Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun"

Transkript

1 FÖRFATTNING Antagen av kommunfullmäktige 264/02, 101/03, 172/03 Reviderad av bun 43/11 Redaktionella ändringar av barn- och utbildning Reviderad kf 160/14 Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun - principer för erhållande av plats, taxa och tillämpningsföreskrifter för taxa gällande fr o m PRINCIPER FÖR ATT ERHÅLLA OCH UTNYTTJA PLATS INOM SKOL- BARNSOMSORGSVERKSAMHETEN Staffanstorps kommun skall, genom skolbarnomsorg ge alla barn i förskoleklass och till och med vårterminen det år de fyller 13 år möjlighet till pedagogisk verksamhet som stimulerar till lärande och positiv utveckling samt till kontakter med andra barn. I det följande redovisas de principer och regler som gäller kommunens skolbarnomsorgsverksamhet. A. Verksamhetsformer Förskoleklassen riktar sig till barn vilka är sex år gamla och som stadigvarande vistas i Staffanstorps kommun. Förskoleklassen, som är avgiftsfri, och erbjuds med 525 timmar per år, är integrerad i ordinarie skola. (Under skollov är barnen lediga, eller erbjuds plats i skolbarnomsorgen mot gällande avgift) Skolbarnomsorgen riktar sig till barn i förskoleklass och grundskola, som stadigvarande vistas i kommunen. Skolbarnsomsorg ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Skolbarnomsorgsverksamheten, som bedrivs i form av fritidshem, är avgiftsbelagd.

2 Kombination förskoleklass med skolbarnomsorg. Som framgår ovan finns det inga hinder mot att kombinera inskrivning i förskoleklassen med att barnet deltar i skolbarnomsorgsverksamheten. Om ett barn behöver omsorg under längre tid än den avgiftsfria i förskoleklassen kan genom kompletterande abonnemang erhållas ytterligare omsorgstid i skolbarnomsorgsverksamheten. För sådan tid utöver den avgiftsfria uttas avgift enligt gällande taxa. B Rätt till plats Förskoleklassen Alla barn vilka stadigvarande vistas i kommunen, och som fyller sex år har från och med höstterminen detta år rätt till avgiftsfri plats under 525 timmar per år i förskoleklassen. Förläggning av tiden bestäms av kommunen efter samråd med vårdnadshavare. Skolbarnomsorgsverksamhet För plats inom skolbarnomsorgsverksamheten krävs att barnet är inskrivet i förskoleklass eller grundskola, stadigvarande vistas i kommunen, och vidare att den eller de vårdnadshavare som barnet är folkbokfört tillsammans med förvärvsarbetar eller studerar. Särskilt om föräldrar som är arbetslösa och föräldralediga Barn till föräldrar som är föräldralediga för vård av annat barn har rätt till skolbarnsomsorgsplats så länge barnet är inskrivet i förskoleklass. Avgift skall betalas för skolbarnsomsorgsplatsen. Barn till arbetslös förälder har rätt till skolbarnsomsorg från förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Avgift skall betalas för skolbarnsomsorgsplatsen.

3 C. Avtal om plats inom skolbarnsomsorgsverksamheten m m Vårdnadshavare anmäler behov om plats inom skolbarnsomsorgsverksamheten alternativt förskoleklassen till rektor för den skola vid vilken plats önskas. Om anmälan avser plats i förskoleklassen meddelas vårdnadshavare var önskad plats erbjuds. Om framställan avser enbart plats i skolbarnsomsorgsverksamheten, alternativt kompletterande omsorg för barn i förskoleklassen skall, i den mån barnet har rätt till sådan plats, avtal tecknas om skolbarnsomsorgsplats. När avtal tecknas skall barnets tidsbehov anges, så kallad schematid, vilket innebär förälders arbetstid och restid. Vad gäller vårdnadshavarens nattarbete inkluderas i schematid även tid för vila. Avtal om plats inom skolbarnomsorgsverksamheten innebär att barnet skrivs in vid viss skola. Vid ändring av förutsättningarna för verksamhetens bedrivande vid avtalad skola, som t ex att ombyggnadsarbeten skall företas eller att annat hinder uppkommer för att bedriva verksamhet vid den skolan, äger kommunen, utan nedsättning av avgiften eller annan ersättning, förlägga skolbarnomsorgsverksamheten till annan plats än den som avtalet avser. För personalens fortbildning/utbildning och för utvärdering av verksamheten stängs, då utan avgiftsreducering, skolbarnsomsorgsverksamheten under två dagar per år. Vid behov erhålles då skolbarnsomsorgsverksamhet vid annan skola. Avtal om skolbarnomsorgsplats tecknas i två exemplar, varav parterna skall ta var sitt, av vårdnadshavare och rektor för aktuell skola. Det ankommer på vårdnadshavare att anmäla förhållanden som medför att rätten till skolbarnsomsorgsplats ändras. D. Upphörande/ändring av avtal om förskoleplats m m. Förskoleklassen Det år då barn fyller sju år och skolplikt inträder skrivs barnet in i grundskolan, varvid vid ingången av höstterminen det året upphör rätten att gå i förskoleklassen, om ej lagstadgade grunder för att gå kvar i förskoleklassen föreligger.

4 Skolbarnsomsorgsverksamhet Träffat avtal om skolbarnsomsorgsplats kan upphöra partiellt efter vårdnadshavares framställan om ändrad vistelsetid, eller helt till följd av föräldraledighet från och med det år då barnet börjar i grundskolan. Träffat avtal om skolbarnsomsorgsplats upphör automatiskt efter utgången av den tid då barnet är berättigat till plats inom skolbarnomsorgen, eller efter uppsägning från vårdnadshavares sida. Rätt till skolbarnsomsorgsplats Rätten att erhålla plats inom skolbarnsomsorgen startar då barnet skrivs in i förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Ändring av vistelsetid Vid önskemål om utökning eller reducering av avtalad vistelsetid skall ansökan härom framställas av vårdnadshavare minst en månad före det att sådan ändring skall träda i kraft. Uppsägning Uppsägning av skolbarnsomsorgsplats skall göras i Staffanstorps kommuns webbtjänst och även skriftligen av vårdnadshavare till rektorn för den skola som barnet är inskrivet vid. Vid uppsägning som görs senast den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om skolbarnomsorg att gälla den 16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning som görs efter den 15:e dagen i en månad upphöra avtalet om skolbarnomsorg att gälla den sista dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid obetald faktura Om fakturan fortfarande är obetald 30 dagar efter förfallodag skickas skulden till inkasso.

5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA FÖR SKOLBARN- OMSORGSVERKSAMHETEN För omsorger inom skolbarnsomsorgsverksamheten skall erläggas avgifter enligt gällande taxa, vilken finns återgiven nedan på sidan 6. A. Avgiftens grunder m m Avgift för tillhandahållen skolbarnomsorgsplats skall under kontraktstiden betalas oavsett om barnet faktiskt utnyttjar platsen eller ej. Detta innebär att avdrag å avgiften ej görs vid bortovaro för barnet t ex beroende på sjukdom eller semesterresor. Avgiften, vilken är grundad på en inkomstprövning, se vidare nedan under Avgiftens beräkning tas ut 12 månader per år. Avgiften fastställs med utgångspunkt i - antalet folkbokförda barn som hushållet har inskrivna i kommunens förskole- och skolbarnomsorgsverksamhet, - den totala bruttoinkomsten, se vidare nedan under Avgiftens beräkning B Avgiftsplikt och betalningsansvar Den eller de vårdnadshavare som undertecknat avtal om skolbarnomsorgsplats, samt även den som gentemot kommunen åtagit sig sådan skyldighet, har betalningsansvaret för enligt taxa debiterade avgifter. Räkning avseende innevarande månad skickas per post kring den 15:e varje månad, med förfallodag den sista vardagen samma månad. Börjar kontraktet löpa före den 16:e i månaden debiteras hel avgift. Börjar kontraktet löpa efter den 15:e i månaden debiteras halv avgift. C. Nedsättning av avgiften Fastställd avgift för skolbarnomsorgsverksamhet skall, utom under sådana dagar för personalutbildning m m som anges i principer för att erhålla och utnyttja plats inom skolbarnomsorgsverksamheten, nedsättas med det belopp

6 som motsvarar månadsavgiften dividerat med 30 för varje dag som skolbarnsomsorgsverksamheten inte tillhandahålles av kommunen. D. Avgiftsgrundande inkomst Avgiften fastställs med utgångspunkt i den sammanlagda inkomst, dvs sådana nedan angivna inkomster, i angivna fall före skatt, som, i förekommande fall tillsammans, förvärvas av den eller de vårdnadshavare som är folkbokförda på samma fastighet som det barn som har skolbarnomsorgsplats. Om sådan vårdnadshavare är sambo, eller har ingått registrerat partnerskap, med någon som, utan att vara vårdnadshavare för barn inom skolbarnomsorgsverksamheten, är folkbokförd på samma fastighet som denne skall även sambons alternativt partnerns inkomster enligt nedan medräknas och ingå i avgiftsunderlaget. Följande inkomster ingår i underlaget för fastställandet av skolbarnomsorgsavgiften: - inkomst av tjänst, inklusive naturaförmåner och beskattningsbara bidrag och ersättningar, (brutto) - inkomst av kapital (brutto) - sjuk- och föräldrapenning (brutto) - arbetslöshetsersättning (brutto) - familjebidrag - pensionsförmåner (ej barnpension) - kontant arbetsmarknadsstöd - beskattningsbart utbildningsbidrag - familjehemsersättning (arvodesdelen) Inkomstuppgifter skall lämnas av vårdnadshavare - i samband med att avtal om förskoleplats träffas - när hushållets inkomster ändras - på skriftlig begäran från kommunen. För den som har inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet och om norm för beräkning av inkomsterna inte kan fastställas kan som avgiftsgrundande inkomst räknas det belopp som framgår av föregående års taxering eller genomsnittlig lön för anställd med likartade arbetsuppgifter i aktuell bransch. Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras vid behov med t ex lokala skattemyndigheten.

7 Om person på vilkens inkomst skolbarnomsorgsavgiften grundas ändrar folkbokföringsort, skall för omräkning av avgiften, inges bevis om ändrad folkbokföringsort. Beslut om ändring av avgift till följd av ändrade inkomster tillämpas från och med den dag de uppgifter som skall föranleda ändringen inkommit till kommunen. Om vårdnadshavare ej lämnar inkomstuppgifter skall högsta tillämpbara avgift erläggas fram till den tidpunkt då uppgifter lämnas. Beslut om fastställande av skolbarnomsorgsavgifter fattas av barn- och utbildningsnämnden. Avgiftsberäkning Barn 1 2 % av bruttoinkomst, dock högst 840:-/månad Barn 2 1 % :-/månad Barn 3 1% :-/månad Barn 4 ingen avgift

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Moder/Maka/Sambo Namn Personnummer Fader/Make/Sambo Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon bostad Moder/Maka/Sambo Arbetsgivare/Läroanstalt/

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Sida 1 av 13 Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Beslutad av bildningsnämnden 2015-06-10 Gäller från och med 2015-08-01 Sida 2 av 13 FÖRSKOLAN SKA STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolan

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se Administration Susanne Enochsson 0253-105 50 barnomsorg susanne.enochsson@alvdalen.se ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan,

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I GRÄSTORP

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I GRÄSTORP Bildningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I GRÄSTORP Information om tillämpningsregler och taxa Regler och normer Förskola Ditt barn erbjuds förskola från och med det att barnet fyllt

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2015-04-07 BUN 2015/0231 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer