Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida."

Transkript

1 Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland Sten, SJV Britt-Marie S Torstensson, NRC, koordinator av arbetsgruppen Maria Gustafsson, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Malin Rönnblom, Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd Berit Nordlander, Länsstyrelsen Västra Götaland Eva Olsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, ersättare till Berit Nordlander 2010 Camilla Karlsson, Coompanion Maria Petterson, SJV Håkan Ottoson, SKL Christina Linderholm, Företagarnas Inez Abrahamsson, Hela Sveriges ska leva Sofia Cavling, LRF Anneli Qvarnström, TVV Information om Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Jämställdhets arbete 2009 Arbetsgruppen har sedan juni 2009 resonerat och diskuterat och följt upp ett förslag till mål, syfte och avgränsning för temagruppens fortsatta arbete 2009 och Bakgrund till detta resonemang och arbete har varit den horisontell prioritering i det svenska landsbygdsprogrammet som är jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetsgruppen ska också ta sin utgångspunkt från regeringens beslut och skrivelse om en ny strategi för en jämställd arbetsmarknad och i näringslivet (regeringens skrivelse 2008/09:198) till riksdagen. Målsättningen ligger också i linje med riktlinjerna enligt rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om undvikande av diskriminering på grund av kön och främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Målsättningen; ska omfatta hela processen, d.v.s. utformnings-, genomförande-, övervaknings- och utvärderingsfaserna. För att kunna göra programgenomförandet mer jämställt har styrgruppen för det nationella landsbygdsnätverket, i sin aktivitetsplan för 2009, angett att det behövs mer kunskaper om varför det är färre kvinnor än män som är del av landsbygdsprogrammets olika åtgärder och hur vi kan främja att fler kvinnor får del av åtgärderna. 1

2 Styrgruppen har angett att en effekt av nätverkets insatser ska vara att: - fler kvinnor får stöd från landsbygdsprogrammet än föregående programperiod - Landsbygdsnätverket har en tematisk arbetsgrupp för att främja ett jämställt genomförande av landsbygdsprogrammet. Denna har hittills arbetat för att: - Stödhandläggarna på olika nivåer ökar sin förmåga att främja att fler kvinnor utvecklar företag och driver projekt som på olika sätt bidrar till målsättningarna med landsbygdsprogrammet. Gruppen har initierat och utgjort en referensgrupp till utarbetande av ett inspirations- och utbildningsmaterial till stödhandläggare på olika nivåer. Syfte med jämställdhetsgruppens fortsatta arbete Fördjupa och främja utbyte av metodkunskaper och utbildningsinsatser i området Samla in och överblicka och följa upp och goda exempel på metoder inom området Se till att information om dessa exempel sprids till övriga medlemmar Omfattning och insatser Gruppen har träffats fysiskt eller på telefon, 6 gånger. I gruppen ingår NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor som också är gruppens ordförande och samordnare, Jordbruksverket, LRF, Tillväxtverket, Hela Sverige Ska Leva, Coompanion, Företagarnas, Länsstyrelserepresentant för Landsbygdsprogrammet och Sveriges Kommuner och Landting SKL. Gruppens arbete har bedrivets i nära samverkan med berörda forskare i Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd genom att en ledamot i arbetsgruppen är forskare och finns med i ovanstående vetenskapliga råd. Arbetsgruppen har verkat för att lägga grunden till ett hållbart och tydligt arbete med att integrera jämställdhet inom landsbygdsprogrammet genom att: att bidra till lansering och marknadsföring samt uppföljning av det utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för arbetsgruppens tidigare arbete att ta tillvara tidigare erfarenheter och kunskaper som bedrivits inom andra Europeiska, nationella, regionala och lokala tillväxt och utvecklingsprogram med fokus på att öka och stärka kvinnors villkor och förutsättningar att delta på lika villkor som aktörer från mansdominerande områden i landsbygdsprogrammet för ökad tillväxt. Att bidra till Jordbruksverkets och Tillväxtverkets analyser om könsskillnader i studieresultat, studieval, utvärdera metoder för att bryta traditionella könsroller och föreslå åtgärder till förändring utifrån ett landsbygdsperspektiv och tillväxt Syfte med jämställdhetsgruppens fortsatta arbete under 2009 och 2010 kommer att vara Fördjupa och främja utbyte av metodkunskaper och utbildningsinsatser i området Samla in och överblicka och följa upp och goda exempel på metoder inom området 2

3 Se till att information om dessa exempel sprids till övriga medlemmar. Effektmål har varit - att fler utlandsfödda kvinnor deltar i landsbygdsprogrammet, följs upp genom stödoch företagsstatstiken. - att regionala partnerskap och länsstyrelserna samt LAG har strategier för långsiktig och vägledande perspektiv för att stärka och öka kvinnors deltagande inom landsbygdsprogrammet. Följs upp genom att tillfråga länsstyrelser och LAG om de efter genomgång av utbildningsmaterialet skaffat sig ett vägledande perspektiv. - att fler kvinnor mobiliseras till entreprenörskap och företagande inom en mångfald områden på landsbygden genom att minska segregationen på arbetsmarknaden, utbildningen och näringslivet. Följs upp genom företagsstatistik. Dessa effekter ska i sin tur bidra till de övergripande målen i landsbygdsprogrammet om ökad konkurrenskraft, miljö- och landskapsmål samt ökad livskvalitet i svenska landsbygder samt de mer specifika prioriteringarna om jämställdhet och Landsbygdnätverkets effektmål om att fler kvinnor får stöd från landsbygdsprogrammet än föregående programperiod. Rapportering till Landsbygdsnätverket Viktiga slutsatser och annan information från gruppens möten ska dokumenteras på ett sådant sätt att de kan delges övriga nätverkets medlemmar. Den information om goda metodexempel som ska spridas till övriga medlemmar görs i sådant format att de är lätta att ta till sig via webbplatsen och lätt kan spridas vid nätverksträffar och inspirationsaktiviteter. Information publiceras på Landsbygdsnätverkets webbplats från Under 2009 har Arbetsgruppen för Jämställdhet arbetat med följande; Utbildning och handledningsmaterial Under 2009 har arbetet varit inriktat på att diskutera och färdigställa det utbildningsmaterial om jämställdhet inom landsbygdsprogrammet som utvecklats under 2008 slutligen slutproducerats som film under våren 2009 för lansering under hösten Filmen visades på nätverksträffen i samband med Landsbygdsgalan 30 september. Den tematiska arbetsgruppen bidrog till de frågor som togs upp vid diskussionen efteråt. Ett studiehandledningsmaterial till filmen har också tagits fram som ett verktyg att använda i samband med visning av filmen. Målgrupp för filmen/ utbildningsmaterialet är handläggare på Länsstyrelsens landsbygdsprogram, Leader grupper, LAG och andra aktörer som arbetar med Landsbygdsprogrammet och utvecklingen och tillväxt på landsbygden. För att se filmen besök: och under arbetsgrupper finns materialet utlagt. Under 2010 kommer utbildningsmaterialet att lanseras för att få igång dialogen om jämställdhet på landsbygden. Landsbygdsnätverkets kansli påbörjade arbetet med lanseringen under 2009 och arbetet fortsätter under Under 2010 kommer det inte att bli någon 3

4 bredare lansering men det kommer att på Landsbygdsnätverkets hemsida finnas en länk om göra jämt, som det ska gå att klicka sig vidare på och fram till filmen och studiehandledningen. Retorikdag om Jämställdhet SJV har bjudit in samtliga 21 Länsstyrelser landsbygdsprogram handläggare till ett seminarium om retorik om jämställdhet för att lära sig använda materialet i sitt arbete. Vid landsbygdsnätverkets konferens 30 september framkom tydligt vid paneldebatten betydelsen av att hantera jämställdhet i dialogen vid presentation av jämställdhet på landsbygden för de aktörer som verkar där. Retorik dagen togs fram av Landsbygdsnätverkets kansli tillsammans med Coompanion och Jordbruksverket på uppdrag av arbetsgruppen för jämställdhet. Retorikdagen genomfördes 3 februari, 2010 och kommer att följas upp av arbetsgruppen för jämställdhet under Det visade sig att det fanns ett stort intresse för att delta i retorikdagen och 15 Länsstyrelser anmälde sig omgående samt tillkom även andra aktörer som arbetar med Landsbygdsutveckling och programmet. Retorik program togs fram i samarbete och fortsätter Retorikdagen och programmet togs fram i samarbete med LRF s jämställdhetsakademi. Arbetsgruppen har för avsikt att fortsätta samarbetet med jämställdhetsakademin under Arbetsgruppen har diskuterat ett skapa en plattform för samarbete med offentliga och andra aktörer verksamma inom landsbygdsutveckling och programmet utifrån nyligen av Riksdagen beslutade politik om Civila samhällets deltagande i samhällsutvecklingen (januari 2010) Integrering av Jämställdhet Inom arbetsgruppen framkommit betydelsen av att Jordbruksverkets anställda på samtliga enheter integrerar jämställdhetsperspektivet i sitt dagliga arbete och bedömningar av t ex projektansökningar och i program, detsamma gäller Sametinget och Skogsstyrelsen och vikten av att ta fram goda exempel, som t ex Västra Götaland och Skåne regionens arbete med jämställdhet. Filmen är problembaserad och det skriftliga materialet ska tillsammans ge en övergripande bild och den grundläggande frågeställning som också måste bygga på länens fakta och statistik i området. Samarbete för utveckling av ovanstående är att Jordbruksverket tar kontakt med Tillväxtverket som sedan år 2000 arbetat med jämställdhet i ordinarie verksamhet och i uppföljningar till offentliga aktörer i t ex regional tillväxt och utveckling. Arbetet med att föra in LAG grupperna i arbetet med jämställdhet har diskuterats under hösten 2009 och arbetet fortsätter under 2010 och hur ovanstående utbildningsmaterial kan användas i det arbetet. Dialog med Länsstyrelsen i Skåne om att använda Skåne som en referens Länsstyrelse, de har tankar och idéer om hur filmen och materialet kan användas och dialogen kommer att fortsätta under Arbetsgruppen anser att det är viktigt att också visa goda exempel i frågan. Statistik och fakta SJV kommer under våren 2010 ta fram statistik och genomföra en intern utbildning och handläggarna ska delta inför uppföljning av Landsbygdsprogrammets strategi. Det innebär att strategierna ska analyseras för uppföljning dels under retorikdagen men även under resten av 4

5 2010. Det kommer att tas upp i utbildning hur Länsstyrelserna integrerat jämställdhet i sina strategier och för genomförande, som de lämnat till SJV januari 2010 Deltagande i Nationellt lärkonferens 4-5 februari, 2010 Under hösten planerades för deltagande i den nationella konferensen som genomfördes 4-5 februari, 2010, i Jönköping. AG deltog samt konferensen var en lärkonferens för jämställdhet och kvinnors deltagande i landsbygden med fokus på entreprenörskap och företagande. Information om vad som pågår inom respektive organisation som kan främja ett mer jämställt genomförande av landsbygdsprogrammet Vid arbetsgruppens möten tas upp frågor om pågående arbete med jämställdhet ifrån deltagande organisationer i arbetsgruppen. Under hösten har det i första hand gällt det arbete som bedrivs inom NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor och Jämställdhetsakademin för Jämställdhet, LRF allt för att kunna stärka samarbetet i jämställdhet i landsbygdsprogrammet och inom landsbygdsnätverket. Övrigt Har pågått en dialog om samarbete mellan Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp och en planering av ett gemensamt möte med alla arbetsgrupperna har pågått och där Landsbygdsnätverkets kansli har varit ansvariga mars 2010 kommer ett gemensamt möte att genomföras samt ett möte med Landsbygdsnätverket styrgupp kommer att ske för presentation av samtliga arbetsgruppers arbete För Arbetsgruppen för Jämställdhet Britt-Marie S Torstensson NRC, Samordnare enligt uppdrag 5

6 6

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Regionala styrdokument

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer