Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer och taxa för barnomsorgen"

Transkript

1 Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan få barnomsorg efter särskild prövning. Man har dock inte rätt till barnomsorgsplats i flera kommuner vid växelvis boende. Förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg Förskoleverksamhet vänder sig till barn 1-5 år och bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg (tidigare dagbarnvårdare) och öppen förskola. Barn med föräldrar som förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga med annat barn eller aktivt arbetssökande har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Den kommunala pedagogiska omsorgen bedrivs i dagbarnvårdarens hem 3 dagar och 2 dagar i förskola. Om föräldrarna är arbetssökande eller föräldralediga är vistelsetiden totalt femton timmar per vecka under hela året. Från 2010 får 3-5 åringar som har ett tillsynsbehov utöver tre timmar per dag en avgiftsreducering med 30% från september månad. Öppen förskola På den öppna förskolan träffas föräldrar och barn tillsammans. Du ansvarar själv för ditt barn, samtidigt som du har möjlighet att knyta kontakt med andra föräldrar och få råd och stöd av utbildad personal. Den öppna förskolan är en del av familjecentralens verksamhet och är öppen måndagar 9-12 och onsdagar Verksamheten är avgiftsfri och bedrivs tillsammans med socialförvaltning och landsting. Allmän förskola Från 2010 erbjuds avgiftsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan erbjuds endast på de tider kommunen fastställt. Verksamheten följer skolans läsår. Vistelsetiden i den allmänna förskolan förläggs till förmiddag, 3 timmar per dag måndag fredag. Måltider ingår inte. Om behov av omsorg finns under annan tid än den tid allmän förskola erbjuds uttas avgift. Detta innebär t.ex. att skiftarbetande föräldrar inte kan byta den fastställda tiden mot en avgiftsfri eftermiddagstid. Den allmänna förskolan anordnas inte i särskilda grupper utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Allmän förskola bedrivs inte i pedagogisk omsorg. Plats i allmän förskola berättigar inte till skolskjuts. 1

2 Fritidshemsplats erbjuds elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. För plats i fritidshem krävs att föräldern arbetar eller studerar, eller att eleven har ett eget behov av särskilt stöd för sin utveckling.fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Lovplats Barn som är berättigade till plats i fritidshem kan välja att endast ha plats under skolans lov och studiedagar, så kallad lovplats. Anmälan görs terminsvis på särskild blankett som lämnas till personalen senast den 15 juni för höstterminen och senast den 15 december för vårterminen. För lovplats debiteras 50 kronor per anmäld dag och barn. Placering på grund av barnets behov Om ett barn behöver särskilt stöd i sin utveckling kan plats i förskola erbjudas enligt skollagen kap 8, 5,6,7 eller fritidshem erbjudas enligt skollagen kap 14, 5,6, 7. Behovet kan bero på sen utveckling, funktionshinder, social situation eller något annat skäl. Ansökan kan göras av barnets vårdnadshavare, barnhälsovården eller personal inom socialtjänsten. Ansökan skall ske skriftligt. Efter utredning beslutar rektor om plats ska erbjudas. Om behovet är mer än tre timmar per dag/femton timmar per vecka debiteras sedvanlig avgift för platsen. För att ansöka om plats, vänd dig till Placeringsassistenten för barnomsorgen i Askersunds kommun telefon Blanketter finns också på kommunens hemsida; 2

3 RIKTLINJER 1. Ansökan om plats När du ansöker om plats ska du göra det skriftligt på en blankett som du får genom att ringa till placeringsassistenten för barnomsorg, telefonnummer eller hämta blanketten från kommunens hemsida, Ansökan kan ske tidigast fyra månader innan behov av barnomsorg är aktuell och tidigast när barnet är 8 månader.plats kan erhållas först när barnet fyllt 1 år. 2. Kö Barnets födelsedatum avgör placering i kommunens barnomsorgskö. Äldre barn placeras före yngre. Om flera syskon anmäls samtidigt till förskoleverksamheten ska det äldsta barnets födelsedatum gälla för alla barnen. Barn som har rätt till plats i förskola enligt skollagen kap 8, 5,6,7 eller fritidshem enligt skollagen kap 14, 5,6, 7. har förtur. Plats till fritidshem bildar egen kö. När det gäller fritidshemsplats gäller att det yngsta barnet placeras först. 3. Placering För att placering ska ske ska behovet av plats vara minst en månad. Eftersom verksamheten är reducerad under juli månad sker inga placeringar i juni och juli. Placering av barn boende i annan kommun görs efter särskild ansökan och efter att yttrande inhämtats från hemkommunen. Plats kan inte erbjudas om vårdnadshavaren har skuld till kommunen i form av obetalda barnomsorgsavgifter. Detta gäller dock ej barn som omfattas av skollagen kap 8, 5,6,7 eller fritidshem skollagen kap 14, 5,6, 7. Uttagning sker efter födelsedatum. Undantag se under punkt 2 om äldre syskon och förtur enligt skollagen kap 8, 5,6,7 eller fritidshem enligt skollagen kap 14, 5,6, 7. Plats erbjuds inom 4 månader efter det att anmälan om behov inkommit till placeringsassistent. I mån av platstillgång ska skälig hänsyn tas till föräldrarnas önskemål. När ditt barn får syskon och du väljer att låta det äldre barnet stanna hemma på heltid under din föräldraledighet garanterar vi däremot att du får tillbaka platsen vid din gamla förskola för båda barnen, förutsatt att du behöver platsen från augusti/september. 3

4 Placering inom fyra månader avser plats inom kommunen. Placering kan ske i annan förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg och på annan boendeort inom kommunen än föräldrarnas önskemål. Barn som erbjuds annan verksamhetsform eller placering än den som föräldrarna önskat i första hand, kan på begäran stå i kö för omplacering till önskad verksamhet/plats. Ansökan om omplacering görs skriftligt till placeringsassistent. Erbjudande om plats meddelas föräldrarna skriftligt. Om erbjudandet inte besvaras eller accepteras inom fem arbetsdagar går erbjudandet till annan sökande och barnet avförs från kön. För att åter vara aktuell för placering skall ny anmälan göras. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare skall båda skriva på erbjudandet även om de inte bor tillsammans. Slutligt placeringsbeslut skickas till förälder + kopia till verksamheten när samtliga begärda handlingar inkommit till placeringsassistent. Barn kan inskolas först när barnet fyllt 1 år. Inskolningen kan inte påbörjas innan slutligt placeringsbeslut erhållits. När förskolan/den pedagogiska omsorgen/fritidshemmet fått kopia på placeringsbeskedet kontaktar inskolningsansvarig föräldrarna och kommer överens om inskolningstid. Under inskolningen, som vanligtvis är en till två veckor från och med placeringsdatum, ska förälder ha möjlighet att vara med barnet i verksamheten. Avgift tas ut från placeringsdatumet. 5. Vistelsetid Omsorg erbjuds 12 timmar under vardagar, vanligtvis mellan och Andra öppettider kan förekomma. Barn får vistas i förskoleverksamhet och fritidsverksamhet under den tid föräldrarna arbetar eller studerar, samt skälig restid. Huvudregeln är att barn inte får vistas i förskoleverksamhet / fritidsverksamhet när föräldrarna är lediga. Om barnet endast har plats i allmän förskola eller är placerat enligt skollagen för förskola kap 8, 5,6, 7 samt för fritidshem kap 14 5,6,7 gäller inte detta. Förälder som arbetar eller studerar lämnar schema till personalen. Stadigvarande förändringar av vistelsetiden ska meddelas skriftligt i så god tid som möjligt. Schemablankett finns hos placeringsassistent och på förskolan/fritidshemmet/pedagogiska verksamheten samt på kommunens hemsida. Ökat omsorgsbehov som meddelas med kort varsel kan vara svårt att tillgodose. Barn till föräldrar som är aktivt arbetssökande eller föräldralediga får vistas i förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Hur tiden förläggs beslutas av rektor; beslutet ska fattas utifrån barnets bästa i kombination med vad som fungerar i verksamheten. 4

5 Aktivt arbetssökande förälder har rätt till utökning av barnens vistelsetid när behov uppstår för att t.ex. söka arbete, gå på intervju, när arbete eller studier påbörjas. Som helt arbetslös räknas man i detta avseende om man inte har något arbete alls utan endast behöver platsen vid besök hos arbetsförmedlingen eller dylikt. Har man behov av omsorg p.g.a. kortare vikariat, timvikariat, kurser eller dylikt är man inte helt arbetslös och barnet räknas inte som 15-timmars barn. Då gäller samma regler som för övriga föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar. På schemablanketten anges uppskattat timantal per vecka, ospecificerat. Aktuella tider lämnas sedan direkt till personalen så snart som möjligt. 6. Fritidshem och lovfritids. Under skolans lov/studiedagar får barn med fritidshemsplats, eller anmäld plats i lovfritids, vistas i verksamheten på tid motsvarande skoltid samt ordinarie vistelsetid. 7. Barns sjukdom och frånvaro Barns frånvaro, tillfällig eller längre, ska alltid anmälas till respektive förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. Vid frånvaro sker ingen reducering av avgiften. 8. Föräldrars semester och annan ledighet. Då föräldrarna är lediga är barnet också ledigt. För enstaka dagar kan rektor bevilja att barnet vistas i verksamheten trots föräldrars ledighet. Under föräldrarnas huvudsemester är barnen lediga. Om särskilda skäl finns kan undantag medges. Rektor beslutar om särskilda skäl efter utredning av kurator eller specialpedagog Barn som endast har plats i allmän förskola har rätt till plats under skolans läsår, även om föräldrarna är lediga. Under juli månad bedrivs barnomsorg endast i mycket begränsad omfattning. Anmälan om omsorgsbehov under juli månad ska ske på särskild blankett enligt anvisningar från förskolan/fritidshemmet/den pedagogiska omsorgen. 9. Förälder som har förtidspension, sjukbidrag. För både förskoleverksamhet och i fritidshemsverksamhet gäller att föräldrar som har förtidspension eller sjukbidrag jämställs med arbetssökande. 10. Förälders sjukskrivning Om förälder är sjukskriven och enligt läkares bedömning inte klarar av att ta hand om sitt barn, får barnet vistas i förskoleverksamheten efter överenskommelse med rektor. Havandeskapspenning jämställs med sjukskrivning. 5

6 11. Stängningsdagar. Fyra dagar per år stängs förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden har förskolor och fritidshem även rätt att stänga kl två gånger per månad för verksamhetsplanering. Meddelande om när stängningsdagarna infaller lämnas till föräldrarna senast två månader i förväg. Föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorg erbjuds plats på annat håll. 12. Övergång från förskoleverksamhet till fritidshem Barn som går i förskola och börjar förskoleklass placeras i fritidshem om inte barnomsorgsplatsen sägs upp. Om förälder är arbetssökande eller föräldraledig när övergången sker måste platsen sägas upp för att avgift inte ska debiteras. (Dessa barn har inte rätt till plats i fritidshem) 13. Uppsägning av plats Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning av plats ska ske på särskild blankett. Under uppsägningstiden betalas avgift även om platsen inte utnyttjas. 14. Avstängning Barn- och utbildningsnämnden kan med omedelbar verkan förklara att rätt till plats i förskola pedagogisk omsorg eller fritidshem upphör i de fall där: Avgiften, trots påminnelse, inte har betalats. Om avgiftsskyldig, trots krav, resterar med betalning avstängs barnet från barnomsorg. Familjens barn kan inte beredas ny plats inom barnomsorgen, så länge tidigare uppkommen skuld kvarstår. Platsen inte utnyttjats. Platsen erhållits på oriktiga grunder. Barnet inte längre har rätt till plats. 6

7 TAXA Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och kommunen, företrädd av barnoch utbildningsnämnden. Abonnemanget innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte utnyttjar platsen. Avgift tas ut 12 månader per år. 1. Inplacering i avgiftsnivå. Inkomst, antal barn i förskoleverksamhet och fritidsverksamhet samt omsorgsform bestämmer inplacering i avgiftsnivå. Avgiften är oberoende av vistelsetid. Det yngsta barnet räknas som första barn. Förskolebarn eller skolbarn som inte är placerade inom verksamheten påverkar inte avgiften 2. Avgiftsnivåer Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Avgiften blir dock aldrig högre än den högsta avgiften oavsett hur stora inkomster hushållet har. Vad som räknas som hushåll och vilka inkomster som är avgiftsgrundande framgår längre fram. Avgifterna framgår av tabellerna nedan. Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2 det näst yngsta och så vidare. Förskoleverksamhet Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 3% av inkomsten dock högst 1260 kr/mån 2% av inkomsten dock högst 840 kr/mån 1% av inkomsten dock högst 420 kr/mån Ingen avgift Från och med september det år barnet fyller tre år reduceras avgiften med 30 % för barn i förskola/pedagogisk omsorg. Fritidshemsverksamhet Barn 1 2% av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn 2 1% av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn 3 1% av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn 4 Ingen avgift Exempel: En familj har två barn, en treåring i förskolan och en åttaåring på fritidshem och en sammanlagd hushållsinkomst på kr i månaden. Familjen betalar då tre procent av inkomsten i avgift till förskolan (treåringen är barn1) och en procent av inkomsten i avgift till fritidshemmet (åttaåringen är barn 2). Sammanlagt fyra procent av inkomsten vilket blir 580 kr per månad. 3. Personer som räknas till hushållet Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst.. Som hushåll räknas följande: a. Ensamstående. b. Makar. c. Sammanboende som är folkbokförda på samma adress. d. Familjehemsföräldrar 7

8 4. Avgiftsgrundande inkomst Avgiften fastställs utifrån hushållets månatliga bruttoinkomst, d v s inkomst före skatt. Om föräldrar har gemensam vårdnad men inte sammanbor så är bägge föräldrarna platsinnehavare och betalningsansvariga. Hänsyn skall tas till bägge hushållens inkomster. Till avgiftsgrundande inkomst räknas: Bruttoinkomst, d v s inkomst före skatt, förvärvad i Sverige eller utomlands. I inkomstunderlaget ingår förutom löneförmåner och naturaförmåner samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar. Härutöver ingår följande i inkomstunderlaget: Sjukpenning (brutto) Föräldrapenning (brutto) Aktivitetsstöd, utbildningsbidrag (brutto) Arbetslöshetsersättning (brutto) Kontant arbetsmarknadsstöd Vårdnadsbidrag för handikappat barn (arvodesdelen) Livränta Sjukbidrag Arvode för vård av barn i familjehem Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning Pension (ej barnpension) Skattepliktiga naturaförmåner Följande räknas inte som avgiftsgrundande inkomst: Allmänt barnbidrag Studiemedel (bidragsdelen) Underhållsbidrag Bostadsbidrag Försörjningsstöd (socialbidrag) Handikappersättningar Familjehemsersättnings omkostnadsdel För vårdnadshavare som är företagare och därmed saknar löneinkomst i vedertagen bemärkelse och då uppgifter inte kan styrkas, eller anses orimligt låga, räknas som avgiftsgrundande inkomst det högsta belopp som anmälts i: Inkomstanmälan till nämnd Lämnade uppgifter till skattemyndigheten Genomsnittlig lön för anställd i företagets bransch 8

9 5. Inkomstuppgift Vårdnadshavaren är betalningsansvarig och ansvarig uppgiftslämnare. I samband med att förälder tackar ja till erbjuden plats skall inkomstuppgift lämnas in till placeringsassistent på särskild blankett. Om uppgifter inte lämnas tas den högsta avgiften ut. Kommunen kan kontrollera uppgiften hos arbetsgivaren. Om ansökan endast avser den avgiftsfria allmänna förskolan behöver ingen inkomstuppgift lämnas. 6. Ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden Föräldrar är skyldiga att utan dröjsmål anmäla ändrad inkomst, adress och familjeförhållanden till barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunen begär oavsett detta in ny inkomstuppgift en gång per år. Inkomstuppgifterna kontrolleras fortlöpande. Föräldrar som har inkomster som överstiger taxans högsta inkomstklass (för närvarande kr/månad) inplaceras automatiskt i högsta avgiftsklassen och behöver därefter inte lämna inkomstuppgift var 12:e månad. Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiftens storlek. Vid förändring av familjens inkomst skall ny inkomstanmälan lämnas inom en månad. Hänsyn tas till den ändrade inkomsten fr o m månaden efter ny anmälan gjorts. Lämnade uppgifter kan även kontrolleras genom lokala skattemyndigheten. Felaktigt uppgiven inkomst eller underlåtenhet att lämna uppgifter om förändring medför rätt att fastställa och debitera avgifter i efterskott. Lämnas inte uppgifter så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift i taxesystemet. Föräldrar/vårdnadshavare är skyldiga att kontrollera att rätt avgift betalas så att efterdebiteringar undviks. För barn placerade i familjehem är familjehemsföräldrarna och inte vårdnadshavarna platsinnehavare och avgiftspliktiga. 7. Avgiftsperiod, krav och betalning Månadsavgift debiteras under 12 månader per år från och med det tillträdesdatum som angivits på placeringsbeskedet till och med det datum då uppsägningstiden går ut. Debitering av avgift för förskoleverksamhet och fritidsverksamhet sker månadsvis i efterskott. Fakturan för t.ex. augusti månad skickas ut i början på september och skall vara betald den 30 september. Avgifter under 50 kr i månaden debiteras inte. Avgiften debiteras oberoende av faktisk närvarotid. Nedsättning eller befrielse från avgift, t.ex. under förälders semester eller barnets sjukdom medges inte. 9

10 Vid för sen betalning tillkommer påminnelseavgift enligt lag. Om avgift trots krav inte betalas stängs barnet/barnen av från verksamheten. Betalningsföreläggande och utmätning fullföljs oberoende av avstängningsbeslut. 8. Övergång till allmän förskola och till fritidshem När barn som går i förskola börjar allmän förskola vid läsårets början justeras avgiften från och med september månad utan att särskild anmälan behöver göras. Detta gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till förskoleklass/fritidshem. 9. Befrielse från avgift För barn som anvisas plats enligt skollagen förskola kap 8, 5,7,9 samt för fritidshem kap 14 5,6,7, gäller avgift endast om vistelsen överstiger femton timmar per vecka. För barn till föräldrar som får ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen längre tid än tre månader uttas ingen avgift. Detta gäller när ansökan om avgiftsbefrielse gjorts på blankett som erhålls från socialförvaltningen och ett skriftligt beslut om bifall meddelats placeringsassistenten. 1

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm.

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm. Kommunalt bostadsbidrag till personer med, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Gäller fr.o.m. januari 2104 stockholm.se KBH 2014 - kommunalt bostadsbidrag för personer med 2 (24) KBH 2014- Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer