Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter"

Transkript

1 KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge kommun utträder ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter. Sammanfattning Ett regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter bildades år 2013 för att förbättra barn och ungdomars villkor i Stockholmsregionen. Nätverket arbetar för att barn och unga respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Överenskommelsen om medverkan i regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter gäller för perioden Deltagandet i nätverket förutsätter beslut om hela perioden. Kommunstyrelsen fattade beslut om deltagande i regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat Efter drygt ett års deltagande i nätverket är erfarenheten att det inte håller den höga nivå som Huddinge kommun har vad det gäller arbetet med frågor som rör barns rätt och välbefinnande. Det betyder att det finns en allt för stor diskrepans vad gäller perspektiv och utgångspunkt för att arbetet i det regionala närverket ska bidra till utvecklingen av barnrättsarbetet i Huddinge. Den tid och energi som nätverket tar i anspråk behövs för att med all kraft fortsätta arbetet med barns och ungas rättigheter i kommunen och därför anser kommunstyrelsens förvaltning att Huddinge kommun bör utträda ur barnnätverket. Beskrivning av ärendet Ett regionalt nätverk för att förbättra barns och ungas villkor i Stockholmsregionen bildades i februari månad Nätverket ska arbeta för POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KS-2014/ (3) att barn och unga respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Barnkonventionen och de nationella strategier som Sveriges regering och riksdag har tagit fram är nätverkets grund. De områden som nätverkets arbete ska fokusera på är metoder för att öka barns och ungdomars inflytande, användandet av barnkonventionen i den kommunala styrprocessen, utveckling av metoder för att mäta resultaten i arbetet samt spridning av kunskap om konkreta arbetssätt eller speciella projekt. Huddinge kommun har aktivt deltagit i det regionala nätverk för barn och ungas rättigheter i drygt ett år. Den erfarenhet som gjorts är att nätverket i vissa delar är ostrukturerat, vilket gör att det tar både tid och energi i anspråk och att inte leder till utveckling. Arbetet i det regionala nätverket för barns och ungas rättigheter för inte arbetet framåt för Huddinge kommun och har mer antagit karaktären av ett diskussions- och informationsforum än ett aktivt och arbetande nätverk. De arbetsområden som formulerats för nätverket har inte förverkligats i konkret arbete. I Huddinge kommun finns barns rättigheter formulerade i Mål och budget 2015 vilket innebär att alla förvaltningar i kommunen har ett ansvar att arbeta med barns och ungas rättigheter. Denna dignitet har barnens rätt inte tilldelats i de övriga kommunerna i det regionala nätverket. Det betyder att det finns en allt för stor diskrepans mellan kommunerna vad gäller perspektiv och utgångspunkt för att arbetet i det regionala närverket ska kunna bidra till utvecklingen av barnrättsarbetet i Huddinge kommun. Förvaltningens synpunkter Huddinge kommen behöver den tid som nätverket tar i anspråk för att med all kraft fortsätta arbetet med barns och ungas rättigheter. Ett fortsatt deltagande i regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter innebär en risk att det nu pågående arbetet bromsas upp. Som en konsekvens av ovanstående anser kommunstyrelsens förvaltning att Huddinge kommun bör utträda ur barnnätverket.

3 KS-2014/ (3) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Bilagor Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, KS-2013/ Bilaga 2: Överenskommelse Yvonne Sawert Utvecklingsledare Beslutet delges Nätverket för barn och ungas rättigheter genom Sören Berglund, Haninge kommun

4 KS-2013/ (6) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Kommunstyrelsen Deltagande i regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Huddinge kommun medverkar under i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter. 2. Överenskommelsen och verksamhetsplanen för Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter i enlighet med bilaga 1 och 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2013, godkänns. 3. Huddinge kommun representeras av ett kommunalråd samt med en utvecklingsledare från administrativa avdelningen, sektionen för kvalitet och projekt. En ersättare utses även på vardera plats för att kunna delta i nätverket vid förhinder av ordinarie deltagare. Sammanfattning Ett regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter har bildats för att förbättra barns och ungas villkor i Stockholmsregionen. Nätverket ska arbeta för att barn och unga respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter gäller perioden För att delta måste varje kommun besluta om deltagande i nätverket i tre år ( ) utifrån en framtagen överenskommelse (se bilaga). Deltagandet bekräftas genom en politiskt förankrad och beslutad överenskommelse som bygger på samverkan och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän. Nätverkets arbete ska vara sektorsövergripande och innefatta alla områden i kommunerna. FN:s konvention om barnets rättigheter tillhandahåller verktygen för en politik som värnar om det socialt hållbara samhället. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Administrativa avdelningen Kvalitet och projekt HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 KS-2013/ (6) De områden som nätverket främst kommer koncentrera sig på under perioden är metoder för att öka barns och ungdomars inflytande, barnkonventionens genomslag i den kommunala styrprocessen, utveckling av metoder för att mäta resultaten i arbetet samt spridning av kunskap om konkreta arbetssätt eller speciella projekt, inom såväl som utanför nätverket. Överenskommelsen och verksamhetsplanen för Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter föreslås att godkännas. Ansvarig tjänsteman att delta i nätverket förväntas vara en utvecklingsledare från administrativa avdelningen, Kvalitet och projekt. Beskrivning av ärendet Ett regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter har bildats för att förbättra barns och ungas villkor i Stockholmsregionen. Initiativtagare är bland annat Haninge och Botkyrka som ingått i ett nationellt nätverk kring barnkonventionen. Nätverket har under ett års tid haft förberedande möten för att konstituera sig under februari månad Nätverket ska arbeta för att barn och unga respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. FN:s konvention om barnets rättigheter och de nationella strategier som Sveriges regering och riksdag har tagit fram, är grunden för nätverket. Huddinge kommun erbjöds under vintern 2012 att ingå i nätverket genom Haninge kommuns ansvariga politiker och tjänsteman. En dialog påbörjades internt och ledde fram till att Huddinge deltagit på möten för att förbereda ett deltagande från våren Under ett antal arbetskonferenser har de kommuners politiker och tjänstemän som varit med från starten (sedan våren 2012) gemensamt formulerat strategier, mål och prioriteringar för nätverket och tagit fram en verksamhetsplan innehållande verksamhetsidé, syfte och mål. En gemensam värdegrund är den nationella strategin (Regeringens skrivelse 2003/04:47), som bland annat slår fast att utvecklingen inom kommuner och landsting är av avgörande betydelse för barnkonventionens förverkligande i Sverige. Ett annat viktigt styrdokument för nätverket är Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232), vilken beslutades av riksdagen i december Avsikten med strategin är att vara utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. De områden som nätverket främst kommer koncentrera sig på är metoder för att öka barns och ungdomars inflytande, barnkonventionens genomslag i den

6 KS-2013/ (6) kommunala styrprocessen, utveckling av metoder för att mäta resultaten i arbetet samt spridning av kunskap om konkreta arbetssätt eller speciella projekt, inom såväl som utanför nätverket. Mål Nätverket etablerar ett offensivt och långsiktigt utvecklingsarbete för att: 1. öka barns och ungdomars inflytande 2. barnkonventionen får genomslag i medverkande kommuners styrprocesser 3. nätverket utifrån Max 18 1 utvecklar metoder för att mäta resultat i arbetet med barnkonventionen i kommunerna 4. sprida kunskap om nätverkets arbetssätt och/eller speciella projekt/metoder 5. utveckla arbetsformer för att implementera den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige i nätverket/regionen Syfte Nätverkets arbete syftar till att skapa en långsiktig och hållbar struktur i kommunerna för barnkonventionens efterlevnad. Nätverkets syfte är att genom olika insatser i kommunerna skapa en god och långsiktig grund för att ett barn- och ungdomsperspektiv ska vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn och unga. Arbetssätt Nätverkets arbete ska vara sektorsövergripande och innefatta alla områden i kommunerna och i samverkan med medverkande aktörer i nätverket. Varje aktör som deltar i nätverket utgår från sina egna förutsättningar. Inom nätverket pågår processer som ägs av varje kommun utifrån de egna målen och ambitionerna som finns för det lokala arbetet med barns rättigheter. Nätverket är ett så kallat arbetande nätverk, vilket innebär att idéer och beslut omsätts i praktisk handling i de deltagande kommunerna. Varje kommun/aktör deltar med ansvarigt kommunalråd eller motsvarande samt en ansvarig tjänsteman/kontaktperson (med möjlighet till att utse ersättare för båda funktionerna). 1 Max18 ger en bild av barns levnadsvillkor i Sverige. Max18 är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik/information där det går att följa hur genomförandet av barnkonventionen utvecklas i Sverige. Statistiska Centralbyrån, SCB, samlar in och levererar all statistik till barnombudsmannen (BO) och det publiceras på Max18. I Max 18 beskrivs de aspekter av barns levnadsvillkor som regeringen bedömer är centrala ur ett barnrättsperspektiv. Dessa aspekter är också mätbara och i och med det också möjliga att jämföra, till exempel mellan kommuner.

7 KS-2013/ (6) Fokus för nätverket är erfarenhetsutbyte samt kompetens- och metodutveckling. Nätverket bygger på idén att deltagande kommuner utöver det egna arbetet på hemmaplan genom erfarenhetsutbyte, samverkan och samarbete skapar synergieffekter som ökar takten i genomförandet av barnkonventionen. Genom nära samarbete och samverkan med landstinget och andra aktörer som Sveriges elevkårer och Rädda Barnen kan ytterligare effektivitetsvinster uppnås. Minst två gånger om året genomförs nätverksmöten där ansvariga politiker och tjänstemän deltar för att följa och utveckla arbetet i nätverket. Utöver detta har tjänstemännen minst två egna möten som sker innan det stora nätverksmötet. Tjänstemannagruppen ska utifrån verksamhetsplanen ta initiativ och genomföra aktiviteter som leder till måluppfyllelse. Regelbunden kommunikation mellan nätverkets deltagare samt samverkan med viktiga samarbetspartners ska prioriteras. Stor vikt ska läggas vid erfarenhetsutbyte mellan kommunerna/aktörerna kring de arbetssätt och arbetsformer samt att kartläggningar genomförs inom prioriterade områden. Vid varje möte rapporterar varje aktör hur det egna utvecklingsarbetet kring barns rättigheter fortskrider och vilket eget arbetet som prioriterats och pågår mellan nätverksmötena. Politiker och tjänstemän kan även genomföra studiebesök, utse arbetsgrupper, samt anordna kunskapsseminarier/möten. En viktig uppgift är att dokumentera och sprida erfarenheter både internt i nätverket och externt. Nätverkets erfarenheter står till förfogande vid forskning. Vad gäller värdskap för de möten som ska ske inom nätverket är detta ambulerande mellan medlemmarna (en nu kommun har ansvar för varje nätverksmöte inklusive tjänstemanna- och beredningsmöte innan). Samordning sker enligt EU-modell, vilket innebär ett trepartssystem med huvudsamordning av den som är värd för nätverksmötet, där den efterlämnade värden och den kommande värden deltar. Utvärdering Nätverket följs upp genom kollegial granskning under perioden och en slutrapport i samband med att överenskommen avslutas. Förväntad effekt Samarbetet förväntades leda till en förbättrad och fördjupad kunskap i kommunerna. Arbetet i kommunerna kommer att stärkas genom olika arbetsmetoder som utbyte av erfarenheter på området och en kollegial granskning (den senare genomförs 2014). Samarbetet kommer att möjliggöra ett framgångsrikt arbetssätt för att göra barnets rättigheter till en viktig kommunal angelägenhet.

8 KS-2013/ (6) Deltagare i nätverket De kommuner som kommer vara med i nätverket är: Botkyrka Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Sollentuna, Sigtuna, Strängnäs, Sundbyberg och Upplands Väsby. De övriga aktörer som kommer ingå är Stockholms läns landsting, Rädda barnen samt Sveriges elevkårer. Överenskommelsen Nätverket planeras för en tidsperiod om tre år ( ) för att löpa över valet Kommunen/aktörer går in i det fortsatta gemensamma nätverket, vilket bland annat innebär att: En verksamhetsplan inom nätverket tas fram, följs upp och revideras eventuellt efter två år. Kommunstyrelsen utser en förtroendevald som representerar kommunen vid nätverksmöten samt en ersättare. Kommunen utser en tjänsteman som inom ramen för sin tjänst får uppdrag att aktivt medverka i nätverkets utvecklingsarbete. En ersättare kan utses och ersätta om den ordinarie inte kan delta. Kommunen står för egna kostnader (kost, resa och eventuell logi) som uppstår när nätverket möts Kommunen ansvarar för att anta utmaningar inom nätverket. Kommunen deltar i en kollegial granskning under överenskommelseperioden, där bland annat varje kommuns utmaningar granskas. Förvaltningens synpunkter Den barnrättspolitik som bedrivs nationellt utgör en av de viktigaste hörnpelarna för ett socialt hållbart samhälle. Den nationella strategi som finns antagen bör vara en utgångspunkt för Huddinge kommun och det fortsatta arbetet i alla verksamheter för att säkerställa barnets rättigheter. För att få ett bra stöd i det utvecklingsarbetet som pågår i Huddinge kommun bedömer kommunstyrelsens förvaltning att en medverkan i det regionala nätverk för barns och ungas rättigheter är en bra prioritering för att få in mer kompetens och underlag i arbetet som görs. Det är positivt att nätverkets arbete är sektorsövergripande. Kommunstyrelsens förvaltning ser att detta arbete behöver innefatta alla områden i kommunen. Huddinges fokus i det egna arbetet under 2013 och 2014 kommer att ha inriktningen inom ramen för jämlikhetsarbetet och arbetet i Samkraft 2 få in 2 Huddinge kommuns sektorsövergripande arbete med polis och landsting för att förebygga kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa bland barn och unga.

9 KS-2013/ (6) och synliggöra barnperspektivet genom styrprocessen och de styrdokument som finns. Dessutom kommer arbetstid läggas på att mäta resultaten av kommunens arbete kring barnkonventionen genom att ta fram mått och indikatorer i alla verksamheter. Utöver detta behöver en kartläggning göras för att få en bra nulägesbild av arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen. Huddinge kommer även ansvara för nätverksmöte i februari Detta arbete kommer kräva vissa omprioriteringar och ta tid i anspråk men är som ovan påtalats en viktig fråga och i och med nätverkets bildande finns goda möjligheter till ökad kompetens inom området. Men för att få tid för detta arbete behöver andra arbetsuppgifter under nuvarande verksamhetsår minskas till förmån för deltagande i nätverket och det egna utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen förvaltning är positiva till att delta under perioden och föreslår att överenskommelsen och verksamhetsplanen för Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter föreslås godkännas. Huddinge kommun representanter i nätverket föreslås vara ett kommunalråd samt en utvecklingsledare från administrativa avdelningen, sektionen för kvalitet och projekt. Dessutom föreslås att ersättare utses för båda representanterna, att delta i nätverket vid ordinarie representants förhinder. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Linda Lindblom Utvecklingsledare Bilagor Överenskommelse Verksamhetsplan Beslutet delges Nätverket för barn och ungas rättigheter genom Sören Berglund, Haninge kommun.

10 Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter Bakgrund Ambitionen är att tillsammans utveckla sektorsövergripande insatser för att olika huvudmän ska kunna samverka och förverkliga gemensamma mål. Nätverkets syfte är att genom olika insatser i kommunerna skapa en god och långsiktig grund för att ett barnperspektiv ska vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Nätverkets arbete ska vara sektorsövergripande och innefatta alla områden i kommunerna och i samverkan med medverkande aktörer i nätverket. Samarbetet förväntades leda till en förbättrad och fördjupad kunskap. Genom deltagande i nätverket tror vi att arbetet i kommunerna kommer att stärkas bland annat genom olika arbetsmetoder; utmaningar, utbyte av erfarenheter och kollegiala granskningar. Nätverket menar att samarbetet kommer att möjliggöra ett framgångsrikt arbetssätt för att göra barnets rättigheter till en viktig kommunal angelägenhet. Erfarenheter visar att det fordras ett långsiktigt arbete innan det går att mäta effekt. Kommunerna som uttryckt en vilja att fortsätta samverka och samarbeta framkommer av bifogad deltagarförteckning: Varje kommun föreslås nu besluta om deltagande i Nätverket i tre år ( ) utifrån denna överenskommelse. Grund för samverkan Varje kommun i Nätverket utgår från sina egna förutsättningar och prioriteringar. Deltagandet bekräftas genom en politiskt förankrad och beslutad överenskommelse som bygger på samverkan och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän. En gemensam värdegrund är den utvidgade nationella strategin (Regeringens skrivelse 2003/04:47), som bland annat slår fast att utvecklingen inom kommuner och landsting är av avgörande betydelse för barnkonventionens förverkligande i Sverige. Ett annat viktigt styrdokument är Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232), vilken beslutades av riksdagen i december Avsikten med strategin är att vara utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Nätverkets strategi Nätverkets arbete syftar till att skapa en långsiktig och hållbar struktur i kommunerna för Barnkonventionens efterlevnad. Fokus för Nätverket ska ligga på erfarenhetsutbyte, kompetens- och metodutveckling. Under ett antal arbetskonferenser formar politiker och tjänstemän gemensamt strategier, mål och prioriteringar. Man tar i det arbetet fram en verksamhetsplan med verksamhetsidé, syfte och mål. Nätverket är ett så kallat arbetande nätverk, vilket innebär att idéer och beslut omsätts i praktisk handling i de deltagande kommunerna. 1 (2)

11 Områden som Nätverket främst ska koncentrera sig på är: Metoder för att öka barns och ungdomars inflytande. Barnkonventionens genomslag i den kommunala styrprocessen. Utveckling av metoder för att mäta resultaten i arbetet. Spridning av kunskap om konkreta arbetssätt eller speciella projekt, inom såväl som utanför nätverket. Arbetet med barns rättigheter bedrivs genom att: Beskriva och utveckla arbetsmetoder, modeller. Samla goda exempel, idéer och erfarenheter. Genomföra kollegial granskning. Vid behov föra dialog i politiska led genom särskilt utsedd talesperson bland nätverkets förtroendevalda. Samverka med regionala, nationella och internationella aktörer. Överenskommelse Nätverket planeras för en tidsperiod om tre år ( ) för att löpa över valet Kommunen/aktörer går in i det fortsatta gemensamma Nätverket, vilket innebär att: En verksamhetsplan tas fram, följs upp och eventuellt revideras efter två år. Kommunstyrelsen utser en förtroendevald som representerar kommunen vid nätverksmöten. De deltagande aktörerna utser en förtroendevald utifrån sin praxis. Kommunen/aktörer fortsatt bidrar med en lokal kontaktperson som inom ramen för sin tjänst får uppdrag att aktivt medverka i Nätverkets utvecklingsarbete. Kommuner/aktörer är fria utse en suppleant som kan ersätta då den ordinarie inte kan delta. Samordning sker enligt EU-modell, vilket innebär ett trepartssystem med huvudsamordning av den som är värd för nätverksmötet, där den efterlämnade värden och den kommande värden deltar. Kommunen/aktörer står för egna kostnader (kost, resa och eventuell logi) som uppstår när Nätverket möts Kommunen/aktörer ansvarar för att anta utmaningar inom Nätverket. Kommunen/aktörer deltar i en ny kollegial granskning under överenskommelseperioden, där bland annat varje kommuns utmaningar granskas. (ort) (datum) (ort) (datum) (kommunalråd el. motsvarande) (kommundirektör/kommunchef el. motsvarande) 2 (2)

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-28 SN-2014/794.173 1 (4) HANDLÄGGARE Gunnel Hartvig Egebark 08-535 376 04 gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Strategisk

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg 2013-01-24 1 (7) PM Annika Londono Nacka kommun Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg Sammanfattning Under 2011 genomfördes översynen Utveckling utan gränser av Nacka kommuns övriga

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer