Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) HANDLÄGGARE Blomberg, Mikael Kommunstyrelsen Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterad Sammanfattning I motion från Britt Björneke, (V), föreslås att köttet ska vara producerat på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för djuren och för vår miljö och för att nå dit föreslås att Huddinge kommun vid upphandling av animaliska livsmedel ställer krav på hur djuren behandlas utifrån Miljöstyrningsrådets kriterier. Motionen har gått på remiss och nämnderna har varit positiva till att ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Gymnasienämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden poängterar att krav på djuromsorg redan ställs i upphandlingar av animaliska livsmedel och att sådana krav ska prioriteras även i kommande upphandlingar. Grundskolenämnden anför vidare att för att klara av en hög köttkvalitet, vilket inbegriper en god djuromsorg, så minskas antalet köttmåltider på menyn och ersätts av hållbara vegetariska måltider. Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och bedömt att Huddinge kommun ska föra in en punkt avseende god djuromsorg in nya reglementet för upphandling. Beskrivning av ärendet I motion från Britt Björneke, (V), avseende krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel har det framförts att medvetenheten om en hållbar utveckling, god matkvalitet och ett bra djurskydd har ökat. Mot den bakgrunden är det även viktigt att åstadkomma en god livsmedelskvalitet i den offentliga upphandlingen. Av motionen framgår en önskan om att köttet ska vara producerat på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för djuren och för vår miljö och för att nå dit föreslås att Huddinge kommun vid upphandling POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) av animaliska livsmedel ställer krav på hur djuren behandlas utifrån Miljöstyrningsrådets kriterier. Motionen har skickats på remiss till miljönämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. Remissinstansernas synpunkter Nämnderna har varit positiva till att ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Miljönämnden anser det som efterfrågas i motionen redan pågår, exempelvis då Miljöstyrningsrådets kriterier tillämpades vid förra upphandlingen, och att strategier finns för ett fortsatt arbete. Äldreomsorgsnämnden anser att det är rimligt att följa Miljöstyrningsrådets kriterier för att säkerställa god djuromsorg vid upphandling av livsmedel och att kriterierna kan utformas så att vissa prioriterade livsmedel omfattas av högre krav medan andra livsmedel uppfyller något lägre krav. Socialnämnden anser att det är rimligt att följa Miljöstyrningsrådets kriterier för att säkerställa god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Förskolenämnden och gymnasienämnden har lämnat likalydande svar och båda nämnderna är positiva till krav på god djuromsorg. Krav på god djuromsorg har och ska framöver prioriteras i upphandlingarna. Miljöstyrningsrådets kriterier är redan en utgångspunkt för kravställande vid upphandling av livsmedel. Grundskolenämnden är också positiv till krav på god djuromsorg och anför utöver vad som framkommit i förskolenämnden och gymnasienämnden att kostenheten vid Barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt arbetar med industrin för att de ska ta fram animalieprodukter där djuromsorgen är god. De anför vidare att för att klara av en hög köttkvalitet, vilket inbegriper en god djuromsorg, så minskas antalet köttmåltider på menyn och ersätts av hållbara vegetariska måltider. Förvaltningens synpunkter De offentliga upphandlingarna av livsmedel har rönt uppmärksamhet bland annat för att krav på djur- och miljöhänsyn har varierat. Miljöstyrningsrådets kriterier granskas utifrån svensk lag på djuromsorg och EU:s upphandlingsjuridiska krav. De är dessutom framtagna i samverkan med aktörer i

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) branschen och det är därför lämpligt att använda dessa krav som grund för upphandling av animaliska produkter. Kommunstyrelsens förvaltning anser att krav på god djuromsorg kan tillämpas vid upphandling av livsmedel. Dylika krav har tidigare tillämpas vid inköp av livsmedel, exempelvis genom att tillagningskök inom Huddinge kommun varit KRAV-certifierade, och det kött som köpts in med KRAVmärkning har således levt upp till de krav som ställts på god djuromsorg inom ramen för certifieringen. Nu när certifieringen försvinner från flertalet av våra kök så kan uttryckliga krav som säkerställer möjligheten att köpa kött som lever upp till krav på god djuromsorg vara aktuellt. Miljöstyrningsrådets kriterier kan tillämpas för detta ändamål, men en anpassning av vilka krav som ställs bör ske i varje upphandling. Förslagsvis förs en punkt avseende god djuromsorg in det nya reglemente för upphandling ( 5 Tillämpning av särskilda krav) och bedömningen avseende hur och till vilken grad kravställandet av god djuromsorg ska tillämpas sker i varje upphandling. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Mikael Blomberg Upphandlingschef Bilagor Bilaga 1: Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel motion väckt av Britt Björneke (V) Bilaga 2: Remissvar från miljönämnden Bilaga 3: Remissvar från äldreomsorgsnämnden Bilaga 4: Remissvar från socialnämnden Bilaga 5: Remissvar från förskolenämnden Bilaga 6: Remissvar från grundskolenämnden

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) Bilaga 7: Remissvar från gymnasienämnden Beslutet delges Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Miljönämnden

5 Huddinge kommun Kommunfullmäktige Motion Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel Under senare år har allt fler människor blivit medvetna om vikten av en hållbar utveckling, god matkvalitet och ett bra djurskydd. Mot bakgrund av detta är det viktigt att åstadkomma en god livsmedelskvalitet i den offentliga upphandlingen och här har kommunerna en viktig uppgift. Kommunen serverar många offentliga måltider i förskola, skola och inom äldreomsorgen. Kommunen bör därför vara en förebild i miljö- och djurskyddsarbetet. Vi i Vänsterpartiet vill helst se att det serveras mer vegetariska offentliga måltider och har tidigare motionerat om detta. Ännu så länge serveras det dock en hel del kött i våra skolor och inom äldre- och annan offentlig omsorg. Vi vill att det köttet ska vara producerat på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för djuren och för vår miljö. I Sverige transporteras miljontals djur varje år. För djuren kan en djurtransport innebära stress och lidande. Eftersom Sverige är ett förhållandevis stort land med ett fåtal stora slakterier blir transporterna ofta långa. Tyvärr förekommer det allt för många överträdelser såsom för långa transporttider, smuts, för branta pålastningsramper, otillräckliga liggmöjligheter och skaderisk i kycklingburar. Som ett exempel kan nämnas att under 2011 dog kycklingar och hönor under transporter i Sverige (Källa: Djurens Rätt den 13 september 2012). Kontrollerna vid djurtransporterna måste därför förbättras och utökas. Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. De arbetar fram upphandlingskriterier för olika produktområden som innehåller förslag till miljö- och sociala krav som kan ingå i en upphandlares förfrågningsunderlag som till exempel när det gäller hur djur behandlas inom livsmedelssektorn. Djurskyddskrav som kan ställas vid upphandling kan handla om utrymme, kirurgiska ingrepp, betesdrift, bedövning vid slakt och transporttider till slakt och om antibiotikafrihet. Vi föreslår därför att Huddinge kommun vid upphandling av animaliska livsmedel ställer krav på hur djuren behandlas utifrån Miljöstyrningsrådets kriterier. För Vänsterpartiet Britt Björneke

6 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 6 maj Miljönämnden 21 maj Diarienummer MN Remiss: Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel Motion väckt av Britt Björneke (V) Miljönämndens beslut Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har skrivit en motion till kommunfullmäktige som handlar om att ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. I motionen föreslår Vänsterpartiet att Huddinge kommun vid upphandling av animaliska livsmedel ställer krav på hur djuren behandlas utifrån Miljöstyrningsrådets kriterier. Huddinge kommuns förskolor, skolor och äldreboende är KRAVcertifierade sedan flera år tillbaka. Det kött som kommunen köper in, inom ramen för KRAV-certifieringen, menar förvaltningen redan idag omfattas av god djuromsorg. Kommunens ambition och strategi är att mer kött successivt ska fogas in under KRAV-certifieringen för att omfattas av de mervärden som den innebär till exempel god djuromsorg. En annan viktig strategi är att andelen vegetabilier i måltiderna ska öka successivt. I kommunens senaste upphandling av kött användes Miljöstyrningsrådets kriterier. Förvaltningen anser i och med detta att det som motionären efterfrågar redan pågår och att strategier finns för ett fortsatt arbete. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

7 19 april 2013 MN (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson Miljönämnden Remiss: Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel Motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har skrivit en motion till kommunfullmäktige som handlar om att ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. I motionen föreslår Vänsterpartiet att Huddinge kommun vid upphandling av animaliska livsmedel ställer krav på hur djuren behandlas utifrån Miljöstyrningsrådets kriterier. Huddinge kommuns förskolor, skolor och äldreboende är KRAV-certifierade sedan flera år tillbaka. Det kött som kommunen köper in, inom ramen för KRAV-certifieringen, menar förvaltningen redan idag omfattas av god djuromsorg. Kommunens ambition och strategi är att mer kött successivt ska fogas in under KRAV-certifieringen för att omfattas av de mervärden som den innebär till exempel god djuromsorg. En annan viktig strategi är att andelen vegetabilier i måltiderna ska öka successivt. I kommunens senaste upphandling av kött användes Miljöstyrningsrådets kriterier. Förvaltningen anser i och med detta att det som motionären efterfrågar redan pågår och att strategier finns för ett fortsatt arbete. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) har skrivit en motion till kommunfullmäktige som handlar om att ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Britt Björneke lyfter i motionen fram att det är viktigt att åstadkomma en god livsmedelskvalitet i den offentliga upphandlingen och att kommunen har en viktig uppgift gällande det. I och med att kommunen serverar många offentliga måltider i förskola, skola och äldreomsorg menar motionären att kommunen bör vara en förebild i miljö- och djurskyddsarbetet. I motionen föreslår Vänsterpartiet att Huddinge kommun vid upphandling av animaliska livsmedel ställer krav på hur djuren behandlas utifrån Miljöstyrningsrådets kriterier. Miljönämnden har fått motionen på remiss för yttrande senast den 31 maj POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 19 april 2013 MN (2) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen håller med motionären om att kommunen bör vara en god förebild i miljö- och djurskyddsarbetet samt att krav på god djuromsorg är viktigt vid upphandling av kött. Huddinge kommuns förskolor, skolor och äldreboende är KRAV-certifierade sedan flera år tillbaka. KRAV-certifieringen innebär att ett visst antal livsmedel (som kommunen certifierat sig på) alltid måste köpas ekologiska. Av de certifierade produkterna finns ett antal köttprodukter. Ungefär 40 procent av det kött som kommunen köper in till sina verksamheter är ekologiskt. 90 procent av dessa 40 procent är KRAV-märkt kött som omfattas av KRAVs regler för god djuromsorg. I dessa regler ingår till exempel krav på generell god djuromsorg under djurets levnadstid, god slaktetik och en transporttid på max 8 timmar till slakteri. Det kött som kommunen köper in, inom ramen för KRAV-certifieringen, menar förvaltningen redan idag omfattas av god djuromsorg. Kommunens ambition och strategi är att mer kött successivt ska fogas in under KRAVcertifieringen för att omfattas av de mervärden som den innebär till exempel god djuromsorg. En annan viktig strategi är att andelen vegetabilier i måltiderna ska öka successivt. Det pågår ett aktivt arbete med att föra in mer vegetariska rätter i menyerna. Sista veckan i maj kommer till exempel Huddingegymnasiet att ha en temavecka med endast vegetarisk mat. I kommunens senaste upphandling av kött användes Miljöstyrningsrådets kriterier. Förvaltningen anser i och med detta att det som motionären efterfrågar redan pågår och att strategier finns för ett fortsatt arbete. Helén Mårtensson förvaltningschef Johanna Pettersson agenda21-samordnare Bilagor Remiss: Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel Motion väckt av Britt Björneke (V) Beslutet delges Kommunstyrelsen

9 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 17 oktober Paragraf Diarienummer AN-2013/ Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Remissen gäller en motion från Britt Björneke (V) där motionären föreslår att Huddinge kommun ska ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Motionären föreslår att Miljöstyrningsrådets kriterier används som riktmärken i dessa fall. Förvaltningen anser att det är rimligt att följa Miljöstyrningsrådets kriterier för att säkerställa god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Överläggning I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Karl Henriksson (KD), Marie Fors (S), Ulf Langlet (V), Marianne Broman (MP). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Protokollsanteckning anmäls dels av Marie Fors (S) och dels av Ulf Langlet (V), se bilagor till detta protokoll. Suppleantyttrande Suppleantyttrande anmäls Marianne Broman (MP), se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Kommunfullmäktige

10 Äldreomsorgsnämnden 20l Protokollsanteckning Nr 7 Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedelsvar på motion väckt av Britt Björneke (V) Vi instämmer med motionären och vill att nämnden tydligt tar ställning for forslaget som med det blir nämndens ambitionsnivå. Det kräver ett forslag om vilka livsmedel som ska eller bör omfattas i respektive nivåer; Bas, Avancerad och Spjutspets. Detta framgår inte i ärendet vilket kan resultera i en lägre ambitionsnivå än vad motionären avsett varför vi till protokollet vill framföra våra synpunkter. För socialdemokraterna Marie Fors

11 Äldreomsorgsnämnden Proto kollsan teckning Nr 7 Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Vi instämmer med motionären och vill att nämnden tydligt tar ställning för förslaget som med det blir nämndens ambitionsnivå. Det kräver ett förslag om vilka livsmedel som ska eller bör omfattas i respektive nivåer; Bas, Avancerad och Spjutspets. Detta framgår inte i ärendet vilket kan resultera i en lägre ambitionsnivå än vad motionären avsett varför vi till protokollet vill framföra våra synpunkter. Vi anser att man börjar med Basnivån vad gäller inköp av nöt - och fläskkött samt kyckling. I den nivån ingår bl.a. krav gällande transporter, salmonellafrihet, information om ursprung, slakten och beläggningsgrad. Vad gäller ökade kostnader på grund av kraven på god djurtransport så är det vår mening att matlagningen bör kunna vara betydligt mer klimat- och miljövänlig genom att andelen kött minskas. Istället bör huvudbeståndsdelen vara grönsaker som väljs utifrån säsong. För vänsterpartiet t(~

12 Huddinge kommun Aldreomsorgsnämnden P rotokollsanteckn ing/su p plea ntsyttra nd e Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Miljöpartiet instämmer med motionären om vikten av krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Vi instämmer med Vänsterpartiet om att mer vegetariska måltider bör serveras, men när kött serveras önskar vi att köttet ska vara producerat på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för djuren och för vår miljö. Även vår kommun har en viktig roll i arbetet för att nå miljömålen. Konsumtion i offentlig sektor står för en betydande miljöpåverkan och miljöpåverkan kan påverkas genom aktiva beslut vid upphandling och beställning. Beslut i upphandlingsprocessen kan medverka till eller motverka att målen nås. I motionen föreslås att det kött som serveras ska vara producerat på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för djuren och miljön och följa Miljöstyrningsrådets kriterier. Dessa kriterier återfinns på Miljöstyrningsrådets webbplats och finns i tre olika nivåer: Bas, Avancerad och Spjutspets. Ett sätt att kunna välja en hög nivå och bidra mer till, att det kött som äts vid måltider i kommunen kommer från djur som sköts på ett etiskt försvarbart sätt, är att servera fler vegetariska måltider. I vegetariska måltider ingår även mjölk och äggprodukter, vilket gör det lätt att servera näringsrika och varierande måltider. Vid upphandlingen är det viktigt att ställa höga kriterier och ange vilka kriterier (tilldelningskriterier) som kommer att tillmätas betydelse. De medarbetare som upphandlar och beställer behöver politiskt stöd i form av visioner och policies för att omsätta de politiska målen i praktiken. För MVjöpartiet ~~rr17?jf?~ Marianne Broman

13 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN AN-2013/ KS-2012/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson Äldreomsorgsnämnden Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Remissen gäller en motion från Britt Björneke (V) där motionären föreslår att Huddinge kommun ska ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Motionären föreslår att Miljöstyrningsrådets 1 kriterier är används som riktmärken i dessa fall. Förvaltningen anser att det är rimligt att följa Miljöstyrningsrådets kriterier för att säkerställa god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Kriterierna kan utformas så att vissa prioriterade livsmedel omfattas av högre krav medan andra livsmedel uppfyller något lägre krav. Beskrivning av ärendet Motionen beskriver vikten av hållbar utveckling, god matkvalitet och ett bra djurskydd. Inom Huddinge kommun finns flera verksamheter som serverar måltider vilket gör frågan relevant för kommunen som upphandlande enhet. I motionen föreslås att det kött som serveras ska vara producerat på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för djuren och miljön och följa Miljöstyrningsrådets kriterier. Dessa kriterier återfinns på Miljöstyrningsrådets webbplats 2 och finns i tre olika nivåer; Bas, Avancerad och Spjutspets. Vilken nivå man väljer att följa är upp till kommunen själv att avgöra utifrån det egna behovet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser liksom motionären att det är viktigt att säkerställa god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. 1 Miljöstyrningsrådet är Regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. 2 POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN AN-2013/ KS-2012/ (2) Vid den senaste upphandlingen av livsmedel (2009) ställdes önskemål att vissa livsmedel skulle vara KRAV-certifierade och därigenom föremål för vissa krav på god djurhållning. De kriterier som handlade om djurhållning var dock inte desamma som idag, då synen på god djurhållning har utvecklats sedan dess. Det är därför rimligt att anta att dagens kriterier som är mer långtgående avseende levnadsvillkor och transporter kan innebära högre kostnader för den upphandlande kommunen. För att göra ansvarsfulla upphandlingar, sett till god djuromsorg, är det dock möjligt att upprätta riktlinjer utan att ställa krav på samtliga livsmedel. Det är exempelvis möjligt att ställa krav på att vissa typer av kött ska vara KRAVcertifierade och uppfylla Miljöstyrningsrådets kriterier utan att för den delen låta samtliga livsmedel omfattas därav. Det är också möjligt att följa kriterierna Till viss del, vilket innebär att en bestämd andel av den aktuella livsmedelstypen omfattas av kriterierna. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Johan Andersson Administrativ samordnare Bilagor Motion Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning

15 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 25 september Paragraf Diarienummer SN-2013/ Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Remissen gäller en motion från Britt Björneke (V) där motionären föreslår att Huddinge kommun ska ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Motionären föreslår att Miljöstyrningsrådets kriterier används som riktmärken i dessa fall. Förvaltningen anser att det är rimligt att följa Miljöstyrningsrådets kriterier för att säkerställa god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Tomas Nimreus Silfverswärd (FP), Shewen Nysmed (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Johan Andersson, administrativ samordnare. Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Förslag till beslut under sammanträdet 1. Förvaltningens förslag 2. Bifall på motionen Propositioner (S) och (V) yrkar på bifall enlig motionen. Ordföranden ställer förslagen efter varandra om bifall till förvaltningens förslag och (S) samt (V) förslag till bifall enligt motionen och finner att socialnämnden bifaller förvaltningens förslag. Reservationer (S) och (V) reserverar sig mot beslutet, båda till förmån för motionens förslag. Beslutet delges Kommunstyrelsen

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN SN-2013/ KS-2012/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson Socialnämnden Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. Remissen gäller en motion från Britt Björneke (V) där motionären föreslår att Huddinge kommun ska ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Motionären föreslår att Miljöstyrningsrådets 1 kriterier används som riktmärken i dessa fall. Förvaltningen anser att det är rimligt att följa Miljöstyrningsrådets kriterier för att säkerställa god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Beskrivning av ärendet Motionen beskriver vikten av hållbar utveckling, god matkvalitet och ett bra djurskydd. Inom Huddinge kommun finns flera verksamheter som serverar måltider vilket gör frågan relevant för kommunen som upphandlande enhet. I motionen föreslås att det kött som serveras ska vara producerat på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för djuren och miljön och följa Miljöstyrningsrådets kriterier. Dessa kriterier återfinns på Miljöstyrningsrådets webbplats 2 och finns i tre olika nivåer; Bas, Avancerad och Spjutspets. Vilken nivå man väljer att följa är upp till kommunen själv att avgöra utifrån det egna behovet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att god djuromsorg vid upphandling av livsmedel är viktigt och ser Miljöstyrningsrådets kriterier som ett rimligt riktmärke att följa. 1 Mijöstyrningsrådet är Regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. 2 POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN SN-2013/ KS-2012/ (2) Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Johan Andersson Administrativ samordnare Bilagor 1. Missiv 2. Motion Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel Beslutet delges Kommunstyrelsen

18 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 8 april Paragraf Diarienummer FSN-2013/ Remiss Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel Motion väckt av Britt Björneke (V) Förskolenämndens beslut Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning En remiss har inkommit till förskolenämnden för yttrande. Remissen gäller en motion från Britt Björneke (V) om att använda Miljöstyrningsrådets kriterier vid upphandling av animaliska livsmedel. Förvaltningen är på samma linje som motionären. Krav på god djuromsorg har och ska framöver prioriteras i upphandlingarna. Miljöstyrningsrådets kriterier är redan en utgångspunkt för kravställande vid upphandling av livsmedel. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M) och Sonia Benavente (V). Yrkanden Jelena Drenjanin (M): Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Sonia Benavente (V) : Nämnden beslutar att tillstyrka motionen. Propositioner Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Jelena Drenjanins yrkande. Reservationer Sonia Benavente (V) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande. Bilaga Skriftlig reservation från Vänsterpartiet, Bilaga FSN 14:1 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

19 Huddinge kommun Förskolenämnden ?es en/au 'o VL SUPPLEANTYTTRA~ Ärende M' ly Remiss - Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel - Motion väckt av Britt Björneke (V) Det är bra att kommunen redan använder sig av Miljöstymingsrådets kriterier vid upphandling av animaliska livsmedel och när det gäller mjölkprodukter och ägg är andelen inköpt livsmedel som producerats med god djurhållning mycket hög. När det gäller andelen av köttet så skulle vi gärna se att även det blev högra än dagens 60 %. Här finns det helt uppenbart mer att göra. Som hjälp i detta arbete behöver kommunen ha en kost- och livsmedelspolicy. Arbetet med en kostpolicy påbörjades för några år sedan men den verkar ha fastnat på vägen. T det förslaget stod att... Kostpolicyn ska bidra till ett hållbart Huddinge medfriska medborgare stärka matens betydelse i Huddinge koml1'luns egna verksamheter verka för att Huddinge kommuns inköp av livsmedel blir mer hållbara Det är förstås bra men vi önskar att man går ett steg längre och kallar dokumentet för kost- och livsmedelspolicy. Det tidigare förslaget ilmehöll ett kort stycke på tre rader om hållbar upphandling. Det är inte tillräckligt. Här bör man även ta upp sådant som vilken målsättning kommunen har gällande inköp av ekologiska livsmedel (alltså andel ekologiskt sortiment). Alla krav som ställs i en upphandling ska kunna verifieras och följas upp. Hur uppföljningen ska gå till ska framgå av förfrågningsunderlaget. Den nya kost- och livsmedlempolicyn som vi vill se ska därför även behandla uppföljningen och hur den avses att gå till. Om man har med detta i policyn så undviker man att krav ställs som inte går att följa upp eller som medför stora övervakningskostnader. Nästa steg i arbetet mot en högre andel kött som är från produktion med god djurhållning är alltså att ta fram denna kost- och livsmedelspolicy. ~~~~ Sonia Benavente (V)

20 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Förskolenämnden Remiss Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel Motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning En remiss har inkommit till förskolenämnden för yttrande. Remissen gäller en motion från Britt Björneke (V) om att använda Miljöstyrningsrådets kriterier vid upphandling av animaliska livsmedel. Förvaltningen är på samma linje som motionären. Krav på god djuromsorg har och ska framöver prioriteras i upphandlingarna. Miljöstyrningsrådets kriterier är redan en utgångspunkt för kravställande vid upphandling av livsmedel. Beskrivning av ärendet En remiss har inkommit till förskolenämnden för yttrande. Remissen gäller en motion från Britt Björneke (V) om krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel. Förslaget är att Miljöstyrningsrådets kriterier ska användas vid upphandling av animaliska livsmedel. Förvaltningen har använt sig av Miljöstyrningsrådets kriterier vid upphandling av livsmedel. Miljöstyrningsrådets regelverk finns i tre olika nivåer; Bas, avancerad och spjutspets med vitt skilda krav för varje djursort. Varje krav som ställs av den upphandlade parten måste kunna följas upp. Under nuvarande upphandlingsperiod som sträcker sig till och med har förvaltningen arbetat för högsta möjliga krav på djuromsorg i det upphandlade sortimentet. Detta sker genom att förvaltningen använt KRAV:s regelverk som riktlinje. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1027.119 Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött

Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött 1 Institutionen för biosystem och teknologi Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött En intervju av kommuner samt litteraturstudie i ämnet Författare: Josefin Thuresson

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Den offentliga maten

Den offentliga maten Den offentliga maten... om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land... Vad ska ställas på matbordet? En rapport om den offentliga matserveringen Den offentliga maten... en rapport om vad vi äter i dubbelmoralens

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se AGENDA Miljöstyrningsrådets i t kriterier i för upphandling Ekologiska livsmedel Miljöanpassade

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Starkare djurskydd? En undersökning av Sigtuna- och Rättviks kommuns strategi för upphandling av livsmedel

Starkare djurskydd? En undersökning av Sigtuna- och Rättviks kommuns strategi för upphandling av livsmedel Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Starkare djurskydd? En undersökning av Sigtuna- och Rättviks kommuns strategi för upphandling av livsmedel Higher animal welfare? A study of Sigtuna

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer