Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan"

Transkript

1 BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: Webb: Org nr: Plusgiro:

2 2 av 12 Innehåll 1. INLEDNING Definition av ogiltig frånvaro 3 2. SKOLORNAS RUTINER FÖR NÄRVAROKONTROLL OCH FRÅNVARORAPPORTERING Närvarokontroll och rapportering Kontakt med vårdnadshavarna Frånvaroanmälan Ansökan om ledighet Elev som börjar eller slutar vid skolan 5 3. SKOLORNAS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 5 4. RUTINER FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA, UTREDA OCH ÅTGÄRDA FRÅNVARO Arbetsgång vid elevs frånvaro 6 5. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS RUTINER FÖR SKOLPLIKTSBEVAKNING 8 6. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS RUTINER FÖR UPPFÖLJNING AV FRÅNVARO Uppföljning och rapportering av frånvaro till barn- och utbildningsnämnden Handläggning av skolpliktsanmälan samt vitesföreläggande 9 7. KONTAKT MED ANDRA HUVUDMÄN Elev som börjar eller slutar vid skolan Anmälan om frånvaro 11 KÄLLOR 12

3 3 av Inledning Arbetet med skolnärvaro är en prioriterad fråga i Vaxholm. Att delta i undervisningen är en förutsättning för att nå kunskapskraven och därmed för elevernas möjligheter till vidareutbildning, arbete och delaktighet i samhället. Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att eleven måste delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i skollagen (2010:800, SkolL), 7 kap. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 SkolL). Vaxholms stad ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Vaxholms stad ska också se till att elever som inte går i dess skola på något annat sätt får föreskriven utbildning (7 kap SkolL). Detta innebär i praktiken att Vaxholms stad bevakar alla skolpliktiga barn som bor i kommunen. I bevakningen ingår inte bara att barnen är skolplacerade utan också att de faktiskt går i skolan och får den undervisning de har rätt till. En elev som har hög frånvaro oavsett orsakerna, löper risk att missa viktiga delar i lärandet. Detta kan i sin tur leda till en ofullständig utbildning vilket försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. När en elev går i en skola som ej är inom Vaxholms stads regi är det dock huvudmannens ansvar att snarast anmäla till Vaxholms stad när eleven börjar eller slutar vid skolan eller är frånvarande i betydande utsträckning utan giltig orsak (7 kap. 22 SkolL). Dessa rutiner klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Vaxholms stad samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Rutinerna har sin grund i: Skollagen 2010:800, 7 kap. Skolförordningen 2011:185, 4 kap. 8 Arbetet med att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, Allmänna råd, Skolverket Viteslagen 1985:206 Förvaltningslagen 1986:223 Rutinerna gäller för de skolor Vaxholms stad är huvudman då inte annat anges. Hur kontakten med skolor med annan huvudman sker beskrivs särskilt i avsnitt Definition av ogiltig frånvaro Till ogiltig frånvaro räknas all frånvaro där eleven är frånvarande från den obligatoriska undervisningen utan giltigt skäl, alternativt har beviljats ledighet. Giltigt skäl definieras av skolan och är till exempel sjukdom, läkarbesök, besök hos elevhälsan, deltagande i elevrådsmöten.

4 4 av Skolornas rutiner för närvarokontroll och frånvarorapportering Rektor har ansvar för skolpliktsbevakning och närvarokontroll inom den egna enheten. Rektor ansvarar för att skolan följer Vaxholms stads rutiner för närvarokontroll, frånvarorapportering samt åtgärder vid ogiltig frånvaro. Rutinerna ska vara kända av personal, elever och elevernas vårdnadshavare. Rektor ska ha en samlad bild av den totala frånvarosituationen på skolan. 2.1 Närvarokontroll och rapportering Undervisande lärare ska vid varje lektion göra närvarokontroll. Vid elevs frånvaro ska läraren registrera detta i det kommungemensamma frånvarohanteringssystemet Skola24. Undervisande lärare ansvarar för att uppmärksamma eventuella mönster i en elevs frånvaro och rapportera detta till rektor. Rektor ansvarar för att ogiltig frånvaro systematiskt följs upp (Skola24 ger stöd för detta), och att vid elevs frånvaro vidta åtgärder enligt 4.1. Rektor ska rapportera till utbildningsförvaltningen: då en utredning görs om ogiltig frånvaro. Utredning och handlingsplan med åtgärder skickas till: Utbildningsförvaltningen, Eriksövägen 27, Vaxholm. då en elev fortfarande har ogiltig frånvaro enligt punkt 5 i stycke 4.1. Rapportering görs enligt särskild instruktion (se bilaga 2). då en elev är frånvarande mer än två månader oavsett orsak (även vid till exempel sjukdom, ledighet eller utlandsvistelse). 2.2 Kontakt med vårdnadshavarna När en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska undervisande lärare se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande (7 kap. 17 SkolL). Detta ska ske så snart som möjligt, vilket i praktiken innebär redan under första lektionen frånvaron uppmärksammas. För elever i förskoleklass till och med årskurs 6 ska skolan kontakta elevens vårdnadshavare via telefon och försäkra sig om att mottagaren får informationen. Undervisande lärare är ansvarig för att detta sker. För elever i åk 7-9 är det tillräckligt att sms skickas via Skola Frånvaroanmälan Frånvaroanmälan ska ske av elevens vårdnadshavare i Vaxholms stads kommungemensamma frånvarohanteringssystem Skola24 via telefon eller webb. Frånvaroanmälan ska göras vid sjukdom eller annan giltig frånvaro i god tid innan eleven förväntas vara närvarande i skolan. Mer information kring frånvaroanmälan och Skola24 finns på Vaxholms stads webbsida. 2.4 Ansökan om ledighet En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation, och elevens möjligheter att kompensera för den

5 5 av 12 förlorade undervisningen. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet (7 kap. 18 SkolL). Ledighetsansökan ska ske på särskild blankett som finns på Vaxholms stads webbsida. 2.5 Elev som börjar eller slutar vid skolan Skolan ska snarast anmäla till Vaxholms stad när en elev börjar eller slutar vid skolan. 3. Skolornas främjande och förebyggande arbete Skolorna ska bedriva ett arbete som främjar närvaro och förebygger frånvaro i utbildningen. En god lärmiljö med undervisning av god kvalitet där eleverna får de utmaningar och det stöd de behöver i sitt lärande, främjar elevens motivation att delta i utbildningen. I det främjande och förebyggande arbetet är också skolpersonalens bemötande av eleverna och att skolan präglas av goda relationer viktigt. Framgångsrikt arbete för att främja närvaro bygger på att skolan snabbt kommer igång med att följa upp elever direkt när de är frånvarande för att förhindra att ströfrånvaro går över i ett etablerat beteende. En utgångspunkt för rutinen är omtanke om eleven. Det är också viktigt att skolan informerar elever och vårdnadshavare om bestämmelserna om närvaro, frånvaro och ledighet samt om vikten av att eleven deltar i utbildningen. 4. Rutiner för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro Tidig upptäckt och tidiga insatser vid ogiltig frånvaro är framgångsfaktorer för att få tillbaka elever i undervisning. Nedan följer ett antal åtgärder som ska vidtas på skolan för att följa upp elever som är frånvarande och för att se till att de kan komma tillbaka till skolan och undervisningen. Självklart bör åtgärderna vidtas med hänsyn taget till vad utredningen om elevens frånvaro visar. Finns anledning att misstänka att eleven far illa ska skolan omedelbart göra en anmälan till socialtjänsten i enlighet med 14 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453). Anmälan till socialtjänsten kan även ske vid upprepat åsidosättande av skolplikten för semesterresor som skolan inte har beviljat ledighet för. Rektor kan begära från vårdnadshavare att sjukdom och annan giltig frånvaro ska styrkas med intyg. Rektor ansvarar för att arbetsgången nedan genomförs effektivt och strukturerat i enlighet med dessa rutiner. Under hela processen är det skolans uppdrag att söka lösningar och vidta åtgärder för att eleven ska återgå i undervisning. Rektors ansvar för en frånvarande elev kvarstår alltid sa länge eleven är inskriven i skolan även då huvudman och eventuellt andra myndigheter är inkopplade.

6 6 av Arbetsgång vid elevs frånvaro 1. Frånvarande elev Skolan informerar vårdnadshavare så snart som möjligt första dagen vid frånvaro utan giltiga skäl. Skolan undersöker varför eleven är frånvarande. 2. Upprepad frånvaro Rektor ansvarar för att frånvaro systematiskt följs upp varje vecka (Skola24 ger stöd för detta). Vid upprepad ogiltig korttidsfrånvaro (enstaka lektioner) 4 timmar eller ogiltig frånvaro i två hela skoldagar eller mer under en period under en termin, (till exempel en vecka eller en månad), kallar skolan till möte med vårdnadshavare och elev. Kallelse kan ske enligt mall (se bilaga 1). Mötet ska ske skyndsamt. Vid mötet diskuteras orsakerna till frånvaron, konsekvenser frånvaron får för elevens kunskapsutveckling och vad som kan göras för att eleven ska vara närvarande i skolan och undervisningen. Skolan upplyser vårdnadshavare om skolplikten och vårdnadshavares skyldighet och ansvar. Skolan upplyser också om de åtgärder skolan är skyldig att vidta. Mötet dokumenteras. 3. Fortsatt frånvaro Sker ingen förbättring inom 1-2 veckor kallar skolan omgående till nytt möte med rektor, elevhälsan, mentor, elev och vårdnadshavare. Mötet ska ske skyndsamt. Utredning för att förstå orsakerna till elevens frånvaro genomförs inför möte. Hur omfattande utredning som behövs måste avgöras i det enskilda fallet. Handlingsplan med åtgärder utifrån genomförd utredning upprättas. Om utredningen visar på ett behov av särskilt stöd upprättas också ett åtgärdsprogram. Mötet dokumenteras. Om vårdnadshavare ej kommer till mötet sker information i efterhand. Utredning och handlingsplan skickas till utbildningsförvaltningen, Eriksövägen 27, Vaxholm. 4. Ytterligare insatser Handlingsplanen följs kontinuerligt upp en gång i veckan, alternativt varannan vecka beroende på ärendets art. All uppföljning ska dokumenteras.

7 7 av 12 Vid fortsatt frånvaro beslutas om förstärkta insatser, till dess att skolgången fungerar igen. Insatser kan behöva ske i samverkan med andra utanför skolan (socialtjänsten, BUP m.fl.). Förstärkta insatser dokumenteras. 5. Skolpliktsanmälan Om förbättring inte sker inom åtta veckor från möte enligt punkt 2, eller att vårdnadshavare inte kommer på kallade möten, kallar rektor till ett möte med rektor, elevhälsan, socialtjänst, mentor, elev och vårdnadshavare. Mötet dokumenteras. Vid mötet upprättas en ny handlingsplan och eventuellt ett nytt åtgärdsprogram. Rektor gör en orosanmälan till socialförvaltningen och en skolpliktsanmälan till utbildningsförvaltningen. Rapportering görs enligt särskild instruktion (se bilaga 2). Även efter skolpliktsanmälan till utbildningsförvaltningen fortsätter skolans insatser för eleven enligt punkt 4. 1 Frånvarande elev 2. Upprepad frånvaro 3. Fortsatt frånvaro 4. Ytterligare insatser 5. Skolpliktsanmälan När en elev utan giltigt skäl är frånvarande informeras vårdnadshavare så snart som möjligt. Skolan undersöker orsak till elevens frånvaro. Ansvarig: Lärare Skolan kallar elev och vårdnadshavare till ett möte. Vid mötet diskuteras orsakerna till frånvaron, konsekvenser frånvaron får för elevens kunskapsutveckling och vad som kan göras för att eleven ska vara närvarande i skolan och undervisningen. Ansvarig: Rektor 1-2 v efter punkt 2 Skolan kallar till nytt möte med rektor elevhälsan, mentor, elev och vårdnadshavare. Utredning för att förstå orsakerna till frånvaro genomförs inför möte. Handlingsplan och ev åtgärdsprogram upprättas. Utbildningsförvaltningen informeras. Ansvarig: Rektor Handlingsplanen följs kontinuerligt upp. Vid fortsatt frånvaro beslutas om förstärkta insatser. Insatser kan behöva ske i samverkan med andra utanför skolan (socialtjänsten, BUP m fl). Ansvarig: Rektor 8 v efter punkt 2 Om förbättring inte sker kallar rektor till möte med rektor, elevhälsan, socialtjänst, mentor, elev och vårdnadshavare. Ny handlingsplan upprättas. Rektor gör en orosanmälan till socialförvaltningen och en skolpliktsanmälan till utbildningsförvaltningen. Insatser fortsätter på skolan. Ansvarig: Rektor Bild: Frånvarotrappan

8 8 av Utbildningsförvaltningens rutiner för skolpliktsbevakning Varje månad sker kontroll att alla elever folkbokförda i Vaxholms stad har en skolplacering. Kontroll sker av utbildningsförvaltningen genom verksamhetssystemet som veckovis uppdateras med Skatteverkets folkbokföringsuppgifter. Om det finns elever utan känd skolplacering sker följande: 1. Ett brev skickas till elevens folkbokföringsadress, med förfrågan om skolgång. 2. Om inte uppgift om skolplacering inkommer skickas nytt brev till vårdnadshavare rekommenderat. 3. a, Om brevet löses ut, och ingen åtgärd sker, anmäls ärendet via utbildningschefen till barnoch utbildningsnämnden för åtgärd. b, Om brevet inte löses ut, anmäls ärendet till socialförvaltningen. Om en elev som är folkbokförd i Vaxholms stad befinner sig utomlands utan giltigt skäl sker följande: 1. Utbildningsförvaltningen kontrollerar med elevens skola om eventuell ledighet har beviljats. Beslut om ledighet är rektors beslut. Rektor kan delegera beslutanderätten avseende kortare ledighet (maximalt 10 dagar) till en medarbetare. Beslut om längre ledighet kan inte delegeras. För ett beviljande av längre ledighet krävs synnerliga skäl, vilket ska kunna motiveras av beslutande rektor. Rektors beslut om ledighet kan inte överklagas. 2. Utbildningsförvaltningen tar kontakt med elevens vårdnadshavare för att få vetskap om vilka skäl som ligger till grund för elevens utlandsvistelse. Om vårdnadshavaren uppger; a.) Att eleven kommer att befinna sig utomlands i mer än sex månader. I dessa fall upphör skolplikten för eleven och Vaxholms stads ansvar för att finansiera elevens skolgång upphör. I dessa fall bedömer Vaxholms stad att eleven vistas varaktigt utomlands. b.) Att eleven kommer att befinna sig utomlands i mer än ett år. I dessa fall upphör skolplikten för eleven och Vaxholms stads ansvar för att finansiera elevens skolgång upphör. Vidare tar utbildningsförvaltningen kontakt med Skatteverket, som kan komma att genomföra en eventuell prövning om eleven ska bedömas som utvandrad från Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481). c.) Att eleven kommer att befinna sig utomlands i mindre än sex månader. I dessa fall råder fortsatt skolplikt och en ansökan om medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt behöver ifyllas av elevens vårdnadshavare. Beslut om medgivande fattas av barn- och utbildningsnämnden. Ett medgivande ska lämnas om: verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen,

9 9 av 12 behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och det finns synnerliga skäl. Ett sådant medgivande får lämnas för upp till ett år i sänder. Under giltighetstiden för medgivandet ska Vaxholms stad pröva hur verksamheten utfaller. Medgivandet kan återkallas om det kan antas att förutsättningarna för ett medgivande enligt bestämmelserna i skollagen (24 kap. 23 ) inte längre föreligger. Vaxholms stad ska vid ett medgivande upprätta en adekvat plan för hur insyn och uppföljning ska gå till. Planen ska stämmas av med vårdnadshavarna. Det råder ingen skyldighet för Vaxholms stad att finansiera skolgången utomlands vid ett medgivande om att fullfölja skolplikten på annat sätt. 6. Utbildningsförvaltningens rutiner för uppföljning av frånvaro 6.1 Uppföljning och rapportering av frånvaro till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen ska systematiskt följa upp frånvaro per skola en gång per termin i syfte att få en samlad bild av elevernas frånvaro. Vid behov förs en dialog med skolan kring elever med hög frånvaro. En sammanställning av ogiltig frånvaro redovisas till barn- och utbildningsnämnden en gång per år. En elevs frånvaro ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden i de fall: då en elev vid Vaxholms stads skolor fortfarande har ogiltig frånvaro enligt punkt 5 i stycke 4.1, då en skolpliktsanmälan inkommer från en skola med annan huvudman, då en elev är frånvarande mer än två månader oavsett orsak (även vid till exempel sjukdom, ledighet eller utlandsvistelse). Utbildningschefen ansvarar för att ärende enligt ovan bereds till nämnden. 6.2 Handläggning av skolpliktsanmälan samt vitesföreläggande Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn har en skyldighet att se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 SkolL). Om vårdnadshavarna inte gör vad de kan för att få eleven att gå till skolan har nämnden möjlighet att besluta om att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet får förenas med vite (7 kap. 23 SkolL). Sådana ärenden bereds av utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen handlägger en skolpliktsanmälan från en rektor enligt nedan. 1. Bedömning av om skolan gjort sitt yttersta för att få eleven till skolan samt om skolans insatser varit tillräckliga. 2. Bedömning av om vårdnadshavaren gjort sitt yttersta för att få barnet till skolan.

10 10 av Eleven och vårdnadshavaren ska få komma till tals och ge sin syn på situationen. 4. Om det i underlaget framkommer att skolan och vårdnadshavare har gjort vad de kunnat för att få eleven till skolan, men att det inte lyckats, kallar utbildningschef alla berörda parter till ett möte. 5. Om det i underlaget framkommer att skolan ej har gjort tillräckliga insatser för eleven eller om den inkomna redovisningen är bristfällig, skickas dokumentationen tillbaka till skolan, med uppmaning att vidta åtgärder som saknas eller skicka begärd dokumentation. 6. Om det i underlaget framkommer att skolan har gjort tillräckliga insatser men vårdnadshavare har brustit i sitt ansvar, skickas ett rekommenderat brev om skolplikt och vitesföreläggande till vårdnadshavare. Informationsbrevet ska betona vårdnadshavares ansvar, och att om eleven inte kommer till skolan efter mottagandet av brevet kan ett vitesföreläggande komma att utfärdas. 7. Om eleven fortfarande inte kommer till skolan efter information om vitesföreläggande till vårdnadshavare skrivs ett vitesföreläggande fram och undertecknas. 8. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att vid vite förelägga vårdnadshavare att se till att eleven kommer till skolan. 9. Barn- och utbildningsnämnden ansöker hos förvaltningsrätt om att vitet ska utdömas. 10. Ett rekommenderat brev med beslutet skickas till vårdnadshavare. 11. Utbildningschefen anmäler till socialtjänsten att vite har utdömts. Bestämmelser om hur vitesföreläggande handläggs finns i viteslagen (1985:206). Bestämmelser för handläggning i ärende vid myndighetsutövning finns i förvaltningslagen (1986:223). Bestämmelserna berör muntlig handläggning, 14, partsinsyn, 16, kommunikationsplikt 17 samt motivering av beslut 20. Skolpliktsanmälan från rektor Bedömning av redovisning och om skolans insatser varit tillräckliga Ja Nej Bedömning om vårdnadshavare gjort sitt yttersta för att få barnet till skolan Begäran om ytterligare dokumentation eller ytterligare åtgärder Ja Nej Nätverksmöte med berörda parter Rekommenderat brev om vitesföreläggande skickas till vårdnadshavare Eleven är fortfarande inte tillbaka i skolan Rekommenderat brev med beslut skickas till vårdnadshavare BUN ansöker hos förvaltningsrätt om att vitet ska utdömas Beslut om vite i BUN

11 11 av Kontakt med andra huvudmän Huvudmannen för en fristående skola har anmälningsskyldighet till elevens hemkommun om en elev börjar eller slutar vid skolan eller är frånvarande i stor utsträckning utan giltig orsak (7 kap. 22 SkolL). Vaxholms stads rutiner för anmälan av frånvaro för elever i skola med annan huvudman ska delges berörda skolor vid terminsstart i augusti eller då elev börjar på skolan under läsårets gång. 7.1 Elev som börjar eller slutar vid skolan Huvudmannen för en fristående skola eller en kommunal skola utanför Vaxholm ska snarast anmäla till Vaxholms stad när en elev börjar eller slutar vid skolan. 7.2 Anmälan om frånvaro Huvudmannen/rektor för en fristående skola eller en kommunal skola utanför Vaxholm ska anmäla till Vaxholms stad: när de åtgärder skolan vidtagit är verkningslösa, samt de fall som pågått två månader eller mer för upprepad ogiltig korttidsfrånvaro (enstaka lektioner) eller en månad eller mer för ogiltig långtidsfrånvaro (hela skoldagar). då en elev är frånvarande mer än två månader oavsett orsak (även vid till exempel sjukdom, ledighet eller utlandsvistelse), Anmälan ska ske enligt särskild instruktion (se bilaga 2) till Utbildningsförvaltningen Vaxholms stad, Eriksövägen 27, Vaxholm. När utbildningsförvaltningen har mottagit skolpliktsanmälan tar förvaltningens utredare kontakt med skolan och handlägger ärendet enligt punkt 6.2. Vid vitesföreläggande ska föreläggandet vara utformat så att det finns en möjlighet att fullgöra det genom att eleven inställer sig vid en skola med Vaxholms stad som huvudman.

12 12 av 12 Källor Skollagen (2010:800) Skolförordningen (2011:185) Socialtjänstlagen (2001:453) Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, Allmänna råd, Skolverket (2012) Riktad tillsyn inom området Skolpliktsbevakning- Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn, Skolinspektionen (2011), Diarienr: :268 Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv, Rapport 341 Skolverket (2010) Viteslagen (1985:206). Förvaltningslagen (1986:223)

13 Dnr Ange text. Bilaga 1 201X XX XX 1 av 1 Skolans namn Förnamn Efternamn Gatuadress Postnummer Ort Kallelse till möte kan utformas enligt nedan: Kallelse till möte om upprepad ogiltig frånvaro Med anledning av att ditt barn har upprepad ogiltig frånvaro kallar vi dig och ditt barn till möte enligt nedan. Tid: Plats: Ange text. Ange text. Om inte tiden passar ber jag dig återkomma för att boka en ny tid. Rektors namn Ange namnförtydligande och underskrift. Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E post: Webb: Org nr: Plusgiro:

14 Dnr Ange text. Bilaga 2 201X XX XX 1 av 1 Anmälan till barn och utbildningsnämnden i Vaxholms stad om elev som inte fullgör skolplikten De skrivelser som inkommer från skolorna utgör grund för barn och utbildningsnämndens bedömning om skolan vidtagit alla åtgärder man kunnat i respektive ärende. Bedömning görs även om det finns skäl att utdöma vite. Rektor gör en anmälan per brev ställt till: Utbildningsförvaltningen Vaxholms stad Eriksövägen Vaxholm Följande uppgifter ska finnas med i anmälan: Elevens namn och personnummer Namn, adress och telefonnummer till vårdnadshavare (för båda om det är delad vårdnad). Elevens frånvarohistorik Elevens nuvarande skolsituation Bifoga all dokumentation kring skolans insatser och åtgärder Beskrivning av kontakten med vårdnadshavarna Beskrivning av kontakt och samarbete med socialtjänsten Underteckna och datera samtliga dokument. En anmälan till utbildningsförvaltningen innebär inte att skolan lämnar över ansvaret, utan skolans arbete kring eleven fortsätter. Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E post: Webb: Org nr: Plusgiro:

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN16/46 RIKTLINJER Riktlinjer för skolpliktsbevakning Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN16/46 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN

Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Feb 2013 Innehåll 1. Skolplikt och rätt till utbildning... 3 Vårdnadshavarens ansvar... 3 Huvudmannens ansvar... 3 Rektors

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet Riktlinjer Frånvaro och ledighet Skolplikt alla har rätt till utbildning! FN:s barnkonvention fastslår att alla barn ska ha rätt till utbildning. I Sverige gäller skolplikt för alla elever i grundskoleålder

Läs mer

RUTINER SKOLPLIKTSBEVAKNING

RUTINER SKOLPLIKTSBEVAKNING Barn- & utbildningsförvaltningen RUTINER FÖR SKOLPLIKTSBEVAKNING OCH FRÅNVARORAPPORTERING RUTINER SKOLPLIKTSBEVAKNING Innehållsförteckning Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten...

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2012-03-28 1 (20) Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28 rapport 2011-06-28 Diarie nr: 40-2010:268 inom området Skolpliktsbevakning Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn 2 (41) Innehållsförteckning sid 2 Förord 3 1. Sammanfattning....... 4 2. Inledning.......

Läs mer

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.

Läs mer

Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro och för att bevaka skolplikt

Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro och för att bevaka skolplikt HANDLÄGGNINGSRUTIN från Barn- och utbildningskontoret Beslut datum: 2013-09-19 rev. 2014-01-30 Förvaltningschef Åse Modin Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro

Läs mer

Handlingsplan vid skolfrånvaro

Handlingsplan vid skolfrånvaro Kvinnebyskolan 2015-12-11 Handlingsplan vid skolfrånvaro Syftet med handlingsplanen är att personalen i ett tidigt skede ska uppmärksamma tecken på tilltagande frånvaro hos elever och därefter skyndsamt

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN upprättad: 2010-11-22 SOCIALFÖRVALTNINGEN reviderad: 2012-02-22 reviderad: 2013-04-02 reviderad: 2016-02-04 Handlingsplan vid frånvaro Handläggare: Susanne Pettersson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014 Handlingsplan för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor Läsåret 2013/2014 1. Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har ovillkorlig rätt till utbildning. Kommunen har ansvar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05.

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. 2009-11-05 PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. Utdrag ur skollagen 2 b kap Förskoleklassen 2 För barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

Riktlinjer ansökan om skolplats

Riktlinjer ansökan om skolplats Riktlinjer ansökan om skolplats 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid ansökan till skola utgår från gällande lagstiftning. De viktigaste bestämmelserna finns i 9 kap. 5, 7, 15, 7 kap. 10-11

Läs mer

Beslut Gäller fr.o.m Reviderat

Beslut Gäller fr.o.m Reviderat Beslut 2014-04-07 Gäller fr.o.m. 2014-08-01 Reviderat 2016-09-05 Regler för utbetalning av bidrag till utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan Almby skola Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har rätt till utbildning. Kommunen har ansvar att se till att alla hemmahörande

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro RIKTLINJER 1 2010-03-31 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-157773 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro Fastställda av barn- och

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Riktlinjer vid val av skola

Riktlinjer vid val av skola Bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 UN/2012:296 Riktlinjer vid val av skola 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid val av skola utgår från gällande lagstiftning.

Läs mer

Klagomålshantering. 2. Muntligen eller skriftligen till rektor eller bitr. rektor. 3. Skriftligen till huvudman. 4. Skriftligen till skolinspektionen

Klagomålshantering. 2. Muntligen eller skriftligen till rektor eller bitr. rektor. 3. Skriftligen till huvudman. 4. Skriftligen till skolinspektionen Klagomålshantering Syftet med ISGR:s rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten. Enligt skollagen(2010:800) 4kap 8, ska det på en skola finnas skriftliga

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola Riktlinjer 2015-02-25 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola UN 2015/2084 Fastställda av Barn- och ungdomsnämnden och gällande från

Läs mer

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2014-05-08 2016-04-25 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor UN.2016.33 Dokumentinformation Riktlinje för mottagande

Läs mer

Handlingsplan. ogiltig frånvaro i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. ogiltig frånvaro i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan ogiltig frånvaro i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2011-09-03 3.0 Ulrika Skoog Rosengård 2011-09-26 av förvaltningsledningen 2 Handlingsplanen

Läs mer

Att främja skolnärvaro. Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll

Att främja skolnärvaro. Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll Att Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll Skolinspektionens granskningar Riktad tillsyn Skolpliktsbevakning, 2010 Kvalitetsgranskning Att, 2012 Kvalitetsgranskning Skolsituationen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2017-11-14, 2017/103, dnr 2017/2177 BUN, träder i kraft 2018-01-01

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan Vad vi ser, hör och gör Att tänka på: Sverige var ett av de första länderna i världen som undertecknade Barnkonventionen, som ger

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem

Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem Sektor utbildning Antagen av utbildningsnämnden 2015-09-08

Läs mer

Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning

Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning 2015-02 Grundskola Grundsärskola Karin Sörensson Gymnasium Karin.sorensson@svedala.se Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning Kommunövergripande skolpliktsbevakning I 7 kap. skollagen

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa

Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11-000/4915 SID 1(6) 2011-08-01 Handläggare: Kristina Björkegren Linder Telefon: 08-508 33 890 Till Utbildningsnämnden 2011-08-18 Rapportera,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola gcs ozoi6-6 } -- Beslut Skol upektionert 2016-06-07 Kunskapsskolan i Sverige AB Organisationsnummer 556566-1815 fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan i

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

rin Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Nacka kommun Beslut Nacka kommun

rin Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Nacka kommun Beslut Nacka kommun rin Beslut Nacka kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Nacka kommun genomförde tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun

Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun Ale kommun har jobbat fram en modell där vi visar vikten av att våra elever medverkar i skolans undervisning. Tanken är att modellen ska vara tydlig och lättförståelig

Läs mer

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet)

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet) HANDLÄGGNINGSRUTIN Barn- och utbildningskontoret Datum: 2015-09-17 Handläggare: Agneta Brus Diarienummer BSN 2015-385 003 Denna handläggningsrutin gäller följande skolformer: Förskola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800)

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800) Regler och riktlinjer för enskild huvudman att bedriva pedagogisk omsorg/förskola/fritidshem i Lilla Edets kommun (reviderad av utbildningsnämnden 2014-05-22) Enligt Skollagen (2010:800) Inledning Den

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Orsa kommun Föreläggande vid vite efter tillsyn av Orsa kommun 1 (5) Tillsyn i Orsa kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 g skollagen (2010:800) Orsa kommun att

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Lägesrapport fristående skolor 2015. Bilagor Lägesrapport fristående grundskolor

Lägesrapport fristående skolor 2015. Bilagor Lägesrapport fristående grundskolor Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-08-13 Dnr: 2015/1908-GSN-641 Kopia till Lägesrapport fristående skolor 2015 Ärendebeskrivning Grundskolenämnden ges

Läs mer