Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av riktlinjer för utbildningsråd"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE GN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd Förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens förslag på revidering av riktlinjer för utbildningsråd. Sammanfattning Från 1 juni 2011 infördes krav på lokala programråd för de nationella yrkesprogrammen. Huddinge kommun har utöver enligt lagstiftningen ålagda uppdrag även programråd för samtliga nationella program på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Samtliga råd går under det gemensamma namnet utbildningsråd. En revidering av dessa utbildningsråd har efterfrågas och förvaltningen har arbetat fram förslag på förändringar i syfte att förbättra arbetet i råden. Förändringarna innebär en sammanslagning av de två programråden för Bygg- och anläggningsprogrammet, en sammanslagning av programråden för Hotell- och turismprogrammet och Restaurangs- och livsmedelsprogrammet samt att samtliga högskoleförberedande program har ett gemensamt gymnasieråd. Beskrivning av ärendet Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) reglerar kraven på lokala programråd för de nationella yrkesprogrammen för samverkan mellan skola och arbetsliv. Huddinge kommun tog 2010 fram syfte och former för de lokala programråden för kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning. Kommunen har utöver programråd för yrkesprogram även råd för högskoleförberedande program samt inom vuxenutbildningen, något som inte regleras i förordning eller lag. Utöver detta finns ytterligare en form av programråd för Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE GN-2015/ (3) En revidering av dessa riktlinjer genomfördes 2012 och antogs av Gymnasienämnden 5 december samma år. I och med 2012 års revidering delades samtliga råd upp i tre olika kategorier; - Programråd för yrkesprogrammen. - Gymnasieråd för högskoleförberedandeprogram samt Nationell idrottsutbildning. - Vuxråd för utbildningar på VuxHuddinge Samtliga råd går under det gemensamma namnet utbildningsråd. I och med den nya mandatperioden har en ny revidering av riktlinjerna för utbildningsråden efterfrågats. Förvaltningen har därför arbetat fram förslag på förändringar i syfte att förbättra arbetet i råden. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår följande förändringar i utformningen av utbildningsråden; - De tidigare två programråden inom Bygg- och anläggningsprogrammet, ett för inriktning husbyggnad och ett för inriktning måleri, slås samman till ett programråd. - En sammanslagning av programråden för Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. - De två tidigare gymnasieråden för högskoleförberedande program, uppdelat mellan ett råd för Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet och ett för Teknik- och Naturvetenskapsprogrammet, blir nu ett gemensamt gymnasieråd. Då Bygg- och anläggningsprogrammet är ett program så bör det, likt de flesta övriga yrkesprogram, bestå av ett enda råd. Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet är två relativt lika gymnasieprogram på så sätt att de involverar till stor del samma aktörer inom näringslivet. Genom att ha ett råd för dessa två program är förhoppningarna att underlätta för näringslivsdeltagarna.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE GN-2015/ (3) För att tydligare markera de akademiska programmen slås de två gymnasieråden samman till ett gemensamt gymnasieråd för högskoleförberedande program. Detta underlättar förhoppningsvis förutsättningarna för representanter från högskola/universitet att delta vid gymnasierådsmöten. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör P Joakim Graffner Gymnasiechef Bilagor 1. Program, gymnasie- och vuxråd syfte och former för möten 2. Gymnasienämndens utbildningsråd 2015 Beslutet delges Gymnasieskolans och vuxenutbildningens rektorer Akten

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Gymnasienämnden Program, gymnasie- och vuxråd syfte och former för möten Rådens roller och syfte Följande råd ska finnas; Åtta programråd för yrkesprogram inom gymnasieskolan. Ett för varje yrkesprogram som erbjuds på Huddinge kommunens gymnasieskolor med undantag för Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet som har ett gemensamt programråd. Ett gymnasieråd för samtliga högskoleförberedande program som erbjuds på Huddinge kommuns gymnasieskolor. Ett gymnasieråd för Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Ett vuxråd för de olika vuxenutbildningarna. Programråd för yrkesprogram ska ha en aktiv roll för att utveckla kontakter med näringsliv, högskola, politik samt medverka i planering och utvärdering av arbetsplatsförlagd utbildning för att öka elevers möjlighet till yrkesexamen och anställning. Gymnasieråd för högskoleförberedande program syftar till informationsutbyte och kontaktskapande mellan högskola, gymnasium och politik för att öka möjligheter för elevers övergång till högre studier. Gymnasieråd för NIU syftar till informationsutbyte och kontaktskapande mellan gymnasium, högskola, idrottsföreningar och politik för att öka möjligheter för elever att kombinera studier med elitsatsning på idrott. Vuxrådet är en samverkans- och utvecklingsform i syfte att förstärka kvalitet och mål, för att öka elevers möjligheter att gå vidare ut i yrkeslivet eller fortsatta studier. Samtliga utbildningsråd ska dessutom ha en rådgivande funktion beträffande bland annat utbildningens dimensionering, innehåll och utveckling. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 GN-2015/ (3) Program, gymnasie- och vuxråd ska träffas minst en gång per termin och på mötena ska minnesanteckningar föras. Minnesanteckningarna delges gymnasienämnden. Rådens samansättning Ordförande/ledamot i program, gymnasie- och vuxråd är en ledamot eller ersättare i gymnasienämnden, som utsetts av nämnden. Ledamöter i programråd för yrkesprogram är ansvarig biträdande rektor, representanter från bl.a. näringsliv, branschens arbetsgivar- och arbetstagarorganisation, elever, lärare från programmet samt om möjligt studie- och yrkesvägledare. Ledamöter i gymnasieråd för högskoleförberedande program är ansvarig biträdande rektorer, representanter från bl.a. högskola, elever, lärare från programmet samt om möjligt studie- och yrkesvägledare. Ledamöter i gymnasieråd för NIU är ansvarig biträdande rektor, representanter från bl.a. idrottsföreningar, elever, lärare från programmet samt om möjligt studie- och yrkesvägledare. Ledamöter i vuxrådet är skolledare, representanter för de olika verksamheterna inom vuxenutbildningen, elever och om möjligt studie- och yrkesvägledare. Representanter från bl.a. näringsliv, högskola samt andra relevanta organisationer. Former för möten med program, gymnasie- och vuxråd Biträdande rektor ansvarar för att ordförande och ledamöter kallas till möte. Dagordningen görs i samråd med vald politiker. Biträdande rektor ansvarar för att en kopia av minnesanteckningarna överlämnas till rektor. Rektor ska kommentera minnesanteckningarna. Kommentarer och minnesanteckningar skickas sen av rektor till gymnasieenheten på barn- och utbildningsförvaltningen för vidarebefordran till nämnden. Rådets nämndledamot är ansvarig för att informera nämnden om rådets arbete.

6 GN-2015/ (3) Frågor som behandlas av program, gymnasie- och vuxråd På respektive program, gymnasie- och vuxråd ska följande stående punkter tas upp: Programråd yrkesprogram Val av sekreterare Skolans kontakter med arbetslivet Utbildningens kvalitet och inriktning Rekrytering av elever till programmet APL/APU platser Gymnasieråd högskoleförberedande program Val av sekreterare Skolans kontakter med högskolor och universitet Arbetet för att fler elever ska gå vidare till högre studier Utbildningens kvalitet och inriktning Rekrytering av elever till programmen Gymnasieråd nationellt godkänd idrottsutbildning Val av sekreterare Skolans kontakt och samarbete med idrottsföreningar Skolans kontakter med specialidrottsförbunden Utbildningens kvalitet och inriktning Rekrytering av elever till NIU Vuxråd Val av sekreterare Skolans kontakter med arbetslivet Skolans kontakter med högskolor och universitet Utbildningens kvalitet och inriktning Rekrytering av elever till vuxenutbildningen Övriga frågor som önskas ingå i dagordningen sammanställs av biträdande rektor i samförstånd med vald politiker. Gymnasiechefen ansvarar för att frågor om rådens anvisningar och formerna för delgivning av programrådens minnesanteckningar blir kända av rektorer och biträdande rektorer samt programrådens ordförande och ledamöter

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Gymnasienämnden Gymnasienämndens utbildningsråd 2015 Programråd Ansvarig skolledare Ansvarig nämndledamot Barn- och fritidsprogrammet (BF), Maria Elv Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), inriktning husbyggnad,måleri El- och energiprogrammet (EE), och Östra gymnasiet Fordons- och transportprogrammet (FT), Hantverksprogrammet (HV), inriktning frisör, Birgitta Linderoth Monica Guri Maria Elv Carin Alm POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 GN-2015/ (3) Hotell- och turismprogrammet (HT) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), VVS- och fastighetsprogrammet (VF), inriktning VVS, Vård- och omsorgsprogrammet (VO), Åsa Beckman E-post Erik Carling E-post Maria Elv Gymnasieråd Ansvarig skolledare Ansvarig nämndledamot Gymnasieråd för Ekonomiska,Samhälls- vetenskapliga-,tekniska-,naturvetenskapliga programmen (EK,SA,TE,NA) Per-Erik Marklund Huddinge gymnasiet E-post Huddingegymnasiet, och Östra gymnasiet Rådet för Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), Fotboll-Ishockey Huddingegymnasiet och Friidrott Carin Alm

9 GN-2015/ (3) Vuxråd Ansvarig skolledare Ansvarig nämndledamot Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare, SFI Jonas Vig Vux Huddinge Ann-Kristin Karlsson Vux Huddinge E-post

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Uppföljning av programråd och yrkescollege

Uppföljning av programråd och yrkescollege KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-11-25 UAN-2014-0318 2014-12-03 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av programråd och yrkescollege

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen

Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (18) Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen Dnr U2009/5399/G Härmed redovisas uppdraget angående nationella råd för yrkesprogrammen

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium Kvalitetsredovisning Hässleholms Gymnasium www.hassleholmsgymnasium.se www.facebook.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STYRNING, LEDNING OCH KVALITETSARBETE 4 1.1 Styrdokument 4 1.2 Metoder för granskning och

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens status - Yrkes-SM i Uppsala 2018, en möjlighet

Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens status - Yrkes-SM i Uppsala 2018, en möjlighet KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-09-23 UAN-2014-0500 Björn Bylund Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: [g] BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri Kommentar:

Läs mer

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf Protokoll 1 (21) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-14:35. Ajournerat för lunch klockan 11:45-12:55. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gerd Olsson, ordf (S) Björn Forsling

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

(U2009/2114/G, U2009/5688/G)

(U2009/2114/G, U2009/5688/G) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning 1 (64) Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober

Läs mer

sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013

sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013 ~ HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013 Kommentar: Punkt 4:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer