Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mänskliga rättigheter i styrning och ledning"

Transkript

1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016 att driva ett utvecklingsprojekt som fokuserar på hur kommuner, landsting och regioner kan integrera arbetet med mänskliga rättigheter i styrningen och ledningen. Projektet ingår i den treåriga överenskommelse som SKL tecknat med regeringen för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner. Överenskommelsen inleddes med en kartläggningsfas för att identifiera behovet av stöd och insatser. Den visade bland annat att kommuner, landsting och regioner många gånger arbetar med olika rättighetsområden som till exempel jämställdhet, HBTQ-frågor, nationella minoriteter eller med barnets rättigheter. Det är dock relativt få kommuner och landsting som arbetar mer systematiskt och övergripande med mänskliga rättigheter. Kartläggningen visar att det finns behov av såväl kunskapshöjande insatser som insatser som fokuserar på att integrera mänskliga rättighetsperspektivet i ledningsoch styrsystemet. Risken är annars att rättighetsarbetet blir splittrat eller drivs vid sidan av. Att integrera rättighetsarbetet i ordinarie lednings- och styrningsprocesser gör det också lättare att samordna och följa upp arbetet utifrån olika rättighetsområden och olika diskrimineringsgrunder. Arbete med mänskliga rättigheter på SKL Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 haft flera kongressmål som handlat om att kommuner, landsting och regioner får det stöd de behöver i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna. Arbetet sker såväl övergripande som inriktat på särskilda områden och grupper. Till det mer övergripande arbetet med mänskliga rättigheter hör bland annat projektet Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter, skriften Indikatorer för mänskliga rättigheter, vägledningen Göra jämlikt är att göra skillnad vägledning för jämlik ledning och styrning samt det pågående utvecklingsarbetet Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa. SKL är också en aktiv

2 (5) medlem i det nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter (NNM), ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. SKL arbetar också med flera specifika områden som är kopplade till mänskliga rättigheter och ledning och styrning. Inom ramen för den särskilda satsningen Program för hållbar jämställdhet har SKL till exempel utvecklat former för jämställdhetsintegrering och SKL har under senare år fokuserat på att stärka arbetet med barnets rättigheter i kommuner och landsting. Arbetet med sociala hållbarhetsfrågor och folkhälsa är även det områden med många kopplingar till mänskliga rättigheter och lednings- och styrningsfrågor. Den kunskap och de erfarenheter som finns från dessa exempel är en viktig grund att bygga vidare på i det fortsatta arbetet. Arbete med styrning och ledning på SKL Sveriges Kommuner och Landsting arbetar på olika sätt för att stödja utveckling av kommuner, landsting och regioners styrning och ledning. SKL ger till exempel stöd i att kunna ta ett helhetsgrepp kring kvalitet och effektivitet. Ett exempel är Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Där redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Ett annat exempel är utvärderingsverktyget Kommunkompassen. Vartannat år delas kvalitetsutmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun ut, där en kommunkompassutvärdering är en viktig del i nomineringsprocessen. SKL ger också stöd i arbetet med att utveckla system, rutiner och arbetssätt för uppföljning och analys. För uppföljning- och analysarbetet finns det ett antal verktyg, metodstöd och modeller att använda. Kunskap och erfarenheter från arbetet med styrning och ledning kommer att användas i utvecklingsarbetet om hur mänskliga rättigheter kan integreras i de ordinarie lednings- och styrningsprocesserna. Mål Övergripande mål: Det övergripande målet är att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen i kommuner, landsting och regioner. Delmål: - Att ledningarna för medverkande kommuner, landsting och regioner upplever att de fått stöd och att deras arbete kring mänskliga rättigheter utvecklats genom att delta i projektet. - Att utmaningar och framgångsfaktorer för hur arbetet med mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning har identifierats och att utvecklingsarbetet ger insikt i hur organisationer kan arbeta intersektionellt d.v.s. styrning och ledning av flera olika perspektiv.

3 (5) Att utvecklingsarbetet ger goda och varierande exempel som kan spridas till andra kommuner, landsting och regioner. Genomförande Utvecklingsprojektet går i korthet ut på att SKL förmedlar kunskaper, stödjer och erbjuder erfarenhetsutbyte till ett antal kommuner och landsting i deras arbete med att hitta former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen. Utvecklingsarbetet utgår från konkreta exempel från medverkande kommuner, landsting och regioner. Det kan till exempel handla om hur samordningen av olika rättighetsområden kan utvecklas, hur implementeringen kan bli långsiktigt hållbar eller hur uppföljningen kan utvecklas. Arbetet kommer att ske tillsammans med såväl SKL:s sakkunniga inom frågor som rör mänskliga rättigheter som SKL:s experter på styrning och ledning. Deltagarna kommer att få stöd av forskare för kunskaps- och metodutveckling och få ta del av internationella exempel. Förutom två inledande möten tillsammans med SKL i respektive kommun, landsting och region sker 6-8 möten fram till december 2016, på SKL:s kansli i Stockholm. I stora drag kommer projektet att läggas upp enligt nedan: Steg 1: Kommuner och landsting bjuds in och väljs ut En generell inbjudan går ut till samtliga kommuner och landsting och en specifik inbjudan går ut till de kommuner och landsting som är aktiva i olika nätverk och projekt som rör mänskliga rättigheter. Under september-oktober genomför SKL intervjubesök där kommunen/landstinget beskriver varför de vill vara med och vilka förutsättningar som finns för ett aktivt deltagande. På denna träff deltar både politiker och tjänstemän från olika verksamhetsområden. SKL väljer sedan ut ett begränsat antal kommuner och landsting utifrån följande kriterier: - Att deltagandet är väl förankrat i kommun- eller landstingsledningen (beslut taget i kommunstyrelsen och en styrgrupp och arbetsgrupp finns tillsatt) - Att kommunen/landstinget har pågående arbete för att integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledning eller planerar för att utveckla ett sådant arbete. - Att det finns en geografisk, politisk och storleksmässig spridning bland deltagande kommuner och att minst ett landsting är representerat.

4 (5) Steg 2: Nulägesbeskrivning och gemensamt upplägg av arbetet Under november 2015 sammankallas deltagarna till ett första möte för nulägesbeskrivning, för att diskutera problembild och förväntningar och för att tillsammans med SKL:s projektledning lägga upp arbetet. Deltagarna får därigenom möjlighet att påverka upplägget så att det ligger i linje med det utvecklingsarbete som pågår i den egna kommunen eller landstinget. Steg 3: Utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte I steg tre har deltagande kommuner och landsting regelbundna möten tillsammans för att utbyta idéer och erfarenheter om det arbete som sker i respektive kommun och landsting. Mellan mötena planerar, utvecklar och prövar deltagarna arbetet i respektive kommun och landsting och i detta arbete finns möjlighet att få stöd av SKL:s projektledning. Under steg tre tar deltagarna också del av andra nationella och internationella utvecklingsprojekt och forskning inom området. Till exempel hur kommuner och landsting arbetat med jämställdhetsintegrering, barnets rättigheter i styrning och ledning, samordning av horisontella perspektiv och tidigare projekt angående uppföljning och indikatorer. En detaljerad plan för arbetet i steg tre kommer att arbetas fram i samråd med deltagarna. Steg 4: Slutrapportering och spridning av resultat. Projektet avslutas genom att en slutrapport tas fram och genom att resultatet presenteras på regionala konferenser. SKL ansvarar för dokumentation och genomförande av utåtriktade aktiviteter. Målgrupp Deltagande kommuner, landsting och regioner företräds av två tjänstemän som deltar på möten inom ramen för projektet och som ansvarar för att utveckla formerna för att arbeta med mänskliga rättigheter i styrningen och ledningen i den egna kommunen eller i det egna landstinget. Det är viktigt att en av de personer som deltar från organisationen har funktionen att arbeta med kommunens styroch ledningssystem (exempelvis mål- och budgetprocessen) och att den andra personen har ett uppdrag som handlar om att stärka kommunens arbete utifrån mänskliga rättigheter eller andra närliggande ansvarsområden.

5 (5) Förutsättningar o Medverkan i utvecklingsprojektet ska vara väl förankrat i den politiska ledningen. Det innebär att de kommuner, landsting och regioner som visar intresse och väljs ut tar ett beslut i kommunstyrelsen angående fortsatt medverkan i utvecklingsarbetet. En styrgrupp och en arbetsgrupp ska också ansvara för arbetet i kommunen, landstinget eller regionen. o Deltagande kommuner, landsting och regioner ska ha påbörjat eller planerat att påbörja ett aktivt utvecklingsarbete inom området. o Deltagande kommun/landsting står för sina egna kostnader vad gäller resor, logi, arvoden och ersättningar. SKL står för möteskostnader, forskarstöd, dokumentation m.m. Spridning och uppföljning Under projekttiden kommer SKL arrangera utåtriktade aktiviteter och sprida dokumentation från projektet. Dels kommer vissa seminarier för medverkande kommuner och landsting att vara öppna för andra intresserade och dels kommer de metoder, strategier och goda exempel som utvecklas att presenteras allteftersom. Projektstart Projektet startar under hösten 2015 och avslutas i december Under september 2015 genomförs ett första besök hos de kommuner och landsting som anmält intresse att delta. Därefter sker ett urval som framförallt baseras på utvecklingsområdet. En detaljerad tidsplan, där bland annat möten och utåtriktade aktiviteter finns med, tas fram i samråd med deltagarna. En slutrapport från projektet presenteras senast i mars Kontakt För mer information, kontakta: Björn Kullander, Sveriges Kommuner och Landsting, Sektionen för demokrati och styrning, tfn: e-post: Anna Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting, Sektionen för demokrati och styrning, tfn e-post: Inbjudan och projektplan kan laddas ner på:

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg 2013-01-24 1 (7) PM Annika Londono Nacka kommun Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg Sammanfattning Under 2011 genomfördes översynen Utveckling utan gränser av Nacka kommuns övriga

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer