Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008"

Transkript

1 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet Mål och Effektmål samt identifierade områden Aktivitetsplanen utgår från beslutad handlingsplan. Syftet med nätverket är att genom informationsarbete, erfarenhetsutbyte och metodutveckling samla parter som är berörda av genomförandet av landsbygdsprogrammet för att därigenom aktivt stödja genomförandet och förstärka programmets insatser för landsbygdens utveckling. Därmed är de övergripande målen för nätverket de samma som målen för landsbygdsprogrammet. Nätverkets verksamhetsmål är att skapa ett nationellt och transnationellt forum för ett brett utbyte av information, erfarenheter, och metodutveckling samt att öka dialogen i genomförandet mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom ska nätverket skapa ett erfarenhetsutbyte mellan landsbygdspolitiken, den regionala utvecklingspolitiken och miljöpolitiken. Styrgruppen har identifierat ett antal områden som är angelägna att jobba med. Dessa är bl.a: Leader, Entreprenörskap/Företagande, Programmets innehåll, syfte och gränsdragning samt samverkan med andra program, Regionala strategier och kopplingen till regional planering, Hållbar utveckling som en del i hela programmet, Ungdomars önskemål, vilja och förhoppningar, Partnerskap. Styrgruppen har också identifierat ett antal effektmål som bör vara uppnådda vid utgången av år Dessa är: Inom området Leader Fler organisationer deltar i Leaderarbetet. Ökad kunskap om leadermetoden hos kommuner, länsstyrelser, LAG, Landsbygdsnätverket m.fl. Hög närvaro på LAG-möten. Inom området Företagande och entreprenörskap Fler grupper ska känna sig berörda av landsbygdsprogrammet. Mer kompetenta rådgivare (som ser helheten). Ökad kunskap om drivkrafterna bakom nyföretagande. Ökad kunskap hos specifika målgrupper (nysvenskar, tjänstemän). Inom området Programmets innehåll och samverkan med andra regionala strategier/program Ökad kompetens hos handläggare på länsstyrelser, Jordbruksverket, LAG och partnerskap inom strukturfondsprogrammen. Ökad dialog mellan myndigheter på regional och nationell nivå. Ökad kunskap om varandras program. Breda och väl fungerande partnerskap (metoder, möjlighet att delta). Inom området Hållbar utveckling Ökad kunskap om hållbar utveckling och metoder för att analysera hållbar utveckling. Att hänsyn till hållbar utveckling blir en del av den normala planeringen. 1

2 Hållbar utveckling med i de regionala genomförandestrategierna koppling till miljömålen. Inom området Ungdomar Fler ungdomar delaktiga i Leader och andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Ökad kunskap om hur man når ungdomar hur man kommunicerar. För att arbeta mot dessa mål och effektmål under 2007 och 2008 är verksamheten indelad i nio huvudaktiviteter: Nätverkscheckar beslutade av styrgruppen 1. Nätverksaktiviteter som utförs av nätverkets medlemmar Övrigt genomförande av handlingsplanen 2. Omvärldsanalys genom att samla in och analysera framgångsrika metoder men även genom att identifiera flaskhalsar 3. Nätverksträffar och samverkan med olika nätverksaktörer 4. Webbplats och andra kommunikationskanaler enligt den kommunikationsstrategi som utvecklas av styrgruppen 5. Leaderaktiviteter som genomförs i samarbete med nuvarande Leadernätverk och berörda medlemmar i nätverket 6. Forskarnätverk i samarbete med Formas och berörda medlemmar i nätverket 7. Internationellt erfarenhetsutbyte som genomförs av olika medlemmar i nätverket 8. Utvärdering av nätverkets insatser i relation till verksamhetsmålen 9. Drift av kansliet Nätverket kommer sannolikt att omfattas av medlemmar under perioden för denna aktivitetsplan. Huvuddelen av aktiviteterna utförs av medlemmarna i olika samverkansformer och med medfinansiering genom de s.k. nätverkscheckarna. Det handlar främst om konferenser och inspiratörsaktiviteter men även andra forum för dialog och erfarenhetsutbyte kommer att utvecklas under hösten 2007 och våren Information om aktiviteter kommer att finnas på nätverkets webbplats, men även genom riktade utskick. För att överblicka aktiviteterna, och för att främja ett utbyte av erfarenheter som uppnås vid aktiviteternas genomförande, kommer uppföljning och rapportering att ske genom nätverkets webbplats. Nätverkets samtliga aktörer kommer också att samlas regelbundet. Under 2007 inbjuds till sådana träffar vid två tillfällen och under 2008 vid ytterligare två tillfällen. Även inspiratörer som utför aktiviteter för nätverkets räkning kommer att samlas regelbundet. 1. Nätverksaktiviteter som initieras och utförs av nätverket medlemmar och som medfinansieras med nätverkscheckar Beslut om nätverkscheckar fattas vid de fyra tillfällen som styrgruppen träffas 2007 samt vid de fem tillfällen styrgruppen träffas Varje erbjudande om att utföra nätverksaktivitet bereds enligt fastlagda rutiner. Stoppdatum för ansökan om en nätverkscheck är ca fyra veckor före ett styrgruppsmöte. Kompletteringar vid oklarheter begärs in. Tre veckor före möte skickas kompletta ansökningshandlingar till styrgruppen. Ca en vecka före mötet skickas en sammanställning och sammanfattning av varje erbjudande tillsammans med kansliets bedömning och förslag till beslut till styrgruppen. Aktiviteter så som konferenser och inspiratörsinsatser kommer också att genomföras på initiativ av kansliet i samverkan med någon eller flera aktörer i nätverket. Aktiviteterna sker då inom ramen för den del av handlingsplanen som avser övrigt genomförande av handlingsplanen. Information om sådana aktiviteter sker fortlöpande till styrgruppen och övriga aktörer nätverket. Konferenscheckar 2

3 Under 2007 genomfördes 7 konferenser av aktörer i nätverket med stöd av konferenscheckar. Styrgruppen beslutade dock under 2007 om 15 konferenscheckar som omfattar ett 40 tal konferenser, men över 30 av dessa genomförs alltså under Flertalet konferenser syftar till att stärka olika aktörers förmåga att medverka i genomförandet av programmet. Flera fokuserar Leader som arbetsmetod. Som en jämförelse kan nämnas att i handlingsplanen anges att ca konferenser skall genomföras under 2007 med stöd av nätverkscheckar. På grund av senare start för nätverkets verksamhet, än vad som var beräknat när handlingsplanen fastlades, är utfallet väsentligt lägre och med en tidsmässig förskjutning till Under 2008 beräknas ett femtiotal konferenser och seminarier genomföras med stöd av nätverkscheckar. I möjligaste mån deltar någon från kansliet och/eller styrgruppen. Kansliet har också tagit fram ett frågeformulär för konferensutvärdering av varje nätverkskonferens. Svaren sammanställs av konferensarrangörerna och avrapporteras till kansliet. Inspiratörer Under 2007 har 15 aktörer börjat jobba med inspiratörsinsatser med stöd av nätverkscheckar. Det är ett något lägre antal som angavs i handlingsplanen. Inriktningen på inspiratörsaktiviteter är ungefär den samma som konferenserna, d.v.s. att stärka aktörernas förmåga att medverka i genomförandet av programmet samt förmåga till samverkan med andra aktörer. Det är viktigt att ge inspiratörerna en gemensam plattform och möjlighet att reflektera över på vilket sätt deras insatser stärker genomförandet av programmet. Därför samlar nätverket samtliga inspiratörerna till två träffar under 2007 och ytterligare två under Den första träffen blir ett moment i deras planering av inspirationsinsatsen och den andra blir en uppföljning av insatsen. Under 2008 beräknas ytterligare aktörer genomföra inspirationsinsatser. Forskarsamverkan Denna kategori nätverkscheck har inte efterfrågats under 2007, men under 2008 beräknas mellan 5-10 sådana aktiviteter genomföras med ersättning från nätverkscheckar. Ett skäl till denna fördröjning är dels att det först i slutet av 2007 och under 2008 anslutit fler forskningsinstitutioner än SLU till nätverket, dels att övriga nätverksaktiviteter för att främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan forskare beräknas gå igång under senare delen av (Se under 6. Forskarsamverkan.) Internationellt erfarenhetsutbyte mellan LAG Eftersom de flesta nya Leadergrupperna påbörjat sitt strategiarbete först senare delen av 2007 så har också efterfrågan på denna nätverkscheck kommit igång under Det var endast en grupp som fick en sådan check under Under 2008 beräknas ytterligare 10 LAG kunna genomföra denna aktivitet med ersättning från nätverkscheckar. 2. Omvärldsanalys I handlingsplanen pekas på behovet av en fortlöpande analys kring framgångsrika metoder men också av att identifiera flaskhalsar som försvårar programmets genomförande. Kansliet kommer att i nära samverkan med styrgruppen och andra aktörer i nätverket, men även med Jordbruksverkets analysgrupp och programledning fortlöpande överblicka sådana behov för att bedöma angelägna nätverksinsatser. 3

4 Diskussionerna som förts i styrgruppen kopplat till gruppens mål- och effektanalys har bidragit till omvärldsbevakning och analys. Därför kommer styrgruppen att vid sina möten ges utrymme för att diskutera problem och möjligheter som indikerar särskilda behov av att utbyta erfarenheter, information, metoder och/eller att stärka dialogen mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Tillsammans med Formas kommer nätverket att inrätta ett samverkansråd med meriterade forskare inom området landsbygdsutveckling. Samverkansrådet kommer bl.a. att få till uppgift att överblicka möjligheter och hinder för programmets genomförande, vilket bidrar till fortlöpande omvärldsanalys. Under förstudien inför byggandet av nätverkets webbplats undersöks på vilket sätt webbplatsen kan utgöra arena för gemensam omvärldsbevakning och omvärldsanalys aktörerna emellan. Nätverkets inspiratörer blir också en viktig kunskapskälla för omvärldsbevakning. Därför kommer dokumentationen från varje träff med inspiratörerna också innehålla en sammanfattning av den omvärldsbevakning de bidrar med. Kansliet i samarbete med SLU kommer att under 2008 samordna en omvärldsspaning där alla medlemmar inbjuds ingå. Spaningen ska tillföra nätverket och ledningen kunskap om utvecklingen inom nätverket och de yttre omständigheter som påverkar programmets genomförande. Spaningen blir ett verktyg som bidrar till ett lärande mellan medlemmarna. En ytterligare omvärldsbevakning till grund för nätverkets omvärldsanalys är det planerade nordiska erfarenhetsutbytet mellan nätverken i norden som beskrivs under rubriken internationellt erfarenhetsutbyte. Under 2008 kommer också fyra tematiska arbetsgrupper att vara aktiva. Dessa ska samla in goda exempel på metoder och lösningar, analysera dessa och sprida information om dem inom områdena: - ökad jämställdhet i programmets genomförande - ökad integration i programmets genomförande - ökad dialog mellan lokal utveckling, kommunal och annan samhällsplanering i programmets genomförande - ökad miljöhänsyn i programgenomförandet Varje temagrupp kommer att samla 5-10 berörda aktörer. Samordningen av grupperna görs av någon enskild aktör eller av nätverkets kansli. Därutöver kommer det att ske punktvisa kartläggningar inom prioriterade områden. Ett sådant exempel är kartläggningen av regionala partnerskap som konsulten Peter Gorpe genomfört på uppdrag av nätverket. Omvärldsanalysen ligger till grund för prioriteringar av nätverkscheckar, men också för övriga aktiviteter som initieras av kansliet i samverkan med olika nätverksaktörer inom ramen för handlingsplanen. Omvärldsbevakning och analyser ska också bidra till medlemmarnas gemensamma lärande. Det blir en av nyttorna som varje medlem kan få genom att delta i nätverket och som stärker deras förmåga till att bidra till landsbygdsprogrammets mål. 3. Nätverksträffar och samverkan med olika nätverksaktörer Träffar med hela nätverket 4

5 Hela nätverket inbjuds till två träffar hösten Den ena är till en workshop under Leadereventet i Örebro. Vid detta tillfälle informeras om nätverket och möjligheten att utföra aktiviteter med medfinansiering genom nätverkscheckar. Den andra träffen genomförs den 8 november och syftar till att utbyta erfarenheter om att arbeta i partnerskap. Under 2008 genomförs två träffar med hela nätverket. Vid dessa behandlas aktuella ämnen i syfte att inspirera till samverkan och ökad förmåga att bidra till programmets målsättningar. Samverkan och medverkan vid olika konferenser Nätverket var medarrangör till Landsbygdsriksdagen 2008 och deltog i riksdagens utformning genom att kanslipersonal ingick i riksdagens styrgrupp. Under riksdagen tog nätverket ett särskilt ansvar för att möjliggöra ett tydligt ungdomsinslag, internationellt erfarenhetsutbyte samt dialog om regeringens kommande landsbygdsstrategi. Nätverkets kansli kommer att i möjligaste mån medverka vid nationella och regionala samverkanskonferenser som arrangeras av medlemmarna. Kansliet initierar också seminarier i samverkan med olika nätverksaktörer om angelägna områden att utbyta erfarenheter kring. Ett sådant exempel är att nätverket tillsammans med Jordbruksverkets programledning och länsstyrelserna genomför träffar under våren 2008 för erfarenhetsutbyte mellan regionala partnerskap på ämnet framgångsrika samverkansmetoder. Ett annat exempel är seminarium under Almedalsveckan 2008 om ungdomars inflytande som arrangeras i samarbete med U-land, Leader Gotland och LRF ungdom. Extra insatser vid behov av erfarna inspiratörer För att tillvarata den erfarenhets om finns bland inspiratörer som arbetat mer programövergripande kommer kansliet att vid behov engagera erfarna inspiratörer efter det att deras inspiratörscheck löpt ut. Syftet kan vara att: - inspiratörerna kan verka för nya allianser av samverkan i synnerhet över programmets axelgränser och på så sätt utgöra lärande exempel på axelöverskridande samverkan. - inspiratörerna kan medverka på nätverkskonferenser för hela nätverket och för Leadergrupperna under 2008 med sin kunskap om programmet och samverkansmöjligheter - inspiratörerna kan vara en resurs för Leadergrupperna när de vill lära mer om hur de kan engagera olika organisationer och aktörer - inspiratörerna kan stärka förmågan hos nytillkomna inspiratörer, vilket innebär att de deltar vid nätverkets inspiratörsträffar under inspiratörerna kan bidra till nätverkets samlade omvärldsbevakning och omvärldsanalys 4. Webbplats och andra kommunikationskanaler Under september till början av november 2007 har en kommunikationsstrategi utvecklats. Strategin är fastställd av styrgruppen och ligger till grund för den kommunikationsplan som utarbetas av kansliet under hösten Kommunikationsstrategin har tagits fram med hjälp av personal vid Glesbygdsverket. En del av kommunikationsstrategin är att Nätverkets grafiska profil har utformats. Samtidigt och integrerat med framtagandet av strategin har en förstudie om Nätverkets webbplats genomförts och om de projekt- och kompetensdatabaser som ska utvecklas. I förstudien har LRF, Hushållningssällskapen, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och SLU har deltagit. 5

6 Under våren 2008 utvecklas webbplatsen och öppnades i enkel version från och med mars. Utvecklingen av webbplatsen och projektdatabas kommer att pågå hela Vad det gäller projektdatabasen så kommer den att publiceras både på SJVs webbplats och nätverkets webbplats. Andra informationsverktyg som utvecklas och kommer att användas under 2008 är månatligt nyhetsbrev, kvartalsvisa lägesrapporter till alla medlemmar, infoblad om Nätverket och om Leader i nätverket (även på engelska) samt utställningsmaterial. 5. Leader För att löpande bidra med erfarenhetsöverföring från Leader+ till bildandet av nya LAG och leaderprogram genomför kansliet i samverkan med olika aktörer under hösten 2007 en rad aktiviteter vid sidan av de aktiviteter som genomför med stöd av nätverkscheckar. Kansliet medverkade vid Leader+ konferens på Fårö i juni och inhämtade vid detta tillfälle synpunkter på kommande nätverksinsatser. Kansliet har upphandlat Leader+-nätverkets sekretariatet (Hushållningssällskapen) för att löpande bistå med erfarenheter och för att samla viktiga erfarenheter i den s.k. LAG-boken. Nätverket kommer också att sprida viktig information via Leader+ nätverkets informationskanaler så länge dessa är igång, d.v.s. fram tills våren Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tas en inspirationsskrift fram. Den omfattar intervjuer med fem kommunalråd och kommunchefer med erfarenhet från kommunernas roll i Leader+. Målgruppen för skriften är verksamma inom kommunal förvaltning och kommer bl.a. att ligga till grund för SKL:s fortsatta insatser i landsbygdsprogrammet. Tillsammans med länsstyrelserna genomförs ett mentorsprogram där verksamma från Leader+ sekretariat erbjuds möjligheter att vara mentorer till s.k. skrivargrupper (av nya leaderprogram) och sekretariat i bildande. Interregionala konferenser för erfarenhetsutbyte mellan LAG i bildande kommer att genomföras i samverkan med länsstyrelserna som ett komplement till de utbildningsträffar som Jordbruksverket genomför. Nätverket är också medarrangör vid Leader eventet i Örebro. Vid eventet inhämtas bl.a. synpunkter på utformningen av nätverk mellan LAG/leaderkontor inom ramen för nätverkets verksamhet. Principer för hur detta organiseras diskuteras också inom nätverkets styrgrupp. Gruppens utgångspunkt är att understödja nybildade LAG att utforma Leadernätverk. Under 2008 kommer nätverkets roll som kontaktpunkt för Leadergruppernas nätverkande att utvecklas ytterligare. Tre till fyra nationella nätverksträffar kommer att genomföras utöver de mellanregionala som länsstyrelserna genomför med ersättning från nätverkets budget. De nationella Leaderträffarna kommer också att erbjuda tillfälle för dialog med nätverkets inspiratörer och SJVs team landsbygd. Träffarna kommer att planeras och arrangeras i samarbete med olika Leadergrupper. I samverkan med SJVs team Landsbygd kommer utbildningsbehovet att kartläggas och utbildningsinsatser planeras och påbörjas. Planeringen av Årets Leader 2009 i tre till fyra 6

7 kategorier påbörjas samt särskilda insatser för att främja transnationellt samarbete med Leadergrupperna genomförs (d.v.s. utöver det som sker via nätverskcheckarna). Leaderinformation och erfarenhetsutbyte mellan Leadergrupperna kommer att bli en av de viktigare funktionerna på webbplatsen. 6. Forskarsamverkan Vid sidan av den forskarsamverkan som bedrivs med stöd av nätverkscheckar kommer nätverket under hösten 2008 att inrätta ett samverkansråd av meriterade landsbygdsforskare. Samverkansrådet ska ha i uppgift att fånga upp forskningsbehov från övriga aktörer i nätverket och bidra till att de som bedöms väsentliga inplanteras i forskargrupper och ansökningar om forskningsanslag. Under våren utarbetar en arbetsgrupp, med representanter från kansliet, SLU, Formas och Jordbruksverkets analysgrupp, riktlinjer och arbetsplan för samverkansrådet. Arbetsgruppen har också tagit fram förslag till framtida forskarforum på nordisk basis. Förslaget diskuteras vidare med övriga nordiska nätverk med sikte på att genomföras från och med hösten Genomförandet av forskarforum läggs ut på forskningsinstutioner och kan variera över åren. 7. Internationellt erfarenhetsutbyte Enligt kommissionens riktlinjer skall kansliet för nätverket utgöra kontaktpunkt för det europeiska nätverket. Inriktningen på vad detta kommer att innebära klargörs under våren En planering av nätverkets aktiviteter på det internationella området vidtar därmed först då. Under hösten 2007 genomförs därför endast ett fåtal aktiviteter med inslag av internationellt erfarenhetsutbyte. Nätverket medarrangerade ett Leader+ seminarium för leadernätverk i Österjöregionen. Ett annat tillfälle för internationell utblick är den europeiska avslutningskonferensen för Leader+ i Portugal november 2007 där nätverket avser delta. En nordisk träff om byggandet av landsbygdsnätverk genomförs våren 2008 och en träff mellan de europeiska nätverksenheter som kommit igång genomförs i samarbete med de nordiska kollegorna under hösten Syftena med dessa träffar är att utbyta erfarenheter om igångsättningen av de nationella nätverken. 8. Uppföljning av nätverkets verksamhet Under hösten 2008 görs en upphandling av uppföljning av nätverkets verksamhet. Upphandlingsunderlaget ska inbjuda till att även lämna förslag på metod för uppföljningen. 9. Drift av kansli Kansliet kommer att under hösten 2007 bestå av en verksamhetsledare på heltid, en handläggare på heltid samt en assistent på halvtid. Därutöver konsulteras Leif Berndtsson på ca 30% samt att Annika Lidgren vid Glesbygdsverket ingår i kanslifunktionen under två månader på heltid för att hjälpa till med kommunikationsstrategi. I handlingsplanen anges dock en dimensionering av drift av kansliet som motsvarar fyra heltidstjänster. Den planerade verksamhetsvolymen bedöms också kräva en utökning av bemanningen under 2008 jämfört med Utökningarna består av att administrationen av nätverkscheckar och andra aktiviteter motsvarar en heltid i form av kombinerad administratöroch assistenttjänst. Drift av webbplats och annat kommunikationsarbete motsvarar en heltid 7

8 kombinerad informatör- och webbredaktörtjänst. Sammantaget gör det att 2008 års bemanning kommer att bestå av den ursprungligen planerade dimensioneringen av årsarbeten. Vid behov kommer upphandling att ske av funktioner som är till stöd för det nationella Nätverket eller att dessa funktioner utförs i samarbete med nätverkets medlemmar. Exempel på konsultupphandling är att Leif Berndtsson utför vissa arbetsuppgifter inom kansliet och att frilansjournalisten Mats Thorner skriver nyhetsbrevet i avvaktan på att nätverkets informatör har rekryterats. Ett exempel på samarbete med en medlem är att Hushållningssällskapens förbund förstärker kansliet i vissa arbetsuppgifter inom den del som avser kontaktpunkt för Leadergrupperna. Arbetsordning för kansliet ska utarbetas under våren Utfall 2007 och budget 2008 Enligt handlingsplanen ska mer än hälften av nätverkets budget avsättas för aktiviteter som utförs av medlemmarna i nätverket. En annan riktlinje är att kanslikostnaderna inte ska överstiga 22% av nätverkets totala budget. Budgeten för att genomföra ovanstående aktivitetsplan beräknas till följande: Utfall beslutade kostnader 2007 Utbetalt 2007 Prognos april utbetalningar 2008, inkl beslutade ej utbetalda 2007 Budget 2008 Skillnad budget 2008 och prognos Inspiratörscheckar Konferenscheckar Checkar samverkan FOU - Internationellt erfarenhetsutbyte 118 Summa checkar Nätverksträffar och styrgrupp Övrigt genomförande handlingsplan Summa övrigt genomförande handlingsplan Kansli Summa nätverket Prognos utbetalningar 2008 per aktivitetsområde tkr Noteras Nätverkscheckar Övrigt genomförande handlingsplan Omvärldsbevakning och omvärldsanalys 590 Gorpe, SLU omvärldsspaning, Temagrupper Nätverksträffar, inspiratörsträffar och styrgrupp Inkl. nätverksträffar Leader och Landsbygdsriksd. Webbplats och andra kommunikationskanaler 860 Leader Mentorsprogram, utbildningar, Årets Leader Forskarsamverkan 100 Internationellt erfarenhetsutbyte 200 Inkl internationell träff vid LBR Uppföljning av nätverkets verksamhet - Summa övrigt genomförande handlingsplan Drift kansli Summa prognos utbetalningar

9 9

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 5 februari Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Integration

Tematisk arbetsgrupp. Integration Tematisk arbetsgrupp Integration 2 1Bakgrund och uppdrag I Lands bygdsnätverkets aktivitetsplan för 2010 anges att Integration är ett av de prioretade områdena. Det konstateras att: Det är få invandrare

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsstrategi. Beslutat av styrgruppen (Uppdaterad )

Landsbygdsnätverkets kommunikationsstrategi. Beslutat av styrgruppen (Uppdaterad ) Landsbygdsnätverkets kommunikationsstrategi Beslutat av styrgruppen 2007-11-27 (Uppdaterad 2011-03-10) 1 Inledning Landsbygdsnätverket är ett nationellt nätverk för landsbygdsutveckling. Dess huvuduppgift

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

- på vetenskaplig grund, utifrån beprövad erfarenhet

- på vetenskaplig grund, utifrån beprövad erfarenhet Uppföljning och utvärdering av ESI-fondernas program i Sverige - på vetenskaplig grund, utifrån beprövad erfarenhet Göran Brulin, Tillväxtverket Fredrik Holstein, Jordbruksverket Jonas Lindén, ESF-rådet

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Reglabs verksamhetsplan

Reglabs verksamhetsplan Reglabs verksamhetsplan 2016 20151217 INLEDNING Inför 2016 finns ett stort antal aktiviteter planerade. Många av dem har startat under 2015 eller tidigare, som seminarieserien Jobbregionen, utvecklingsprojekten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Sammanställning enkät

Sammanställning enkät Sammanställning enkät Exempel på goda rutiner och samarbetsformer. Antal utskick:140 Antal svar: 56 Svarsfrekvens: 40% Antal LAG som svarat: 33 Antal länsstyrelser som svarat: 23 Nedan framgår de olika

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Välkommen till frukostseminarium: Nytt samordningskansli

Välkommen till frukostseminarium: Nytt samordningskansli Välkommen till frukostseminarium: Nytt samordningskansli 2017-03-10 ehälsomyndighetens vision Riv barriärerna; tillsammans skapar vi bättre hälsa! Organisationer och processer är anpassade för det Förutsättningar

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Program 24 april 09.30 Samling Deltagarpresentation 10.00 Presentation projekt Vindkraft Öst 10.10 Nulägesbild

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND Bilaga 3 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND 1. Bakgrund och syfte Ålands landskapsregering fungerar som förvaltningsmyndighet för det landsbygdsutvecklingsprogram

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program

Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program Kortversion av rapporten Jämställdhet företagsstöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2012 av Caroline Wigren-Kristoferson. 2 Visst kan landsbygdsprogrammet

Läs mer

DAGS ATT BYGGA BROAR MELLAN TVÅ PROGRAMPERIODER

DAGS ATT BYGGA BROAR MELLAN TVÅ PROGRAMPERIODER Kvartal 2 2013 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som bemannas av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar vilka prioriterade

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund.

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Karl Johan Adolfsson, Leader

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

1. Bakgrund och syfte Aktiviteter... 4

1. Bakgrund och syfte Aktiviteter... 4 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Aktiviteter... 4 2.1. Webbinarier... 4... 4... 4 2.2. Animerad film... 5... 5... 5 2.3. Idéverkstäder... 5... 5... 5 2.4. Bistå poddreaktionen... 5... 6... 6 2.5.

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA Kvartal 3 2012 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av nätverkets medlemmar. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka prioriterade teman

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer