Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg"

Transkript

1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa

2 Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Ur förskolans läroplan, Lpfö 2

3 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG Innehåll: PRINCIPER för att erhålla och utnyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Förskoleverksamhet sid 4 Specialförskolor sid 4 Allmän förskola sid 4 Skolbarnsomsorg sid 4 RÄTT TILL PLATS i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg Rätt till plats sid 5 Anmälan om plats sid 6 Turordning sid 6 Placering sid 6 Barn i behov av särskilt stöd sid 7 Vad händer när förälder blir arbetslös? sid 7 Vid förälders föräldraledighet sid 7 Uppsägning av plats sid 8 TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Avgiftens grundprinciper sid 8 Hur beräknas avgiften? sid 8 Barn i behov av särskilt stöd sid 8 Avgiftspliktiga personer sid 9 Betalningsansvar sid 9 Avgiftsgrundande inkomst sid 10 Tillägg och avdrag till avgiftsgrundande inkomst sid 11 Avgiftsberäkning sid 11 Närvarotid sid 12 Inplacering i avgiftsnivå sid 12 Kompletterande omsorgsformer sid 12 Debitering, betalning, krav och avstängning sid 13 Uppsägning av plats sid 13 BARNOMSORGSTAXA Helsingborg 2013 Tabell sid 14 3

4 PRINCIPER för att erhålla och utnyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi och riktar sig till alla barn i åldern 1 12 år, som är folkbokförda i kommunen VERKSAMHETSFORMER FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskoleverksamhet vänder sig till barn 1 5 år och bedrivs i form av förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg. SPECIALFÖRSKOLOR Inom Helsingborgs stad finns ett antal förskolor som vänder sig till barn i behov av speciell omsorg. Platserna är endast tillgängliga för barn som bedömts ha behov av dessa verksamheter och tillsätts av ansvarig förskolechef enligt särskilda kriterier. John Blund (kvälls-natt och helgomsorg inkl fritids) Svalan (allergiförskola) Hörselförskolan Språkförskolan Oasen (förskola med särskild kompetens inom autismspektrat) Introduktionsförskolan(förskola för nyanlända) Förskolan vid International School of Helsingborg ALLMÄN FÖRSKOLA Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar/år och följer skolåret, dvs barnet är ledig under studie- och lovdagar. SKOLBARNSOMSORG Skolbarnsomsorg för barn 6-12 år erbjuds i form av fritidshem. Nattomsorg och omsorg på obekväm tid finns i begränsad omfattning för barn som behöver tillsyn när deras föräldrar arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger (se specialverksamheter ovan). För barn i åldern år erbjuds, i några bostadsområden, skolbarnsomsorg även i form av öppen fritidsverksamhet. 4

5 RÄTT TILL PLATS i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg Barn ska ges möjlighet att gå i förskola och få behålla sin plats och kontakterna med barn, personal och den pedagogiska verksamheten under hela förskoleåldern. För plats inom skolbarnsomsorg krävs att föräldern/vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar. Barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar kan utifrån ålder och behov erhålla plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller skolbarnsomsorg. Barn till aktivt arbetssökande förälder har rätt till plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka året om. Aktivt arbetssökande förälder har rätt till utökning av barnens vistelsetid när behov uppstår. Detta kan till exempel inträffa när förälder behöver utökad tid för att gå på en arbetsintervju, erhåller arbete eller påbörjar studier. Vid förälders arbetslöshet har skolbarn inklusive barn i förskoleklass rätt att behålla sin plats inom skolbarnsomsorgen i 1 månad. Förskolan eller skolbarnsomsorgen kan begära intyg som bekräftar att angivna arbetstider på hel- eller deltid stämmer överens med omsorgsbehovet. Barn vars förälder är föräldraledig för vård av annat barn enligt föräldraledighetslagen (1995:584) har rätt att behålla eller erhålla plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka året om. Alla barn har, fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år, rätt att få delta i allmän förskola. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per läsår och är avgiftsfri. Verksamheten följer skolåret, dvs barnet är ledig på studie- och lovdagar. 5

6 ANMÄLAN OM PLATS Förälder bör anmäla behov av plats inom förskoleverksamheten fyra månader innan plats önskas i valfri förskoleverksamhet. Till skolbarnsomsorg görs en anmälan när behov uppstår. Barnet ska vara minst 1 år för att få plats. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem. Föreligger behov av särskilt stöd kan även barn som inte har fyllt ett år placeras (Kap 8 9 SL). Särskild prövning görs av specialfunktion vid Skol- och fritidsförvaltningen. PLACERING Alla barn i åldern 1-5 år med behov av tillsyn ska inom 4 månader efter att anmälan av behov inkommit, erbjudas plats vid någon av stadens förskoleverksamheter. Barn i åldern 6-12 år erbjuds, efter anmälan, plats vid fritidshem. Vårdnadshavares önskemål ska i största möjliga mån tillgodoses. Anmälan sker via e-tjänst på webben alternativt blankett. Vid anmälan finns möjlighet att välja upp till 5 namngivna förskolor eller annan pedagogisk verksamhet. Om inget av de 5 alternativen kan erbjudas inom 4 månader ansvarar verksamhetschefen i boendeområdet för att plats erbjuds inom rimligt avstånd från hemmet. TURORDNING Huvudregeln är att plats fördelas efter barnets födelsedatum, oavsett anmälningsdatum. Avsteg från huvudregeln kan göras om särskilda skäl föreligger. Inom förskoleverksamheten placeras de äldsta barnen först. Inom skolbarnsomsorgen placeras de yngsta barnen först. Syskonförtur tillämpas. Det innebär att yngre syskon har förtur till ledig plats om anmälan behov av plats är gjord minst 4 månader före önskat startdatum. Finns det fler yngre syskon, än lediga platser, i kö till aktuell förskola, fördelas platserna efter barnets födelsedatum, dvs äldre får plats före yngre. Det äldre syskonet måste ha en placering på aktuell förskola för att förtur ska gälla. Specialförskolorna omfattas ej av ordinarie turordningsregler. 6

7 Barn i behov av SÄRSKILT STÖD Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling (Kap 8 9 SL) har rätt att avgiftsfritt nyttja plats i förskola 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Detta gäller även barn som inte har fyllt ett år. Särskilt beslut krävs. Vad händer om förälder blir ARBETSLÖS? Barn i åldern 1-5 år, vars förälder är aktivt arbetssökande, har rätt att behålla sin plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka året om. Aktivt arbetssökande förälder har rätt till utökning av barnens vistelsetid när behov uppstår. Detta kan t ex inträffa när förälder behöver utökad tid för att söka arbete, erhåller arbete eller påbörjar studier. I kommunal verksamhet gäller följande tider, tisdag-torsdag mellan kl och 13.30,året om. Man kan som förälder inte kräva att man ska få byta dagar om man av någon anledning begär barnet ledigt från verksamheten tisdag-torsdag. Undantag från ovanstående riktlinjer beslutas av förskolechef i samråd med verksamhetschef. Skolbarn inkl barn i förskoleklass har rätt att behålla sin plats inom skolbarnsomsorgen i 1 månad. Vid förälders FÖRÄLDRALEDIGHET Barn vars förälder är föräldraledig för vård av annat barn får behålla sin plats i 2 månader efter det nya barnets födelse. Därefter får barn i åldern 1-5 år behålla sin plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka året om. I kommunal verksamhet gäller följande tider, tisdag-torsdag mellan kl.8.30 och 13.30, året om. Man kan som förälder inte kräva att man ska få byta dagar om man av någon anledning begär barnet ledigt från verksamheten tisdag-torsdag. Undantag från ovanstående riktlinjer beslutas av förskolechef i samråd med verksamhetschef. Skolbarn inkl barn i förskoleklass får behålla sin plats inom skolbarnsomsorgen i 2 månader. Vårdnadshavare som är föräldraledig har rätt till utökning av barnets vistelsetid för att återgå i arbete eller påbörja studier. Förälder bör i god tid avisera till verksamheten så snart sådana planer finns. För att erhålla plats åt familjens övriga barn måste ansökan om plats lämnas. Anmälan bör göras minst 4 månader innan plats önskas. Barnet ska vara minst 1 år för att få plats. 7

8 UPPSÄGNING av plats Önskar familjen inte längre utnyttja barnets plats eller då kraven för placering på annat sätt inte längre uppfylls, ska skriftlig uppsägning lämnas alternativt via vår e-tjänst. Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag uppsägningshandlingen kommit enheten tillhanda. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet. Om man flyttar från Helsingborgs stad krävs en särskild överenskommelse med den nya kommunen om man önskar behålla sin plats i Helsingborgs stad. TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1. Avgiftens GRUNDPRINCIPER Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och staden företrädd av den nämnd som tillhandahåller tjänsten. Abonnemanget innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte utnyttjar platsen. Avgift tas ut 12 månader per år. 2. Hur BERÄKNAS avgiften? Avgiften fastställs utifrån antalet barn som hushållet har inskrivna i stadens förskoleverksamhet och/eller skolbarnsomsorg samt på bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Avgiften är oberoende av vistelsetid. 3. Barn i behov av SÄRSKILT STÖD Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling (Kap 8 9 SL), skall anvisas plats i förskola eller fritidshem om inte barnets behov av stöd tillgodoses på annat sätt. Avgift får endast tas ut till den del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Särskilt beslut krävs. För barn med behov av omsorgstid utöver de 525 timmarna debiteras avgift som för barn i skolbarnsomsorg. Avgiftsfriheten gäller inte skolbarnsomsorgen. Om ett barn efter beslut av en kommun vistas i familjehem eller i hem för vård eller boende i en annan kommun, har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det individuellt behovsprövade stöd enligt första stycket (Kap 8 9 SL) som barnet kan behöva. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 16 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2001:462). 8

9 4. AVGIFTSPLIKTIGA PERSONER Ensamstående, gifta eller sammanboende samt familjehemsföräldrar. 5. BETALNINGSANSVAR Betalningsansvarig är den som är vårdnadshavare. Den som är betalningsansvarig är också ansvarig uppgiftslämnare. Vårdnadshavare skall vid erhållande av plats lämna uppgifter om inkomst enligt punkt 6 nedan. Även förändringar av inkomst ska anmälas så snart förändring inträffat. Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras vid behov bl a genom lokala skattemyndigheten. Felaktigt uppgiven inkomst eller underlåtenhet att lämna uppgifter om förändring medför att rätt avgift fastställs retroaktivt. Lämnas inte uppgifter så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift i taxesystemet. Förälder/vårdnadshavare har skyldighet att anmäla förändringar som påverkar avgiften samt att kontrollera att rätt avgift betalas så att efterdebiteringar undviks. För barn som är placerade i familjehem blir familjehemsföräldrarna och inte vårdnadshavarna platsinnehavare. 9

10 6. AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST Avgiftenfastställs utifrån platsinnehav-arens/-nas månatliga bruttoinkomst, d v s inkomst före skatt. Till avgiftsgrundande inkomst räknas: Bruttoinkomst (förvärvad i Sverige eller utomlands), d v s inkomst före skatt. I inkomstunderlaget ingår förutom löneförmåner och naturaförmåner samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar. Härutöver ingår följande uppgifter i inkomstunderlaget: Sjukpenning (brutto) Föräldrapenning (brutto) Aktivitetsstöd (Utbildningsbidrag)(brutto) Arbetslöshetsersättning (brutto) Kontant arbetsmarknadsstöd Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen) Livränta Sjukbidrag Arvode för vård av barn i familjehem Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning Pension (ej barnpension) Skattepliktiga naturaförmåner Följande räknas inte som avgiftsgrundande inkomst: Allmänt barnbidrag Studiebidrag och/eller studielån (CSN) Underhållsbidrag/bidragsförskott Bostadsbidrag Försörjningsstöd (Socialbidrag) Handikappersättningar För vårdnadshavare som är företagare och därmed saknar löneinkomst i vedertagen bemärkelse och då uppgifter inte kan styrkas eller anses orimligt låga, räknas som avgiftsgrundande inkomst det högsta belopp som anmälts i: Inkomstanmälan till nämnd Lämnade uppgifter till skattemyndigheten Genomsnittlig lön för anställd i företagets bransch 10

11 7. TILLÄGG OCH AVDRAG till avgiftsgrundande inkomst För förälder som sammanbor med person varmed han/hon inte har gemensamma barn, ska den avgiftsgrundande inkomsten höjas med belopp som årligen fastställs av kommunstyrelsen. (För år 2013 fastställt till kronor). Avdrag från bruttoinkomsten får göras för underhållsbidrag som fastställts i dom eller överenskommits i avtal. Om föräldrar har gemensam vårdnad men inte sammanbor så är den förälder som är platsinnehavare betalningsansvarig. 8. AVGIFTSBERÄKNING Avgift för barn i förskoleverksamhet (1-3 år) är: Barn nr 1: 3% av inkomsten - dock Barn nr 2: 2% av inkomsten - dock Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock Barn nr 4: ingen avgift högst kr/mån högst 840 kr/mån högst 420 kr/mån Avgift för barn i skolbarnsomsorg (3-12 år) är: Barn nr 1: 2% av inkomsten - dock Barn nr 2: 1% av inkomsten - dock Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock Barn nr 4: ingen avgift högst 840 kr/mån högst 420 kr/mån högst 420 kr/mån Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn. För 3-, 4- och 5-åringar som endast deltar i allmän förskola är verksamheten avgiftsfri. Överflyttning till annan avgiftsnivå sker då relevanta förändringar inträffat såsom ändrad inkomst eller från och med hösten det år barnet fyller fyra år. Vid ändring i samband med hösten det år barnet fyller tre år, ändras avgiften alltid den 1 augusti oavsett vilket datum barnet fyller år. Barn som har tillgång till förskoleverksamhet utöver avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per skolår debiteras avgift som för barn i skolbarnsomsorg. 11

12 9. NÄRVAROTID Vistelsetiden för barnet regleras genom en skriftlig överenskommelse mellan förälder/vårdnadshavare och verksamhetsansvarig. Till grund för bedömning ligger förälderns arbetstid, restid, studietid, tid för dygnsvila samt eventuellt ytterligare faktorer som i det enskilda fallet kan anses angelägna. Barn i åldern 1-5 år, vars förälder är aktivt arbetssökande, har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Förläggning av tiden bestäms av verksamheten. * Barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Förläggning av tiden bestäms av verksamheten. * Alla barn har, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, rätt att delta i avgiftsfri allmän förskola. Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar om året och följer skolåret, dvs barnet är ledig under studieoch lovdagar. Även 3-, 4- och 5-åringar som är inskrivna i pedagogisk verksamhet har rätt till plats i allmän förskola. Förläggning av tiden bestäms av verksamheten. ** *I kommunal verksamhet gäller följande tider, tisdag-torsdag mellan kl och 13.30,året om. Man kan som förälder inte kräva att man ska få byta dagar om man av någon anledning begär barnet ledigt från verksamheten tisdag-torsdag. Undantag från ovanstående riktlinjer beslutas av förskolechef i samråd med verksamhetschef. ** I kommunal verksamhet gäller följande tider, måndag-fredag mellan kl och Undantag från ovanstående riktlinjer beslutas av förskolechef i samråd med verksamhetschef. 10. Inplacering i AVGIFTSNIVÅ Inkomst, antal barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt omsorgsform bestämmer inplacering i avgiftsnivå. Avgiften är oberoende av vistelsetid. Det yngsta barnet räknas som första barn. Förskolebarn eller skolbarn som ej är placerade inom verksamheten påverkar ej avgiftssättningen. 12

13 11. Kompletterande OMSORGSFORMER Omsorgsverksamhet utöver förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem omfattas inte av denna taxa. För plats i förskola enligt Kap 8 4 SL och förskoleklass enligt Kap 9 5,7 SL uttages ingen avgift i den mån verksamheten inte överstiger 525 timmar per år. 12. DEBITERING, betalning och krav Debitering av avgift för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg sker för innevarande månad. Månadsavgift debiteras under 12 månader per år från och med det tillträdesdatum som angivits på placeringserbjudandet och t o m det datum då uppsägningstiden går ut. Förfallodagen är den sista vardagen/bankdagen i samma månad. Vid debitering del av månad är avgiften per dag 1/30 av månadsbeloppet. Avgift debiteras oberoende av faktisk närvarotid. Vid för sen betalning påföres påminnelseavgift enligt lag. I händelse av att avgift trots krav ej betalas lämnas ärendet vidare till inkasso. 13. UPPSÄGNING av plats Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag uppsägningshandlingen kommit enheten tillhanda. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet. När uppsägning trätt ikraft gäller automatiskt stadens riktlinjer för att erhålla plats oavsett omsorgsform. När staden säger upp en plats eller då barnets rätt att utnyttja plats upphör, skall avgift erläggas t o m sista närvarodagen. 13

14 BARNOMSORGSTAXA Helsingborg 2013 exempel Inkomst Förskola/ Pedagogisk omsorg Skolbarnsomsorg eller Allmän förskola Kombination antal barn 1 barn 2 barn 3 barn 1 barn 2 barn 3 barn F + S F+S+S F+F+S % av inkomst 3 % 5 % 6 % 2 % 3 % 4 % 4 % 5 % 6 % KR Vid förfrågan kontakta din handläggare (uppgift finns på fakturan) eller stadens kontaktcenter

15 Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta tillvara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. Ur allmäna råd för fritidshem 199:2 Skol- och fritidsförvaltningen Helsingborg Besöksadress: Östra Allén 16 Tel: E-post: senast uppdaterad

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm.

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm. Kommunalt bostadsbidrag till personer med, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Gäller fr.o.m. januari 2104 stockholm.se KBH 2014 - kommunalt bostadsbidrag för personer med 2 (24) KBH 2014- Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer