REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen"

Transkript

1 DIARIENR SBN (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Sammanfattning Emil Högberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning av myndighetsärenden, för att företagen ska kunna följa sina ärenden i kommunen på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Förvaltningen har under 2013 arbetat med ett förbättrat företagsklimat och detta arbete fortsätter under innevarande år. Inom ramen för detta arbete har många aktiviteter skett, bl.a. i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. Frågor om samordning av olika myndighetsbeslut har förbättrats med nya tvärgrupper som behandlar företagsärenden. Samordningen av beslut ska så långt möjligt ske även om de fattas med stöd av olika lagstiftning. Det pågår ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningen kring frågor om e- förvaltning och e-tjänster. Detta kommungemensamma arbete bör slutföras innan e-utveckling påbörjas lokalt inom förvaltningen. Garantier om service och handläggningstider finns i begränsad utsträckning, men flera avdelningar har kvalitetsdeklarationer och ambitiösa mål som uppnås för en stor andel av ärendena. Beskrivning av ärendet Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning av myndighetsärenden, för att företagen ska kunna POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

2 SBN (5) följa sina ärenden i kommunen på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Motionären anser att alla delar av kommunens service till företagen i Huddinge utvecklas. De företag som behöver flera olika beslut i olika ärenden ska få en mer samordnad handläggning än idag. Företagen ska kunna följa sina ärenden. Servicegarantier bör ges angående handläggningstider, återkoppling och dyl. Bakgrund Arbetet med ett förbättrat företagsklimat har en hög politisk prioritet. Både kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen har i Mål och Budget 2013 särskilda politiska uppdrag att förbättra företagsklimatet. Kommunstyrelsen ska strategiskt arbeta med näringslivsetableringar samt utveckla servicen till det lokala näringslivet. Samhällsbyggnadsnämnden genom utveckling av processer och bemötande bidra till ett positivt företagsklimat. Förbättrat företagsklimat ges stor politisk prioritering även i Mål och Budget Både kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ska genom ett professionellt bemötande och god service arbeta för ett bättre företagsklimat i Huddinge. Kunskaper samt efterföljande handlingsprogram från utbildningen Förenkla helt enkelt ska implementeras i det dagliga arbetet. Organisation och arbetssätt ska utformas efter företagens behov. Kommunstyrelsen ska vara ledande i att implementera detta förhållningssätt i hela organisationen. Samhällsbyggnadsnämndens arbete ska syfta till att utveckla samarbetet kring dessa frågor både internt mellan avdelningarna liksom med andra förvaltningar. Förvaltningens synpunkter Förbättrat företagsklimat och samordnad handläggning Under 2013 har förvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning arbetat med ett antal förbättringsområden inom förbättrat företagsklimat. Till exempel har inspirationsdagar och Samspelet genomförts för att öka förståelsen hos tjänstemän och politiker för varför företagsklimatet i en kommun är viktigt. Under hösten har företagsbesök gjorts av tjänstemän och politiker som resulterade i dels att företagarna inkom med förbättringsförslag på kommunens arbete och dels att tjänstemän och politiker fick ytterligare inblick i en del av kommunens företag. Dessa aktiviteter har skapat en gemensam grund att utgå från för att skapa ett förbättrat företagsklimat där samordnad handläggning är en viktig aspekt. Mer specifika åtgärder som har utförts under 2013 för att skapa en samordnad handläggning är implementering av rutinbeskrivning för företagsärenden,

3 SBN (5) översyn av den grupp som handlägger etableringsförfrågningar, utsett handläggare på bygglovavdelningen som specifikt ska hantera företagsärenden och framtagande av en FAQ (Frequently Asked Questions) som ska vägleda servicecenter vid kontakt med företagare. Vidare har flera avdelningar arbetat med bemötandeutbildningar med syfte att bl.a. möta företagare på ett bra sätt års arbete kommer innebära att avdelningsspecifika rutiner ska följas upp i syfte att uppnå en effektiv hantering av företagsärenden. Utredning ska också genomföras som klargör ett eventuellt behov av en lokal företagslots på förvaltningen. Vidare kommer också så som under 2013 aktiviteter att genomföras så som företagsbesök och inspirationsdagar. Följa sitt ärende på nätet Huddinge har tagit fram strategin Huddinges väg in i e-samhället som bland annat pekar på ett antal insatsområden som kommunen bör fokusera på. En handlingsplan är ute på samråd och planen diskuterar insatser inom respektive område under Dessa ska leda kommunen framåt på ett mer strategiskt sätt än tidigare avseende e-förvaltning och e-tjänster. Att följa sitt ärende på nätet är mycket positivt. Målet är att öka tillgång och användarvänlighet utan att öka det interna arbetet. Förvaltningen är beroende av vad som händer på kommunstyrelsens förvaltning med de kommungemensamma delarna innan en e-utveckling startar lokalt på förvaltningen. Servicegarantier Garantier kan vara svårt att formulera eftersom många ärenden kan inrymma särskilda frågeställningar som måste utredas eller att en samordning av beslutstillfälle inte kan ske beroende på att olika organ/nämnder fattar besluten. Inom plan- och bygglagens område finns dock vissa tidsregler som kommunens har att följa. Bygglov ska lämnas inom tio veckor från det att kompletta handlingar lämnats in till samhällsbyggnadsnämnden. En person (juridisk eller enskild) får begära planbesked, dvs. hur kommunen ställer sig till bebyggelsefråga som kräver en ny detaljplan. Ett planbesked ska lämnas inom fyra månader och, om beskedet är positivt, ska kommunen bedöma när en detaljplan kan vara antagen. Utöver dessa krav finns mål för handläggningen av olika ärendegrupper som inte utgör garantier utan benämns kvalitetsdeklaration som förvaltningen strävar mot. När det gäller detaljplaner med s.k. enkelt planförfarande ska mer än hälften klaras inom sex månader. När det gäller bygglov anges följande i vår kvalitetsdeklaration. 1 3 veckor: Enkla ärenden såsom inglasade uterum som överensstämmer med de-

4 SBN (5) taljplan 4 6 veckor: Normala ärenden såsom ett småhus som överensstämmer med detaljplan 6 10 veckor: Mindre avvikelser dvs åtgärden överensstämmer ej med detaljplan; grannar behöver höras och beslutet tas oftast i nämnd. Förhandsbesked för nybyggnad på landsbygden; förfarandet är att likna vid ett mycket enkelt planförfarande. Markens lämplighet för föreslagen åtgärd skall utredas. Beslutet tas alltid i nämnd När det gäller lantmäteriärenden bör exempelvis ca 50% av alla fastighetsbildningsärenden vara avslutade inom fyra månader, gränsutvisning, resp. lägeskontroll av färdig byggnad ska vara utförd inom två veckor från beställning eller avrop. Husutstakning och kontrollmätning av gjutform bör klaras inom fem dagar. Lantmäteriavdelningen har även mål när det gäller leverans av nybyggnadskartor. Inom miljöområdet finns mera allmänt hållna mål som följs upp varje år i miljöbokslutet och miljöbarometern. Allmänt finns uppgifter i den årliga Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt om vilka plan- och exploateringsprojekt kommunen kommer att arbeta med under kommande treårsperiod. De tidplaner som återfinns i Projektplanen är ungefärliga och justeras ofta beroende på ärendenas komplexitet, synpunkter som lämnas och utredningsbehov som uppstår under planeringsprocessen etc. När det gäller drift av gator och parker finns en rad riktlinjer för hur olika brister ska åtgärdas. Det gäller t.ex. belysning, klottersanering m.m. Dessutom finns inom ramen för förvaltningens upphandling av vinterunderhåll vissa tidsramar kring insatser på olika gator och gång- och cykelbanor. Tekniska nämndhuset har öppet längre på torsdagar än normalt. Detta underlättar för alla som vill diskutera sitt ärende med en handläggare utanför ordinarie arbetstid. Särskilt på bygglovavdelningen är detta öppet hus mycket välbesökt. Förvaltningen har även ett servicecenter för frågor inom verksamhetsområdena. Som företagare ska man bara behöva ringa ett telefonnummer/samtal. Om du inte kan få svar i ditt ärende av servicecenter ser vi till att man får tala med rätt person.

5 SBN (5) E-post till kundtjänsten besvaras inom två vardagar. Ibland krävs ett svar direkt från en handläggare eller annan specialist, då vidarebefordrar kundtjänsten omgående e-posten till berörd person eller avdelning. En kund kan snabbt och effektivt få ta del av arkiverade ritningar, detaljplaner och andra allmänna handlingar, då detta oftast sker direkt i samband med ditt telefonsamtal eller besök. Kommunens allmänna riktlinjer om hur snabbt registrering, utlämnande av handlingar m.m. ska ske samt besvarande av e-post följs så långt möjligt av förvaltningen. Slutsatser Det är en prioriterad fråga om ett bättre bemötande av och service till företagare som finns i eller vill flytta sin verksamhet till kommunen. Förvaltningen har under 2013 arbetat med ett förbättrat företagsklimat och detta arbete fortsätter under innevarande år. Inom ramen för detta arbete har många aktiviteter skett, bl.a. i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. Frågor om samordning av olika myndighetsbeslut har förbättrats med nya tvärgrupper som behandlar företagsärenden. Samordningen av beslut ska så långt möjligt ske även om de fattas med stöd av olika lagstiftning. Det pågår ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningen kring frågor om e- förvaltning och e-tjänster. Detta kommungemensamma arbete bör slutföras innan e-utveckling påbörjas lokalt inom förvaltningen. Garantier om service och handläggningstider finns i begränsad utsträckning, men flera avdelningar har ambitiösa mål som uppnås för en stor andel av ärendena eller anger kvalitetsdeklarationer. Helén Mårtensson förvaltningschef Åke Andersson projektledare Delges: Akten Kommunstyrelsen

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer