Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2013 anses motionen besvarad. Sammanfattning Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2012 motionen Bättre bemötande av äldre HBT-personer. Motionären föreslår att Huddinge kommun i samarbete med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) HBTcertifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen. En certifiering innebär ett synliggörande att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBT-perspektiv. Motionären föreslår även att äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har skickats på remiss till äldreomsorgsnämnden, pensionärsrådet och demokrati- och mångfaldsberedningen. Remissinstanserna, liksom kommunstyrelsens förvaltning, ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. I äldreomsorgsnämndens och pensionärsrådets remissvar framkommer att förutsättningar för en HBTcertifiering i samarbete med RFSL bör utredas under året. Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet anger även att frågan om att föra in HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare kan komma att bli aktuell framöver. I dagsläget skulle dock ett sådant krav innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2012 motionen Bättre bemötande av äldre HBT-personer. Motionären hänvisar till att det i kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan betonas att bemötandet av brukarna inte ska vara diskriminerande, utan bygga på de olika förutsättningar som människor har. Det är positivt, framhåller motionären, att familjecentralen i Skogås under 2011 har HBT-certifierats, men menar att det nu är dags att gå vidare med HBT-arbetet. Äldreomsorgsförvaltningen pekas ut som en viktig målgrupp. Motionären hänvisar till att studier visar att äldre HBT-personer upplever en större utsatthet och ett större utanförskap än yngre HBT-personer och är känsligare för hur de blir bemötta. Förslagsställaren framhåller att allt fler äldre identifierar sig som HBTpersoner, men att äldrevården trots det präglas av det heteronormativa perspektivet. Sällan berörs dessa frågor i debatten om vård och service till äldre och därmed kan traditionella äldreboenden riskera att exkludera eller inte kunna bemöta de behov som de äldre HBT-personerna har. Motionären framhåller att Hjälpmedelsinstitutet i projektet Äldreboende för HBT-personer kartlagt dessa personers behov. Det har då framkommit att de önskar äldreboenden med en tydlig HBT-profil. Vidare upplyser motionären om att det i Stockholm och Malmö planeras för seniorboenden för HBT-personer, men påtalar samtidigt att det är tveksamt om det finns förutsättningar för särskilda boenden för HBT-personer i Huddinge. Däremot, menar förslagsställaren, att man bör satsa på HBTcertifiering av befintliga boenden och för hemtjänsten. Med hänvisning till det ovanstående föreslås att: 1. Huddinge kommun i samarbete med RFSL certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen med syfte att de anställda har kunskap att bemöta brukarna på ett respektfullt sätt utifrån HBT-perspektiv. 2. Äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har skickats på remiss till äldreomsorgsnämnden, pensionärsrådet och demokrati- och mångfaldsberedningen.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) Begrepp och definitioner HBT-begreppet HBT står, enligt RFSL, för homosexuella, bisexuella och transpersoner. En person som är homosexuell attraheras av andra med samma kön som det egna medan en bisexuell person attraheras av båda de etablerade könen. Transperson är ett ganska vitt definierat begrepp som syftar till att beskriva personer som har en könsidentitet och/eller använder könsuttryck som traditionellt anses bryta mot könsnormen. HBT-certifiering Sedan 2008 erbjuder RFSL HBT-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBT-perspektiv. Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. Genomförandet beräknas ta ca 6-8 månader och för certifikatets utfärdande krävs att följande kriterier uppfylls: 1. Uppdragsgivarens samtliga anställda ska ha en kunskapsnivå motsvarande en grundutbildning i HBT-frågor samt relevanta fördjupningskunskaper enligt avtalad plan. 2. Uppdragsgivaren ska, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö utifrån ett HBT-perspektiv. 3. Uppdragsgivaren ska, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa ett välkomnande och respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBT-perspektiv. 4. Uppdragsgivaren ska ha en utarbetad och väl förankrad plan för hur attitydarbetet kring HBT-frågor på arbetsplatsen såväl internt rörande egna anställda som externt mot patienter/klienter/ brukare ska fortskrida efter utbildningens slut, samt en dokumenterad plan för att hantera klagomål/diskrimineringsfall etc. 5. Under certifieringsperioden: Uppdragsgivaren ska genomföra kvalitetsgenomgång enligt avtalad plan. Certifikatet är giltigt i två år. Därefter görs ett förstärkt uppföljande, så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare två år.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) Utblick Äldreboende för HBTQ-personer i Stockholm I november 2013 påbörjas inflyttning till ett profilboende för äldre homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 1 i Stockholm. Boendet kommer att heta Regnbågen. Det är möjligt för alla i hela Sverige att ansöka om plats på boendet. 2 Remissvar Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet har inkommit med likalydande remissvar. Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet framhåller att de ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. En certifiering i samarbete med RFSL innebär dock en kostnad som måste vara väl motiverad. Med tanke på personalsituation och omsättning är det viktigt att förutsättningarna utreds noggrant innan beslut i frågan tas. Äldreomsorgsnämnden bör därför uppdra åt förvaltningen att under året utreda dessa förutsättningar. Gällande HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare ser äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet att detta är en fråga som kan bli aktuell i framtiden. Huddinges äldreomsorg har en tydlig värdegrund där framförallt ledorden respekt, bemötande och kunskap är relevanta när det gäller HBT-frågor bland äldre. I dagsläget skulle dock ett införande av HBT-kunskapskrav i förfrågningsunderlagen innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Demokrati- och mångfaldsberedningen Demokrati- och mångfaldsberedningen ställer sig positiv till ett målmedvetet arbete med att utveckla de kommunala verksamheterna för HBT-personer. Beredningen anser det viktigt att arbeta med att skapa goda förutsättningar för att alla oavsett grundförutsättningar ska bemötas av en likvärdig kvalité i kommunens verksamhet. Att certifiera en verksamhet kan vara ett bra sätt att arbeta. Det är dock viktigt att varje verksamhet själv gör en värdering av hur viktig en HBT-certifiering är för verksamheten. Risken finns att målet blir att skaffa en viss certifiering istället för att fokusera på ökad kvalitet. 1 Queer kan vara en identitet där personen ifrågasätter normer. Det kan också vara när en person inte vill definiera sin sexuella läggning när någon frågar. 2 För mer information se:

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) Förvaltningens synpunkter Varje individ är unik och kommunens verksamheter måste anpassas efter invånarens förutsättningar och livssituation. Oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ska invånarna ha samma möjligheter att växa och utvecklas som individer. Likvärdig behandling utifrån individens egna behov, oavsett bakgrund, är en förutsättning för detta och alla former av diskriminering i mötet med kommunen ska motarbetas. Kommunstyrelsens förvaltning ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. I äldreomsorgsnämndens remissvar framkommer att förutsättningar för en HBT-certifiering i samarbete med RFSL under året bör utredas. Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet anger även att frågan om att föra in HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare kan komma att bli aktuell framöver. I dagsläget skulle dock ett sådant krav innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Motion Bättre bemötande av äldre HBT-personer motion väckt av Britt Björneke (V) Bilaga 2: Remissvar från äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet Bilaga 3: Remissvar från demokrati- och mångfaldsberedningen Beslutet delges Remissinstanserna

6 Huddinge kommun Kommunfullmäktige Motion Bättre bemötandet av äldre HBT-personer I kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan betonas att bemötandet av brukarna inte ska vara diskriminerande utan bygga på kunskap om de olika förutsättningarna som människor har. Jag väckte 2008 en motion om utbildning av personal i de kommunala förvaltningarna i HBT-frågor med syfte att verksamheterna med hjälp av RFSL skulle HBT-certifieras. Kommunfullmäktige beslöt den 9 februari 2009 att motionen skulle anses besvarad. I sammanfattningen hänvisades till att HBT frågorna skulle få en viktig roll inom ramen för uppdraget i Mål och budget samt att HBT utbildning skulle integreras i kommande mångfaldsutbildningar. Till min stora glädje har härefter under 2011 familjecentralen i Skogås HBT-certifieras. Jag anser att det nu är dags att gå vidare med HBT-arbetet. Äldreomsorgsförvaltningen är då en viktig målgrupp. Studier visar att äldre HBT-personer upplevt en större utsatthet och ett större utanförskap än yngre HBT-personer och är känsligare för hur de blir bemötta. Allt fler äldre identifierar sig ändå som HBT- personer. Trots det präglas äldrevården i stort av det heteronormativa perspektivet. Sällan berörs dessa frågor i debatten om vård och service till äldre. Därmed kan traditionella äldreboenden riskera att exkludera eller inte kunna bemöta de behov som de äldre HBT personerna har. Hjälpmedelsinstitutet har i projektet Äldreboende för HBT-personer kartlagt dessa personers behov. Det har då framkommit att de önskar äldreboenden med en tydlig HBT-profil. Detta skulle innebära en större trygghet för dessa personer. I Stockholm och Malmö planeras även seniorboenden för HBT-personer. Det är tveksamt om det finns förutsättningar för särskilda boenden för HBT-personer i Huddinge. Däremot bör man satsa på HBT-certifieringen av befintliga boenden och inom hemtjänsten. Jag föreslår därför att 1. Huddinge kommun i samarbete med RFSL certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen med syfte att de anställda har kunskap att bemöta brukarna på ett respektfullt sätt utifrån HBT-perspektiv 2. Äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven För Vänsterpartiet Britt Björneke

7

8 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson Äldreomsorgsnämnden Bättre bemötande av äldre HBT-personer - svar på motion ställd av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens remissvar att vidarebefordra till kommunstyrelsens förvaltning. Sammanfattning I en motion till kommunstyrelsen föreslår Britt Björneke att Huddinge kommun i samarbete med RFSL 1 HBT 2 -certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet samt att äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har gått på remiss till äldreomsorgsnämnden. Förvaltningen ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. Att som kommun vara tidigt ute med ett certifikat är något som rimmar väl med Huddinges vision att bli en av Stockholms tre mest populära kommuner, såväl som med Huddinges kärnvärde Mod, som betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. En certifiering i samarbete med RFSL kräver dock såväl ett stort tidsmässigt engagemang av personal och chefer på de aktuella enheterna och även en kostnad som måste vara väl motiverad. Med tanke på personalsituation och - omsättning är det viktigt att förutsättningarna utreds noggrant innan beslut i frågan tas. Äldreomsorgsnämnden bör därför uppdra till förvaltningen att under året utreda dessa förutsättningar. Gällande HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare ser förvaltningen att detta är en fråga som kan bli aktuell i framtiden men som i dagsläget skulle innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. 1 RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 2 HBT Homo-, bi-, transsexuella personer POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (3) Beskrivning av ärendet I en motion till kommunstyrelsen föreslår Britt Björneke att Huddinge kommun i samarbete med RFSL HBT-certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet samt att äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har gått på remiss till äldreomsorgsnämnden. En HBT-certifiering innebär att samtlig personal, chefer inkluderade, på en enhet genomgår en utbildning i HBT-frågor, normer, bemötande och arbetsmiljö. De anställda träffar RFSL fyra till fem gånger under ett år och arbetar däremellan internt, bland annat med översyn av informationsmaterial, blanketter, styrdokument samt arbetsmiljö. Förutom den direkt kompetenshöjande delen av certifieringen handlar detta även om synliggörande. Arbetsplatsen får efter avslutad utbildning ett certifikat som man fritt får använda i sin marknadsföring och verksamhet under två års tid. Skulle flera enheter ha deltagit i utbildningen får man ett varsitt certifikat att använda. Minimikostnaden för en certifiering är kronor exklusive moms. För detta pris kan maximalt 25 personer delta i utbildningen. Efter två år har arbetsplatsen möjlighet att omcertifieras för en kostnad av kronor exklusive moms. Då ingår en halvdagsutbildning. Om personalomsättningen varit hög sedan certifieringen genomfördes kan det bli aktuellt att även genomföra ett grundutbildningspass för nyanställda. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. Att som kommun vara tidigt ute med ett certifikat är något som rimmar väl med Huddinges vision att bli en av Stockholms tre mest populära kommuner, såväl som med Huddinges kärnvärde Mod som betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. En certifiering i samarbete med RFSL innebär dock en kostnad som måste vara väl motiverad. Med tanke på personalsituation och -omsättning är det viktigt att förutsättningarna utreds noggrant innan beslut i frågan tas. Äldreomsorgsnämnden bör därför uppdra till förvaltningen att under året utreda dessa förutsättningar. Gällande HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare ser förvaltningen att detta är en fråga som kan bli aktuell i framtiden. Huddinges äldreomsorg har en tydlig värdegrund där framför allt ledorden respekt, bemötande och kunskap är relevanta när det gäller HBT-frågor bland äldre.

10 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (3) I dagsläget skulle dock ett införande av HBT-kunskapskrav i förfrågningsunderlagen innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Johan Andersson Administrativ samordnare Britt-Marie Skoglund Utvecklingsledare Bilagor Missiv Motion HBT-certifiering, Kriterier och förutsättningar för RFSL:s hbt-certifiering Beslutet delges Kommunstyrelsen

11 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 21 mars Paragraf Diarienummer AN-2012/ Bättre bemötande av äldre HBT-personer - svar på motion ställd av Britt Björneke (V) Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens remissvar att vidarebefordra till kommunstyrelsens förvaltning. Sammanfattning I en motion till kommunstyrelsen föreslår Britt Björneke att Huddinge kommun i samarbete med RFSL HBT -certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet samt att äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har gått på remiss till äldreomsorgsnämnden.förvaltningen ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. Att som kommun vara tidigt ute med ett certifikat är något som rimmar väl med Huddinges vision att bli en av Stockholms tre mest populära kommuner, såväl som med Huddinges kärnvärde Mod, som betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. En certifiering i samarbete med RFSL kräver dock såväl ett stort tidsmässigt engagemang av personal och chefer på de aktuella enheterna och även en kostnad som måste vara väl motiverad. Med tanke på personalsituation och -omsättning är det viktigt att förutsättningarna utreds noggrant innan beslut i frågan tas. Äldreomsorgsnämnden bör därför uppdra till förvaltningen att under året utreda dessa förutsättningar.gällande HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare ser förvaltningen att detta är en fråga som kan bli aktuell i framtiden men som i dagsläget skulle innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Överläggning I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Karl Henriksson (KD), Marie Fors (S), Ulf Langlet (V), Marianne Broman (MP). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Propositioner (V) reserverar sig mot förslag till beslut till förmån för motionens förslag och att yrkar på att motionen ska tillstyrkas. Ordföranden ställer förslagen mot varandra, att äldreomsorgsnämndens ska tillstyrka, att äldreomsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag, och finner att äldreomsorgsnämnden enligt förvaltningens tjänstutlåtande, dnr AN-2013/14.

12 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Reservationer (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning.

13

14 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Demokrati- och mångfaldsberedning 8 mars Paragraf Diarienummer KS-2012/ Remissvar Demokrati- och mångfaldsberedningen - Bättre bemötande av äldre HBT-personer - Motion väckt av Britt Björneke (V) Demokrati- och mångfaldsberednings beslut Majoriteten ställer sig positiv till ett målmedvetet arbete med att utveckla de kommunala verksamheterna för HBT-personer. Vi ser det som viktigt att arbeta med att skapa goda förutsättningar för alla att få likvärdig kvalité i verksamheten oavsett vilka grundförutsättningar man har som person. Att certifiera en verksamhet kan vara ett bra sätt att arbeta. Dock är det viktigt att varje verksamhet själv också gör en värdering av hur viktigt exempelvis en hbt-certifiering är. Risken finns att målet blir att skaffa en viss certifiering istället för att fokusera på ökad kvalité. Mot bakgrund av detta vill vi inte tillstyrka motionen. Förvaltningens förslag innehåller ett bra och intressant resonemang som vi i stora delar kan ställa oss bakom. Därför vill vi vidaresända det till kommunstyrelsen, dock utan att tillstyrka motionen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige daterad i vilken hon föreslår att: 1. Huddinge kommun i samarbete med RFSL certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen med syfte att de anställda har kunskap att bemöta brukarna på ett respektfullt sätt utifrån HBTperspektiv.2. Äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven.motionen har sänts till äldreomsorgsnämnden, demokrati- och mångfaldsberedningen samt pensionärsrådet för yttrande. Demokrati- och mångfaldsberedningen föreslås tillstyrka motionen. Överläggning Orförande föreslår följande beslut: Majoriteten ställer sig positiv till ett målmedvetet arbete med att utveckla de kommunala verksamheterna för HBT-personer. Vi ser det som viktigt att arbeta med att skapa goda förutsättningar för alla att få likvärdig kvalité i verksamheten oavsett vilka grundförutsättningar man har som person. Att certifiera en verksamhet kan vara ett bra sätt att arbeta. Dock är det viktigt att varje verksamhet själv också gör en värdering av hur viktigt exempelvis en hbtcertifiering är. Risken finns att målet blir att skaffa en viss certifiering istället för att fokusera på ökad kvalité. Mot bakgrund av detta vill vi inte tillstyrka motionen. Förvaltningens förslag innehåller ett bra och intressant resonemang som vi i stora delar kan ställa oss bakom. Därför vill vi vidaresända det till kommunstyrelsen, dock

15 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG utan att tillstyrka motionen. Mot bakgrund av detta föreslår vi demokrati- och mångfaldsberedningen att som beredningens remissvar överlämna ordförandes förslag. Emil Högberg (S) och Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar bifall till motionen. Ordförande ställer de båda förslagen i proposition efter varandera och finned att demokrati- och mångfaldsberedningen beslutar enligt ordförandes förslag. Reservationer Emil Högberg (S), Eva Pauli (S) och Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Beslutet delges Kommunstyrelsen

16 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) HANDLÄGGARE Andersson, Jonas Demokrati- och mångfaldsberedningen Remissvar, Bättre bemötande av äldre HBT-personer - Motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Demokrati- och mångfaldsberedningen tillstyrker motionen Bättre bemötande av äldre HBT-personer. Sammanfattning Britt Björneke (V) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige daterad i vilken hon föreslår att: 1. Huddinge kommun i samarbete med RFSL certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen med syfte att de anställda har kunskap att bemöta brukarna på ett respektfullt sätt utifrån HBT-perspektiv. 2. Äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har sänts till äldreomsorgsnämnden, demokrati- och mångfaldsberedningen samt pensionärsrådet för yttrande. Demokrati- och mångfaldsberedningen föreslås tillstyrka motionen. Beskrivning av ärendet Motionären påtalar att det i kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan betonas att bemötandet av brukarna inte ska vara diskriminerande utan bygga på kunskap om de olika förutsättningar som människor har. Motionären framhåller även att hon 2008 väckte en motion om utbildning av personal i de kommunala förvaltningarna i HBT-frågor med syfte att verksamheterna med hjälp av RFSL skulle HBT-certifieras. Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2009 att motionen skulle anses besvarad. Motionären påtalar även att det i sammanfattningen hänvisades till att HBT-frågorna skulle få en viktig roll inom ramen för uppdraget i Mål och budget samt att HBT-utbildning skulle integreras i kommande mångfaldsutbildningar. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

17 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Motionären lyfter vidare det positiva att familjecentralen i Skogås under 2011 har HBT-certifierats, men att hon anser att det nu är dags att gå vidare med HBT-arbetet. I detta sammanhang pekas äldreomsorgsförvaltningen ut som en viktig målgrupp, då motionären hänvisar till att studier visar att äldre HBTpersoner upplever en större utsatthet och ett större utanförskap än yngre och vidare är mer känsliga för hur de blir bemötta. Motionären framhåller även att allt fler äldre identifierar sig som HBT- personer, men att äldrevården i stort trots detta präglas av ett heteronormativt perspektiv. Motionären skriver att dessa frågor sällan berörs i debatten om vård och service till äldre, och att traditionella äldreboenden därmed kan riskera att exkludera eller inte kunna bemöta de behov som de äldre HBT-personerna har. Motionären påtalar vidare att Hjälpmedelsinstitutet i projektet Äldreboende för HBT-personer har kartlagt dessa personers behov. Det har då enligt motionären framkommit att de önskar äldreboenden med en tydlig HBT-profil. Motionären upplyser om att det i Stockholm och Malmö planeras seniorboenden för HBT-personer, men påtalar samtidigt att det är tveksamt om det finns förutsättningar för särskilda boenden för HBT-personer i Huddinge. Slutsatsen av motionärens resonemang är således att man däremot bör satsa på HBT-certifiering av befintliga boenden och hemtjänsten. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning delar motionärens uppfattning om att äldre HBT-personer bör vara en prioriterad målgrupp i ett mer vidare normkritiskt mångfaldsarbete inom äldreomsorgsverksamheten. Socialstyrelsen har, i expertunderlaget Det dubbla utanförskapet: Mångfald och sexuell läggning bland äldre (2008) samlat kunskap kring äldre HBT-personer situation. I rapporten, som har sammanställts av Hans Robertsson 1 och Caroline Tovatt 2, konstateras bland annat följande: De som idag är över 65 år växte upp i en tid då homosexualitet associerades till brottslighet, sjukdom och abnormalitet. Ända fram till 1944 var homosexuella förbindelser förbjudna enligt svensk lag. Först 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet från den svenska versionen av klassifikationssystemet för sjukdomar ( Kända svenska sjukdomar ). Forskningsresultat visar att man ända fram till andra världskriget talade tyst om samkönade sexuella aktiviteter och handlingar mellan män, trots att de var relativt vanliga men inget som det pratades om. Det var inte heller alltid det påverkade individens livsval när det gäller äktenskap och familjebildning. Under slutet av 40-talet och till början av 60-talet rådde ett uttalat heteronormativt kärnfamiljsideal och de homofoba stämningarna i samhället var starka. Under 50-talet inträffade flera offentliga skandaler där homosexualitet stod i fokus, 1 Då filosofie doktor i psykologi, forskare och utvecklingsledare med fokus på jämställdhet, könssegregering och sexualitet 2 Då filosofie magister i socialantropologi och forskare inom informell rekrytering och etnicitet

18 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) t.ex. Kejne- och Haijbyaffärerna. Media, som uppmärksammade händelserna, framställde framförallt manliga homosexuella som sjuka och kriminella, medan kvinnlig sexualitet var osynlig. Den kvinnliga homosexualiteten var länge osynliggjord i det offentliga och kunde fram till 60-talet praktiseras i skymundan, företrädelsevis i hemmen. Vid 50-talets början levde nästan inga homo- eller bisexuella öppet. Under 60- och 70-talen hamnade fokus på frigörelse även på sexualitet. År 1978 likställdes åldersgränsen för samkönade och olikkönade sexuella relationer. Homosexualiteten blev med tiden en fråga om identitet och inte bara om samkönat emotionellt begär eller samkönade sexuella handlingar. År 1995 trädde partnerskapslagen i kraft och år 1999 infördes en lag mot diskriminering i arbetslivet och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) inrättades. 3 I rapporten nämns vidare att forskningen också visar att den äldre generationen homo- och bisexuella upplevt en utsatthet och ett utanförskap som skiljer sig avsevärt från den yngre generationens upplevelser. 4 Rapportförfattarna konstaterar att man mot denna bakgrund kan anta att många äldre homo- och bisexuella levt sitt liv ganska fördolt och att en viss misstänksamhet mot samhälleliga institutioner kan finnas. Sedan tidigare vet vi, exempelvis genom Folkhälsoinstitutets rapport Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation (2005) att homo- och bisexuella personer har betydligt sämre psykisk hälsa än den övriga befolkningen och att ohälsan tar sig uttryck i nedsatt psykiskt välbefinnande och svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. I rapporten framgick vidare att självmordsförsök är dubbelt så vanliga bland homo- och bisexuella personer jämfört med den övriga befolkningen. Kommunstyrelsens förvaltning vill i detta sammanhang betona vikten av ett mera generellt reflekterande och normkritiskt arbetssätt inom äldreomsorgen för att alla äldre ska känna sig välkomna, inkluderade och behandlas med respekt inom verksamheten oavsett kön, sexualitet, etnicitet med mera. Familjecentralernas framgångsrika exempel har visat att den process som leder fram till en HBT-certifiering kan vara en väg att gå för att skaffa mer kunskap just om HBT-frågorna. Kommunstyrelsens förvaltning ser vidare positivt på att HBT-kunskap efterfrågas på ett tydligare sätt vid tillsättandet av nya tjänster inom äldreomsorgen. Demokrati- och mångfaldberedningen föreslås därför tillstyrka motionen. 3 Socialstyrelsen, Det dubbla utanförskapet: Mångfald och sexuell läggning bland äldre (2008) 4 Socialstyrelsen, Det dubbla utanförskapet: Mångfald och sexuell läggning bland äldre (2008)

19 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Jonas Andersson Utvecklingsledare Hanna Lundborg Kvalitetschef Bilagor. Bättre bemötande av äldre HBT-personer, motion väckt av Britt Björneke (V) Beslutet delges Kommunstyrelsen

20 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla Kommunstyrelsen Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen om nya idéer för Segeltorp från Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) anses vara besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat den 30 augusti Sammanfattning Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2013 en motion om att kommunen borde ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Segeltorps centrum och att det inte räcker med den övergripande översiktsplanen som nu håller på att tas fram. I motionen föreslås att Huddinge kommun inleder ett arbete med fördjupad översiktsplan för Segeltorp. Inriktningen i planarbetet bör vara att planera för fler bostäder och med blandade upplåtelseformer, att planera för Spårväg syd, bättre kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och även hur biltrafiken i området ska fungera samt att planera för fler former av service och handel. Motionen har remitterats till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden som hänvisar till arbetet med kommunens nya översiktsplan och det uppdrag om en förstudie för kommunens lokala centrum som samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om. Kommunstyrelsens förvaltning delar motionsställarnas uppfattning att det är viktigt att jobba vidare med utvecklingen av de centrala delarna av Segeltorp vilket också framkommit vid de intervjuer som genomfördes med fastighetsägare i Segeltorps centrum under hösten Det är dock en omfattande och mycket tidskrävande process att ta fram en fördjupad översiktsplan och förvaltningen anser därför att andra former bör sökas för planering av Segeltorps centrala delar. Förslaget till ny översiktsplan för kommunen, Översiktsplan 2030, innehåller strukturplaner för utvecklingen av kommunens lokala centrum med omgivning. Strukturplanen för Segeltorp redovisar en önskvärd utveckling som är i linje med vad motionsställarna föreslår. Strukturplanen tillsammans med den förstudie för kommunens lokala POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning DEMOKRATI- OCH MÅNGFALDSBEREDNING KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning Tid Fredag den 8 mars 2013, klockan 13:15 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/225.315 Nya idéer för Segeltorp - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

HBT- certifiering av äldreboende

HBT- certifiering av äldreboende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-06 AN-2014/269.730 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08 535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden HBT-

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Motion - Bättre bemötande av äldre- HBTcertifiera ett särskilt boende i Karlstad kommun

Motion - Bättre bemötande av äldre- HBTcertifiera ett särskilt boende i Karlstad kommun Ärende 2 Dnr VON-2012-208 Dpl 30 sid 1 (3) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Personalstaben Tjänsteskrivelse 2012-10-03 Paulina Lindstedt, 054-540 55 97 paulina.lindstedt@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Hbt-certifiering. Kriterier och förutsättningar för RFSL:s hbt-certifiering inom vård- och omsorgssektorn. Senast uppdaterad 11-01-11 RFSL 2011

Hbt-certifiering. Kriterier och förutsättningar för RFSL:s hbt-certifiering inom vård- och omsorgssektorn. Senast uppdaterad 11-01-11 RFSL 2011 Hbt-certifiering Kriterier och förutsättningar för RFSL:s hbt-certifiering inom vård- och omsorgssektorn Senast uppdaterad 11-01-11 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP)

Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-13 FSN-2014/134.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Jämställdhet i förskola och skola -

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Remissvar på program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Remissvar på program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Äldreförvaltningen Planeringsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-15 Handläggare Git Skog Telefon: +46 76 12 36 253 Till Äldrenämnden den 19 september 2017 Remissvar på program för lika rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun PLAN 2015-06-02 Dnr KS14-325-000 Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4)

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Skärp villkoren vid upphandling enligt LOV!

Läs mer

Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner på Vega

Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner på Vega Tjänsteutlåtande Förhandlingsstrateg 2016-08-12 Viktoria Färm 08-590 971 06 Dnr: viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2015:225 20354 Kommunstyrelsen Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella,

Läs mer

HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor

HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2017-09-11 Handläggare: Martin Anagrius 08 508 19 700 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-10-19 HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor Svar på medborgarförslag

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/337.389 Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR Det övergripande syftet med den fördjupade studie som ansökan avser är att få ökade kunskaper om äldre homo- och bisexuellas villkor i äldrevården.

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V)

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) 1 (3) HANDLÄGGARE AnnChristin Winnermyhr 08-535 363 84 annchristin.winnermyhr@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V),

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 KS-2014/90.919 1 (3) HANDLÄGGARE Marcel Moritz 08-53531378 marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Bakgrund Homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Många personer

Läs mer

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 KS-2012/513.331 1 (4) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplaneförändring

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/205-UAN-614 Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/205-UAN-614 Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-03-13 Dnr: 2015/205-UAN-614 Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet KS 15 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-0260 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

Lokal handlingsplan för hbt-frågor

Lokal handlingsplan för hbt-frågor Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2015-02-03 P 12 ANMÄLAN 2015-01-13 1 (1) Diarienummer PaN A1310-00288-57 Lokal handlingsplan för hbt-frågor 2014-2016 Ärendet Nämnden beslutade vid sammanträde den

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V): HBTQ-certifiera Borås

Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V): HBTQ-certifiera Borås PF3 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V): HBTQ-certifiera Borås En certifiering innebär ett omfattande arbete och i remissvaren framkommer att man före beslut om certifiering

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-11 AN-2013/151.730 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer