Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN SB 2014/ (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Socialdepartementet har i en remiss bjudit in kommunen att lämna synpunkter på förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller. Kommunstyrelsens förvaltning har översänt remissen till nämnderna för yttrande. Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 september Huddinge kommun har i tidigare yttrande ställt sig positiva till samordning av bullerreglerna. De riktvärden som föreslås i förordningen går längre än gällande riktvärden vad gäller trafikbuller. Förslaget går också längre vad gäller tillämpning av avsteg och accepterar nya bostäder där ekvivalent ljudnivå överskrider 65 dba. Enkelsidiga lägenheter (studentlägenheter) accepteras där ekvivalent ljudnivå är upp till 65 dba. Förordningen avgränsar inte var avsteg kan tillämpas. Det behöver tydligare redogöras för var avsteg är avsedda att tillämpas. Även om inomhusnivåer klaras, så att människor inte störs av trafikbuller i sin bostad, så är ljudmiljön utomhus av stor vikt för människors hälsa och välbefinnande. Viktigt är att ta särskild hänsyn till känsliga grupper, såsom barn och äldre. Dessa grupper har inte alltid själva möjligheten att söka sig till tystare rekreationsområden, för lek och avkoppling, utan är hänvisade till utomhusmiljön kring sin bostad. En förordning består av bindande regler som ska vara direkt tillämpliga. Den föreslagna förordningen innehåller riktvärden, vilket riskerar att inte tydliggöra hur bullerreglerna ska tillämpas. Förordningen bör också POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 2 (5) kompletteras med vilka kriterier som ska användas när undantag från värdena får göras. Förordningen innehåller en hel del otydligheter. Dessa behöver förtydligas. Beskrivning av ärendet Socialdepartementet har i en remiss bjudit in kommunen att lämna synpunkter på förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller. Kommunstyrelsens förvaltning har översänt remissen till nämnderna för yttrande. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 26 september Regeringen beslutade den 20 mars 2014 om propositionen Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2013/14:128). Av propositionen framkommer att regeringen avser att författningsreglera riktvärden för trafikbuller. Av propositionen framgick vidare att det bör övervägas vissa förändringar i miljöbalken för att verksamhetsutövarnas rättssäkerhet ska tryggas då bostadsbebyggelse uppförs närmare verksamheter. Socialdepartementet avser att remittera förslag på sådana förändringar senare under Den lagstiftning som träder i kraft den 2 januari 2015 har för avsikt att samordna prövningar avseende buller mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. I förordningen som nu är föremål för remiss tydliggör regeringen vilka riktvärden som bör gälla vid prövningar av detaljplaner och bygglov enligt plan- och bygglagen, samt vid prövning av flygplatser enligt miljöbalken. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller. I arbetet med tjänsteutlåtandet ha följande deltagit: Britt-Inger Sjökvist och Carina Lindberg och Åke Andersson, planavdelningen samt Eva-Christina Arvidsson, miljötillsynsavdelningen. Mark- och exploateringsavdelningen samt gatu- och trafikavdelningen har inte haft några synpunkter på remissen. Bygglovsavdelningen har inte haft möjlighet att lämna synpunkter pga. tidsbrist. Förvaltningens synpunkter Huddinge kommun har i tidigare yttrande ställt sig positiva till att författningsreglera och samordna bullerreglerna för en ökad tydlighet i hanteringen av omgivningsbuller. Tanken är att tydliga regler om riktvärden för buller vid bostäder ska ge förutsättningar för en enhetlig och rättsäker

3 3 (5) bedömning, både vid planläggning, vid bygglovsprövning enligt plan och bygglagen samt vid tillsyn enligt miljöbalken. De riktvärden som föreslås i förordningen går längre än gällande riktvärden vad det gäller accepterade bullernivåer från trafik. Riktvärdet för buller från spårtrafik och vägar föreslås vara 60 dba vid bostadsbyggnads fasad, istället för 55 dba som är gällande riktvärde. Förslaget till förordning går också längre vad det gäller tillämpning av avsteg och accepterar nya bostäder där ekvivalent ljudnivå överskrider 65 dba. Enkelsidiga lägenheter (studentlägenheter) accepteras också där ekvivalent ljudnivå är upp till 65 dba. Ett riktvärde är ett värde som ska eftersträvas till skillnad från ett gränsvärde, vilket kan innebära att man i vissa fall accepterar ännu högre ljudnivåer, så länge inomhusnivåer kan klaras. En förordning som innehåller riktvärden riskerar att inte tydliggöra hur bullerreglerna ska tillämpas. Förordningen avgränsar inte heller var avsteg kan tillämpas. Hittills har målsättningen varit att undvika avsteg och att endast tillämpa avsteg i centrala och kollektivtrafiknära lägen med stadslikande struktur. När ingen sådan avgränsning finns innebär det att de undantag som anges i förordningen kan komma att tillämpas var som helst. Förvaltningen anser därför att förordningen tydligare behöver redogöra för var avsteg är avsedda att tillämpas. Även om inomhusnivåer klaras, så att människor inte störs av trafikbuller i sin bostad, så är även ljudmiljön utomhus av stor vikt för människors hälsa och välbefinnande. Vid avsteg har målsättningen hittills varit att som kompensation skapa en tyst eller ljuddämpad sida, med väsentligt lägre ljudnivåer än på den bullriga sidan. Boverkets allmänna råd 2008:1, fastslår att ju högre bullernivåer på trafiksidan, desto viktigare att åstadkomma en tyst/ljuddämpad sida, som också bör vara attraktiv att vistas på. Förslaget till förordning frångår detta, så länge man uppfyller kraven på acceptabla ljudnivåer inomhus. Eftersom det endast är inomhusriktvärdena som har krav på sig att klaras, riskerar bullret utomhus att bli oacceptabelt högt med hänsyn till människors hälsa. Buller är en hälsofråga och allt mer forskning redovisar negativa hälsoeffekter, som till exempel högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, av att utsättas för långvarigt buller. Flera studier visar att tillgång till en bra utomhusmiljö är en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. Det är också viktigt att ta särskild hänsyn till känsliga grupper, såsom barn och äldre. Dessa grupper har inte alltid själva möjlighet att söka sig till tystare

4 4 (5) rekreationsområden, för lek och avkoppling, utan är hänvisade till utomhusmiljön kring sin bostad. En bullrig närmiljö påverkar dessa grupper ännu mer negativt. För enkelsidiga lägenheter (studentlägenheter) innebär det att möjligheten att vädra och sova med öppet fönster är uteslutet om man inte vill bli bullerstörd. Är det rimligt att placera enkelsidiga lägenheter i ljudmiljöer med ljudnivåer upp till 65 dba? Förordningen bör kompletteras med vilka krav som bör ställas på denna typ av lägenheter (bland annat god och tyst ventilation och restriktioner att bygga vid vägar och spår med tung nattrafik). En förordning innehåller bindande regler som ska vara direkt tillämpliga och det är därför tveksamt att använda riktvärden. Förordningen bör istället innehålla gränsvärden. Förordningen bör också kompletteras med vilka kriterier som ska användas när undantag från värdena får göras. Förslaget till förordningen innehåller en hel del otydligheter: 1 kap. Inledande bestämmelser I 3 bör tillkomma vad som avses med uteplats. Under samma paragraf redovisas vad som avses med frifältsvärde. Det är inte tydliggjort om de föreslagna riktvärdena utgörs av frifältsvärden. 2 kap. Buller från spårtrafik och vägar I första paragrafen punkt 1 och 2 (1 1och 2.) finns föreslagna riktvärden. Det behöver framgå om bullerdämpande åtgärder räknas in i dem eller inte. Det behöver också förtydligas när det absolut inte är lämpligt att bygga enkelsidiga lägenheter med avseende på de riktvärden som föreslås. I första paragrafen punkt 2 (1 2.) står det även vilka krav som gäller vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Här behöver det tydliggöras vad som gäller om en uteplats inte anordnas. Ställs det då krav att balkonger ska klara samma riktvärde som de föreslagna riktvärdena på ev. uteplats eller får de boende acceptera att inte ha tillgång till en uteplats eller balkong som har lägre värden än 60 dba? Förvaltningen anser att krav bör ställas på att de boende ska ha tillgång till uteplats/balkong med föreslagna riktvärden (50 dba ekvivalent ljudnivå samt 70 dba maximal ljudnivå). Ska skrivningen under 1 2. tolkas som att det är en uteplats som avses, även om det planeras för flera inom ett bostadsområde? Beräkning av buller bör väl ske för alla uteplatser/balkonger? I andra paragrafen, andra punkten (2 2.) står om uteplatsen. Den skrivningen är svårtolkad och behöver förtydligas. Menas det att det är

5 5 (5) acceptabelt att uteplatsen kan ha så höga maxljudnivåer som 80 dba under en viss timme (den mest bullriga tidpunkten under dagen mellan ). I så fall bör det under tredje paragrafen (3 ) också framgå att det i bullerberäkningen ska innehålla uppgifter om hur det bullrar timme för timme under detta tidsintervall. I övrigt bör det tillkomma vilka inomhusriktvärden som ska gälla och att dessa alltid ska uppnås. Vad gäller tredje kapitlet om Buller från flygplatser har inte förvaltningen några synpunkter då frågan inte berör Huddinge kommun. Sune Eriksson förvaltningschef Christina Gortcheva Planchef Bilagor Beslutet delges Akten Kommunstyrelsens förvaltning; KS-2013/

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-28 SN-2014/794.173 1 (4) HANDLÄGGARE Gunnel Hartvig Egebark 08-535 376 04 gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Strategisk

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer Regler vid uppsättning av antennmaster av Föreningen Sveriges Sändareamatörer Med tillstånd av författaren, Karlsborg/Vårgårda den 16/9 2000. 1 Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, och

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer