verksamhet utifrån dina arbetstider (det vill säga din tid för arbete, studier och restid till och från arbetet samt sovtid för nattarbete (nattarbete menas kl till och med 06.00). Vi gör undantag från ovanstående regel i detta fall: vårdnadshavare är skiftesarbetande och har mer än sju dagars sammanhängande ledighet. Då får barnet nyttja 15 timmar per vecka från första dagen för att barnet ska kunna upprätthålla kontinuiteten i förskolan. Avgift: Du betalar enligt fastställd taxa. Vid föräldraledighet kan det äldre barnets plats bli en föräldraledighetsplats eller allmän förskoleplats (15 timmar per vecka för barn i åldern 3-5 år). Meddela Barn och Utbildning från vilket datum ändringen är aktuell. Om du inte vill ha någon förskoleplacering för det äldre barnet är det 3 månaders uppsägningstid. Om du blir arbetslös kontaktar du Barn och Utbildning och meddelar från vilket datum du är arbetssökande. 9

10 Alternativ 2, när vårdnadshavare är arbetssökande När du som vårdnadshavare är arbetssökande erbjuder vi barnet pedagogisk verksamhet 15 timmar per vecka. Förskolechef beslutar om barnets schema beroende på förskolans förutsättningar. Det kan handla om hur många deltidsplacerade barn som finns i förskolan, lokalernas storlek, barngruppens sammansättning eller andra orsaker. Det innebär att tider kan variera mellan avdelningar och förskolor. Om du börjar arbeta eller studera utökas barnets tid utifrån dina arbetstider. Använder barnet platsen mer än 20 timmar per vecka överför vi barnets placering till alternativ 1. Avgift: Du betalar enligt fastställd taxa. Alternativ 3, när vårdnadshavare är föräldralediga När du som vårdnadshavare är föräldraledig så erbjuder vi pedagogisk verksamhet för de övriga barnen i familjen 15 timmar per vecka. Förskolechef beslutar om barnets schema beroende på förskolans förutsättningar. Det kan handla om hur många deltidsplacerade barn som finns i förskolan, lokalernas storlek, barngruppens sammansättning eller andra orsaker. Det innebär att tider kan variera mellan avdelningar och förskolor. Om du börjar arbeta eller studera och ditt barn behöver mer tid på förskolan, kan du söka placeringsalternativ 1 genom att lämna en skriftlig ansökan till Barn och Utbildning. Plats erbjuds inom tre månader. Vi erbjuder i första hand utökad tid på den förskola där barnet är placerat och i andra hand på annan förskola. Avgift: Du betalar enligt fastställd taxa 10

11 Alternativ 4, allmän förskola för barn i åldrarna 3 5 år För alla barn i åldrarna 3 5 år erbjuder vi en plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den omfattar pedagogisk verksamhet 15 timmar per vecka. Förskolechef beslutar om barnets schema beroende på förskolans förutsättningar. Det kan handla om hur många deltidsplacerade barn som finns i förskolan, lokalernas storlek, barngruppens sammansättning eller andra orsaker. Det innebär att tider kan variera mellan avdelningar och förskolor. Den allmänna förskolan följer skolans läs- och lovschema. När skoleleverna är lediga är barnen i den allmänna förskolan lediga. Avgift: Verksamheten är avgiftsfri. Om du börjar arbeta eller studera och ditt barn behöver mer tid på förskolan, kan du ansöka om placeringsalternativ 1 genom att lämna en skriftlig ansökan till Barn och Utbildning. Plats erbjuds inom tre månader. Vi erbjuder i första hand utökad tid på den förskola där barnet är placerat och i andra hand på annan förskola. Avgifter Avgiftspliktiga personer Vårdnadshavare är platsinnehavare och därmed ansvarig för avgiften. För barn placerade i familjehem kan familjehemsförälder vara platsinnehavare. Med hushåll menas: Makar, sammanboende, partnerskap eller ensamstående som lever tillsammans med gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Folkbokföringsdatum gäller. 11

12 Taxan beräknas på hushållets inkomster, det innebär för: Sammanboende eller gifta: Inkomstuppgift lämnas in på båda personerna, även om bara en är vårdnadshavare till barnet. Ej sammanboende vårdnadshavare med gemensam vårdnad: Om barnet bor hos båda föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, anger var och en hur stor del av placeringen som de behöver. Det innebär att båda vårdnadshavarna är platsinnehavare. Var och en ansvarar för avgift för sin del av platsen utifrån inkomsten i hushållet. Taxans maximala avgift per barn samordnas mellan båda hushållen. Familjehem: I familjehem som enbart har familjehemsplacerade barn räknas arvodet som grund för avgiftsberäkning. Avgiftsgrundande inkomst Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster före skatteavdrag och andra skattepliktiga inkomster enligt följande: Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning Föräldrapenning från Försäkringskassan Sjukpenning eller sjukbidrag från Försäkringskassan Livränta Arbetslöshetsersättning från Arbetslöshetskassan Aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen Pensionsförmåner (ej barnpensioner) Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode. För familjehem räknas endast arvodesersättning. Egen företagare Inkomst av aktiv och, eller passiv näringsverksamhet. Första året uppskattas inkomsten av företagaren. Efter deklaration och bokslut ska den korrekta inkomsten lämnas in till Barn och utbildning för ny beräkning av fjolårets avgift. 12

13 Varierande inkomster: Om månadsinkomsten varierar från månad till månad så måste du räkna ut den genomsnittliga inkomsten. Så här fastställs avgiften: Den högre avgiften betalas för det yngsta barnet (barn 1) i hushållet och närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet (barn 2, som kan vara ett barn i fritidshem). Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften tas ut under tolv månader per år. Avgiften betalas senast dag 30 varje månad och avser innevarande månad. Vid kort placering debiteras minst 7 dagar sammanhängande. Taxa Taxa baseras på % av hushållets bruttoinkomst enligt följande: % av inkomst Dock högst Reduktion av avgift för barn i behov av pedagogisk omsorg utöver allmän förskola (3-5 år), samt placering av barn i behov av särskilt stöd Dock högst Barn 1 3% 1260 kronor 30% reduktion 882 kronor (= 2,1%) Barn 2 2% 840 kronor 30% reduktion 588 kronor (= 1,4%) Barn 3 1% 420 kronor 30% reduktion 294 kronor (= 0,7%) 13

14 Taxa för inkomster under kronor per månad Hushåll vars sammanlagda avgiftsgrundande inkomst understiger kronor per månad, betalar en lägre avgift. Förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg) Taxa för barn i behov av omsorg utöver allmän förskola samt för placering av barn i behov av särskilt stöd Inkomst Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 1 Barn 2 Barn ,7% 1,8% 0,9% 1,9% 1,3% 0,6% ,4% 1,6% 0,8,% 1,7% 1,2% 0,5% ,1% 1,4% 0,7% 1,5% 1,1% 0,4% ,8% 1,2% 0,6% 1,3% 1,0% 0,3% ,5% 1,0% 0,5% 1,1% 0,9% 0,2% ,2% 0,8% 0,4% 0,9% 0,7% 0,1% ,9% 0,6% 0,3% 0,7% 0,5% 0,1% ,6% 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,1% ,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Hushåll med inkomster under kronor, betalar ingen avgift. Räkna ut din avgift på Piteå kommuns hemsida Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för förskola och pedagogisk omsorg. 14

15 Ansök om förskoleplats via vår e-tjänst Ta kontakt med Piteå kommun om du vill ha ytterligare information. Telefon Epost Postadress Piteå kommun Utbildningsförvaltningen Box Piteå Besöksadress Strömnäsgatan 3 A, Piteå 15

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer