Information om nätverksaktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om nätverksaktiviteter"

Transkript

1 Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. På så vis ökar nätverksaktiviteterna medlemmarnas förmåga att arbeta med landsbygdsprogrammet. Landsbygdsnätverket bygger sin verksamhet på sina medlemmar. Det är med andra ord medlemmarna i Landsbygdsnätverket som genomför nätverksaktiviteterna. Aktiviteterna kan vara inspiration, konferens, samverkan kring forskning och utveckling eller internationellt erfarenhetsutbyte. Styrgruppen för Landsbygdsnätverket prioriterar bland de förslag till nätverksaktiviteter som har kommit in. Läs mer om vad varje aktivitet innebär nedan. Regler om vad Landsbygdsnätverket ersätter för kostnader, hur redovisningen samt ansökningsförfarandet sker framgår också nedan. Längst ned hittar du kontaktinformation till Landsbygdsnätverkets kansli. Inspiration Syftet med inspiratörsaktiviteten är att din organisation ska bli mer aktiv i landsbygdsprogrammet. Som inspiratör kan du arbeta med att sprida kunskaperna om landsbygdsprogrammet i hela den egna organisationen, ner till minsta lokalavdelning. En annan uppgift för dig som inspiratör är att hitta nya, relevanta samarbetspartners för den egna organisationen inom ramen för landsbygdsprogrammets mål. Du är även andra organisationers naturliga kontaktperson när de söker möjligheter till samverkan inom landsbygdsprogrammet. Som inspiratör blir du med andra ord din organisations expert på landsbygdsprogrammet. Landsbygdsnätverket organiserar en obligatorisk introduktion om landsbygdsprogrammet och håller dig löpande informerad om vad som sker i landsbygdsprogrammet. Den löpande uppdateringen sker bl.a. genom att Landsbygdsnätverket regelbundet kallar samman alla inspiratörer. (Räkna med två ggr per halvår). Innehållet i inspiratörsträffarna varierar och handlar om allt från läget i landsbygdsprogrammet till goda exempel, men även flaskhalsar och praktiska svårigheter. Inspiratörerna får möjlighet att ge direkt återkoppling till ansvariga myndigheter för landsbygdsprogrammet. En viktig del i inspiratörsaktiviteten är att alla som arbetar som inspiratörer träffar varandra och etablerar kontakter för att det sedan ska underlätta ditt uppdrag att hitta parter att samverka med. Vidare förväntas du delta vid vissa av Landsbygdsnätverkets egna arrangemang. Styrgruppen kan avsätta upp till kr för den här aktiviteten. Konferens Om din organisation vill genomföra en konferens på ett tema som är relevant för landsbygdsprogrammet, så kan Landsbygdsnätverket ersätta dig för detta. Konferensen ska vara

2 nationell. Målgruppen för en sådan konferens ska bl.a. vara nätverkets medlemmar. Prioriterade teman är entreprenörskap, hållbar utveckling, partnerskap, ungdomar och integration. Ofta finns det anledning för kansliet att föreslå att kompetens från Jordbruksverket eller Landsbygdsnätverkets kansli deltar i konferensen på något sätt. Styrgruppen kan avsätta kr för den här aktiviteten och när det är särskilt motiverat upp till kr. Samverkan kring forskning och utveckling Den här aktiviteten riktar sig till dig som företräder ett universitet eller en högskola som ingår i nätverket. Aktiviteten kan innebära att du söker ersättning för exempelvis att en grupp av forskare träffas för utbyte av forskningsresultat eller studier som ligger inom nätverkets och landsbygdsprogrammets ram. Det kan också gälla initiativ till en särskild satsning på kontakt mellan ett forskningsområde och aktörer inom nätverket. Tvärvetenskapliga insatser kommer att prioriteras liksom insatser där universitetet eller högskola samarbetar med aktörer som man normalt inte arbetar ihop med. Styrgruppen kan avsätta kr för den här aktiviteten och när det är särskilt motiverat upp till kr. Internationellt erfarenhetsutbyte Det här är den enda ansökanstypen som kan lämnas in löpande. Vid övriga ansökningar som rör nätverkscheckar tar styrgruppen ställning till om aktiviteten ska prioriteras eller inte. För dessa ansökningar (konferens, samverkan och inspiratör) finns 5 fasta ansökningsomgångar. Eftersom Leadermetoden är en viktig del för landsbygdsprogrammets genomförande finns det en särskild nätverksaktivitet att söka för LAG. Det är aktiviteten "Internationellt erfarenhetsutbyte" som har vikts för LAG. LAG ska ha kontakt med ett för det egna området, relevant Leaderområde i utlandet. Gruppen ska ha en klar idé om syftet med besöket och vilket utbyte som gruppen förväntar sig. Därför vill styrgruppen att ansökan ska grunda sig på den egna strategin. Kopplingen till LAG:s strategi ska även vara tydlig i programmet för vistelsen. Varje LAG kan endast genomföra en nätverksaktivitet med inriktningen internationellt erfarenhetsutbyte. Styrgruppen avsätter max kr för den här aktiviteten. Regler för nätverksaktiviteterna För att du ska få ersättning ska aktiviteten i huvudsak rikta sig till nätverkets övriga aktörer. Det kan även ingå andra aktörer som inte ingår i nätverket, men som ändå är betydelsefulla för landsbygdsprogrammet. Aktiviteten du vill genomföra ska avse de områden som omfattas av det svenska landsbygdsprogrammet: förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket, förbättrad miljö och ett hållbart resursutnyttjande, samt förbättrad livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden. Aktiviteten kan fokusera på temaområden, som exempelvis förnybar energi, miljöskydd, integration, lokal och regional utveckling, turism, innovationer, etc. De kan också omfatta följande verksamhetsområden: landsbygdens situation och utveckling, erfarenhetsutbyte,

3 metodutveckling, kompetensutveckling, transnationellt utbyte, landsbygdsprogrammets genomförande och stödjande av lokala utvecklingsgrupper. För att få ersättning ska aktiviteten utgöra en satsning som går längre än sökandens ordinarie verksamhet och tidsplanen får uppgå till högst ett år. Vem kan få ersättning? Det är enbart medlemmar i Landsbygdsnätverket som kan ansöka om nätverksaktivitet. Ersättning för inspiratörer, seminarier och konferenser kan ges till de parter som ingår i Landsbygdsnätverket. Ersättning kan också ges till parternas regionala organ även om dessa inte lyder under samma juridiska person, men aktiviteten måste vara rikstäckande. Ersättning för samverkan kring forskning och utveckling kan ges till universitet och högskolor, som ingår i Landsbygdsnätverket. Ersättning kan också ges till andra aktörer som ingår i nätverket och som bedriver kvalificerad forskning. Ersättning kan ges till LAG som vill utbyta erfarenheter kring internationellt samarbete med liknande grupper i andra medlemsländer i EU. Vad krävs för att få ersättning? När du genomför den aktivitet du har beviljats ersättning för ska det för målgruppen vara tydligt att den sker i samarbete med Landsbygdsnätverket. Det betyder att:: Landsbygdsnätverkets logotyp ska ha en framträdande plats på konferenser/seminarier. Inbjudningar ska förses med Landsbygdsnätverkets logotyp. Eftersom EU till hälften medfinansierar ersättningen för nätverksaktiviteter ska EU:s logotyp finnas med på framträdande plats på konferenser/seminarier, men även på inbjudan. Kopia på inbjudningar till konferenser och seminarier ska du skicka till nätverkets kansli för kännedom innan du publicerar den. Det är viktigt att du för en dialog med kansliet om programinnehållet i konferensen/seminariet. Ersättningsberättigande kostnader Ersättning för inspiratörer, seminarier och konferenser, samarbete kring forskning och utveckling lämnas för kostnader som avser: löner, inklusive reseersättning, semesterersättning, lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter logi arvoden konsulter Ovanstående kostnader ger bara ge rätt till ersättning om de avser en inspiratör, personer som ansvarar för planering/genomförande, dokumentation av seminarie/konferens eller kvalificerad medverkan. resor tillfällig hyra av lokal, som har betydelse för genomförandet

4 förtäring som har betydelse för, och som sker i samband med, genomförandet Ersättning för transnationellt erfarenhetsutbyte lämnas för kostnader som avser resor logi tillfällig hyra av lokal, som har betydelse för genomförandet och förtäring som har betydelse för, och som sker i samband med, genomförandet. Ersättning till transnationella aktiviteter får lämnas endast till den sökandes del av projektet. Du kan bara få ersättning för kostnader för aktiviteten under perioden fr.o.m. att din ansökan kom till Landsbygdsnätverkets kansli t.o.m. sista dag för ansökan om ersättning. Kostnaderna ska även vara betalade under den tid aktiviteten pågår. Skatteverkets riktlinjer gäller för måltidskostnader inom aktiviteten: För måltider som avser lunch eller middag kan du redovisa högst 90 kronor per person och tillfälle. Är du inte momsredovisningsskyldig får du ta upp kostnader med högst 112,50 kronor. Vid andra måltider kan du redovisa högst 60 kr per person. Är du inte momsredovisningsskyldig får du ta upp kostnader med högst 75 kronor per person. Ersättning lämnas inte för kostnader som avser alkoholhaltiga drycker. Kostnadseffektivitet Val av köpta tjänster och andra övriga kostnader, t.ex. resor ska göras utifrån ett kostnadseffektivt och miljövänligt perspektiv. Ersättningsnivåer Ovanstående kostnader ersätts med 100 procent. Ersättningsbeloppet för en ansökan varierar mellan kr och kr beroende på nätverksaktivitet. Ej ersättningsberättigande kostnader Ersättning lämnas inte för en kostnad som avser en aktivitet som är påbörjad före det datum ansökan kommit in till Jordbruksverket, en kostnad som är betald före det datum ansökan kommit in till Jordbruksverket, leasing, overheadkostnader, aktiviteter som ingår i den normala utbildningen på sekundärnivå eller högre, forskning, marknadsföring och kostnader för att fylla i ansökan. Ansökningsförfarande För att ansöka om att få genomföra en nätverksaktivitet för Landsbygdsnätverkets räkning ska du fylla i blanketten som heter "Ansökan förslag på nätverksaktivitet". I anvisningarna till blanketten framgår det hur du ska fylla i den samt vart den ska skickas. Allt material hittar du på vår webbplats:

5 Innan du skickar in din ansökan kan det vara lämpligt för dig att sätta dig in i vilka redovisningskrav Landsbygdsnätverket har och vilka övriga förutsättningar som gäller för din utbetalning. Det är styrgruppen som prioriterar mellan de ansökningar som kommer in (förutom för checken Internationellt erfarenhetsutbyte, se ovan). Det brukar vara fem fasta ansökningsomgångar per år. I kalendariet på Landsbygdsnätverkets webbplats hittar du information om sista inlämningsdag för nätverksaktiviteter samt sammanträdesdagar för styrgruppen. Kansliet meddelar resultatet så fort som möjligt efter styrgruppsmötet, vilket oftast är dagen efter mötet. Redovisning När du har genomfört din nätverksaktivitet och ska ansöka om utbetalning använder du blanketten som heter "Ansökan om ersättning för nätverksaktiviteter". Här redovisar du utgifter som du haft i samband med genomförandet och du därför vill ha ersättning för från Landsbygdsnätverket. I anvisningarna till blanketten framgår det hur du ska fylla i den samt vart den ska skickas. Allt material hittar du på vår webbplats: Du ska göra en slutrapportering av din nätverksaktivitet i samband med ansökan om slututbetalning. Slutrapporten ska lämnas in elektroniskt. Innehållet i slutrapporten ser olika ut beroende på vilken nätverksaktivitet du har genomfört. (Se anvisningarna till blanketten Ansökan om ersättning för nätverksaktiviteter för att få kännedom om vad kansliet efterfrågar.) Varje slutrapport kommer att finnas tillgänglig för alla medlemmar via webbplatsen. Kontaktuppgifter till Landsbygdsnätverkets kansli Landsbygdsnätverket Jönköping Fax nr: Jennie Malm, aktivitetskoordinator för nätverksaktiviteterna Pernilla Emricson, utbetalning av ersättning för nätverksaktiviteter

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer