Kommunstyrelsen 22 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 22 september 2014 8"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september Paragraf Diarienummer KS-2014/ Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) (KF) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 1 september 2014, anses motionen besvarad. Sammanfattning Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) inkom den 10 mars 2014 med en motion med förslag om att kommunen utarbetar en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning. Motionärerna menar att kommunen tydligt behöver nå ut med information om vad som gäller på platsen och säkerställa att informationen kommuniceras med de personer som finns i bosättningen. Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Av remissvaren framgår att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen efter ett ingripande mot en illegal bosättning 2011 tog fram en handlingsplan, vars syfte var att ge rekommendationer för ett rättsäkert och effektivt förfarande. Socialnämnden menar att de åtgärder som motionärerna föreslår redan utförs vid upptäckt av nya bosättningar och enkelt kan skrivas ner i form av en checklista. Kommunstyrelsens förvaltning har i samband med de illegala bosättningar som förekommit inom kommunen under senare tid sett ett behov av och därefter utvecklat instruktioner som tydliggör hur kommunen ska agera vid förekomst av olaga vistelse på kommunal mark. I instruktionerna, som ligger i linje med vad som föreslås i motionen, tydliggörs bland annat ansvarsfördelning och roller inom kommunen. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. Överläggning Birgitta Ljung (MP) yrkar med instämmande av Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till förslagen i motionen i enlighet med protokollsbilaga KS 8:1. Gunilla Helmerson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Härefter förklaras överläggningen avslutad.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till föreliggande förslag och till Birgitta Ljungs (MP) m.fl. yrkande om bifall till förslagen i motionen och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag. Reservationer Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Beslutet delges Remissinstanserna

3 Huddinge kommun Kommunstyrelsen FÖRSLAG Ärende 8: Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EUmedborgare i samband med bosättning - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) (KF) Förslag till beslut: Kommunstyrelsens/örslag till kommunfullmäktige: Motionen bifalls. ij;i lj Öp~~:e ~ a Birgitta ~ung f ~

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 1 september 2014, anses motionen besvarad. Sammanfattning Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) inkom den 10 mars 2014 med en motion med förslag om att kommunen utarbetar en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning. Motionärerna menar att kommunen tydligt behöver nå ut med information om vad som gäller på platsen och säkerställa att informationen kommuniceras med de personer som finns i bosättningen. Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Av remissvaren framgår att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen efter ett ingripande mot en illegal bosättning 2011 tog fram en handlingsplan, vars syfte var att ge rekommendationer för ett rättsäkert och effektivt förfarande. Socialnämnden menar att de åtgärder som motionärerna föreslår redan utförs vid upptäckt av nya bosättningar och enkelt kan skrivas ner i form av en checklista. Kommunstyrelsens förvaltning har i samband med de illegala bosättningar som förekommit inom kommunen under senare tid sett ett behov av och därefter utvecklat instruktioner som tydliggör hur kommunen ska agera vid förekomst av olaga vistelse på kommunal mark. I instruktionerna, som ligger i linje med vad som föreslås i motionen, tydliggörs bland annat ansvarsfördelning och roller inom kommunen. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Beskrivning av ärendet Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) inkom den 10 mars 2014 med en motion med förslag om att kommunen utarbetar en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning (bilaga 1). Motionärerna framhåller att problem i form av bland annat nedskräpning och otillåten avverkning av träd förekommit till följd av de bosättningar som funnits i Huddinge. Kommunen behöver därför tydligt nå ut med information om vad som gäller på platsen och säkerställa att informationen kommuniceras med de personer som finns i bosättningen. Motionärerna föreslår att kommunen utarbetar en arbetsmetod/handlingsprogram med enkla och lättfattliga punkter som aktiveras i samband med att det kommer in rapporter om nya bosättningar. Inom ramen för ett sådant arbete bör ett antal nyckelpersoner/funktioner finnas med som kommunicerar och säkerställer att informationen når berörda förvaltningar. Motionärerna föreslår att en checklista utarbetas med följande punkter: Vem/vilka enheter ska underrättas när det kommer information om ny bosättning? Besök på plats i bosättningen för att skapa sig en ögonblicksbild. Vilka ytterligare språk behöver kommunen för att kommunicera på plats? Behövs tolk? Behöver det tas fram informationsmaterial på annat språk än svenska/engelska? Berätta om vad som gäller på platsen i form av gränser till naturreservat etc. Ev. spärrmarkeringar och band för att underlätta gränsmarkeringar. Kan kommunen ställa upp toalettvagnar, vattentankar och container? Kontakter med frivilligorganisationer. Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar: - Att utarbeta en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EUmedborgare i samband med bosättning.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Remissvar Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Socialnämnden Socialnämnden ser frågan med tältlägren (bosättningarna) i kommunen som viktig och angelägen men menar att det bör klargöras att frågan i huvudsak är av regional karaktär och att en eventuell strategi därför bör utformas av Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Socialnämnden skulle välkomna en sådan strategi (bilaga 2). Socialnämnden framhåller att när nya tältläger eller liknande bosättningar upptäcks i Huddinge besöker alltid någon från kommunen dessa. Om det finns anledning för besök av socialtjänsten, till exempel för att utesluta närvaro av barn eller sjuka personer, genomförs det alltid. Förvaltningen följer Socialstyrelsens rekommendationer och föreskrifter vad gäller bistånd till enskilda EU-medborgare. Utrymmet för att agera är dock begränsat och hjälp som kan erbjudas tas i regel inte emot. 1 Socialnämnden menar att de åtgärder som motionärerna föreslår redan utförs vid upptäckt av nya bosättningar och enkelt kan skrivas ner i form av en checklista. Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med likalydande synpunkter i sina remissvar (bilaga 3). Nämnderna framhåller att de bosättare som de uppfattar att motionen handlar om inte är hemlösa i traditionell mening. De bosättare som kommer har ofta en fast bostad i ett annat land som de förr eller senare återvänder till. Nämnderna hänvisar till att Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har tagit upp frågan om en regional strategi för hemlösa EU-migranter. KSL rekommenderar även länets kommuner att underteckna ett förslag till en ny överenskommelse mellan kommunerna. Överenskommelsen ger en praktisk vägledning till kommunerna för hur de ska agera när hemlösa rör sig mellan kommunerna i länet. Nämnderna menar att det således finns behov av lösningar på regional nivå, men anger samtidigt att de bedömer att det kommer att ta lång tid att genomföra. Det bästa vore en lösning på nationell nivå. 1 Det kommunen kan erbjuda medborgare från EU-land är mat, logi och hemresa till det egna landet. Detta ska göras i undantagsfall, främst för att förhindra en akutsituation eller liknande.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde under 2011 ett ingripande mot en omfattande och långvarig illegal bosättning i Kungens Kurva. Arbetsinsatsen visade sig vara komplicerad, vilket föranledde att en handlingsplan togs fram och godkändes av förvaltningens ledningsgrupp. Syftet med handlingsplanen var att, baserat på erfarenheter av ingripandet, ge rekommendationer för ett rättsäkert och effektivt förfarande. Nämnderna anger att problemet med illegala bosättningar i Huddinge har eskalerat det senaste året och instämmer i att det numera föreligger ett behov av en handlingsplan till stöd för förvaltningarnas arbete att på ett säkert sätt hantera akuta frågor om bosättningar. Nämnderna betonar att det är viktigt att ansvarsfördelning och roller tydliggörs i en handlingsplan. Förvaltningens synpunkter Akut hemlösa EU-medborgare har blivit allt mer synliga i Sverige och även i många andra EU-länder under de senaste åren. För att få till en långsiktig lösning på den problematik som detta innebär fodras samarbete mellan länderna och ett övergripande arbete på EU-nivå. På kort sikt måste det enskilda landet/regionen kunna hantera situationen. Kommunstyrelsens förvaltning har i samband med de illegala bosättningar som förekommit inom kommunen under senare tid sett ett behov av och därefter utvecklat instruktioner som tydliggör hur kommunen ska agera vid förekomst av olaga vistelse på kommunal mark. I instruktionerna, som ligger i linje med vad som föreslås i motionen, tydliggörs bland annat ansvarsfördelning och roller inom kommunen. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Bilagor Bilaga 1: Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EUmedborgare i samband med bosättning svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Bilaga 2: Remissvar från socialnämnden Bilaga 3: Remissvar från miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden Beslutet delges Remissinstanserna

9 HUDDINGE KOMMUN Ko m mu Jl3tyr!lcc:1 s::;a",n,--~ l O Diadem Huddinge k0'1lmun KommunfullrrlälUlge MOTION Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare I samband med bosättning Situationen med de hemlösa EV-medborgare vi har i Huddinge och regionen är svår. Den humana aspekten står i fokus, och det är djupt tragiskt med den fattigdom och det utanförskap som vi ser att stora grupper drabbas av. Som en konsekvens av de bosättningar vi haft i Huddinge har vi dock sett en rad problem i form av nedskräpning och otillåten avverkning av träd etc. Kommunen har därför behov av att tydligt nå ut med information om vad som gäller på platsen och säkerställa att detta kommuniceras med de personer som finns i bosättningarna. Därmed underlättas också efterlevnaden av de regler och föreskrifter som gäller på platsen. Kommunen måste ha beredskap för att kunna möta den här nya situationen. Då ökar också möjligheten att mildra de negativa effekterna. Huddinge kommun måste ta itu med de vidhängande problemen och arbeta strategiskt med frågorna. Vi föreslår därför att kommunen utarbetar en arbetsmetodlhandlingsprogram med enkla och lättfattliga punkter som aktiveras i samband med att det kommer in rapporter om nya bosättningar. Inom ramen för ett sådant arbete bör ett antal nyckelpersoner/funktioner finnas med som kommunicerar och säkerställer att informationen når berörda förvaltningar. En checklista bör utarbetas där följande punkter kan finnas med: Vem vilka enheter ska underrättas när det kommer information om ny bosättning? Besök på plats i bosättningen för att skapa sig en ögonblicksbild. Vilka ytterligare språk behöver kommunen för att kommunicera på plats? Behövs tolk? Behöver det tas fram informationsmaterial på annat språk än svenska/engelska? Berätta om vad som gäller på platsen i form av gränser till naturreservat etc. Ev. spärrmarkeringar och band för att underlätta gränsmarkeringar. Kan kommunen ställa upp toalettvagnar, vattentankar och container. Kontakter med frivilligorganisationer

10 Det är också viktigt at! kommunen har en beredskap för att kunna erbjuda de personer som önskar det tak över huvud i form av t.ex. natthärbärgen. Ä ven i övrigt är det viktigt at! socialtjänsten kopplas in för att erbjuda hjälp och stöd särskilt om det finns barn i bosättningarna. Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar om: Att utarbeta en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EUmedborgare i samband med bosättning F~l Mi~jÖpartiet ~e Gröna jlwur rz >::~~WCi:J Marica Lindblad

11 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 27 augusti Paragraf Diarienummer SN-2014/ Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. I motionen, skriven av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) tas situationen med de hemlösa EUmedborgare som finns i Huddinge upp. Motionärerna vill att kommunen utvecklar en handlingsplan som ska användas då en ny bosättning rapporteras i kommunen. Motionären föreslår att kommunen utarbetar en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning. Förvaltningen anser att frågan är av regional karaktär och att en eventuell strategi därför bör utformas av Kommunförbundet Stockholms Län. Motionärerna vill att en checklista med ett antal åtgärder skapas. Dessa åtgärder utförs redan vid upptäckten av nya bosättningar och kan enkelt skrivas ner i form av en checklista. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Pierre Brill (MP). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Pierre Brill (MP) yrkar bifall till förslagen i motionen. Ordföranden ställer proposition om bifall till föreliggande förslag mot bifall till Pierre Brill (MP) yrkande om bifall till förslagen i motionen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag, förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat Reservationer Pierre Brill (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt yrkande. Beslutet delges Kommunstyrelsen

12 ~ HUDDINGE KOMMUN SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG

13 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 augusti 2014 SN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson Socialnämnden Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. I motionen, skriven av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) tas situationen med de hemlösa EU-medborgare som finns i Huddinge upp. Motionärerna vill att kommunen utvecklar en handlingsplan som ska användas då en ny bosättning rapporteras i kommunen. Motionären föreslår att kommunen utarbetar en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning. Förvaltningen anser att frågan är av regional karaktär och att en eventuell strategi därför bör utformas av Kommunförbundet Stockholms Län. Motionärerna vill att en checklista med ett antal åtgärder skapas. Dessa åtgärder utförs redan vid upptäckten av nya bosättningar och kan enkelt skrivas ner i form av en checklista. Beskrivning av ärendet Motionen, skriven av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) tar upp situationen med de hemlösa EU-medborgare som finns i Huddinge. Som en konsekvens av de bosättningar som funnits i kommunen har man sett problem, bland annat i form av nedskräpning och otillåten avverkning av träd. Kommunen har med anledning av situationen behov av att tydligt nå ut med information om vad som gäller på platsen där en eventuell bosättning finns, och att kommunicera detta till de aktuella personerna. Motionärerna vill därför att kommunen utvecklar en handlingsplan som ska användas då en ny bosättning rapporteras i kommunen. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 augusti 2014 SN-2014/ (2) Motionärerna vill att handlingsplanen innehåller information om vilka regler som gäller på platsen där bosättningen finns, tolkhjälp, information om toalettvagnar, natthärbärgen, et cetera. Motionen föreslår att kommunen utarbetar en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser frågan med tältlägren i kommunen som viktig och angelägen. Det bör dock klargöras att frågan i huvudsak är en regional sådan och att en eventuell strategi alltså bör utformas av Kommunförbundet Stockholms Län, där kommunen finns representerad. Förvaltningen skulle välkomna en sådan strategi. När nya tältläger eller liknande bosättningar upptäcks i Huddinge, besöker alltid någon från kommunen dessa. Om anledning finns till ett besök från socialtjänsten, till exempel för att utesluta närvaro av barn eller sjuka personer, genomför förvaltningen alltid ett besök. Förvaltningen följer Socialstyrelsens rekommendationer och föreskrifter vad gäller bistånd till enskilda EU-medborgare. Utrymmet för att agera är dock begränsat och den hjälp som kan erbjudas tas i regel inte emot. Samtliga punkter som ingår i motionärernas föreslagna checklista utfördes vid upptäckten av den senaste bosättningen i Huddinge. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Biträdande social- och äldreomsorgsdirektör Johan Andersson Utredare Bilagor Remisslista Motion Beslutet delges Kommunstyrelsen

15 4 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 5 maj Miljönämnden 13 maj Diarienummer MN Remiss: Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning Motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Miljönämndens beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Överläggning i miljönämnden Erik Reuterswärd (MP) och Bengt Eliasson (S) yrkar på tillstyrkan av motionen. Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: 1. Förvaltningens förslag 2. Erik Reuterswärds (MP) och Bengt Eliassons (S) yrkande Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Erik Reuterswärd (MP) och Bengt Eliasson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

16 4 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 5 maj Miljönämnden 13 maj Diarienummer MN Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt att miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden yttrar sig över motionen. Mot bakgrund av situationen med de hemlösa EU-medborgarna i Huddinge anförs att kommunen måste ha beredskap för att lösa de problem som uppkommer och för att mildra de negativa effekterna. Det föreslås att det utarbetas en arbetsmetod/handlingsprogram för att hantera rapporter om nya bosättningar. Förvaltningen instämmer i att det numera föreligger ett behov av en handlingsplan till stöd för förvaltningarnas arbete för att på ett säkert sätt hantera akuta frågor om bosättningarna. Framtida ingripanden kan förväntas bli mer komplexa, inte minst om sociala insatser ska erbjudas i samband med en avhysning, vilket närmast berör socialnämnden. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning; KS-2014/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

17 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 maj Samhällsbyggnadsnämnden 15 maj Diarienummer SB-2014/ Remiss: Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning Motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Svar till kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Överläggning i samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hansson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Elisabeth Ulin Karlsson (V) och Marica Lindblad (MP) yrkar på tillstyrkan till motionen. Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens förslag och dels tillstyrkan till motionen. Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Elisabeth Ulin Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Marica Lindblad (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 maj Samhällsbyggnadsnämnden 15 maj Diarienummer SB-2014/ Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt att miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden yttrar sig över motionen. Mot bakgrund av situationen med de hemlösa EU-medborgarna i Huddinge anförs att kommunen måste ha beredskap för att lösa de problem som uppkommer och för att mildra de negativa effekterna. Det föreslås att det utarbetas en arbetsmetod/handlingsprogram för att hantera rapporter om nya bosättningar. Förvaltningen instämmer i att det numera föreligger ett behov av en handlingsplan till stöd för förvaltningarnas arbete för att på ett säkert sätt hantera akuta frågor om bosättningarna. Framtida ingripanden kan förväntas bli mer komplexa, inte minst om sociala insatser ska erbjudas i samband med en avhysning, vilket närmast berör socialnämnden. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning; KS-2014/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

19 Huddinge kommun Samhälfsbyggnadsnämnden RESERV A TION Ärende 7: Motion från V och MP. Behov av strate~i för att möta den ökande gruppen hemlösa EV-medborgare i samband med bosättning. Det finns en del olyckliga fonnuleringar i svaret. Huruvida dessa människor har en bostad i sitt hemland eller inte faller utanför frågan, Jag tror pel'sonligen inte att de bof i palats och köf lyxbilal', Jag känner mig också illa berörd av kommentaren om kriminalitet i dessa läger. Del 'finns manniskor i olika delar av Europa som lir utsa'fta ocn diskriminerade ocn försöker hitta en bättre tillvaro i ett annat land, De ska behandlas med respekt utan fördomar, Vi vill se ett samarbete mellan olika instanser i kommunen och det behövs en strategi för att detta ska fungera snabbt och smidigt, Om det finns kvinnor och barn som far illa och behöver vardel.ler omso~g ska -socialnämnden ha en ilir.dig handlingsp.lan för att kunna sätta,in,hjälp tidigt. Vi vill att kommunen snabbt erbjuder drägliga sanitära villkor i väntan på andra åtgärder. Vi vill också se ett samarbete med andra kommuner i vårt närområde för att utan dröjsmål kunna agera om en bosättning 'flyttar över kommungränsen, Att vänta på nationella riktlinjer känns ineffektivt, särskilt som detta huvudsakligen är ett storstadsproblem och ett lokalt ansvar för kommunen, Jag yrkar med,detta bifall till motionen, Öch nar beslutet gick mig emot reserverar jag mig titt rönnän rör eget förslag, För Vänsterpartiet W ftn b~ L-U.",- Elisabeth Ulin Karlsson ~15 J.vIh

20 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 29 april 2014 SB-2014/ MN SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Stefan Törnqvist Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband med bosättning - motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) - svar till kommunstyrelsen Förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt att miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden yttrar sig över motionen. Mot bakgrund av situationen med de hemlösa EU-medborgarna i Huddinge anförs att kommunen måste ha beredskap för att lösa de problem som uppkommer och för att mildra de negativa effekterna. Det föreslås att det utarbetas en arbetsmetod/handlingsprogram för att hantera rapporter om nya bosättningar. Förvaltningen instämmer i att det numera föreligger ett behov av en handlingsplan till stöd för förvaltningarnas arbete för att på ett säkert sätt hantera akuta frågor om bosättningarna. Framtida ingripanden kan förväntas bli mer komplexa, inte minst om sociala insatser ska erbjudas i samband med en avhysning, vilket närmast berör socialnämnden. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt att miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden yttrar sig över motionen. Mot bakgrund av situationen med de hemlösa EU-medborgarna i Huddinge anförs att kommunen måste ha beredskap för att lösa de problem som uppkommer och för att mildra de negativa effekterna. Det föreslås att det utarbetas en arbetsmetod/handlingsprogram för att hantera rapporter om nya bosättningar. Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att utarbeta en strategi med angiven inriktning. Miljötillsynsavdelningen har deltagit i beredningen av ärendet. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

21 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM 29 april 2014 DIARIENUMMER SIDA 2 (4) Förvaltningens synpunkter Först vill vi peka på att de bosättare som vi uppfattar att motionen handlar om är inte hemlösa i traditionell mening. De har ofta en fast bostad i ett annat land, dit de förr eller senare återvänder till. De kommer till Sverige i första hand inte för att skaffa en bostad, utan för att skaffa inkomster till sin och familjens försörjning. De finner då själva tillfälliga boenden som ibland innebär att de flyttar runt. Vi vill nämna att vid Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har frågan om en regional strategi för hemlösa EU-migranter nyligen tagits upp inom KSL:s sociala välfärdsberedning. KSL rekommenderar även länets kommuner att underteckna ett förslag till en ny överenskommelse mellan kommunerna om ärendehantering avseende hemlösa. Syftet med överenskommelsen är bland annat att underlätta samverkan mellan kommunerna och att reglera ansvaret mellan kommunerna. Det finns alltså behov av lösningar på regional nivå. Vi bedömer dock att det kommer att ta sin tid att genomföra. Helst ser vi en lösning på nationell nivå. Förvaltningens yttrande utgår från det behov som är akut med flera bosättningar inom kommunen som konkret måste hanteras. En benämning som är rimligare att använda för vår del är en handlingsplan. Benämningen strategi leder tanken till mer övergripande strategiska frågor, vilket inte brukar hanteras inom förvaltningen. Förvaltningen genomförde under 2011 ett ingripande mot en omfattande och långvarig illegal bosättning i Kungens Kurva. Resultatet bedömde vi som lyckat. Arbetsinsatsen visade sig vara komplicerad. En handlingsplan i form av ett PM utarbetades och godkändes av förvaltningens ledningsgrupp i december 2011 (se bilaga). Syftet var att - baserat på erfarenheter av ingripandet - ge rekommendationer för ett effektivt och rättssäkert förfarande. När personer olovligen bosätter sig i husvagnar, skjul och tält, visar vår erfarenhet att det kan leda till problem med att området skräpas ned, att ytterligare personer dras dit, att kriminalitet uppstår med kabelbränning och stöldgods, att ström tas från stolpar intill samt att allmänhet och fastighetsägare upplever störningar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett tillsynsansvar enligt planoch bygglagen (olovligt byggande, ovårdad tomt) och enligt miljöbalken (miljöfarlig verksamhet, nedskräpning). Tillsynen gäller även på privatägd mark. Om bosättningar sker på kommunägd mark har vi dessutom ett ansvar som markägare.

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-28 SN-2014/794.173 1 (4) HANDLÄGGARE Gunnel Hartvig Egebark 08-535 376 04 gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Strategisk

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2015-08-18 klockan 10:00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare 2. Remissvar - Plan för kommunla

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Umeå, Idag bedöms ca 50-75 utsatta EU-medborgare

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 Helsingborg den 11 mars 2014 Till Kammarrätten i Göteborg Box 1531, 401 50 Göteborg 031-732 74 00, e-post: kammarratten.goteborg@dom.se ÖVERKLAGAN AV

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 februari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer