Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008"

Transkript

1 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet Mål och Effektmål samt identifierade områden Aktivitetsplanen utgår från beslutad handlingsplan. Syftet med nätverket är att genom informationsarbete, erfarenhetsutbyte och metodutveckling samla parter som är berörda av genomförandet av landsbygdsprogrammet för att därigenom aktivt stödja genomförandet och förstärka programmets insatser för landsbygdens utveckling. Därmed är de övergripande målen för nätverket de samma som målen för landsbygdsprogrammet. Nätverkets verksamhetsmål är att skapa ett nationellt och transnationellt forum för ett brett utbyte av information, erfarenheter, och metodutveckling samt att öka dialogen i genomförandet mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom ska nätverket skapa ett erfarenhetsutbyte mellan landsbygdspolitiken, den regionala utvecklingspolitiken och miljöpolitiken. Styrgruppen har identifierat ett antal områden som är angelägna att jobba med. Dessa är bl.a: Leader, Entreprenörskap/Företagande, Programmets innehåll, syfte och gränsdragning samt samverkan med andra program, Regionala strategier och kopplingen till regional planering, Hållbar utveckling som en del i hela programmet, Ungdomars önskemål, vilja och förhoppningar, Partnerskap. Styrgruppen har också identifierat ett antal effektmål som bör vara uppnådda vid utgången av år Dessa är: Inom området Leader Fler organisationer deltar i Leaderarbetet. Ökad kunskap om leadermetoden hos kommuner, länsstyrelser, LAG, Landsbygdsnätverket m.fl. Hög närvaro på LAG-möten. Inom området Företagande och entreprenörskap Fler grupper ska känna sig berörda av landsbygdsprogrammet. Mer kompetenta rådgivare (som ser helheten). Ökad kunskap om drivkrafterna bakom nyföretagande. Ökad kunskap hos specifika målgrupper (nysvenskar, tjänstemän). Inom området Programmets innehåll och samverkan med andra regionala strategier/program Ökad kompetens hos handläggare på länsstyrelser, Jordbruksverket, LAG och partnerskap inom strukturfondsprogrammen. Ökad dialog mellan myndigheter på regional och nationell nivå. Ökad kunskap om varandras program. Breda och väl fungerande partnerskap (metoder, möjlighet att delta). Inom området Hållbar utveckling Ökad kunskap om hållbar utveckling och metoder för att analysera hållbar utveckling. Att hänsyn till hållbar utveckling blir en del av den normala planeringen. 1

2 Hållbar utveckling med i de regionala genomförandestrategierna koppling till miljömålen. Inom området Ungdomar Fler ungdomar delaktiga i Leader och andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Ökad kunskap om hur man når ungdomar hur man kommunicerar. För att arbeta mot dessa mål och effektmål under 2007 och 2008 är verksamheten indelad i nio huvudaktiviteter: Nätverkscheckar beslutade av styrgruppen 1. Nätverksaktiviteter som utförs av nätverkets medlemmar Övrigt genomförande av handlingsplanen 2. Omvärldsanalys genom att samla in och analysera framgångsrika metoder men även genom att identifiera flaskhalsar 3. Nätverksträffar och samverkan med olika nätverksaktörer 4. Webbplats och andra kommunikationskanaler enligt den kommunikationsstrategi som utvecklas av styrgruppen 5. Leaderaktiviteter som genomförs i samarbete med nuvarande Leadernätverk och berörda medlemmar i nätverket 6. Forskarnätverk i samarbete med Formas och berörda medlemmar i nätverket 7. Internationellt erfarenhetsutbyte som genomförs av olika medlemmar i nätverket 8. Utvärdering av nätverkets insatser i relation till verksamhetsmålen 9. Drift av kansliet Nätverket kommer sannolikt att omfattas av medlemmar under perioden för denna aktivitetsplan. Huvuddelen av aktiviteterna utförs av medlemmarna i olika samverkansformer och med medfinansiering genom de s.k. nätverkscheckarna. Det handlar främst om konferenser och inspiratörsaktiviteter men även andra forum för dialog och erfarenhetsutbyte kommer att utvecklas under hösten 2007 och våren Information om aktiviteter kommer att finnas på nätverkets webbplats, men även genom riktade utskick. För att överblicka aktiviteterna, och för att främja ett utbyte av erfarenheter som uppnås vid aktiviteternas genomförande, kommer uppföljning och rapportering att ske genom nätverkets webbplats. Nätverkets samtliga aktörer kommer också att samlas regelbundet. Under 2007 inbjuds till sådana träffar vid två tillfällen och under 2008 vid ytterligare två tillfällen. Även inspiratörer som utför aktiviteter för nätverkets räkning kommer att samlas regelbundet. 1. Nätverksaktiviteter som initieras och utförs av nätverket medlemmar och som medfinansieras med nätverkscheckar Beslut om nätverkscheckar fattas vid de fyra tillfällen som styrgruppen träffas 2007 samt vid de fem tillfällen styrgruppen träffas Varje erbjudande om att utföra nätverksaktivitet bereds enligt fastlagda rutiner. Stoppdatum för ansökan om en nätverkscheck är ca fyra veckor före ett styrgruppsmöte. Kompletteringar vid oklarheter begärs in. Tre veckor före möte skickas kompletta ansökningshandlingar till styrgruppen. Ca en vecka före mötet skickas en sammanställning och sammanfattning av varje erbjudande tillsammans med kansliets bedömning och förslag till beslut till styrgruppen. Aktiviteter så som konferenser och inspiratörsinsatser kommer också att genomföras på initiativ av kansliet i samverkan med någon eller flera aktörer i nätverket. Aktiviteterna sker då inom ramen för den del av handlingsplanen som avser övrigt genomförande av handlingsplanen. Information om sådana aktiviteter sker fortlöpande till styrgruppen och övriga aktörer nätverket. Konferenscheckar 2

3 Under 2007 genomfördes 7 konferenser av aktörer i nätverket med stöd av konferenscheckar. Styrgruppen beslutade dock under 2007 om 15 konferenscheckar som omfattar ett 40 tal konferenser, men över 30 av dessa genomförs alltså under Flertalet konferenser syftar till att stärka olika aktörers förmåga att medverka i genomförandet av programmet. Flera fokuserar Leader som arbetsmetod. Som en jämförelse kan nämnas att i handlingsplanen anges att ca konferenser skall genomföras under 2007 med stöd av nätverkscheckar. På grund av senare start för nätverkets verksamhet, än vad som var beräknat när handlingsplanen fastlades, är utfallet väsentligt lägre och med en tidsmässig förskjutning till Under 2008 beräknas ett femtiotal konferenser och seminarier genomföras med stöd av nätverkscheckar. I möjligaste mån deltar någon från kansliet och/eller styrgruppen. Kansliet har också tagit fram ett frågeformulär för konferensutvärdering av varje nätverkskonferens. Svaren sammanställs av konferensarrangörerna och avrapporteras till kansliet. Inspiratörer Under 2007 har 15 aktörer börjat jobba med inspiratörsinsatser med stöd av nätverkscheckar. Det är ett något lägre antal som angavs i handlingsplanen. Inriktningen på inspiratörsaktiviteter är ungefär den samma som konferenserna, d.v.s. att stärka aktörernas förmåga att medverka i genomförandet av programmet samt förmåga till samverkan med andra aktörer. Det är viktigt att ge inspiratörerna en gemensam plattform och möjlighet att reflektera över på vilket sätt deras insatser stärker genomförandet av programmet. Därför samlar nätverket samtliga inspiratörerna till två träffar under 2007 och ytterligare två under Den första träffen blir ett moment i deras planering av inspirationsinsatsen och den andra blir en uppföljning av insatsen. Under 2008 beräknas ytterligare aktörer genomföra inspirationsinsatser. Forskarsamverkan Denna kategori nätverkscheck har inte efterfrågats under 2007, men under 2008 beräknas mellan 5-10 sådana aktiviteter genomföras med ersättning från nätverkscheckar. Ett skäl till denna fördröjning är dels att det först i slutet av 2007 och under 2008 anslutit fler forskningsinstitutioner än SLU till nätverket, dels att övriga nätverksaktiviteter för att främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan forskare beräknas gå igång under senare delen av (Se under 6. Forskarsamverkan.) Internationellt erfarenhetsutbyte mellan LAG Eftersom de flesta nya Leadergrupperna påbörjat sitt strategiarbete först senare delen av 2007 så har också efterfrågan på denna nätverkscheck kommit igång under Det var endast en grupp som fick en sådan check under Under 2008 beräknas ytterligare 10 LAG kunna genomföra denna aktivitet med ersättning från nätverkscheckar. 2. Omvärldsanalys I handlingsplanen pekas på behovet av en fortlöpande analys kring framgångsrika metoder men också av att identifiera flaskhalsar som försvårar programmets genomförande. Kansliet kommer att i nära samverkan med styrgruppen och andra aktörer i nätverket, men även med Jordbruksverkets analysgrupp och programledning fortlöpande överblicka sådana behov för att bedöma angelägna nätverksinsatser. 3

4 Diskussionerna som förts i styrgruppen kopplat till gruppens mål- och effektanalys har bidragit till omvärldsbevakning och analys. Därför kommer styrgruppen att vid sina möten ges utrymme för att diskutera problem och möjligheter som indikerar särskilda behov av att utbyta erfarenheter, information, metoder och/eller att stärka dialogen mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Tillsammans med Formas kommer nätverket att inrätta ett samverkansråd med meriterade forskare inom området landsbygdsutveckling. Samverkansrådet kommer bl.a. att få till uppgift att överblicka möjligheter och hinder för programmets genomförande, vilket bidrar till fortlöpande omvärldsanalys. Under förstudien inför byggandet av nätverkets webbplats undersöks på vilket sätt webbplatsen kan utgöra arena för gemensam omvärldsbevakning och omvärldsanalys aktörerna emellan. Nätverkets inspiratörer blir också en viktig kunskapskälla för omvärldsbevakning. Därför kommer dokumentationen från varje träff med inspiratörerna också innehålla en sammanfattning av den omvärldsbevakning de bidrar med. Kansliet i samarbete med SLU kommer att under 2008 samordna en omvärldsspaning där alla medlemmar inbjuds ingå. Spaningen ska tillföra nätverket och ledningen kunskap om utvecklingen inom nätverket och de yttre omständigheter som påverkar programmets genomförande. Spaningen blir ett verktyg som bidrar till ett lärande mellan medlemmarna. En ytterligare omvärldsbevakning till grund för nätverkets omvärldsanalys är det planerade nordiska erfarenhetsutbytet mellan nätverken i norden som beskrivs under rubriken internationellt erfarenhetsutbyte. Under 2008 kommer också fyra tematiska arbetsgrupper att vara aktiva. Dessa ska samla in goda exempel på metoder och lösningar, analysera dessa och sprida information om dem inom områdena: - ökad jämställdhet i programmets genomförande - ökad integration i programmets genomförande - ökad dialog mellan lokal utveckling, kommunal och annan samhällsplanering i programmets genomförande - ökad miljöhänsyn i programgenomförandet Varje temagrupp kommer att samla 5-10 berörda aktörer. Samordningen av grupperna görs av någon enskild aktör eller av nätverkets kansli. Därutöver kommer det att ske punktvisa kartläggningar inom prioriterade områden. Ett sådant exempel är kartläggningen av regionala partnerskap som konsulten Peter Gorpe genomfört på uppdrag av nätverket. Omvärldsanalysen ligger till grund för prioriteringar av nätverkscheckar, men också för övriga aktiviteter som initieras av kansliet i samverkan med olika nätverksaktörer inom ramen för handlingsplanen. Omvärldsbevakning och analyser ska också bidra till medlemmarnas gemensamma lärande. Det blir en av nyttorna som varje medlem kan få genom att delta i nätverket och som stärker deras förmåga till att bidra till landsbygdsprogrammets mål. 3. Nätverksträffar och samverkan med olika nätverksaktörer Träffar med hela nätverket 4

5 Hela nätverket inbjuds till två träffar hösten Den ena är till en workshop under Leadereventet i Örebro. Vid detta tillfälle informeras om nätverket och möjligheten att utföra aktiviteter med medfinansiering genom nätverkscheckar. Den andra träffen genomförs den 8 november och syftar till att utbyta erfarenheter om att arbeta i partnerskap. Under 2008 genomförs två träffar med hela nätverket. Vid dessa behandlas aktuella ämnen i syfte att inspirera till samverkan och ökad förmåga att bidra till programmets målsättningar. Samverkan och medverkan vid olika konferenser Nätverket var medarrangör till Landsbygdsriksdagen 2008 och deltog i riksdagens utformning genom att kanslipersonal ingick i riksdagens styrgrupp. Under riksdagen tog nätverket ett särskilt ansvar för att möjliggöra ett tydligt ungdomsinslag, internationellt erfarenhetsutbyte samt dialog om regeringens kommande landsbygdsstrategi. Nätverkets kansli kommer att i möjligaste mån medverka vid nationella och regionala samverkanskonferenser som arrangeras av medlemmarna. Kansliet initierar också seminarier i samverkan med olika nätverksaktörer om angelägna områden att utbyta erfarenheter kring. Ett sådant exempel är att nätverket tillsammans med Jordbruksverkets programledning och länsstyrelserna genomför träffar under våren 2008 för erfarenhetsutbyte mellan regionala partnerskap på ämnet framgångsrika samverkansmetoder. Ett annat exempel är seminarium under Almedalsveckan 2008 om ungdomars inflytande som arrangeras i samarbete med U-land, Leader Gotland och LRF ungdom. Extra insatser vid behov av erfarna inspiratörer För att tillvarata den erfarenhets om finns bland inspiratörer som arbetat mer programövergripande kommer kansliet att vid behov engagera erfarna inspiratörer efter det att deras inspiratörscheck löpt ut. Syftet kan vara att: - inspiratörerna kan verka för nya allianser av samverkan i synnerhet över programmets axelgränser och på så sätt utgöra lärande exempel på axelöverskridande samverkan. - inspiratörerna kan medverka på nätverkskonferenser för hela nätverket och för Leadergrupperna under 2008 med sin kunskap om programmet och samverkansmöjligheter - inspiratörerna kan vara en resurs för Leadergrupperna när de vill lära mer om hur de kan engagera olika organisationer och aktörer - inspiratörerna kan stärka förmågan hos nytillkomna inspiratörer, vilket innebär att de deltar vid nätverkets inspiratörsträffar under inspiratörerna kan bidra till nätverkets samlade omvärldsbevakning och omvärldsanalys 4. Webbplats och andra kommunikationskanaler Under september till början av november 2007 har en kommunikationsstrategi utvecklats. Strategin är fastställd av styrgruppen och ligger till grund för den kommunikationsplan som utarbetas av kansliet under hösten Kommunikationsstrategin har tagits fram med hjälp av personal vid Glesbygdsverket. En del av kommunikationsstrategin är att Nätverkets grafiska profil har utformats. Samtidigt och integrerat med framtagandet av strategin har en förstudie om Nätverkets webbplats genomförts och om de projekt- och kompetensdatabaser som ska utvecklas. I förstudien har LRF, Hushållningssällskapen, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och SLU har deltagit. 5

6 Under våren 2008 utvecklas webbplatsen och öppnades i enkel version från och med mars. Utvecklingen av webbplatsen och projektdatabas kommer att pågå hela Vad det gäller projektdatabasen så kommer den att publiceras både på SJVs webbplats och nätverkets webbplats. Andra informationsverktyg som utvecklas och kommer att användas under 2008 är månatligt nyhetsbrev, kvartalsvisa lägesrapporter till alla medlemmar, infoblad om Nätverket och om Leader i nätverket (även på engelska) samt utställningsmaterial. 5. Leader För att löpande bidra med erfarenhetsöverföring från Leader+ till bildandet av nya LAG och leaderprogram genomför kansliet i samverkan med olika aktörer under hösten 2007 en rad aktiviteter vid sidan av de aktiviteter som genomför med stöd av nätverkscheckar. Kansliet medverkade vid Leader+ konferens på Fårö i juni och inhämtade vid detta tillfälle synpunkter på kommande nätverksinsatser. Kansliet har upphandlat Leader+-nätverkets sekretariatet (Hushållningssällskapen) för att löpande bistå med erfarenheter och för att samla viktiga erfarenheter i den s.k. LAG-boken. Nätverket kommer också att sprida viktig information via Leader+ nätverkets informationskanaler så länge dessa är igång, d.v.s. fram tills våren Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tas en inspirationsskrift fram. Den omfattar intervjuer med fem kommunalråd och kommunchefer med erfarenhet från kommunernas roll i Leader+. Målgruppen för skriften är verksamma inom kommunal förvaltning och kommer bl.a. att ligga till grund för SKL:s fortsatta insatser i landsbygdsprogrammet. Tillsammans med länsstyrelserna genomförs ett mentorsprogram där verksamma från Leader+ sekretariat erbjuds möjligheter att vara mentorer till s.k. skrivargrupper (av nya leaderprogram) och sekretariat i bildande. Interregionala konferenser för erfarenhetsutbyte mellan LAG i bildande kommer att genomföras i samverkan med länsstyrelserna som ett komplement till de utbildningsträffar som Jordbruksverket genomför. Nätverket är också medarrangör vid Leader eventet i Örebro. Vid eventet inhämtas bl.a. synpunkter på utformningen av nätverk mellan LAG/leaderkontor inom ramen för nätverkets verksamhet. Principer för hur detta organiseras diskuteras också inom nätverkets styrgrupp. Gruppens utgångspunkt är att understödja nybildade LAG att utforma Leadernätverk. Under 2008 kommer nätverkets roll som kontaktpunkt för Leadergruppernas nätverkande att utvecklas ytterligare. Tre till fyra nationella nätverksträffar kommer att genomföras utöver de mellanregionala som länsstyrelserna genomför med ersättning från nätverkets budget. De nationella Leaderträffarna kommer också att erbjuda tillfälle för dialog med nätverkets inspiratörer och SJVs team landsbygd. Träffarna kommer att planeras och arrangeras i samarbete med olika Leadergrupper. I samverkan med SJVs team Landsbygd kommer utbildningsbehovet att kartläggas och utbildningsinsatser planeras och påbörjas. Planeringen av Årets Leader 2009 i tre till fyra 6

7 kategorier påbörjas samt särskilda insatser för att främja transnationellt samarbete med Leadergrupperna genomförs (d.v.s. utöver det som sker via nätverskcheckarna). Leaderinformation och erfarenhetsutbyte mellan Leadergrupperna kommer att bli en av de viktigare funktionerna på webbplatsen. 6. Forskarsamverkan Vid sidan av den forskarsamverkan som bedrivs med stöd av nätverkscheckar kommer nätverket under hösten 2008 att inrätta ett samverkansråd av meriterade landsbygdsforskare. Samverkansrådet ska ha i uppgift att fånga upp forskningsbehov från övriga aktörer i nätverket och bidra till att de som bedöms väsentliga inplanteras i forskargrupper och ansökningar om forskningsanslag. Under våren utarbetar en arbetsgrupp, med representanter från kansliet, SLU, Formas och Jordbruksverkets analysgrupp, riktlinjer och arbetsplan för samverkansrådet. Arbetsgruppen har också tagit fram förslag till framtida forskarforum på nordisk basis. Förslaget diskuteras vidare med övriga nordiska nätverk med sikte på att genomföras från och med hösten Genomförandet av forskarforum läggs ut på forskningsinstutioner och kan variera över åren. 7. Internationellt erfarenhetsutbyte Enligt kommissionens riktlinjer skall kansliet för nätverket utgöra kontaktpunkt för det europeiska nätverket. Inriktningen på vad detta kommer att innebära klargörs under våren En planering av nätverkets aktiviteter på det internationella området vidtar därmed först då. Under hösten 2007 genomförs därför endast ett fåtal aktiviteter med inslag av internationellt erfarenhetsutbyte. Nätverket medarrangerade ett Leader+ seminarium för leadernätverk i Österjöregionen. Ett annat tillfälle för internationell utblick är den europeiska avslutningskonferensen för Leader+ i Portugal november 2007 där nätverket avser delta. En nordisk träff om byggandet av landsbygdsnätverk genomförs våren 2008 och en träff mellan de europeiska nätverksenheter som kommit igång genomförs i samarbete med de nordiska kollegorna under hösten Syftena med dessa träffar är att utbyta erfarenheter om igångsättningen av de nationella nätverken. 8. Uppföljning av nätverkets verksamhet Under hösten 2008 görs en upphandling av uppföljning av nätverkets verksamhet. Upphandlingsunderlaget ska inbjuda till att även lämna förslag på metod för uppföljningen. 9. Drift av kansli Kansliet kommer att under hösten 2007 bestå av en verksamhetsledare på heltid, en handläggare på heltid samt en assistent på halvtid. Därutöver konsulteras Leif Berndtsson på ca 30% samt att Annika Lidgren vid Glesbygdsverket ingår i kanslifunktionen under två månader på heltid för att hjälpa till med kommunikationsstrategi. I handlingsplanen anges dock en dimensionering av drift av kansliet som motsvarar fyra heltidstjänster. Den planerade verksamhetsvolymen bedöms också kräva en utökning av bemanningen under 2008 jämfört med Utökningarna består av att administrationen av nätverkscheckar och andra aktiviteter motsvarar en heltid i form av kombinerad administratöroch assistenttjänst. Drift av webbplats och annat kommunikationsarbete motsvarar en heltid 7

8 kombinerad informatör- och webbredaktörtjänst. Sammantaget gör det att 2008 års bemanning kommer att bestå av den ursprungligen planerade dimensioneringen av årsarbeten. Vid behov kommer upphandling att ske av funktioner som är till stöd för det nationella Nätverket eller att dessa funktioner utförs i samarbete med nätverkets medlemmar. Exempel på konsultupphandling är att Leif Berndtsson utför vissa arbetsuppgifter inom kansliet och att frilansjournalisten Mats Thorner skriver nyhetsbrevet i avvaktan på att nätverkets informatör har rekryterats. Ett exempel på samarbete med en medlem är att Hushållningssällskapens förbund förstärker kansliet i vissa arbetsuppgifter inom den del som avser kontaktpunkt för Leadergrupperna. Arbetsordning för kansliet ska utarbetas under våren Utfall 2007 och budget 2008 Enligt handlingsplanen ska mer än hälften av nätverkets budget avsättas för aktiviteter som utförs av medlemmarna i nätverket. En annan riktlinje är att kanslikostnaderna inte ska överstiga 22% av nätverkets totala budget. Budgeten för att genomföra ovanstående aktivitetsplan beräknas till följande: Utfall beslutade kostnader 2007 Utbetalt 2007 Prognos april utbetalningar 2008, inkl beslutade ej utbetalda 2007 Budget 2008 Skillnad budget 2008 och prognos Inspiratörscheckar Konferenscheckar Checkar samverkan FOU - Internationellt erfarenhetsutbyte 118 Summa checkar Nätverksträffar och styrgrupp Övrigt genomförande handlingsplan Summa övrigt genomförande handlingsplan Kansli Summa nätverket Prognos utbetalningar 2008 per aktivitetsområde tkr Noteras Nätverkscheckar Övrigt genomförande handlingsplan Omvärldsbevakning och omvärldsanalys 590 Gorpe, SLU omvärldsspaning, Temagrupper Nätverksträffar, inspiratörsträffar och styrgrupp Inkl. nätverksträffar Leader och Landsbygdsriksd. Webbplats och andra kommunikationskanaler 860 Leader Mentorsprogram, utbildningar, Årets Leader Forskarsamverkan 100 Internationellt erfarenhetsutbyte 200 Inkl internationell träff vid LBR Uppföljning av nätverkets verksamhet - Summa övrigt genomförande handlingsplan Drift kansli Summa prognos utbetalningar

9 9

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 5 februari Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA Kvartal 3 2012 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av nätverkets medlemmar. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka prioriterade teman

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning Tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning Innehållsförteckning Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 4 2.1 Effektmål... 4 2.2 Produktmål... 4 2.3 Tidplan...

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Sammanställning enkät

Sammanställning enkät Sammanställning enkät Exempel på goda rutiner och samarbetsformer. Antal utskick:140 Antal svar: 56 Svarsfrekvens: 40% Antal LAG som svarat: 33 Antal länsstyrelser som svarat: 23 Nedan framgår de olika

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Seminaruim 6:5 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg, Örebro kommun kia.lagerqvist@orebro.se Björn Hagström, Systemintegratör, Örebro kommun bjorn.hagstrom@orebro.se Örebros

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010 Närvarande Styrgruppen Peter Melin, ordförande Christel Benfalk Lars Wikström Thomas Norrby (fram till

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer