Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013"

Transkript

1 Barnrättsfrågor i Huddinge kommun Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013

2 1. Barnkonventionen nationellt och i Huddinge kommun Regeringen antog 2010 en nationell strategi och en handlingsplan för att bättre följa FNs Barnkonvention. Den nationella handlingsplanen innehåller följande punkter All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. I enlighet med den nationella handlingsplanen har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) också antagit en handlingsplan med detaljerade åtgärder. Avsikten är att på olika sätt stödja kommunerna att bli bättre på att tillämpa barnkonventionen. Under 2012 genomförs utbildning av de första kommunerna. Från Stockholm län deltar Haninge och Botkyrka. Haninge kommun har också tagit initiativ till ett nätverk om barns rättigheter för kommuner i Stockholms län. Huddinge har nyligen anslutit sig till detta nätverk. Under 2011 tillfrågades 495 elever i årskurs sex och åtta samt första året på gymnasiet i Huddinge vad de tycker i en rad viktiga frågor i Rädda Barnens regelbundet återkommande enkät Ung Röst. Deras svar visar att de flesta barn och unga i kommunen mår bra för det mesta. Ändå finns det platser, situationer och ögonblick där barn och unga känner sig rädda, oroliga, stressade eller frustrerade. Ungdomarna i Huddinge säger bl.a. så här om sin situation Andel Åsikt 14 % oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna 7 % oroar sig för att bli utslängda hemifrån 57 % oroar sig för att misslyckas i skolan 67 % upplever skolan som stressande 90 % vill göra mer för att stoppa mobbning 23 % oroar sig för att bli deprimerade 73 % anser att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är ganska små, mycket små eller helt saknas 74 % tycker att det är viktigt att politiker i kommunen och grupper av barn/unga träffas och diskuterar 63 % har inte hört talas om Barnkonventionen 58 % svarar att varken läraren eller någon annan vuxen har pratat med klassen om barnets rättigheter det senaste året 17 % oroar sig för att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs Detta visar att mycket återstår att göra för barns rättigheter i vårt län. 2

3 2. Rädda Barnens arbete i Huddinge kommun 2.1 Bakgrund och mål Rädda Barnens lokalförening i Huddinge arbetar sedan många år tillbaka med barnrättsfrågor inom kommunen. Med FN:s barnkonvention som grund kontaktar föreningen lokalpolitiker och diskuterar åtgärder för barn som inte får det stöd de har rätt till. Föreningen arbetar också för att genomföra Barnkonventionen i Huddinge genom att informera och utbilda kommunens beslutsfattare och personal om denna. En viktig del av föreningens verksamhet är att ordna temakvällar med föredrag om barnfrågor för personer som arbetar med eller är intresserade av barnfrågor. Under 2012 har lokalföreningen granskat hur Huddinge kommun arbetat för att tillgodose barns rättigheter. I en studiecirkel (i samverkan med ABF) har vi läst och analyserat tillgänglig information om barns och ungas situation, diskuterat med lokala politiker och tjänstemän, undersökt hur andra kommuner arbetar med barnrättsfrågor samt genomfört samråd med andra organisationer och därigenom försökt skapa bättre förutsättningar för kommunens barn och unga. Vi har bl.a. tagit del av följande planer och rapporter som rör barns och ungas situation i Huddinge: Huddinge kommuns Årsredovisning för 2011 Huddinge kommuns Mål och budget för 2012 Rädda Barnens Ung röst 2011 Ung livsstil i Huddinge 2012 Rädda Barnens Barns ekonomiska utsatthet 2012 Skolinspektionens Beslut efter tillsyn av Huddinge kommun 2012 Kommunens svar på Skolinspektionens Beslut 2012 Kommunrevisionens granskningar av kommunens verksamheter som rör barn och unga. Vårt mål har varit att komma med förslag och att starta en process i kommunen så att Barnkonventionen ska kunna följas bättre, mer likvärdiga villkor för barn och unga uppnås och deras inflytande över sin verklighet kan ökas inom Huddinge kommun. 2.2 Inläsning av dokument I studiecirkeln har vi, utöver tidigare nämnda handlingar, tagit del av bl. a. följande dokument: Kommunplanen för 2013 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Barnombudsmannens Pejling och dialog Att sprida strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige Huddinge kommuns svar på Skolinspektionens tillsyn Kommunstyrelsens Förvaltnings tjänsteutlåtande Deltagande i regionalt nätverk kring barns och ungdomars rättigheter Intervjuer och möten Under hösten 2012 och våren 2013 har flera intervjuer genomförts med Huddinge kommuns politiker och tjänstemän. Huddinges politiker utfrågade på Demokratidagen 20 oktober. Alla partier från fullmäktige i Huddinge kom till utfrågningen. Enighet rådde om att det behövs resurser för att alla ska kunna få det stöd de behöver för att nå målen i skolan. Ett möte hölls med chefen för Social- och äldreomsorgsförvaltningen Britt-Marie Karlén den 23 november. Vid mötet berördes frågor om försörjningsstöd, barnfattigdom, barns hälsotillstånd, Barnahuset, familjecentraler mm 3

4 Vid lokalföreningens styrelsemöte 29 november deltog barnombudsmannen i Botkyrka, Ewa Hollén. Ewa informerade om hur hon arbetar inom den egna kommunen och i nätverk med barnombudsmän från andra kommuner. Botkyrka har ett ungdomsfullmäktige som bl. a. lämnar medborgarförslag till kommunfullmäktige. Barnombudsmannen finns på kommunledningsnivå i Botkyrka. En träff hölls 30 november med förvaltningschefen på Kultur och Fritid, Marina Högland. Frågor om ungdomars delaktighet, likabehandlingsplaner, idrottspolitiska programmet och rapporten Ung livsstil togs då upp. Utbildningschefen Jukka Kuusisto intervjuades 18 december och då diskuterades bl. a. behandlingen av papperslösa barn, barn med särskilda behov, bristen på likvärdighet och efterfrågan på läxhjälp. Möte hölls med förvaltningschefen Helen Mårtensson, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 21 februari. Vid mötet diskuterades säkra skolvägar, barnkonsekvensanalyser och barns inflytande. Kulturchefen Christer Falk intervjuades 2 april och då fick vi bl. a. ta del av Arbetsplan 2013 för ungdomsavdelningen. I denna utgår man från FN:s barnkonvention för att främja ungdomars hälsa och personliga utveckling. Cheferna inom Kultur- och fritidsförvaltningen känner väl till barnkonventionen, men kunskapen hos övrig personal kan förbättras. Ett stort problem är att kunna nå de barn och unga som idag inte använder förvaltningens tjänster. Detta är en prioriterad fråga under Under mötet diskuterades också frågor om barn och ungas inflytande och delaktighet, behov av lokal barnombudsman samt värdet av barnchecklistor. Vi träffade Huges Vd Åsa Hedenberg 27 juni och diskuterade företagets syn på barnfrågor. Huge arbetar tillsammans med förskolepersonal vid planeringen av nya förskolor. Man samarbetar också med Hyresgästföreningen för att möta barnen. Huge stödjer läxläsningen i bl.a. Visättra och man anstränger sig för att erbjuda unga sommarjobb. Som andra bostadsföretag känner Huge ett ansvar för sina hyresgäster men trycker på att det bostadssociala ansvaret vilar på kommunen. Huge har inte haft någon utbildning i barnkonventionen men VD anser att barnperspektivet är viktigt. Möte med kommunledningen är planerat till 4 oktober, då vi ska presentera vår slutrapport. Kommunledningen representeras av kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist, kommundirektören Vesna Jovic och administrative direktören Toralf Nilsson. 2.4 Opinionsbildning Rädda Barnens lokalförening gjorde ett inlägg i Mitt i Huddinge under rubriken Dags att ta vårt ansvar för barnfattigdomen. Vi pekade på att 2793 barn lever i fattigdom i Huddinge. Detta innebär att dessa barn inte får samma möjligheter som andra. Huddinge behöver en långsiktig handlingsplan, politiskt ledarskap och resurser för genomförande. Rädda Barnen delade ut material om barnchecklistor vid Kommunfullmäktiges sammanträde Responsen från deltagarna vid sammanträdet var mycket positiv. Glädjande nog har Huddinge kommun beslutat att delta i ett regionalt nätverk kring barns och ungas rättigheter. Arbetet med detta kommer att pågå under Huddinge kommun kommer att representeras av ett kommunalråd samt en utvecklingsledare. Målen för nätverket är att genom ett långsiktigt utvecklingsarbete: öka barns och ungdomars inflytande ge barnkonventionen genomslag i kommunens styrprocess utveckla metoder för att mäta resultat i arbetet med Barnkonventionen 4

5 sprida kunskap om nätverkets arbetssätt och/eller speciella projekt/metoder utarbeta arbetsformer för att implementera den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter 2.5 Resurser och tidsplan Från Rädda Barnens lokalförening i Huddinge har följande personer deltagit: Barbro Ahlbom, Christina Axelsson, Lars Blomkvist, Lena Lindqvist och Inga-Lill Tingström. Som konsult har Annika Nilsson anlitats. Deltagarna från lokalföreningen har arbetat ideellt utan arvoden och kostnaderna för anlitad konsult har täckts av Rädda Barnens södra distrikt. Studiecirkeln har bedrivits enligt följande tidsplan Projektplan beslutades av styrelsen för Rädda Barnen i Huddinge Avrapportering till styrelsen för Rädda Barnen i Huddinge Presentation av slutrapport till Kommunledningen Slutrapportering till styrelsen för Rädda Barnen i Huddinge. Studiecirkeln avslutas. 3. Analys och slutsatser Efter att ha tagit del av olika dokument som rör kommunens barnrättsfrågor och intervjuat flera av kommunens förvaltningschefer är det samlade intrycket att alltför många barn och unga inom kommunen inte får sina rättigheter tillgodosedda och att stödåtgärderna i kommunen är otillräckliga. Skolelever lider brist på anpassade stödåtgärder och positiva förväntningar och har inte nog inflytande över sin utbildning. Kunskapen om Barnkonventionen saknas ofta både hos barn och vuxna och behöver höjas. Vi noterade följande: Andelen barn som tillhör ekonomiskt utsatta hushåll är relativt hög jämfört med länets övriga kommuner. Inom Huddinge kommun uppgick andelen barn i hushåll med låg inkomststandard till 10,3 %. För Södermanlands län var snittet 9,7 %. Vi vet att dessa barn riskerar sämre hälsa, sämre skolresultat och utanförskap. I vissa skolor förekommer fortfarande mobbning och kränkande behandling. Enligt Ung röst 2011 anser 90 % av Huddinges elever att man bör göra mer för att stoppa mobbning. Stora skillnader finns i resultat mellan kommunens olika skolor. Vid Skolinspektionens tillsyn av Huddinge kommun 2012 framgick exempelvis, att andelen elever i årskurs 9 som når målen i alla ämnen är 50 % i en skola och 100 % i en annan. Barn/unga saknar tillräckligt inflytande inom kommunens verksamheter trots att de utgör nästan en fjärdedel av befolkningen och är brukare av den största delen av kommunens service och budget. Det finns ingen organisatorisk enhet eller något råd för barnfrågor inom kommunen (jämför med råden för funktionshinder, brottsförebyggande, pensionär och miljö). Det finns stora brister i samordningen av barnrättsfrågor inom kommunen. Barnchecklistor/barnkonsekvensanalyser används inte inom förvaltningarna i beredningar inför beslut. Barnkonventionen eller barnrättsfrågor nämns inte i kommunens mål och budget för år Kommunrevisionens granskning av Barnkonventionens efterlevnad genomfördes senast I rapportens identifierades flera brister och revisorerna lämnade rekommendationer om införande av barnchecklistor, utbildning av personal och genomförande av brukarundersökningar. Samtidigt ser vi att kommunen vidtar flera positiva åtgärder, t.ex. 5

6 Huddinge kommun har planerat att under 2013 göra ett antal generella satsningar som rör barn. Till dessa hör att förbättra samordningen inom kommunen för att tidigt fånga upp barns och ungas behov av insatser. Man vill också verka för att ta fram särskilda anställningar för försörjningsstödstagare, vilket kan förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Kommunen inför barnomsorg på obekväm arbetstid och motverkar därmed arbetslöshet och utanförskap. Detta bör gynna ekonomiskt utsatta barn. 4. Åtgärdsförslag Vi har kunnat konstatera att det finns en rad problem när det gäller barns rättigheter inom kommunen. Skolinspektionen har i sin granskning av Huddinges skolor pekat på flera problem och krävt att dessa ska lösas. Vi utgår från att förvaltningar och skolor nu arbetar för att förbättra skolornas situation. Vi uppskattar också att Huddinge kommun deltar i Stockholms läns nätverk (initierat av Haninge kommun) kring barns och ungas rättigheter. Detta samverkansprojekt är planerat att bedrivas under Vi anser att Huddinge dessutom bör vidta följande åtgärder för att förbättra barns och ungas situation i kommunen: Inrätta en kommunal barnombudsman och samordna arbetet för barnrättsfrågor bättre inom kommunen Utbilda och informera förvaltningarnas ledning och personal om Barnkonventionen Använd barnchecklistor vid beslut inom nämnder och förvaltningar Bevaka att Barnkonventionens principer finns med i kommunens styrning i ord och handling Följ upp att barnperspektivet är med i uppdragsbeskrivningar för utredningar och projekt Anta en handlingsplan för stöd till barn i ekonomiskt utsatta familjer Följ upp handlingsplaner för likabehandling och mot kränkningar i skolor, så att de verkligen finns och fungerar Villkora bidrag till idrottsföreningar och kräv att föreningarna har handlingsplaner mot diskriminering och kränkningar Utveckla formerna för barns och ungas inflytande i kommunen, gärna genom organiserade samråd under de ordinarie beslutsprocesserna. De förslag som Rädda Barnens lokalförening härmed lägger fram, ligger i linje med de mål som nätverket för barns rättigheter ställt upp. Vi anser därför att kommunen borde genomföra våra föreslagna åtgärder snarast och därigenom förstärka effekterna av nätverksarbetet. All forskning visar att det lönar sig att satsa resurser på barn och unga tidigt för att förebygga sociala problem och kriminalitet. Genom att inrätta en kommunal barnombudsman skulle man uppnå en rad fördelar. En barnombudsman kan samordna barnrättsfrågor inom kommunen, underlätta samverkan, sprida kunskaper om Barnkonventionen, vara rådgivare i barnrättsfrågor, utgöra kontaktperson för föräldrar/elever och samverka med andra kommuners barnombudsmän. Huddinge kommun har för 2014 planerat totala nettokostnader på 4880 mnkr. Årskostnaden för att anställa en barnombudsman och genomföra övriga föreslagna åtgärder skulle uppgå till cirka en miljon kronor således 0,2 promille av de totala kostnaderna. Mot bakgrund av regeringens handlingsplan för barns rättigheter och den nyligen tillsatta utredning som ska undersöka om Barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag (något som Rädda Barnen argumenterat för länge), borde det vara hög tid för Huddinge kommun att redan nu satsa extra på barnrättsfrågor. 6

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Social plan. Förebyggande insatser för barn som far illa

Social plan. Förebyggande insatser för barn som far illa Social plan Förebyggande insatser för barn som far illa 2009 2014 Disposition Sammanfattning 1. Bakgrund 2. Arbetsgruppens arbete 3. Mål och motiv för det förebyggande arbetet 4. Kartläggning om utsatta

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer