Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars Paragraf Diarienummer KS-2013/ Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 3 mars 2014, anses medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Madeleine Sabato inkom den 30 juli 2013 med ett medborgarförslag om att införa en vegetarisk dag i veckan på samtliga av kommunens skolor och äldreboenden. Förslagsställaren framhåller att kommunen då skulle delta i kampanjen Köttfri måndag som verkar opinionsbildande för att minska köttkonsumtionen. Medborgarförslaget har skickats på remiss till förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och äldreomsorgsnämnden. Av nämndernas remissvar framgår att det i dagsläget pågår arbete i enlighet med förslaget. Kommunens förskolor har en vegetarisk dag i veckan under de flesta av terminens veckor. Majoriteten av grundskolorna och gymnasieskolorna har en vegetarisk dag i veckan. De skolor som inte har en vegetarisk dag i veckan arbetar för att införa det. Kommunens äldreomsorg erbjuder vegetarisk kost till samtliga boende som så önskar vid varje måltid. Mot bakgrund av ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. Överläggning Britt Björneke (V) yrkar med instämmande av Marica Lindblad (MP) bifall till förslagen i medborgarförslaget i enlighet med protokollsbilaga KS 8:1. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till föreliggande förslag och till Britt Björneke (V) m.fl. yrkande om bifall till förslagen i medborgarförslaget i enlighet med protokollsbilaga KS 8:1 och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag. Reservationer Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) reserverar sig till förmån för förslagen i medborgarförslaget.

2 ~ HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Förslagsställaren Remissinstanserna

3 Huddinge kommun Kommunstyrelsen FÖRSLAG Ärende 8: Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato (KF) Förslag: Bifall Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker att förslaget om vegetarisk dag på alla skolor och äldreboenden är utmärkt. Globalt står köttet för mer klimatpåverkan än biltrafiken. Vi löser inte klimatfrågan om vi inte minskar köttkonsumtionen. Dessutom står det alltmera klart att den stora köttkonsumtionen äventyrar mångas hälsa. Det gäller både yngre och äldre. Vi motionerade redan år 2009 om en köttfri dag i kommunens skolor. Vi fick då svaret att detta i princip redan är genomfört. Nu fem år senare uppger förvaltningen att alla skolor inte har en köttfri dag. Och det är i det närmaste omöjligt at! få ett rakt svar i något sammanhang på hur det förhåller sig i kommunen och vad viljeinriktning egentligen är! I svaret på vår motion 2009 sades att förslaget att reducera köttintaget och öka konsumtionen av vegetariska produkter var i linje med Mål och Budget 20 I O och frågor som man redan arbetade med. Om man menar allvar med detta är det viktigt at! det får genomslag i all verksamhet där man serverar mat. Vi vill därför inrikta fortbildningen för kommunens kökspersonal på vegetarisk matlagning. Det är också viktigt att se till att alla kök har möjlighet att laga all mat från grunden. På grund av de ovan redovisade argumenten ställer vi oss positiva till medborgarförslaget om att införa en vegetarisk dag i samtliga skolor och äldreboenden. För Miljöpartiet de Gröna JfaGC( cc,--~)tcc~ Marica Lindblad

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 3 mars 2014, anses medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Madeleine Sabato inkom den 30 juli 2013 med ett medborgarförslag om att införa en vegetarisk dag i veckan på samtliga av kommunens skolor och äldreboenden. Förslagsställaren framhåller att kommunen då skulle delta i kampanjen Köttfri måndag som verkar opinionsbildande för att minska köttkonsumtionen. Medborgarförslaget har skickats på remiss till förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och äldreomsorgsnämnden. Av nämndernas remissvar framgår att det i dagsläget pågår arbete i enlighet med förslaget. Kommunens förskolor har en vegetarisk dag i veckan under de flesta av terminens veckor. Majoriteten av grundskolorna och gymnasieskolorna har en vegetarisk dag i veckan. De skolor som inte har en vegetarisk dag i veckan arbetar för att införa det. Kommunens äldreomsorg erbjuder vegetarisk kost till samtliga boende som så önskar vid varje måltid. Mot bakgrund av ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. Beskrivning av medborgarförslaget Madeleine Sabato inkom den 30 juli 2013 med ett medborgarförslag om att införa en vegetarisk dag i veckan på samtliga av kommunens skolor och äldreboenden (bilaga 1). Kommunen skulle då delta i kampanjen Köttfri måndag. Förslagsställaren framhåller att vår köttkonsumtion leder till allvarliga miljö-, hunger- och hälsoproblem. Kampanjen Köttfri måndag är en del av ett POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (4) internationellt nätverk av kampanjer som verkar opinionsbildande för att minska köttkonsumtionen i Sverige och globalt. Förslagsställaren menar att Köttfri måndag är ett framgångsrikt koncept som ligger i tiden och som prövats i skolor och kommuner i hela landet. Medborgarförslaget har skickats på remiss till förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och äldreomsorgsnämnden. Remissvar Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden redovisar i sina remissvar i grunden likalydande synpunkter, bortsett från några verksamhetsspecifika ståndpunkter (bilaga 2, 3 och 4). Förskolenämnden framhåller att förutsättningarna för att barn ska få goda matvanor höjs om de tidigt i livet lär sig äta varierad kost där de vegetariska rätterna har en naturlig plats. I det arbetet spelar pedagogen en viktig roll för att lära barnen äta allsidigt, att tala väl om maten och att själv äta samma mat tillsammans med barnen. Nämnden anger även att kockarna ska arbeta med att utveckla sin matlagning av vegetariska rätter. I vårens meny för förskolan, som komponeras och näringsberäknas av kostenheten på barn- och utbildningsförvaltningen, finns en vegetarisk dag under 22 av 31 veckor. En arbetsgrupp bestående av kockar från förskolan har kommit fram till att de vegetariska rätterna ska serveras något glesare i förskolan än i skolan. I de menyer för grund- och gymnasieskolan som komponeras och näringsberäknas av kostenheten på barn- och utbildningsförvaltningen finns en vegetarisk dag i veckan. Kostenheten har en rådgivande funktion och det är skolorna själva som har det slutgiltiga avgörandet om de vill följa menyerna eller ej. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden framhåller att kostenheten har nära kontakt med kökscheferna och erbjuder nätverksträffar där den vegetariska lunchen har diskuterats under de senaste fem åren. Kurser i vegetarisk matlagning har under åren utvecklat kreativiteten för vegetarisk matlagning hos kockarna. Att byta ut kötträtter till vegetariskt ingår i det koncept för hållbarhet som barn- och utbildningsförvaltningen aktivt arbetar med. Andra delar är att öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, köpa frukt och grönt efter säsong och att laga mat från grunden.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (4) Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden framhåller (bilaga 5) att äldre som bor eller tillfälligt vistas på ett äldreboende kan bestämma om han eller hon vill ha ett vegetariskt alternativ eller inte. Äldreomsorgsnämnden anser att kommunens äldreomsorg redan idag uppfyller de krav på vegetarisk kost som man kan ställa, då man erbjuder vegetarisk kost till samtliga boende som så önskar vid varje måltid Förvaltningens synpunkter Av nämndernas remissvar framgår att det i dagsläget pågår arbete i enlighet med förslaget. Kommunens förskolor har en vegetarisk dag i veckan under de flesta av terminens veckor. Majoriteten av grund- och gymnasieskolorna har en vegetarisk dag i veckan. De skolor som inte har en vegetarisk dag i veckan arbetar för att införa det. Kommunens äldreomsorg erbjuder vegetarisk kost till samtliga boende som så önskar vid varje måltid. Mot bakgrund av ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (4) Bilagor Bilaga 1: Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - medborgarförslag av Madeleine Sabato Bilaga 2: Förskolenämndens remissvar Bilaga 3: Grundskolenämndens remissvar Bilaga 4: Gymnasienämndens remissvar Bilaga 5: Äldreomsorgsnämndens remissvar Beslutet delges Förslagsställaren Remissinstanserna

8 ~ HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige HUDDINGE KOMMU"N Kommunstyrelsen O Oiarienr IOiariElPlanbeteckn. Lämnas personligen till: Information Huddinge ANKOM O HUDD/NGE KOMMUN Huddinge servicecenter Förs/anet Skriv ditt medborgarförslag här ;A-et koy"lmlu1f!-'1 r'l1fr/lv- e..vt, veje teuis I( da!j t II eckct'1. ;' sa/n!flij (.:L ~ko(6 r och rl/(dfeboo"det/l. f(öy'lmu(,1&v! de!-l:cur- e/et I ilj'r!dskt{lortocu1j~ Ko'ltfr,. /1;,,~ / ' - Motiverina Här kan do lämna en mer utförlig beskrivning a... ditt medborgarförslag. Motivera gärna va rför och hur du anser att förslaget ska genomföras. 1/ d r knf kov/5u Vvt -h' OI/] /ec!ek fi?! tl/lwviijcj... /-"I/~' ; - I huhfje-r,ock hd'!sopn 6leAA-" KaV>1panJf!kJ K;'t!~< I"'lJvrcfqJ q/r t--1 de.l Q// elt (11 h//ftl-h'ovte-.ttl:- f1/,'tvuk. IU' ku.jjocu1je+- <.$'0"'" val&.-- 0rn,',,,.d,,/cfq.., ~ f''r a H /1'1/11 sit{, kdl- k OMf'1A. Yvt 6'/)heA/t / S ve..n'fj~ oet. J Io /,(l I-6, oek P'r5/~J 3!"'I1a.r k.oimi"'1i.aa1tu" ad ar ett ~:J"'Jstlkl k00cetf St>.., IIJ3er i -6tfe,y, och SOl<-> fh.'y-ats ; skolor och ko{,a1f11~ / /'e!a...- lo..v,je.--t, Def hah!ku- Of., M /O;' MSV~ < r/1/ tlfpmtlvrm- ocks'; f/jr!tl~s /I vav/lu-e a ti IZ1/ s+/ bi~ ea-'r do,j I ~ (/k-",.. F~' 'r )VI ilj O'h f {J'r d J ilvrf:41, F r- I tu " l'_" J fil / dfm g!o/'ajfa. iv'(lt'ror.s';jjii~ fr> r f1~/s~ OCv. Underskrift Datum Presentation Jag önskar själv presentera mitt förslag för fullmäktige ~ POSTADRESS BESÖKSADRESS ~ Huddinge kommun i Kommunstyrelsens förvaltning, Information Huddinge ~ Huddinge Kommunalvägen 28 E-POST TELEFON OCH TELEFAX

9 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 19 februari Paragraf Diarienummer FSN-2013/ Remiss Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden medborgarförslag av Madeleine Sabato Förskolenämndens beslut Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. I vårens meny för förskolan, som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barn- och utbildningsförvaltningen, finns en vegetarisk dag på 22 av 31 veckor. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Förskolechef bestämmer om menyerna ska följas på förskolan. Förvaltningen arbetar aktivt med att kockarna ska lära sig laga god och näringsrik vegetarisk mat. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Förskolenämnden Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - medborgarförslag av Madeleine Sabato Förslag till beslut Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. I vårens meny för förskolan, som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barn- och utbildningsförvaltningen, finns en vegetarisk dag på 22 av 31 veckor. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Förskolechef bestämmer om menyerna ska följas på förskolan. Förvaltningen arbetar aktivt med att kockarna ska lära sig laga god och näringsrik vegetarisk mat. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. Förskolemenyn för våren 2014 består av 31 veckor. En vegetarisk dag finns på 22 av veckorna i den menyn som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barn- och utbildningsförvaltningen. En arbetsgrupp bestående av kockar från förskolan har kommit fram till att de vegetariska rätterna ska serveras något glesare på förskolan än på skolan. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Förskolechefen är chef för köksverksamheten och har det mandatet. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (2) Kostenheten har nära kontakt med förskolekockarna och erbjuder nätverksträffar där den vegetariska lunchen har diskuterats under de senaste fem åren. Kurser i vegetarisk matlagning har under åren utvecklat kreativiteten för vegetarisk mat hos kockarna. Att byta ut kötträtter till vegetariskt ingår i det koncept för hållbarhet som förvaltningen aktivt arbetar med. Andra delar är att öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, köpa frukt och grönt efter säsong och att laga maten från grunden. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar för och bidrar med en planering för en vegetarisk dag i veckan, men det är enheterna själva som har det slutgiltiga avgörandet om de vill genomföra det. Att barnet tidigt i livet lär sig äta varierad kost, där de vegetariska maträtterna har en naturlig plats, ger barnet goda matvanor. I det arbetet spelar pedagogen en viktig roll för att lära barnen äta allsidigt, att tala väl om maten och att själv äta samma mat tillsammans med barnen. Kockarna ska arbeta med att utveckla sin matlagning av vegetariska rätter. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilagor Remisshandlingar den 23 september 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

12 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 20 februari Paragraf Diarienummer GSN-2013/ Remiss - Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - medborgarförslag Grundskolenämndens beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. I de menyer som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barn- och utbildningsförvaltningen finns varje vecka en vegetarisk dag. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Rektor är chef för skolrestaurangen och har det mandatet. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

13 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Grundskolenämnden Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - medborgarförslag av Madeleine Sabato Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. I de menyer som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barnoch utbildningsförvaltningen finns varje vecka en vegetarisk dag. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Rektor är chef för skolrestaurangen och har det mandatet. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. I de menyer som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barnoch utbildningsförvaltningen finns varje vecka en vegetarisk dag. Majoriteten av grundskolorna erbjuder vegetariskt alternativ till alla elever varje dag. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Rektor är chef för skolrestaurangen och har det mandatet. Kostenheten har nära kontakt med kökscheferna och erbjuder nätverksträffar där den vegetariska lunchen har diskuterats under de senaste fem åren. Kurser i vegetarisk matlagning har under åren utvecklat kreativiteten för vegetarisk mat hos kockarna. De allra flesta skolor har i dagsläget en vegetarisk dag i veckan. De som inte kommit lika långt arbetar på att införa en vegetarisk dag i veckan. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

14 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (2) Att byta ut kötträtter till vegetariskt ingår i det koncept för hållbarhet som förvaltningen aktivt arbetar med. Andra delar är att öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, köpa frukt och grönt efter säsong och att laga maten från grunden. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar för och bidrar med en planering för en vegetarisk dag i veckan, men det är enheterna själva som har det slutgiltiga avgörandet om de vill genomföra det. Jukka Kuusisto Utbildningschef Jan-Eric Johansson Grundskolechef Bilagor Remisshandlingar den 23 september 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

15 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 19 februari Paragraf Diarienummer GN-2013/ Remiss - Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - medborgarförslag Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. I de menyer som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barn- och utbildningsförvaltningen finns varje vecka en vegetarisk dag. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Rektor är chef för skolrestaurangen och har det mandatet. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Gymnasienämnden Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - medborgarförslag av Madeleine Sabato Förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. I de menyer som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barnoch utbildningsförvaltningen finns varje vecka en vegetarisk dag. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Rektor är chef för skolrestaurangen och har det mandatet. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor. I de menyer som komponeras och näringsberäknas av Kostenheten på barnoch utbildningsförvaltningen finns varje vecka en vegetarisk dag. Kostenheten har en rådgivande funktion och kan inte bestämma att menyerna ska följas. Rektor är chef för skolrestaurangen och har det mandatet. Kostenheten har nära kontakt med kökscheferna och erbjuder nätverksträffar där den vegetariska lunchen har diskuterats under de senaste fem åren. Kurser i vegetarisk matlagning har under åren utvecklat kreativiteten för vegetarisk mat hos kockarna. De allra flesta skolor har i dagsläget en vegetarisk dag i veckan. De som inte kommit lika långt arbetar på att införa en vegetarisk dag i veckan. Att byta ut kötträtter till vegetariskt ingår i det koncept för hållbarhet som förvaltningen aktivt arbetar med. Andra delar är att öka andelen ekologiska POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (2) livsmedel, minska matsvinnet, köpa frukt och grönt efter säsong och att laga maten från grunden. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar för och bidrar med en planering för en vegetarisk dag i veckan, men det är enheterna själva som har det slutgiltiga avgörandet om de vill genomföra det. Jukka Kuusisto Utbildningschef P. Joakim Graffner Gymnasiechef Bilagor Remisshandlingar den 23 september 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

18 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 21 januari Paragraf Diarienummer AN-2013/ Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden, svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Remissen gäller ett medborgarförslag från Madeleine Sabato som föreslår att samtliga äldreboenden i kommunen inför en köttfri dag per vecka. Möjligheten för de boende att själva välja sin kost är viktig för förvaltningen. Huddinge kommun erbjuder vegetarisk kost till alla boende som så önskar och förvaltningen anser att detta uppfyller de krav man kan ställa på kommunen. Överläggning I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Karl Henriksson (KD), Marie Fors (S), Björn Karlsson (M), Lena Lionskoog (FP), Ulf Langlet (V), Per Olding (C), Eva Sjödin (M), Marianne Broman (MP). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Marie Fors (S) och Ulf Langlet (V) lämnar protokollsanteckning för sitt parti. Se bilaga, daterat , till detta protokoll. Ulf Langlet (V) lämnar protokollsanteckning för sitt parti. Se bilaga, daterat , till detta protokoll. Suppleantyttrande Marianne Broman (MP) lämnar suppleantyttrande för sitt parti. Se bilaga, daterat , till detta protokoll. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, Viktoria Thonäng

19 Vä nsterpartiet Äldreomsorgsnämnden Huddinge kommun Protokollsanteckn ing Ärende 9 - Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden I motionen föreslås att kommunen inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden. Därmed deltar kommunen i världskampanjen "Kött fri måndag". Vänsterpartiet delar a'~::~taftt~r att vii äter för mycket kött i Sverige, 43 kg per person och år. Konsumtionen av kött har ökat sedan Jordbruksverket anför att en hög konsumtion av kött inte är bra för miljön. Många miljögifter blir allt mer koncentrerade ju högre upp i näringskedjan de kommer. Det innebär att fisk och kött (främst lever och njure) ofta innehåller en större mängd miljögifter än vegetabilier. Sedan 1990 har köttkonsumtionen i Sverige ökat med 40 procent, enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Nu varnar experterna för köttfrosseriet. Den höga konsumtionen av rött kött är direkt skadlig för hälsan och ökar dödligheten. Rött kött är svårsmält. Ungefär tio procent av köttet vi äter kommer ner osmält i tjocktarmen. Genom att införa vegetarisk kost en dag i veckan skulle Huddinge kommun vara med och bryta trenden av den ökande köttkonsumtion som nu pågår och som inte är bra vare sig för vår miljö ellermänniskors hälsa. UlfL~aglet ~ - Väns. rtiet

20 Aldreomsorgsnamndcn P ro to ko lisa n teckning Ärende 9 - Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldrcbocndcn, svar på medhorgarfurslag från Madeleine Sahatu Kommunerna och ytterst politiken måste orka oeh våga ta ett långsiktigt miljöansvar. Att minska konsumtionen av kött är en viktig del i ett det arbetet. Vi efterlyser frdn majoritetens sida ett större engagemang oeh framför allt ett mer visionärt fdrhållningssätt ti ll medborgarförslagets in tentioner. Del kan inledningsvisa vara rimligt att olika kommunala verksamheter agerar olika; då Ilillch/måltider är helt skatlefinansierade som i exempelvis skola, förskola och vid vissa av kommunens konferenser så kan man självk lart till mötesgå Hirslaget. När det gäller måltiderna inom äldreomsorgsnämndens ansvarsområde, som inte är utan egenavgift, så anser vi att det är andra insatser som kan genomforas, utan att man frångår äldres rätt att själva välja vad man vill äta. Exempelvis kan man med infonnationskampanjer oeh satsningar på attraktiva vegetariska alternativ nå väl så långt. Utöver de långsiktiga miljöfordelama handlar initiativet även på kort sikt om individuella hälsovinster. För Socialdemokraterna Marie Fors

21 Huddinge kommun Äldreomsorgsnämnden Protokollsanteckning - Suppleantsyttrande Ärende 9 - Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden I Mf!f&~/,f,.t,~Il1(# tt k. f" t. k d. k ' tl ' k I h "Id b d R:l.O IO~ ' (öres'las a ommunen In or en vege ans ag I vec an I sam Iga s o or oc a re oen en. Därmed deltar kommunen i världskampanjen "Köttfri måndag". Att införa vegetariskt en dag i veckan betyder inte att mindre näringsrik mat införs i Huddinge kommuns skolor och äldreboenden. Tvärt om, många sjukdomar har sitt upphov i felaktig kosthållning med för lite grönsaker. Vid vegetarisk kost får kött och fisk ersättas med livsmedel som innehåller likvärdig näring. Baljväxter som bönor, ärter och linser innehåller samma näringsämnen som kött och fungerar bra som ersättning. Istället för baljväxter kan som vegetarisk kost serveras produkter av sojaprotein eller Quorn, som liknar kött. Quorn tillverkas aven svamp och liknar näringsmässigt kyckling eller skaldjur. Det innehåller mycket protein, lite fett och zink, men inte speciellt mycket järn. Quorn är dessutom en god fiberkälla. Nötter, frön, torkad frukt, gröna bladgrönsaker och berikade livsmedel som mjölk/fil eller mjölkaiternativ, matfett och olja är också bra i en vegetarisk kost. Frukt och grönt är goda källor för vitaminer och mineraler och innehåller även kostfiber. Vi äter för mycket kött i Sverige, 43 kg per person och år. Konsumtionen av kött har ökat sedan Jordbruksverket anför att en hög konsumtion av kött inte är bra för miljön. Många miljögifter blir allt mer koncentrerade ju högre upp i näringskedjan de kommer. Det innebär att fisk och kött (främst lever och njure) ofta innehåller en större mängd miljögifter än vegetabilier. Sedan 1990 har köttkonsumtionen i Sverige ökat med 40 procent, enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Nu varnar experterna för köttfrosseriet. Den höga konsumtionen av rött kött är direkt skadlig för hälsan och ökar dödligheten. Rött kött är svårsmält. Ungefär tio procent av köttet vi äter kommer ner osmält i tjocktarmen. Genom att införa vegetarisk kost en dag i veckan skulle Huddinge kommun vara med och bryta trenden av.~:!9/ ~kande köttkonsumtion som nu pågår och som inte är bra vare sig för vår miljö eller människors hälsa... f/:,1 ~~!~ C?-. Marianne Braman Miljöpartiet de gröna i Huddinge

22 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN AN-2013/ KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson Äldreomsorgsnämnden Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden, svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Remissen gäller ett medborgarförslag från Madeleine Sabato som föreslår att samtliga äldreboenden i kommunen inför en köttfri dag per vecka. Möjligheten för de boende att själva välja sin kost är viktig för förvaltningen. Huddinge kommun erbjuder vegetarisk kost till alla boende som så önskar och förvaltningen anser att detta uppfyller de krav man kan ställa på kommunen. Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget nämner avsändaren de klimat- och hälsoproblem som är associerade med en hög köttkonsumtion. Med grund i en uppmaning från Förenta Nationerna uppmanar avsändaren Huddinge kommun att införa en köttfridag per vecka på samtliga äldreboenden. Förvaltningens synpunkter Äldre som bor eller tillfälligt vistas på ett äldreboende betalar en måltidsavgift. Vid heldygnsomsorg är avgiften kr per månad eller 101 kr per dygn. I sin genomförandeplan kan den äldre bestämma om hon eller han vill ha ett vegetariskt alternativ eller inte. Förvaltningen anser att kommunens ädreomsorg redan idag uppfyller de krav på vegetarisk kost man kan ställa, då man erbjuder vegetarisk kost till samtliga boende som så önskar vid varje måltid POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer