Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg"

Transkript

1 Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige

2 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg Förskola/ Familjedaghem/ Allmän förskola 2-4 Barn med behov av särskilt stöd Förskoleverksamhet för barn till arbetssökande förälder Förskoleverksamhet för barn till föräldralediga Vistelsetid för barn till arbetssökande och föräldralediga Allmän förskola Sjukskrivning Anmälan om behov av plats i förskoleverksamhet Vem är platsinnehavare? Inflyttningsförtur Fördelning av platser Erbjudande om plats i förskoleverksamhet Förskoleplats i annan kommun Skolbarnsomsorg 4-5 Fritidshem Anmälan om behov av plats i skolbarnsomsorg Vem är platsinnehavare? Fördelning av platser Behov av plats för arbetssökande förälder Akut behov av skolbarnsomsorg Sjukskrivning Öppen fritidsverksamhet 6-12 år 5 Fördelning av platser Avgift 6 Allmänt Avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Övriga regler vid beräkning av avgift Barn med behov av särskilt stöd Övrigt om avgiften Inkomst 7 Avgiftsgrundande inkomst. Familjehemsplacerade barn Som inkomst räknas: Beräkning av inkomster i vissa fall Tillsynstider 8 Beräkning av tillsynstid Personalens studiedagar Betalning 8 Uppsägning 8 Uppsägning av plats 1

3 VERKSAMHETSFORMER FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskoleverksamhet erbjuds barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar förskoleklass. Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Nattomsorg och omsorg på obekväm tid finns i begränsad omfattning för barn som är i behov av tillsyn när deras föräldrar arbetar eller studerar på kvällar, nätter och helger. ALLMÄN FÖRSKOLA Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar 525 timmar/år och följer skolåret. SKOLBARNSOMSORG Skolbarnsomsorg erbjuds från och med den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet slutar skolår 6. Skolbarnsomsorgen erbjuds företrädesvis i form av fritidshem. I vissa landsbygdsområden erbjuds pedagogisk omsorg. Fritidsverksamhet erbjuds under skollov i mån av plats. FÖRSKOLA/ PEDAGOGISK OMSORG/ ALLMÄN FÖRSKOLA Plats kan efter ansökan erbjudas från och med det att barnet är 1 år till och med 31 juli det år barnet börjar förskoleklass. Finns särskilda skäl kan plats erhållas före det att barnet är 1 år. BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Barn som har behov av särskilt stöd och är placerade enligt 9 i skollagen har rätt till förskoleplats. Barnets vistelsetid beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog. Ett åtgärdsprogram upprättas i samverkan med vårdnadshavare. FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE VÅRDNADSHAVARE Barn till arbetssökande vårdnadshavare har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. För att barnet/barnen ska vara berättigad till plats skall vårdnadshavare vara aktivt arbetssökande. (Intyg från Arbetsförmedlingen bifogas ansökan). FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA Barn till föräldralediga med yngre syskon har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. För att barnet/barnen ska vara berättigad till plats skall en vårdnadshavare vara ledig enligt föräldraledighetslagen. (Påskriven ledighetsansökan alternativt intyg från Försäkringskassan bifogas ansökan). VISTELSETID FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE OCH FÖRÄLDRALEDIGA Barnets vistelsetid fastställs i en skriftlig överenskommelse/schema mellan vårdnadshavare och förskola/pedagogisk omsorg. Förläggningen av tiden läggs upp utifrån barnets behov, organisationens förutsättningar samt vårdnadshavares önskemål. Om vårdnadshavares önskemål är förenliga med barnets behov och verksamhetens organisation ges förskolepersonalen rätt att tillstyrka önskemålet. I annat fall överlämnas synpunkter till beslutande förskolechef. Ett schema skall fastställas och inlämnas till förskolans expedition. 2

4 Respektive förskola kan utforma alternativa ramar för när verksamheten bäst klarar att ta emot barn till arbetssökande och föräldralediga. Ramarna kan vara en hjälp för personal och föräldrar att tillse att barnet får en så bra dag som möjligt vid förskolan. ALLMÄN FÖRSKOLA Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att få delta i allmän förskola. Den allmänna förskolan är frivillig, omfattar 525 timmar per år och är avgiftsfri. Verksamheten följer skolans terminstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. Barn kan erbjudas avgiftsfri tid alternativt mellan eller Vistelsetid utanför angivna tider eller under skolans ledigheter är belagda med avgift (KF ). Lunch ingår ej och skolskjuts kan inte erbjudas. (Kf ). Ansökan om Allmän förskola ska ske på erforderlig blankett som lämnas till förskolans expedition. SJUKSKRIVNING När vårdnadshavare är sjukskriven kan barnet vistas på förskolan enligt den överenskomna schematiden för barnets grundplacering. Om barnet inte har någon grundplacering är grundprincipen 15 timmar per vecka om inte sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Läkarintyg bifogas ansökan. ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS I FÖRSKOLEVERKSAMHET Anmälan om behov av kommunal plats i förskoleverksamhet ska ske senast fyra månader före det att plats önskas. Anmälan kan innehålla fem alternativa önskemål om omsorgsform och/eller område. VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? Det är vårdnadshavaren som anmäler behov av plats. Om barnet har två vårdnadshavare bör båda två skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte. När vårdnadshavare får en plats är denne eller de att anse som platsinnehavare. INFLYTTNINGSFÖRTUR I hushåll där båda arbetar och/eller studerar och som flyttar till Finspångs kommun från annan kommun och enligt dessa regler har rätt till barnomsorg, erhåller så kallad inflyttningsförtur. Denna förtur innebär att hushållet senast inom en månad från ansökningsdatum ska erhålla plats i förskoleverksamhet. FÖRDELNING AV PLATSER Plats inom förskoleverksamheten ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål. Skriftligt erbjudande om plats ska erhållas senast en månad innan platsen skall tillträdas. Barnet ska så långt detta är möjligt erbjudas omsorgsplats i det område vårdnadshavarna önskar. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum. Syskon till redan placerade barn placeras först. Syskon ska så långt det är möjligt placeras tillsammans. Vid samma anmälningsdatum går äldst barn först. 3

5 Vid placering på annan plats än önskad kan vårdnadshavare ansöka om omplacering. Omplacering kan gälla önskemål om byte av omsorgsform och/eller område. Omplacering sker inför höstplaceringen varje år. Turordning sker efter anmälningsdatum till omplacering. Om man tackar nej till önskad placering stryks man ur omplaceringskön och får söka på nytt igen. ERBJUDANDE OM PLATS I FÖRSKOLEVERKSAMHET Vid erbjudande om plats erfordras svar inom 10 dagar från den tidpunkt föräldern erhållit erbjudandet. Därefter går erbjudandet vidare och barnet stryks ur kön och får söka på nytt igen. Blir vårdnadshavare erbjuden något av de önskemål den själv angivit måste erbjudandet accepteras. I annat fall stryks barnet ur kön och får söka på nytt igen. Om erbjudandet gäller plats man ej önskat behöver erbjudandet inte accepteras. Barnet står kvar på sin köplats och inväntar nästa erbjudande. FÖRSKOLEPLATS I ANNAN KOMMUN Ansökan om förskoleplats i annan kommun handläggs utifrån en restriktiv och individuell prövning. Ansökan sker på särskild blankett. SKOLBARNSOMSORG FRITIDSHEM Plats på fritidshem samt i vissa landsbygdsområden familjedaghem, kan efter ansökan erbjudas barn från och med den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet slutar årskurs 6. ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS I SKOLBARNSOMSORG Anmälan om behov av kommunal plats i skolbarnsomsorg inför höstterminens start ska ske senast 1 juni samma år. Ansökan skall ske på erforderlig blankett som lämnas till rektorsexpeditionen. VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? Det är vårdnadshavaren som anmäler behov av plats. Om barnet har två vårdnadshavare bör båda två skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte. När vårdnadshavare får en plats är denne eller de att anse som platsinnehavare. FÖRDELNING AV PLATSER OCH UPPSÄGNINGSTID Plats inom skolbarnsomsorg ska ske utan oskäligt dröjsmål. Barnet ska så långt detta är möjligt erbjudas omsorgsplats i det område föräldrarna önskar. Om inte annat överenskommits med rektor är placeringstiden inom skolbarnomsorgen minst 1 månad. Denna regel gäller oavsett om det rör sig om en formell anmälan, akut behov, eller behov p.g.a. sjukskrivning. Uppsägningstid av plats inom skolbarnomsorgen är 1 månad. 4

6 AKUT BEHOV AV SKOLBARNSOMSORG Förälder kan vid enstaka tillfällen ha akut behov av omsorgsplats. Omsorgsplats kan då erhållas enligt överenskommelse med personal/rektorer. SJUKSKRIVNING När vårdnadshavare är sjukskriven kan barnet vistas på skolbarnsomsorgen enligt den överenskomna schematiden för barnets grundplacering. Om barnet inte har någon grundplacering kan barnet vistas på skolbarnsomsorgen enligt en överenskommen tid. Läkarintyg bifogas ansökan. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET 6-12 ÅR Fritidsverksamhet kan erbjudas hushållet under skollov i mån av plats. Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor avgör om det är möjligt att ta emot barnet under den önskade tiden utan att någon särskild anmälan gjorts. FÖRDELNING AV PLATSER För fritidsverksamheten gäller särskilt att i det fall efterfrågan på platser är större än tillgången, fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför de äldre. Tillgången bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar. 5

7 AVGIFT ALLMÄNT Kommunfullmäktige har fattat beslut om att maxtaxa gäller i Finspångs kommun. Maxtaxan gäller i förskoleverksamhet (förskola, pedagogisk omsorg) och skolbarnsomsorg (fritidshem och pedagogisk omsorg för skolbarn). Maxtaxan omfattar både kommunal och enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (föräldrakooperativ, stiftelse mm). Det yngsta barnet i omsorg räknas som barn nr 1. Taxa för arbetssökande vårdnadshavare med behov av skolbarnsomsorg överensstämmer med regelverket för arbetssökande vårdnadshavare med behov av förskoleplats. AVGIFTEN BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. Avgiften bestäms dels av hushållets gemensamma inkomst, dels av tillsynstiden och dels antalet barn i omsorg. Avgiften i enskild verksamhet beslutas av respektive styrelse. Som hushåll räknas i detta sammanhang gifta och sammanboende med gemensamma och/eller inte gemensamma barn samt ensamstående vårdnadshavare. En omsorgsplats i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg betraktas som ett abonnemang. Detta innebär att avgift skall erläggas även om platsen tillfälligtvis inte utnyttjas. Avgift utgår 12 månader om året. För 3-5-åringar med omsorgsbehov som omfattas av allmän förskola reduceras taxan med 31,25%. Avgift för barn med öppen fritidsverksamhet samt vid enstaka behov av skolbarnomsorg enligt särskild överenskommelse med rektor betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade dag till dagplats betalas för de dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren. ÖVRIGA REGLER VID BERÄKNING AV AVGIFT När man börjar eller avslutar sin barnomsorg erlägger man avgift efter den överenskomna tillsynstiden och antal dagar i månaden. Inskolningstiden är avgiftsgrundande. BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD För barn som får plats i förskoleverksamheten enligt Skollagen 2 a kap 9 (barn med behov av särskilt stöd) tas avgift ut för omsorgstid som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar per år. ( 525 timmar per år innebär att man följer skolans terminstider ) Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade i skolbarnsomsorg. ÖVRIGT OM AVGIFTEN Kommunstyrelsen kan, efter framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om synnerliga skäl finns. 6

8 INKOMST Som vårdnadshavare är man skyldig att lämna inkomstanmälan, blankett för detta finns på kommunens hemsida. Ifylld blankett skall lämnas innan platsen tas i anspråk sams så snart inkomsten förändras. Kommunen begär en gång per år in inkomstanmälan, ni är då skyldiga att lämna in begärda uppgifter oavsett om inkomsten har förändrats eller inte. Ändring av inkomst för kortare period än en månad påverkar inte avgiften. Inkomstanmälan lämnas till förskolans/skolans expedition. Inkomständring påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats. I det fall ingen inkomstanmälan lämnas tas högsta avgift ut enligt tillämpad taxa. AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST. Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det gemensamma hushållet. Finspångs kommun kan komma att göra inkomstjämförelser med Skatteverket. FAMILJEHEMSPLACERADE BARN Maxtaxans konstruktion innebär att familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive arvodesdelen kommer att utgöra grunden för avgiften. SOM INKOMST RÄKNAS: Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning Familjehemsföräldrars arvodesersättning Inkomst av näringsverksamhet Pension (ej barnpension) Livränta (skattepliktig) Föräldrapenning Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska ej tas med) Sjukbidrag Arbetslöshetsersättning Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning Familjebidrag i form av familjepenning Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm BERÄKNING AV INKOMSTER I VISSA FALL I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats. Egen företagare som av någon anledning har svårt att beräkna sin årsinkomst skall beräkna denna till lägst ett belopp motsvarande tre basbelopp. 7

9 TILLSYNSTIDER Eftersom avgiften bland annat beror på tillsynstidens längd är man som platsinnehavare skyldig att lämna uppgift om tillsynstid. Detta skall göras så snart tillsynstiden förändras eller efter begäran från Sektor barn och ungdom. Uppgifterna skall lämnas på erforderlig blankett som lämnas till förskolans expedition. Skyldigheten att lämna uppgift om tillsynstid gäller så snart tillsynstiden varaktigt förändras. Vid enstaka övertidstimmar (under max 4 veckor) kan tiden utökas mot tilläggsräkning och därefter återgå till lägsta tillsynstid. Arbetssökande med tillfälliga vikariat lämnar in uppgift i efterhand om tillsynsbehovet under en 4-veckorsperiod. Justering av avgift till följd av en varaktig ändrad tillsynstid påverkar avgiften fr o m månaden efter inlämnande av förändring. I det fall ingen uppgift om tillsynstid i samband med barnets första placering har lämnats tas avgift ut enligt högsta tillsynstid i tillämplig kolumn. BERÄKNING AV TILLSYNSTID Den tillsynstid som ligger till grund för avgiften är baserad på vårdnadshavarnas arbets- eller studietid samt restid och återkommande möten eller konferenser beräknat på den genomsnittliga tillsynstiden per vecka. I schemat får inte avdrag göras för tillfälliga förändringar i tiden i samband med helger, semester och ferier. För vårdnadshavare med arbetstiden förlagd enligt rullande schema, (återkommande schema) beräknas tillsynstiden på en genomsnittstid per vecka under schemaperiodens längd. PERSONALENS STUDIEDAGAR Personalen inom förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen har studiedagar två dagar per år. Dagarna kan förläggas som halvdagar alternativt som heldagar. Barnet kan erbjudas alternativ tillsyn inom Finspångs kommun. Personalens studiedagar ska redovisas i början av varje verksamhetsår. Avgiften påverkas inte av detta. BETALNING Betalning sker för innevarande månad och erläggs under 12 månader per år. Normalt skickas räkningen ut omkring den 15:e i varje månad. Senaste betalningsdag är sista dagen i månaden. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift samt räntekostnader enligt gällande lag. Obetald räkning överlämnas härefter för indrivningsåtgärder. Vid tre obetalda räkningar har kommunen rätt att avstänga en familj från rätten till omsorg inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. UPPSÄGNING UPPSÄGNING AV PLATS Uppsägning av omsorgsplats inom förskoleverksamheten skall ske skriftligt två månader innan barnet skall sluta. Vid delad vårdnad gäller samma princip då båda vårdnadshavarna räknas som platsinnehavare. För skolbarnsomsorgen gäller en månads uppsägningstid. Avgift utgår under uppsägningstiden. 8

10 Utskrivning från förskoleverksamheten sker utan föregående uppsägning den 31 juli samma år barnet börjar förskoleklass. Din plats inom förskoleverksamheten sägs upp per automatik om du inte utnyttjat platsen inom tre månader. Undantag kan göras om specifika skäl finnes. Utskrivning från skolbarnsomsorg sker utan föregående uppsägning det år barnet slutar skolår 6. Vid flyttning från kommunen kan omsorgsplats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg behållas under en kortare tid efter särskild överenskommelse. Kontakt måste tas med den kommun där barnen blir folkbokförda. 9

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer