Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008"

Transkript

1 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet Mål och Effektmål samt identifierade områden Aktivitetsplanen utgår från beslutad handlingsplan. Syftet med nätverket är att genom informationsarbete, erfarenhetsutbyte och metodutveckling samla parter som är berörda av genomförandet av landsbygdsprogrammet för att därigenom aktivt stödja genomförandet och förstärka programmets insatser för landsbygdens utveckling. Därmed är de övergripande målen för nätverket de samma som målen för landsbygdsprogrammet. Nätverkets verksamhetsmål är att skapa ett nationellt och transnationellt forum för ett brett utbyte av information, erfarenheter, och metodutveckling samt att öka dialogen i genomförandet mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom ska nätverket skapa ett erfarenhetsutbyte mellan landsbygdspolitiken, den regionala utvecklingspolitiken och miljöpolitiken. Styrgruppen har identifierat ett antal områden som är angelägna att jobba med. Dessa är bl.a: Leader, Entreprenörskap/Företagande, Programmets innehåll, syfte och gränsdragning samt samverkan med andra program, Regionala strategier och kopplingen till regional planering, Hållbar utveckling som en del i hela programmet, Ungdomars önskemål, vilja och förhoppningar, Partnerskap. Styrgruppen har också identifierat ett antal effektmål som bör vara uppnådda vid utgången av år Dessa är: Inom området Leader Fler organisationer deltar i Leaderarbetet. Ökad kunskap om leadermetoden hos kommuner, länsstyrelser, LAG, Landsbygdsnätverket m.fl. Hög närvaro på LAG-möten. Inom området Företagande och entreprenörskap Fler grupper ska känna sig berörda av landsbygdsprogrammet. Mer kompetenta rådgivare (som ser helheten). Ökad kunskap om drivkrafterna bakom nyföretagande. Ökad kunskap hos specifika målgrupper (nysvenskar, tjänstemän). Inom området Programmets innehåll och samverkan med andra regionala strategier/program Ökad kompetens hos handläggare på länsstyrelser, Jordbruksverket, LAG och partnerskap inom strukturfondsprogrammen. Ökad dialog mellan myndigheter på regional och nationell nivå. Ökad kunskap om varandras program. Breda och väl fungerande partnerskap (metoder, möjlighet att delta). Inom området Hållbar utveckling Ökad kunskap om hållbar utveckling och metoder för att analysera hållbar utveckling. Att hänsyn till hållbar utveckling blir en del av den normala planeringen. 1

2 Hållbar utveckling med i de regionala genomförandestrategierna koppling till miljömålen. Inom området Ungdomar Fler ungdomar delaktiga i Leader och andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Ökad kunskap om hur man når ungdomar hur man kommunicerar. För att arbeta mot dessa mål och effektmål under 2007 och 2008 är verksamheten indelad i nio huvudaktiviteter: Nätverkscheckar beslutade av styrgruppen 1. Nätverksaktiviteter som utförs av nätverkets medlemmar Övrigt genomförande av handlingsplanen 2. Omvärldsanalys genom att samla in och analysera framgångsrika metoder men även genom att identifiera flaskhalsar 3. Nätverksträffar och samverkan med olika nätverksaktörer 4. Webbplats och andra kommunikationskanaler enligt den kommunikationsstrategi som utvecklas av styrgruppen 5. Leaderaktiviteter som genomförs i samarbete med nuvarande Leadernätverk och berörda medlemmar i nätverket 6. Forskarnätverk i samarbete med Formas och berörda medlemmar i nätverket 7. Internationellt erfarenhetsutbyte som genomförs av olika medlemmar i nätverket 8. Utvärdering av nätverkets insatser i relation till verksamhetsmålen 9. Drift av kansliet Nätverket kommer sannolikt att omfattas av medlemmar under perioden för denna aktivitetsplan. Huvuddelen av aktiviteterna utförs av medlemmarna i olika samverkansformer och med medfinansiering genom de s.k. nätverkscheckarna. Det handlar främst om konferenser och inspiratörsaktiviteter men även andra forum för dialog och erfarenhetsutbyte kommer att utvecklas under hösten 2007 och våren Information om aktiviteter kommer att finnas på nätverkets webbplats, men även genom riktade utskick. För att överblicka aktiviteterna, och för att främja ett utbyte av erfarenheter som uppnås vid aktiviteternas genomförande, kommer uppföljning och rapportering att ske genom nätverkets webbplats. Nätverkets samtliga aktörer kommer också att samlas regelbundet. Under 2007 inbjuds till sådana träffar vid två tillfällen och under 2008 vid ytterligare två tillfällen. Även inspiratörer som utför aktiviteter för nätverkets räkning kommer att samlas regelbundet. 1. Nätverksaktiviteter som initieras och utförs av nätverket medlemmar och som medfinansieras med nätverkscheckar Beslut om nätverkscheckar fattas vid de fyra tillfällen som styrgruppen träffas 2007 samt vid de fem tillfällen styrgruppen träffas Varje erbjudande om att utföra nätverksaktivitet bereds enligt fastlagda rutiner. Stoppdatum för ansökan om en nätverkscheck är ca fyra veckor före ett styrgruppsmöte. Kompletteringar vid oklarheter begärs in. Tre veckor före möte skickas kompletta ansökningshandlingar till styrgruppen. Ca en vecka före mötet skickas en sammanställning och sammanfattning av varje erbjudande tillsammans med kansliets bedömning och förslag till beslut till styrgruppen. Aktiviteter så som konferenser och inspiratörsinsatser kommer också att genomföras på initiativ av kansliet i samverkan med någon eller flera aktörer i nätverket. Aktiviteterna sker då inom ramen för den del av handlingsplanen som avser övrigt genomförande av handlingsplanen. Information om sådana aktiviteter sker fortlöpande till styrgruppen och övriga aktörer nätverket. Konferenscheckar 2

3 Under 2007 genomfördes 7 konferenser av aktörer i nätverket med stöd av konferenscheckar. Styrgruppen beslutade dock under 2007 om 15 konferenscheckar som omfattar ett 40 tal konferenser, men över 30 av dessa genomförs alltså under Flertalet konferenser syftar till att stärka olika aktörers förmåga att medverka i genomförandet av programmet. Flera fokuserar Leader som arbetsmetod. Som en jämförelse kan nämnas att i handlingsplanen anges att ca konferenser skall genomföras under 2007 med stöd av nätverkscheckar. På grund av senare start för nätverkets verksamhet, än vad som var beräknat när handlingsplanen fastlades, är utfallet väsentligt lägre och med en tidsmässig förskjutning till Under 2008 beräknas ett femtiotal konferenser och seminarier genomföras med stöd av nätverkscheckar. I möjligaste mån deltar någon från kansliet och/eller styrgruppen. Kansliet har också tagit fram ett frågeformulär för konferensutvärdering av varje nätverkskonferens. Svaren sammanställs av konferensarrangörerna och avrapporteras till kansliet. Inspiratörer Under 2007 har 15 aktörer börjat jobba med inspiratörsinsatser med stöd av nätverkscheckar. Det är ett något lägre antal som angavs i handlingsplanen. Inriktningen på inspiratörsaktiviteter är ungefär den samma som konferenserna, d.v.s. att stärka aktörernas förmåga att medverka i genomförandet av programmet samt förmåga till samverkan med andra aktörer. Det är viktigt att ge inspiratörerna en gemensam plattform och möjlighet att reflektera över på vilket sätt deras insatser stärker genomförandet av programmet. Därför samlar nätverket samtliga inspiratörerna till två träffar under 2007 och ytterligare två under Den första träffen blir ett moment i deras planering av inspirationsinsatsen och den andra blir en uppföljning av insatsen. Under 2008 beräknas ytterligare aktörer genomföra inspirationsinsatser. Forskarsamverkan Denna kategori nätverkscheck har inte efterfrågats under 2007, men under 2008 beräknas mellan 5-10 sådana aktiviteter genomföras med ersättning från nätverkscheckar. Ett skäl till denna fördröjning är dels att det först i slutet av 2007 och under 2008 anslutit fler forskningsinstitutioner än SLU till nätverket, dels att övriga nätverksaktiviteter för att främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan forskare beräknas gå igång under senare delen av (Se under 6. Forskarsamverkan.) Internationellt erfarenhetsutbyte mellan LAG Eftersom de flesta nya Leadergrupperna påbörjat sitt strategiarbete först senare delen av 2007 så har också efterfrågan på denna nätverkscheck kommit igång under Det var endast en grupp som fick en sådan check under Under 2008 beräknas ytterligare 10 LAG kunna genomföra denna aktivitet med ersättning från nätverkscheckar. 2. Omvärldsanalys I handlingsplanen pekas på behovet av en fortlöpande analys kring framgångsrika metoder men också av att identifiera flaskhalsar som försvårar programmets genomförande. Kansliet kommer att i nära samverkan med styrgruppen och andra aktörer i nätverket, men även med Jordbruksverkets analysgrupp och programledning fortlöpande överblicka sådana behov för att bedöma angelägna nätverksinsatser. 3

4 Diskussionerna som förts i styrgruppen kopplat till gruppens mål- och effektanalys har bidragit till omvärldsbevakning och analys. Därför kommer styrgruppen att vid sina möten ges utrymme för att diskutera problem och möjligheter som indikerar särskilda behov av att utbyta erfarenheter, information, metoder och/eller att stärka dialogen mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Tillsammans med Formas kommer nätverket att inrätta ett samverkansråd med meriterade forskare inom området landsbygdsutveckling. Samverkansrådet kommer bl.a. att få till uppgift att överblicka möjligheter och hinder för programmets genomförande, vilket bidrar till fortlöpande omvärldsanalys. Under förstudien inför byggandet av nätverkets webbplats undersöks på vilket sätt webbplatsen kan utgöra arena för gemensam omvärldsbevakning och omvärldsanalys aktörerna emellan. Nätverkets inspiratörer blir också en viktig kunskapskälla för omvärldsbevakning. Därför kommer dokumentationen från varje träff med inspiratörerna också innehålla en sammanfattning av den omvärldsbevakning de bidrar med. Kansliet i samarbete med SLU kommer att under 2008 samordna en omvärldsspaning där alla medlemmar inbjuds ingå. Spaningen ska tillföra nätverket och ledningen kunskap om utvecklingen inom nätverket och de yttre omständigheter som påverkar programmets genomförande. Spaningen blir ett verktyg som bidrar till ett lärande mellan medlemmarna. En ytterligare omvärldsbevakning till grund för nätverkets omvärldsanalys är det planerade nordiska erfarenhetsutbytet mellan nätverken i norden som beskrivs under rubriken internationellt erfarenhetsutbyte. Under 2008 kommer också fyra tematiska arbetsgrupper att vara aktiva. Dessa ska samla in goda exempel på metoder och lösningar, analysera dessa och sprida information om dem inom områdena: - ökad jämställdhet i programmets genomförande - ökad integration i programmets genomförande - ökad dialog mellan lokal utveckling, kommunal och annan samhällsplanering i programmets genomförande - ökad miljöhänsyn i programgenomförandet Varje temagrupp kommer att samla 5-10 berörda aktörer. Samordningen av grupperna görs av någon enskild aktör eller av nätverkets kansli. Därutöver kommer det att ske punktvisa kartläggningar inom prioriterade områden. Ett sådant exempel är kartläggningen av regionala partnerskap som konsulten Peter Gorpe genomfört på uppdrag av nätverket. Omvärldsanalysen ligger till grund för prioriteringar av nätverkscheckar, men också för övriga aktiviteter som initieras av kansliet i samverkan med olika nätverksaktörer inom ramen för handlingsplanen. Omvärldsbevakning och analyser ska också bidra till medlemmarnas gemensamma lärande. Det blir en av nyttorna som varje medlem kan få genom att delta i nätverket och som stärker deras förmåga till att bidra till landsbygdsprogrammets mål. 3. Nätverksträffar och samverkan med olika nätverksaktörer Träffar med hela nätverket 4

5 Hela nätverket inbjuds till två träffar hösten Den ena är till en workshop under Leadereventet i Örebro. Vid detta tillfälle informeras om nätverket och möjligheten att utföra aktiviteter med medfinansiering genom nätverkscheckar. Den andra träffen genomförs den 8 november och syftar till att utbyta erfarenheter om att arbeta i partnerskap. Under 2008 genomförs två träffar med hela nätverket. Vid dessa behandlas aktuella ämnen i syfte att inspirera till samverkan och ökad förmåga att bidra till programmets målsättningar. Samverkan och medverkan vid olika konferenser Nätverket var medarrangör till Landsbygdsriksdagen 2008 och deltog i riksdagens utformning genom att kanslipersonal ingick i riksdagens styrgrupp. Under riksdagen tog nätverket ett särskilt ansvar för att möjliggöra ett tydligt ungdomsinslag, internationellt erfarenhetsutbyte samt dialog om regeringens kommande landsbygdsstrategi. Nätverkets kansli kommer att i möjligaste mån medverka vid nationella och regionala samverkanskonferenser som arrangeras av medlemmarna. Kansliet initierar också seminarier i samverkan med olika nätverksaktörer om angelägna områden att utbyta erfarenheter kring. Ett sådant exempel är att nätverket tillsammans med Jordbruksverkets programledning och länsstyrelserna genomför träffar under våren 2008 för erfarenhetsutbyte mellan regionala partnerskap på ämnet framgångsrika samverkansmetoder. Ett annat exempel är seminarium under Almedalsveckan 2008 om ungdomars inflytande som arrangeras i samarbete med U-land, Leader Gotland och LRF ungdom. Extra insatser vid behov av erfarna inspiratörer För att tillvarata den erfarenhets om finns bland inspiratörer som arbetat mer programövergripande kommer kansliet att vid behov engagera erfarna inspiratörer efter det att deras inspiratörscheck löpt ut. Syftet kan vara att: - inspiratörerna kan verka för nya allianser av samverkan i synnerhet över programmets axelgränser och på så sätt utgöra lärande exempel på axelöverskridande samverkan. - inspiratörerna kan medverka på nätverkskonferenser för hela nätverket och för Leadergrupperna under 2008 med sin kunskap om programmet och samverkansmöjligheter - inspiratörerna kan vara en resurs för Leadergrupperna när de vill lära mer om hur de kan engagera olika organisationer och aktörer - inspiratörerna kan stärka förmågan hos nytillkomna inspiratörer, vilket innebär att de deltar vid nätverkets inspiratörsträffar under inspiratörerna kan bidra till nätverkets samlade omvärldsbevakning och omvärldsanalys 4. Webbplats och andra kommunikationskanaler Under september till början av november 2007 har en kommunikationsstrategi utvecklats. Strategin är fastställd av styrgruppen och ligger till grund för den kommunikationsplan som utarbetas av kansliet under hösten Kommunikationsstrategin har tagits fram med hjälp av personal vid Glesbygdsverket. En del av kommunikationsstrategin är att Nätverkets grafiska profil har utformats. Samtidigt och integrerat med framtagandet av strategin har en förstudie om Nätverkets webbplats genomförts och om de projekt- och kompetensdatabaser som ska utvecklas. I förstudien har LRF, Hushållningssällskapen, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och SLU har deltagit. 5

6 Under våren 2008 utvecklas webbplatsen och öppnades i enkel version från och med mars. Utvecklingen av webbplatsen och projektdatabas kommer att pågå hela Vad det gäller projektdatabasen så kommer den att publiceras både på SJVs webbplats och nätverkets webbplats. Andra informationsverktyg som utvecklas och kommer att användas under 2008 är månatligt nyhetsbrev, kvartalsvisa lägesrapporter till alla medlemmar, infoblad om Nätverket och om Leader i nätverket (även på engelska) samt utställningsmaterial. 5. Leader För att löpande bidra med erfarenhetsöverföring från Leader+ till bildandet av nya LAG och leaderprogram genomför kansliet i samverkan med olika aktörer under hösten 2007 en rad aktiviteter vid sidan av de aktiviteter som genomför med stöd av nätverkscheckar. Kansliet medverkade vid Leader+ konferens på Fårö i juni och inhämtade vid detta tillfälle synpunkter på kommande nätverksinsatser. Kansliet har upphandlat Leader+-nätverkets sekretariatet (Hushållningssällskapen) för att löpande bistå med erfarenheter och för att samla viktiga erfarenheter i den s.k. LAG-boken. Nätverket kommer också att sprida viktig information via Leader+ nätverkets informationskanaler så länge dessa är igång, d.v.s. fram tills våren Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tas en inspirationsskrift fram. Den omfattar intervjuer med fem kommunalråd och kommunchefer med erfarenhet från kommunernas roll i Leader+. Målgruppen för skriften är verksamma inom kommunal förvaltning och kommer bl.a. att ligga till grund för SKL:s fortsatta insatser i landsbygdsprogrammet. Tillsammans med länsstyrelserna genomförs ett mentorsprogram där verksamma från Leader+ sekretariat erbjuds möjligheter att vara mentorer till s.k. skrivargrupper (av nya leaderprogram) och sekretariat i bildande. Interregionala konferenser för erfarenhetsutbyte mellan LAG i bildande kommer att genomföras i samverkan med länsstyrelserna som ett komplement till de utbildningsträffar som Jordbruksverket genomför. Nätverket är också medarrangör vid Leader eventet i Örebro. Vid eventet inhämtas bl.a. synpunkter på utformningen av nätverk mellan LAG/leaderkontor inom ramen för nätverkets verksamhet. Principer för hur detta organiseras diskuteras också inom nätverkets styrgrupp. Gruppens utgångspunkt är att understödja nybildade LAG att utforma Leadernätverk. Under 2008 kommer nätverkets roll som kontaktpunkt för Leadergruppernas nätverkande att utvecklas ytterligare. Tre till fyra nationella nätverksträffar kommer att genomföras utöver de mellanregionala som länsstyrelserna genomför med ersättning från nätverkets budget. De nationella Leaderträffarna kommer också att erbjuda tillfälle för dialog med nätverkets inspiratörer och SJVs team landsbygd. Träffarna kommer att planeras och arrangeras i samarbete med olika Leadergrupper. I samverkan med SJVs team Landsbygd kommer utbildningsbehovet att kartläggas och utbildningsinsatser planeras och påbörjas. Planeringen av Årets Leader 2009 i tre till fyra 6

7 kategorier påbörjas samt särskilda insatser för att främja transnationellt samarbete med Leadergrupperna genomförs (d.v.s. utöver det som sker via nätverskcheckarna). Leaderinformation och erfarenhetsutbyte mellan Leadergrupperna kommer att bli en av de viktigare funktionerna på webbplatsen. 6. Forskarsamverkan Vid sidan av den forskarsamverkan som bedrivs med stöd av nätverkscheckar kommer nätverket under hösten 2008 att inrätta ett samverkansråd av meriterade landsbygdsforskare. Samverkansrådet ska ha i uppgift att fånga upp forskningsbehov från övriga aktörer i nätverket och bidra till att de som bedöms väsentliga inplanteras i forskargrupper och ansökningar om forskningsanslag. Under våren utarbetar en arbetsgrupp, med representanter från kansliet, SLU, Formas och Jordbruksverkets analysgrupp, riktlinjer och arbetsplan för samverkansrådet. Arbetsgruppen har också tagit fram förslag till framtida forskarforum på nordisk basis. Förslaget diskuteras vidare med övriga nordiska nätverk med sikte på att genomföras från och med hösten Genomförandet av forskarforum läggs ut på forskningsinstutioner och kan variera över åren. 7. Internationellt erfarenhetsutbyte Enligt kommissionens riktlinjer skall kansliet för nätverket utgöra kontaktpunkt för det europeiska nätverket. Inriktningen på vad detta kommer att innebära klargörs under våren En planering av nätverkets aktiviteter på det internationella området vidtar därmed först då. Under hösten 2007 genomförs därför endast ett fåtal aktiviteter med inslag av internationellt erfarenhetsutbyte. Nätverket medarrangerade ett Leader+ seminarium för leadernätverk i Österjöregionen. Ett annat tillfälle för internationell utblick är den europeiska avslutningskonferensen för Leader+ i Portugal november 2007 där nätverket avser delta. En nordisk träff om byggandet av landsbygdsnätverk genomförs våren 2008 och en träff mellan de europeiska nätverksenheter som kommit igång genomförs i samarbete med de nordiska kollegorna under hösten Syftena med dessa träffar är att utbyta erfarenheter om igångsättningen av de nationella nätverken. 8. Uppföljning av nätverkets verksamhet Under hösten 2008 görs en upphandling av uppföljning av nätverkets verksamhet. Upphandlingsunderlaget ska inbjuda till att även lämna förslag på metod för uppföljningen. 9. Drift av kansli Kansliet kommer att under hösten 2007 bestå av en verksamhetsledare på heltid, en handläggare på heltid samt en assistent på halvtid. Därutöver konsulteras Leif Berndtsson på ca 30% samt att Annika Lidgren vid Glesbygdsverket ingår i kanslifunktionen under två månader på heltid för att hjälpa till med kommunikationsstrategi. I handlingsplanen anges dock en dimensionering av drift av kansliet som motsvarar fyra heltidstjänster. Den planerade verksamhetsvolymen bedöms också kräva en utökning av bemanningen under 2008 jämfört med Utökningarna består av att administrationen av nätverkscheckar och andra aktiviteter motsvarar en heltid i form av kombinerad administratöroch assistenttjänst. Drift av webbplats och annat kommunikationsarbete motsvarar en heltid 7

8 kombinerad informatör- och webbredaktörtjänst. Sammantaget gör det att 2008 års bemanning kommer att bestå av den ursprungligen planerade dimensioneringen av årsarbeten. Vid behov kommer upphandling att ske av funktioner som är till stöd för det nationella Nätverket eller att dessa funktioner utförs i samarbete med nätverkets medlemmar. Exempel på konsultupphandling är att Leif Berndtsson utför vissa arbetsuppgifter inom kansliet och att frilansjournalisten Mats Thorner skriver nyhetsbrevet i avvaktan på att nätverkets informatör har rekryterats. Ett exempel på samarbete med en medlem är att Hushållningssällskapens förbund förstärker kansliet i vissa arbetsuppgifter inom den del som avser kontaktpunkt för Leadergrupperna. Arbetsordning för kansliet ska utarbetas under våren Utfall 2007 och budget 2008 Enligt handlingsplanen ska mer än hälften av nätverkets budget avsättas för aktiviteter som utförs av medlemmarna i nätverket. En annan riktlinje är att kanslikostnaderna inte ska överstiga 22% av nätverkets totala budget. Budgeten för att genomföra ovanstående aktivitetsplan beräknas till följande: Utfall beslutade kostnader 2007 Utbetalt 2007 Prognos april utbetalningar 2008, inkl beslutade ej utbetalda 2007 Budget 2008 Skillnad budget 2008 och prognos Inspiratörscheckar Konferenscheckar Checkar samverkan FOU - Internationellt erfarenhetsutbyte 118 Summa checkar Nätverksträffar och styrgrupp Övrigt genomförande handlingsplan Summa övrigt genomförande handlingsplan Kansli Summa nätverket Prognos utbetalningar 2008 per aktivitetsområde tkr Noteras Nätverkscheckar Övrigt genomförande handlingsplan Omvärldsbevakning och omvärldsanalys 590 Gorpe, SLU omvärldsspaning, Temagrupper Nätverksträffar, inspiratörsträffar och styrgrupp Inkl. nätverksträffar Leader och Landsbygdsriksd. Webbplats och andra kommunikationskanaler 860 Leader Mentorsprogram, utbildningar, Årets Leader Forskarsamverkan 100 Internationellt erfarenhetsutbyte 200 Inkl internationell träff vid LBR Uppföljning av nätverkets verksamhet - Summa övrigt genomförande handlingsplan Drift kansli Summa prognos utbetalningar

9 9

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer