Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2013 anses motionen besvarad. Sammanfattning Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2012 motionen Bättre bemötande av äldre HBT-personer. Motionären föreslår att Huddinge kommun i samarbete med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) HBTcertifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen. En certifiering innebär ett synliggörande att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBT-perspektiv. Motionären föreslår även att äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har skickats på remiss till äldreomsorgsnämnden, pensionärsrådet och demokrati- och mångfaldsberedningen. Remissinstanserna, liksom kommunstyrelsens förvaltning, ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. I äldreomsorgsnämndens och pensionärsrådets remissvar framkommer att förutsättningar för en HBTcertifiering i samarbete med RFSL bör utredas under året. Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet anger även att frågan om att föra in HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare kan komma att bli aktuell framöver. I dagsläget skulle dock ett sådant krav innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2012 motionen Bättre bemötande av äldre HBT-personer. Motionären hänvisar till att det i kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan betonas att bemötandet av brukarna inte ska vara diskriminerande, utan bygga på de olika förutsättningar som människor har. Det är positivt, framhåller motionären, att familjecentralen i Skogås under 2011 har HBT-certifierats, men menar att det nu är dags att gå vidare med HBT-arbetet. Äldreomsorgsförvaltningen pekas ut som en viktig målgrupp. Motionären hänvisar till att studier visar att äldre HBT-personer upplever en större utsatthet och ett större utanförskap än yngre HBT-personer och är känsligare för hur de blir bemötta. Förslagsställaren framhåller att allt fler äldre identifierar sig som HBTpersoner, men att äldrevården trots det präglas av det heteronormativa perspektivet. Sällan berörs dessa frågor i debatten om vård och service till äldre och därmed kan traditionella äldreboenden riskera att exkludera eller inte kunna bemöta de behov som de äldre HBT-personerna har. Motionären framhåller att Hjälpmedelsinstitutet i projektet Äldreboende för HBT-personer kartlagt dessa personers behov. Det har då framkommit att de önskar äldreboenden med en tydlig HBT-profil. Vidare upplyser motionären om att det i Stockholm och Malmö planeras för seniorboenden för HBT-personer, men påtalar samtidigt att det är tveksamt om det finns förutsättningar för särskilda boenden för HBT-personer i Huddinge. Däremot, menar förslagsställaren, att man bör satsa på HBTcertifiering av befintliga boenden och för hemtjänsten. Med hänvisning till det ovanstående föreslås att: 1. Huddinge kommun i samarbete med RFSL certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen med syfte att de anställda har kunskap att bemöta brukarna på ett respektfullt sätt utifrån HBT-perspektiv. 2. Äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har skickats på remiss till äldreomsorgsnämnden, pensionärsrådet och demokrati- och mångfaldsberedningen.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) Begrepp och definitioner HBT-begreppet HBT står, enligt RFSL, för homosexuella, bisexuella och transpersoner. En person som är homosexuell attraheras av andra med samma kön som det egna medan en bisexuell person attraheras av båda de etablerade könen. Transperson är ett ganska vitt definierat begrepp som syftar till att beskriva personer som har en könsidentitet och/eller använder könsuttryck som traditionellt anses bryta mot könsnormen. HBT-certifiering Sedan 2008 erbjuder RFSL HBT-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBT-perspektiv. Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. Genomförandet beräknas ta ca 6-8 månader och för certifikatets utfärdande krävs att följande kriterier uppfylls: 1. Uppdragsgivarens samtliga anställda ska ha en kunskapsnivå motsvarande en grundutbildning i HBT-frågor samt relevanta fördjupningskunskaper enligt avtalad plan. 2. Uppdragsgivaren ska, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö utifrån ett HBT-perspektiv. 3. Uppdragsgivaren ska, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa ett välkomnande och respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBT-perspektiv. 4. Uppdragsgivaren ska ha en utarbetad och väl förankrad plan för hur attitydarbetet kring HBT-frågor på arbetsplatsen såväl internt rörande egna anställda som externt mot patienter/klienter/ brukare ska fortskrida efter utbildningens slut, samt en dokumenterad plan för att hantera klagomål/diskrimineringsfall etc. 5. Under certifieringsperioden: Uppdragsgivaren ska genomföra kvalitetsgenomgång enligt avtalad plan. Certifikatet är giltigt i två år. Därefter görs ett förstärkt uppföljande, så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare två år.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) Utblick Äldreboende för HBTQ-personer i Stockholm I november 2013 påbörjas inflyttning till ett profilboende för äldre homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 1 i Stockholm. Boendet kommer att heta Regnbågen. Det är möjligt för alla i hela Sverige att ansöka om plats på boendet. 2 Remissvar Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet har inkommit med likalydande remissvar. Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet framhåller att de ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. En certifiering i samarbete med RFSL innebär dock en kostnad som måste vara väl motiverad. Med tanke på personalsituation och omsättning är det viktigt att förutsättningarna utreds noggrant innan beslut i frågan tas. Äldreomsorgsnämnden bör därför uppdra åt förvaltningen att under året utreda dessa förutsättningar. Gällande HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare ser äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet att detta är en fråga som kan bli aktuell i framtiden. Huddinges äldreomsorg har en tydlig värdegrund där framförallt ledorden respekt, bemötande och kunskap är relevanta när det gäller HBT-frågor bland äldre. I dagsläget skulle dock ett införande av HBT-kunskapskrav i förfrågningsunderlagen innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Demokrati- och mångfaldsberedningen Demokrati- och mångfaldsberedningen ställer sig positiv till ett målmedvetet arbete med att utveckla de kommunala verksamheterna för HBT-personer. Beredningen anser det viktigt att arbeta med att skapa goda förutsättningar för att alla oavsett grundförutsättningar ska bemötas av en likvärdig kvalité i kommunens verksamhet. Att certifiera en verksamhet kan vara ett bra sätt att arbeta. Det är dock viktigt att varje verksamhet själv gör en värdering av hur viktig en HBT-certifiering är för verksamheten. Risken finns att målet blir att skaffa en viss certifiering istället för att fokusera på ökad kvalitet. 1 Queer kan vara en identitet där personen ifrågasätter normer. Det kan också vara när en person inte vill definiera sin sexuella läggning när någon frågar. 2 För mer information se:

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (5) Förvaltningens synpunkter Varje individ är unik och kommunens verksamheter måste anpassas efter invånarens förutsättningar och livssituation. Oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ska invånarna ha samma möjligheter att växa och utvecklas som individer. Likvärdig behandling utifrån individens egna behov, oavsett bakgrund, är en förutsättning för detta och alla former av diskriminering i mötet med kommunen ska motarbetas. Kommunstyrelsens förvaltning ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. I äldreomsorgsnämndens remissvar framkommer att förutsättningar för en HBT-certifiering i samarbete med RFSL under året bör utredas. Äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet anger även att frågan om att föra in HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare kan komma att bli aktuell framöver. I dagsläget skulle dock ett sådant krav innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Motion Bättre bemötande av äldre HBT-personer motion väckt av Britt Björneke (V) Bilaga 2: Remissvar från äldreomsorgsnämnden och pensionärsrådet Bilaga 3: Remissvar från demokrati- och mångfaldsberedningen Beslutet delges Remissinstanserna

6 Huddinge kommun Kommunfullmäktige Motion Bättre bemötandet av äldre HBT-personer I kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan betonas att bemötandet av brukarna inte ska vara diskriminerande utan bygga på kunskap om de olika förutsättningarna som människor har. Jag väckte 2008 en motion om utbildning av personal i de kommunala förvaltningarna i HBT-frågor med syfte att verksamheterna med hjälp av RFSL skulle HBT-certifieras. Kommunfullmäktige beslöt den 9 februari 2009 att motionen skulle anses besvarad. I sammanfattningen hänvisades till att HBT frågorna skulle få en viktig roll inom ramen för uppdraget i Mål och budget samt att HBT utbildning skulle integreras i kommande mångfaldsutbildningar. Till min stora glädje har härefter under 2011 familjecentralen i Skogås HBT-certifieras. Jag anser att det nu är dags att gå vidare med HBT-arbetet. Äldreomsorgsförvaltningen är då en viktig målgrupp. Studier visar att äldre HBT-personer upplevt en större utsatthet och ett större utanförskap än yngre HBT-personer och är känsligare för hur de blir bemötta. Allt fler äldre identifierar sig ändå som HBT- personer. Trots det präglas äldrevården i stort av det heteronormativa perspektivet. Sällan berörs dessa frågor i debatten om vård och service till äldre. Därmed kan traditionella äldreboenden riskera att exkludera eller inte kunna bemöta de behov som de äldre HBT personerna har. Hjälpmedelsinstitutet har i projektet Äldreboende för HBT-personer kartlagt dessa personers behov. Det har då framkommit att de önskar äldreboenden med en tydlig HBT-profil. Detta skulle innebära en större trygghet för dessa personer. I Stockholm och Malmö planeras även seniorboenden för HBT-personer. Det är tveksamt om det finns förutsättningar för särskilda boenden för HBT-personer i Huddinge. Däremot bör man satsa på HBT-certifieringen av befintliga boenden och inom hemtjänsten. Jag föreslår därför att 1. Huddinge kommun i samarbete med RFSL certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen med syfte att de anställda har kunskap att bemöta brukarna på ett respektfullt sätt utifrån HBT-perspektiv 2. Äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven För Vänsterpartiet Britt Björneke

7

8 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson Äldreomsorgsnämnden Bättre bemötande av äldre HBT-personer - svar på motion ställd av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens remissvar att vidarebefordra till kommunstyrelsens förvaltning. Sammanfattning I en motion till kommunstyrelsen föreslår Britt Björneke att Huddinge kommun i samarbete med RFSL 1 HBT 2 -certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet samt att äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har gått på remiss till äldreomsorgsnämnden. Förvaltningen ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. Att som kommun vara tidigt ute med ett certifikat är något som rimmar väl med Huddinges vision att bli en av Stockholms tre mest populära kommuner, såväl som med Huddinges kärnvärde Mod, som betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. En certifiering i samarbete med RFSL kräver dock såväl ett stort tidsmässigt engagemang av personal och chefer på de aktuella enheterna och även en kostnad som måste vara väl motiverad. Med tanke på personalsituation och - omsättning är det viktigt att förutsättningarna utreds noggrant innan beslut i frågan tas. Äldreomsorgsnämnden bör därför uppdra till förvaltningen att under året utreda dessa förutsättningar. Gällande HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare ser förvaltningen att detta är en fråga som kan bli aktuell i framtiden men som i dagsläget skulle innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. 1 RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 2 HBT Homo-, bi-, transsexuella personer POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (3) Beskrivning av ärendet I en motion till kommunstyrelsen föreslår Britt Björneke att Huddinge kommun i samarbete med RFSL HBT-certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet samt att äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har gått på remiss till äldreomsorgsnämnden. En HBT-certifiering innebär att samtlig personal, chefer inkluderade, på en enhet genomgår en utbildning i HBT-frågor, normer, bemötande och arbetsmiljö. De anställda träffar RFSL fyra till fem gånger under ett år och arbetar däremellan internt, bland annat med översyn av informationsmaterial, blanketter, styrdokument samt arbetsmiljö. Förutom den direkt kompetenshöjande delen av certifieringen handlar detta även om synliggörande. Arbetsplatsen får efter avslutad utbildning ett certifikat som man fritt får använda i sin marknadsföring och verksamhet under två års tid. Skulle flera enheter ha deltagit i utbildningen får man ett varsitt certifikat att använda. Minimikostnaden för en certifiering är kronor exklusive moms. För detta pris kan maximalt 25 personer delta i utbildningen. Efter två år har arbetsplatsen möjlighet att omcertifieras för en kostnad av kronor exklusive moms. Då ingår en halvdagsutbildning. Om personalomsättningen varit hög sedan certifieringen genomfördes kan det bli aktuellt att även genomföra ett grundutbildningspass för nyanställda. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. Att som kommun vara tidigt ute med ett certifikat är något som rimmar väl med Huddinges vision att bli en av Stockholms tre mest populära kommuner, såväl som med Huddinges kärnvärde Mod som betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. En certifiering i samarbete med RFSL innebär dock en kostnad som måste vara väl motiverad. Med tanke på personalsituation och -omsättning är det viktigt att förutsättningarna utreds noggrant innan beslut i frågan tas. Äldreomsorgsnämnden bör därför uppdra till förvaltningen att under året utreda dessa förutsättningar. Gällande HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare ser förvaltningen att detta är en fråga som kan bli aktuell i framtiden. Huddinges äldreomsorg har en tydlig värdegrund där framför allt ledorden respekt, bemötande och kunskap är relevanta när det gäller HBT-frågor bland äldre.

10 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (3) I dagsläget skulle dock ett införande av HBT-kunskapskrav i förfrågningsunderlagen innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Johan Andersson Administrativ samordnare Britt-Marie Skoglund Utvecklingsledare Bilagor Missiv Motion HBT-certifiering, Kriterier och förutsättningar för RFSL:s hbt-certifiering Beslutet delges Kommunstyrelsen

11 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 21 mars Paragraf Diarienummer AN-2012/ Bättre bemötande av äldre HBT-personer - svar på motion ställd av Britt Björneke (V) Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens remissvar att vidarebefordra till kommunstyrelsens förvaltning. Sammanfattning I en motion till kommunstyrelsen föreslår Britt Björneke att Huddinge kommun i samarbete med RFSL HBT -certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet samt att äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har gått på remiss till äldreomsorgsnämnden.förvaltningen ser arbetet med HBT-frågor som viktigt och angeläget. Att som kommun vara tidigt ute med ett certifikat är något som rimmar väl med Huddinges vision att bli en av Stockholms tre mest populära kommuner, såväl som med Huddinges kärnvärde Mod, som betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. En certifiering i samarbete med RFSL kräver dock såväl ett stort tidsmässigt engagemang av personal och chefer på de aktuella enheterna och även en kostnad som måste vara väl motiverad. Med tanke på personalsituation och -omsättning är det viktigt att förutsättningarna utreds noggrant innan beslut i frågan tas. Äldreomsorgsnämnden bör därför uppdra till förvaltningen att under året utreda dessa förutsättningar.gällande HBT-kunskap i kvalitetskraven på utförare ser förvaltningen att detta är en fråga som kan bli aktuell i framtiden men som i dagsläget skulle innebära att få eller inga utförare skulle kunna bli godkända för att bedriva verksamhet i Huddinge kommun. Överläggning I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Karl Henriksson (KD), Marie Fors (S), Ulf Langlet (V), Marianne Broman (MP). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Propositioner (V) reserverar sig mot förslag till beslut till förmån för motionens förslag och att yrkar på att motionen ska tillstyrkas. Ordföranden ställer förslagen mot varandra, att äldreomsorgsnämndens ska tillstyrka, att äldreomsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag, och finner att äldreomsorgsnämnden enligt förvaltningens tjänstutlåtande, dnr AN-2013/14.

12 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Reservationer (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning.

13

14 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Demokrati- och mångfaldsberedning 8 mars Paragraf Diarienummer KS-2012/ Remissvar Demokrati- och mångfaldsberedningen - Bättre bemötande av äldre HBT-personer - Motion väckt av Britt Björneke (V) Demokrati- och mångfaldsberednings beslut Majoriteten ställer sig positiv till ett målmedvetet arbete med att utveckla de kommunala verksamheterna för HBT-personer. Vi ser det som viktigt att arbeta med att skapa goda förutsättningar för alla att få likvärdig kvalité i verksamheten oavsett vilka grundförutsättningar man har som person. Att certifiera en verksamhet kan vara ett bra sätt att arbeta. Dock är det viktigt att varje verksamhet själv också gör en värdering av hur viktigt exempelvis en hbt-certifiering är. Risken finns att målet blir att skaffa en viss certifiering istället för att fokusera på ökad kvalité. Mot bakgrund av detta vill vi inte tillstyrka motionen. Förvaltningens förslag innehåller ett bra och intressant resonemang som vi i stora delar kan ställa oss bakom. Därför vill vi vidaresända det till kommunstyrelsen, dock utan att tillstyrka motionen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige daterad i vilken hon föreslår att: 1. Huddinge kommun i samarbete med RFSL certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen med syfte att de anställda har kunskap att bemöta brukarna på ett respektfullt sätt utifrån HBTperspektiv.2. Äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven.motionen har sänts till äldreomsorgsnämnden, demokrati- och mångfaldsberedningen samt pensionärsrådet för yttrande. Demokrati- och mångfaldsberedningen föreslås tillstyrka motionen. Överläggning Orförande föreslår följande beslut: Majoriteten ställer sig positiv till ett målmedvetet arbete med att utveckla de kommunala verksamheterna för HBT-personer. Vi ser det som viktigt att arbeta med att skapa goda förutsättningar för alla att få likvärdig kvalité i verksamheten oavsett vilka grundförutsättningar man har som person. Att certifiera en verksamhet kan vara ett bra sätt att arbeta. Dock är det viktigt att varje verksamhet själv också gör en värdering av hur viktigt exempelvis en hbtcertifiering är. Risken finns att målet blir att skaffa en viss certifiering istället för att fokusera på ökad kvalité. Mot bakgrund av detta vill vi inte tillstyrka motionen. Förvaltningens förslag innehåller ett bra och intressant resonemang som vi i stora delar kan ställa oss bakom. Därför vill vi vidaresända det till kommunstyrelsen, dock

15 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG utan att tillstyrka motionen. Mot bakgrund av detta föreslår vi demokrati- och mångfaldsberedningen att som beredningens remissvar överlämna ordförandes förslag. Emil Högberg (S) och Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar bifall till motionen. Ordförande ställer de båda förslagen i proposition efter varandera och finned att demokrati- och mångfaldsberedningen beslutar enligt ordförandes förslag. Reservationer Emil Högberg (S), Eva Pauli (S) och Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Beslutet delges Kommunstyrelsen

16 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) HANDLÄGGARE Andersson, Jonas Demokrati- och mångfaldsberedningen Remissvar, Bättre bemötande av äldre HBT-personer - Motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Demokrati- och mångfaldsberedningen tillstyrker motionen Bättre bemötande av äldre HBT-personer. Sammanfattning Britt Björneke (V) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige daterad i vilken hon föreslår att: 1. Huddinge kommun i samarbete med RFSL certifierar minst ett äldreboende och en hemtjänstenhet i kommunen med syfte att de anställda har kunskap att bemöta brukarna på ett respektfullt sätt utifrån HBT-perspektiv. 2. Äldreomsorgsnämnden i kommande förfrågningsunderlag beträffande omsorgstjänster inom äldreomsorgen för in HBT-kunskap hos personalen i kvalitetskraven. Motionen har sänts till äldreomsorgsnämnden, demokrati- och mångfaldsberedningen samt pensionärsrådet för yttrande. Demokrati- och mångfaldsberedningen föreslås tillstyrka motionen. Beskrivning av ärendet Motionären påtalar att det i kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan betonas att bemötandet av brukarna inte ska vara diskriminerande utan bygga på kunskap om de olika förutsättningar som människor har. Motionären framhåller även att hon 2008 väckte en motion om utbildning av personal i de kommunala förvaltningarna i HBT-frågor med syfte att verksamheterna med hjälp av RFSL skulle HBT-certifieras. Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2009 att motionen skulle anses besvarad. Motionären påtalar även att det i sammanfattningen hänvisades till att HBT-frågorna skulle få en viktig roll inom ramen för uppdraget i Mål och budget samt att HBT-utbildning skulle integreras i kommande mångfaldsutbildningar. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

17 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Motionären lyfter vidare det positiva att familjecentralen i Skogås under 2011 har HBT-certifierats, men att hon anser att det nu är dags att gå vidare med HBT-arbetet. I detta sammanhang pekas äldreomsorgsförvaltningen ut som en viktig målgrupp, då motionären hänvisar till att studier visar att äldre HBTpersoner upplever en större utsatthet och ett större utanförskap än yngre och vidare är mer känsliga för hur de blir bemötta. Motionären framhåller även att allt fler äldre identifierar sig som HBT- personer, men att äldrevården i stort trots detta präglas av ett heteronormativt perspektiv. Motionären skriver att dessa frågor sällan berörs i debatten om vård och service till äldre, och att traditionella äldreboenden därmed kan riskera att exkludera eller inte kunna bemöta de behov som de äldre HBT-personerna har. Motionären påtalar vidare att Hjälpmedelsinstitutet i projektet Äldreboende för HBT-personer har kartlagt dessa personers behov. Det har då enligt motionären framkommit att de önskar äldreboenden med en tydlig HBT-profil. Motionären upplyser om att det i Stockholm och Malmö planeras seniorboenden för HBT-personer, men påtalar samtidigt att det är tveksamt om det finns förutsättningar för särskilda boenden för HBT-personer i Huddinge. Slutsatsen av motionärens resonemang är således att man däremot bör satsa på HBT-certifiering av befintliga boenden och hemtjänsten. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning delar motionärens uppfattning om att äldre HBT-personer bör vara en prioriterad målgrupp i ett mer vidare normkritiskt mångfaldsarbete inom äldreomsorgsverksamheten. Socialstyrelsen har, i expertunderlaget Det dubbla utanförskapet: Mångfald och sexuell läggning bland äldre (2008) samlat kunskap kring äldre HBT-personer situation. I rapporten, som har sammanställts av Hans Robertsson 1 och Caroline Tovatt 2, konstateras bland annat följande: De som idag är över 65 år växte upp i en tid då homosexualitet associerades till brottslighet, sjukdom och abnormalitet. Ända fram till 1944 var homosexuella förbindelser förbjudna enligt svensk lag. Först 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet från den svenska versionen av klassifikationssystemet för sjukdomar ( Kända svenska sjukdomar ). Forskningsresultat visar att man ända fram till andra världskriget talade tyst om samkönade sexuella aktiviteter och handlingar mellan män, trots att de var relativt vanliga men inget som det pratades om. Det var inte heller alltid det påverkade individens livsval när det gäller äktenskap och familjebildning. Under slutet av 40-talet och till början av 60-talet rådde ett uttalat heteronormativt kärnfamiljsideal och de homofoba stämningarna i samhället var starka. Under 50-talet inträffade flera offentliga skandaler där homosexualitet stod i fokus, 1 Då filosofie doktor i psykologi, forskare och utvecklingsledare med fokus på jämställdhet, könssegregering och sexualitet 2 Då filosofie magister i socialantropologi och forskare inom informell rekrytering och etnicitet

18 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) t.ex. Kejne- och Haijbyaffärerna. Media, som uppmärksammade händelserna, framställde framförallt manliga homosexuella som sjuka och kriminella, medan kvinnlig sexualitet var osynlig. Den kvinnliga homosexualiteten var länge osynliggjord i det offentliga och kunde fram till 60-talet praktiseras i skymundan, företrädelsevis i hemmen. Vid 50-talets början levde nästan inga homo- eller bisexuella öppet. Under 60- och 70-talen hamnade fokus på frigörelse även på sexualitet. År 1978 likställdes åldersgränsen för samkönade och olikkönade sexuella relationer. Homosexualiteten blev med tiden en fråga om identitet och inte bara om samkönat emotionellt begär eller samkönade sexuella handlingar. År 1995 trädde partnerskapslagen i kraft och år 1999 infördes en lag mot diskriminering i arbetslivet och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) inrättades. 3 I rapporten nämns vidare att forskningen också visar att den äldre generationen homo- och bisexuella upplevt en utsatthet och ett utanförskap som skiljer sig avsevärt från den yngre generationens upplevelser. 4 Rapportförfattarna konstaterar att man mot denna bakgrund kan anta att många äldre homo- och bisexuella levt sitt liv ganska fördolt och att en viss misstänksamhet mot samhälleliga institutioner kan finnas. Sedan tidigare vet vi, exempelvis genom Folkhälsoinstitutets rapport Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation (2005) att homo- och bisexuella personer har betydligt sämre psykisk hälsa än den övriga befolkningen och att ohälsan tar sig uttryck i nedsatt psykiskt välbefinnande och svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. I rapporten framgick vidare att självmordsförsök är dubbelt så vanliga bland homo- och bisexuella personer jämfört med den övriga befolkningen. Kommunstyrelsens förvaltning vill i detta sammanhang betona vikten av ett mera generellt reflekterande och normkritiskt arbetssätt inom äldreomsorgen för att alla äldre ska känna sig välkomna, inkluderade och behandlas med respekt inom verksamheten oavsett kön, sexualitet, etnicitet med mera. Familjecentralernas framgångsrika exempel har visat att den process som leder fram till en HBT-certifiering kan vara en väg att gå för att skaffa mer kunskap just om HBT-frågorna. Kommunstyrelsens förvaltning ser vidare positivt på att HBT-kunskap efterfrågas på ett tydligare sätt vid tillsättandet av nya tjänster inom äldreomsorgen. Demokrati- och mångfaldberedningen föreslås därför tillstyrka motionen. 3 Socialstyrelsen, Det dubbla utanförskapet: Mångfald och sexuell läggning bland äldre (2008) 4 Socialstyrelsen, Det dubbla utanförskapet: Mångfald och sexuell läggning bland äldre (2008)

19 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Jonas Andersson Utvecklingsledare Hanna Lundborg Kvalitetschef Bilagor. Bättre bemötande av äldre HBT-personer, motion väckt av Britt Björneke (V) Beslutet delges Kommunstyrelsen

20 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla Kommunstyrelsen Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen om nya idéer för Segeltorp från Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) anses vara besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat den 30 augusti Sammanfattning Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2013 en motion om att kommunen borde ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Segeltorps centrum och att det inte räcker med den övergripande översiktsplanen som nu håller på att tas fram. I motionen föreslås att Huddinge kommun inleder ett arbete med fördjupad översiktsplan för Segeltorp. Inriktningen i planarbetet bör vara att planera för fler bostäder och med blandade upplåtelseformer, att planera för Spårväg syd, bättre kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och även hur biltrafiken i området ska fungera samt att planera för fler former av service och handel. Motionen har remitterats till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden som hänvisar till arbetet med kommunens nya översiktsplan och det uppdrag om en förstudie för kommunens lokala centrum som samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om. Kommunstyrelsens förvaltning delar motionsställarnas uppfattning att det är viktigt att jobba vidare med utvecklingen av de centrala delarna av Segeltorp vilket också framkommit vid de intervjuer som genomfördes med fastighetsägare i Segeltorps centrum under hösten Det är dock en omfattande och mycket tidskrävande process att ta fram en fördjupad översiktsplan och förvaltningen anser därför att andra former bör sökas för planering av Segeltorps centrala delar. Förslaget till ny översiktsplan för kommunen, Översiktsplan 2030, innehåller strukturplaner för utvecklingen av kommunens lokala centrum med omgivning. Strukturplanen för Segeltorp redovisar en önskvärd utveckling som är i linje med vad motionsställarna föreslår. Strukturplanen tillsammans med den förstudie för kommunens lokala POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN OCH KOMMA IN En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Baksides text Baksidestext Baksideste xt Baks idestext Bakside stext Baksi destext B akside

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/458.821 Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer