Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009"

Transkript

1 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond Thomas Bertilsson (kom under punkt 5) Thomas Norrby Ewa Engdahl Christel Benfalk Christina Linderholm Åke Clason (avvek en stund under punkt 7) Inger Normark (avvek en stund under punkt 8) Jennie Malm Maria Gustafsson Meddelat förhinder Jenny Nylund Annika Nygård välkomnade styrgruppen och berättade om LRF:s verksamhet. 1. Mötets öppnande Ordförande förklarade styrgruppsmötet öppnat. 2. Sekreterare Till sekreterare utsågs Jennie Malm m.h.a. Maria Gustafsson under punkt Justerare Till justerare utsågs Christel Benfalk. 4. Föregående mötes minnesanteckningar Föregående mötes minnesanteckningar godkändes med justeringen att Inger Normark deltog vilket inte framgår av listan över närvarande i föregående mötes minnesanteckningar.

2 5. Lägesrapport ekonomi (Se underlag Lägesrapport ekonomi ) Utbetalningarna av nätverkscheckar har som bekant släpat efter. Det har varit mycket svårt att förutsäga hur mycket som kommer att betalas ut per år. Det beror bl.a. på att utbetalningsenheten inte har kunnat prioritera nätverkscheckarna i den utsträckning som behövs. Efter mötet mellan utbetalningsenheten och Landsbygdsnätverkets kansli har man kommit fram till att utbetalningsenheten ska se till att det kommer att finnas en back-up för nätverkscheckarna så att hanteringen blir mindre sårbar. Utbetalningsenheten kan konstatera att de sökande inte har skickat in kompletta ansökningar i många fall. Enheten har tagit fram en lista över vilka som är de vanligaste kompletteringsönskemålen. Det finns tydliga anvisningar till hur man ska fylla i en ansökan om utbetalning samt vilka dokument som ska följa med, men detta har inte hjälpt. Utbetalningsenheten håller på att ta ställning till ett serviceåtagande för nätverkscheckarna som innebär att man lovar att betala ut inom en viss tid förutsatt att ansökan är komplett. En av styrgruppens medlemmar undrar om det är för mycket administration för nätverkscheckarna. Kansliet kan konstatera att problemen främst finns hos små organisationer som är ovana vid ansökningsförfarandet. Kansliet har som förslag att kansliet tar kontakt med de mindre och mer ovana organisationerna inför en utbetalning för att räta ut eventuella frågetecken. Christel berättade hur man har valt att göra på länsstyrelsen. När länsstyrelsen beslutar att ett projekt får stöd samla man ihop de ansvariga och den som ska göra rekvisitionen till en genomgång av hur ansökan om utbetalning ska se ut. Kansliet framhöll att kraven på hur ansökan om utbetalning hanteras skiljer sig åt mellan olika medlemsländer. I något land har man t.ex. som ett krav att rekvisitionen ska hanteras av en professionell konsult. Man anser alltså att det är så pass svårt att inte gemene man klarar av att genomföra en rekvisition. Christel berättade att i Irland är det olika myndigheter som har ansvar för respektive axel. Där går det inte att ansöka om projekt som enskild utan det behövs en professionell ansökare. Under 2009 är den ekonomiska prognosen att 6 miljoner kr kommer att betalas ut för nätverkscheckarna. Under 2008 betalades 1, 25 miljoner kr ut för nätverkscheckarna. Under 2008 betalades kr ut i kanslikostnader. Regleringsbrevet för 2009 innebär att kansliet har 13,6 miljoner kr. 6. Nya medlemmar Föreningen Pilgrim i Sverige Tas med som medlem. Kallbygdens Byaråd Tas inte med som medlem.

3 Motivering vid avslag: För lokal verksamhet. Organisationen är en del av Hela Sveriges organisation. Hela Sverige ska leva är i sin tur medlem i Landsbygdsnätverket. Kallbygden Byaråd kan därför ses som medlem via Hela Sverige och kan söka om nätverksaktiviteter genom Hela Sverige. För att tas med som enskild medlem ska organisationen ha en nationell täckning. 7. Ställningstagande nätverksaktiviteter Här redovisas styrgruppens ställningstagande till de aktiviteter som kom in senast den 18 december Ett önskemål från styrgruppen är att det är bra om listan med sammanställningen över ansökningarna också läggs ut. Jnr : Företagare i Klockrike Styrgruppens prioritering: Avvisad Motivering: Den sökande är inte medlem. Jnr : Lokal utveckling Västra Götaland Styrgruppens prioritering: Bifall 100 tkr. Motivering: Aktiviteten är rikstäckande och ämnet är ett prioriterat område enligt aktivitetsplanen. Jnr : Etik & Energi Styrgruppens prioritering: Avslag Motivering: Inriktningen i konferensen om att planera en nationell projektansökan i landsbygdsprogrammet är fruktlös, eftersom projektet inte kommer att vara berättigad till stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet, men styrgruppen anser ändå att idén att främja samarbetslösningar av dessa slag är angelägna och intressanta även om satsningen inte är stödberättigat. Kansliet uppmanas att ha fortsatt dialog med Etik & Energi om detta. Jnr : Lantbrukarnas Ekonomi AB Styrgruppens prioritering: Avslag Motivering: Inte en nationell aktivitet och det bedöms vara en reguljär intern verksamhet. Jnr : Lantbrukarnas Ekonomi AB Styrgruppens prioritering: Sökande har önskat att ansökan behandlas vid nästkommande möte. Jnr : Leader Inlandet Styrgruppens prioritering: Bordläggning i avvaktan på kompletteringar. Motivering: Program saknas. Jnr : Leader Dalsland&Årjäng Styrgruppens prioritering: Beviljas kr

4 Motivering: Aktiviteten är förankrad i gruppens strategi och har ett väl definierat syfte. (Åke avvek under detta beslut) Bordlagda ärenden: Jnr : Bygdegårdarnas Riksförbund Styrgruppens prioritering: Beviljas tkr Motivering: Den kompletterade aktivitetsplanen visar att aktiviteten är en prioriterad åtgärd men styrgruppen gör medskicket att Bygdegårdarnas Riksförbund tar med sig tidigare erfarenheter i den nya inspiratörsaktiviteten. Jnr : Studieförbundet Vuxna Styrgruppens prioritering: Beviljas tkr Motivering: Den kompletterade aktivitetsplanen visar att aktiviteten är en prioriterad åtgärd men styrgruppen gör medskicket att Studieförbundet Vuxenskolan tar med sig tidigare erfarenheter i den nya inspiratörsaktiviteten. Jnr : SLU Styrgruppens prioritering: Beviljas tkr Motivering: Aktiviteten ska utgöra ett underlag för konferensen om bygdebalanser. Bra att det sker erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker i denna ganska abstrakta metodfråga. Bygdebalansmetoden kan bidra till att ge bättre förutsättningar för landsbygdsprojekt. Aktiviteten bör också kopplas till inspiratörschecken inom lokalekonomi. Jnr : Föreningen Sveriges Fäbodbrukare Styrgruppens prioritering: Beviljas tkr Motivering: En viktig grupp för landsbygdsprogrammet. (Gun ansluter till mötet) 8. Godkännande av kompletterad, bearbetad och förtydligad aktivitetsplan för 2009 (Se underlag Aktivitetsplan 2009 ) Beslut Styrgruppen fastslog inriktningen i aktivitetsplanen. Beslutsbudget och utbetalningsbudget beslutar styrgruppen om nästa möte. Utvärderingskriterier för checkarna kommer också att fastställas nästa gång. Diskussion Kansliet har tagit hjälp av OpenEye för att färdigställa aktivitetsplanen. I kombination med synpunkter från styrgruppsmötet så har kansliet justerat innehållet. Kansliet har tydliggjort de övergripande målen för Landsbygdsnätverket och landsbygdsprogrammet.

5 De fem prioriterade områdena för 2009 har styrgruppen godkänt. Strukturen i dokumentet har ändrats, men de uppmärksammade problemen har inte förändrats. Kansliet har försökt att tränga bakom varför problemen finns och på så sätt tydligare koppla ihop problemen med de åtgärder som kansliet föreslår. I dokumentet särskiljs de effekter som uppkommer hos medlemmarna och det som blir effekter i själva programmets genomförande samt de förväntade långsiktiga effekterna. I den aktivitetsplan som diskuterades under styrgruppsmötet i november var några av de prioriterade områdena grovt ihopklumpade. Under det prioriterade området Mångfald hade kansliet inte särskiljt åtgärder som rörde ungdomar, kvinnor och invandrare. Samma gäller för Landsbygdens attraktionskraft. Kansliet har lagt till frågan om arbetsmiljön på landsbygden. Vid föregående styrgruppsmöte framkom det att styrgruppen vill omfördela budgeten mellan de olika aktivitetsområdena. Styrgruppen vill prioritera ned nätverkscheckarna till förmån för t.ex. metodutveckling och tematiska arbetsgrupper. Det syns inte i den föreslagna budgeten i aktivitetsplanen. Kansliet motiverar detta med att det måste finnas medel avsatta för nätverkscheckarna eftersom det är stora eftersläpningar på utbetalningarna. De nätverkscheckar som styrgruppen beviljar detta år blir utbetalningar först nästa år. Styrgruppen vill se en beslutsbudget och en utbetalningsbudget. I beslutsbudgeten ska det framgå hur stor andel av budgeten som styrgruppen kan fatta beslut om inom respektive område. I utbetalningsbudgeten ska det framgå hur stora utbetalningsåtaganden som finns för respektive område och hur mycket av detta som har betalats ut. Landsbygdsnätverket bör redan från början följa upp vad insatserna leder till i form av bättre genomfört LBP. Nätverkscheckarna ska utvärderas mot aktivitetsplanen och den kanske kan användas för tidigare år också. En synpunkt angående aktivitetsplanen var att det är för stort fokus på LAG när det gäller ungdomar och integration. Kopplingen mellan de sista fem sidorna och de första sidorna i dokumentet är vagt. Samverkan mellan andra program är viktig men det syns inte i dokumentet. Staffan framhöll att det skulle kunna stå mer om byråkratin och strukturen som utesluter invandrarna. Kansliet svarade att detta är något som den tematiska arbetsgruppen för integration får lyfta. 9. Nya aktörer i styrgruppen (Se underlag Kravprofil på Landsbygdsnätverkets styrgrupp för juni 2009 ) Kansliet har haft uppe frågan om nya aktörer i styrgruppen vid tidigare tillfällen. Till nästa möte ska kansliet ge förslag på ny sammansättning i styrgruppen. Beslutet om vilka som ska ingå i styrgruppen fattas av generaldirektören för Jordbruksverket. Gången kommer att bli att alla medlemmar först har möjlighet att visa intresse för att ingå i styrgruppen. Därefter fastställs de organisationer som ska ingå i styrgruppen. När detta är klart ber kansliet de utsedda organisationerna att nominera två namn, en man och en kvinna.

6 Kansliet ska skicka ut en inbjudan till medlemmarna och behöver då en kravprofil. Profilen bör stämma mot aktivitetsplanens prioriterade områden. Styrgruppens diskussion blir ett stöd för hur kansliet går ut med inbjudan. Diskussion Vad är det man ska representera i styrgruppen? Någon viktig målgrupp för landsbygdsprogrammet och sedan verkligen företräda den målgruppen. Finns det behov av att ställa krav på geografisk förankring? Tanken är att ju fler punkter som en organisation representerar desto lämpligare organisation att ta med. Helst ska organisationen representera alla punkter i listan. En synpunkt på de uppradade punkterna är att företagsamheten inte täcks in i dessa vilket är vanskligt eftersom det då bara blir traditionella aktörer som kommer att ingå. Hur ska förfarandet gå till rent praktiskt? Ska alla organisationer, även de nu sittande, komma in med en motivering till varför organisationen ska ingå fortsättningsvis i styrgruppen. Ska de nuvarande ledamöterna också nomineras igen och motivera varför man fortsatt ska ingå i styrgruppen? Det är kansliets förslag eftersom det kan behövas rotation även bland de etablerade ledamöterna. Det bör framgå att organisationen ska nominera både en man och kvinna. Det ska även framgå hur många vi är i styrgruppen. Synpunkter framkom om att det bör framgå vad det innebär att sitta i styrgruppen. När kansliet skickar ut underlaget bör stadgar och arbetsordning ingå. Informationsmaterialet skulle kunna utformas på ett mer lättsamt sett t.ex. genom att Jessica intervjuar någon om vad som händer på ett styrgruppsmöte. Om metodutveckling är viktigt, vilket både styrgruppen och kansliet har tryckt på vid olika tillfällen så borde det reflekteras i styrgruppens sammansättning. Styrgruppen kanske behöver få in forskare. Förutom Jordbruksverket ska även Leader och Länsstyrelsen göras till permanenta medlemmar av styrgruppen. Det hade styrgruppen inga synpunkter på. 10. Upphandling av uppföljning av nätverkets verksamhet Tre anbud har kommit in och kansliet håller på att utvärdera dessa. Det är tills vidare all information som kansliet kan ge angående upphandlingen. Diskussion Som en löpande egen utvärdering behöver styrgruppen sätta av tid för självreflektion under styrgruppsmötena. Sedan är det oerhört viktigt att styrgruppen får återkoppling på vad som sker inom de olika aktiviteterna för att veta vad som är bra insatser som ska förstärkas och vad som är mindre gångbart. 11. Landsbygdsnätverkets roll i samband med revideringar av landsbygdsprogrammet Diskussion Det pågår arbete med att se över landsbygdsprogrammet både moduleringen och underutnyttjandet av landsbygdprogrammet. I EU-översynen tas fem utmaningar upp. EU har

7 identifierat en ny utmaning i form av bredband. 1,5 mdr euro avsätter EU för detta i hela Europa. När ny information som denna kommer ut måste organisationerna agera genast. Borde nätverket bli bättre på att haka på den här typen av frågor som plötsligt blir aktuella för att dra nytta av att frågan är på den politiska agendan? Vissa av frågorna som plötsligt blir aktuella kan återfinnas som komponenter i landsbygdsprogrammet. Åke tyckte att det är ett intressant exempel på hur vi ska vara proaktiva. Vissa av utmaningarna ligger klart inne i landsbygdsprogrammet. Det är ett sätt att förstärka och förbättra de möjligheter som finns. Peter M ifrågasatte om det ligger i Landsbygdsnätverkets uppgift. För att kunna vara så proaktiva krävs snabba beslut. Det går inte att vänta en månad till styrgruppen sammanträder nästa gång. I så fall måste styrgruppen, varje enskild, informera kansliet om vad som är på gång och kansliet få mandat att svara. Det finns en väldig kunskap hos nätverket. Den gemensamma kunskapen är unik som nätverket samlar. Den är mycket väsentlig t.ex. om man är politiker och vill få en samlad kunskap. Frågan är hur man skapar infrastrukturen för att hantera kunskapen. Det kan vara genom t.ex. temaarbetsgrupper eller tankesmedjor. 12. Aktuell information från styrgruppsledamöter Punkten utgick. 13. Övriga frågor Styrgruppens reflektioner om Landsbygdsnätverket Kansliet frågade styrgruppen vad de tycker har fungerat bra i Landsbygdsnätverket. Vad vill styrgruppen att Landsbygdsnätverket ska bli bättre på? Thomas N Det är otroligt positivt att nätverket finns. Det vi efterfrågade 2002 om ett starkare landbygdsnätverk finns nu. Tänket med nätverkscheckar och konferenser har varit bra i initialskedet. Vinsterna med att lägga kansliet på Jordburksverket har varit större än förlusterna. Kansliet har en ödmjuk och lärande ansats. Det har varit bra möten där det är ok att tycka annorlunda. Thomas uppskattar att det har varit beslut i konsensus som har gällt, även om det inte har varit populärt bland alla hela tiden. Möjligen har nätverket haft för många aktiviteter och för lite analys i sin verksamhet. Det var ett dilemma när Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting inte var med. Representationen i styrgruppen är Mälardalstungt. Problemen som finns i landsbygdsprogrammet är i många fall kopplade till LB-systemet. Landsbygdsnätverket har samverkat för lite med andra program. Christina Företagarna blev mer eller mindre övertalade till att ingå i nätverket så förväntningarna från början var lågt ställda. Att Företagarna nu är medlem och sitter med i styrgruppen med en representant har bidragit med förståelse för nätverket och de olika organisationerna på

8 landsbygden. De andra medlemmarna i nätverket har slängt sig över Företagarna och fått organisationen att delta i olika sammanhang som aktör på landsbygden. Företagarna har fått en tydligare roll på landsbygden. Nätverket har fört ihop oväntade aktörer. I Urban Laurin har Christina fått en entusiast för landsbygd och entreprenörskap. Landsbygden har blivit tydligare i organisationen, vilket många medlemmar har uppskattat. Gun Plus: Nätverket har kommit igång rasande snabbt jämfört med andra länder och det är mycket bra. Det är ett brett nätverk som speglar det svenska samhället. I nätverket har organisationerna visat mycket engagemang. Det har skapats många oväntade mötesplatser. Negativt: Nätverket startade snabbt, men det befinner sig ändå fortfarande i uppstart. Det är tydligt att man är i olika faser beroende på vilka organisationer och var i landet man är. I vissa delar är det fortfarande stuprör som gäller. T.ex. miljöfrågan blir inte en integrerad aspekt. Staffan Staffan är nöjd med nätverkets roll och det blev ungefär som väntat. Det är bra att nätverket kom igång så snabbt och att det engagerar så många. Staffan har inte egentligen någon kritik mot driften hittills. Styrgruppen har också fungerat bra även om det har varit mycket detaljdiskussioner om olika checkar. Det vore bra om styrgruppen kunde vrida verksamheten mer mot analys och dämpa checkarna. Det hörs kritik som går ut på att marknaden är mättad när det gäller konferenser och träffar. Det behövs mer tematiska arbetsgrupper och att vi jobbar proaktivt. Nätverket behöver ge sig i kast med strukturerna. Thomas B Thomas såg fram emot nätverket. Det har blivit ett forum för diskussion. Nätverket är en del av alla forum som finns och en av ganska många olika grupperingar där LRF är verksamma. Nätverket är ett bra komplement till dessa. Vi ska jobba mer med analys och proaktivitet. Alla kan inte vara med i allt och då får man lägga vissa frågor åt sidan. Thomas upplever att samverkan mellan de operativa delarna på Jordbruksverket och nätverket inte har fungerat. Underutnyttjandet av landsbygdsprogrammet har diskuterats för lite i styrgruppen. Åke Det har fungerat bra att ha kansliet på Jordbruksverket. Landsbygdsnätverket är bland de första i Europa och det ska vi vara stolta över. Visst har styrgruppen trevat sig fram ibland med hur man ska värdera nätverkscheckarna. Åke känner viss oro hur det ska hanteras framöver när styrgruppen byts ut. Han ifrågasätter nätverkscheckar gentemot andra aktiviteter. Styrgruppen bör lyfta frågor är viktiga och utse personer att genomföra uppdragen. Åke blev överraskad av att det finns 100 nationella organisationer som arbetar med landsbygdsfrågor. Detta har man uppmärksammat inom nätverket. Ewa Ewa tycker att det har varit bra resonemang i styrgruppen och ett duktigt och bra kansli. Det är viktigt att jobba gemensamt och att man kan signalera en gemensam linje mot politiska företrädare. Hur kan styrgruppen jobba gemensamt för framtida jordbruksfrågor? Det borde Landsbygdsnätverket göra tillsammans. När det gäller nätverkscheckarna behöver de inte vara uppe i styrgruppen. Verksamhetsledaren och ordförande kan besluta om dessa. Ewa vill ha en

9 bättre återkoppling till vad resultatet av nätverkscheckarna blir. Det är viktigt att ekonomiska redovisningen blir bättre när det gäller hela landsbygdsprogrammet. Lotti På plussidan är alla mötesplatser som har skapats. Det leder till att nya organisationer upptäcker varandra och utbyter erfarenheter. Landsbygdsnätverket uppmärksammar grupper som traditionellt inte finns med på agendan. Unga har fått en framträdande plats i och med detta. Nätverket känns öppet och glatt tack vare kansliet. På minussidan finns att styrgruppen har talat om att ha koll ute i landet och det har styrgruppen fortfarande inte. Styrgruppen vet inte vad som är upparbetat i landet bland de olika åtgärderna och då blir det svårt att veta vad man ska fokusera på. I början handlade det om att visa att Landsbygdsnätverket finns och det har vi lyckats med. Nu behöver styrgruppen få in information. Vad tycker människorna därute att Landsbygdsnätverket ska lägga tyngdpunkten på? Christel Framgång är hur man lyckas koppla till övergripande målen och visa på resultat. Kan vi inte visa detta då kommer Länsstyrelsen att ifrågasätta varför pengarna har använts till nätverket. Peter Instämmer i nästan allt. Nätverket ger en bredd som inte har funnits tidigare. Diskussion nätverkscheckarna Vissa styrgruppsmedlemmar vill ta bort hanteringen av nätverkscheckarna helt ur styrgruppens agenda andra tycker att det är felaktigt att ta bort nätverkscheckarna därför att det ger en information om avd som är på gång. Innehållet i ansökningarna varierar mycket och ger ett inspel till styrgruppen. Styrgruppen kom fram till att man skulle kunna ta bort Leaderansökningarna ur styrgruppens hantering och låta kansliet hantera dessa och att avsätta max en timma för nätverkscheckarna under varje styrgruppsmöte. Information om Glesbygdsverket Glesbygdsverkets verksamhet delas upp på två myndigheter: Myndigheten för tillväxt och analyser, där Dan Hjalmarsson är generaldirektör samt Tillväxtverket, där Christina Lugnet är generaldirektör. Jan Magnusson utredningskommitté har kommit fram till att 2/3 av Glesbygdsverkets verksamhet kommer att hamna i Myndigheten för tillväxt och analyser. Det kommer att finnas verksamhet med landsbygdsutveckling på bägge myndigheterna. Verksamheterna kommer att finnas kvar i Östersund. Kopplingen till Jordbruksverket måste diskuteras och avgränsas. Analysfrågorna kommer att fortsatt finnas kvar vilket känns mycket positivt för Glesbygdsverket mars: internat nästa styrgruppsmöte i Västervik. Den 1-2 april anordnas nätverksträff för erfarenhetsutbyte i Lövånger kyrkstad, Skellefteå och det riktar sig till LAG.

10 Rapport från de tematiska arbetsgrupperna Styrgruppen vill ha en kontinuerlig uppdatering om vad som sker i de tematiska arbetsgrupperna. Kansliet sammanfattade hur det ser ut. Miljö: Utkast om innehåll finns och Gun ska kolla detta. Sedan kommer det ut till styrgruppen. Integration: Urbans rapport ska kortas ner och läggas ut. Gruppen startar upp igen med de framtagna förslagen och åtgärderna för integration. En ny ordförande kommer att utses. Jämställdhet: Gruppen har börjat arbeta och det löper på. Gruppen är referensgrupp till kansliets arbete med att ta fram utbildningsmaterial till länsstyrelserna och LAG om ickediskriminerande genomförande av programmet. Lokal utveckling och PBL: Boverket ska hålla i denna och sammankallar till ett uppstartsmöte. Vad som ska vara i fokus ringas in i detta möte. Synpunkten framfördes att regeringen ska lägga en proposition i angående PBL och översiktplanering så det är mycket viktigt att den tematiska arbetsgruppen sätter igång med sitt arbete nu och inte om ett halvår. Återkoppling styrgruppen Christel tycker att det är viktigt att återkopplingen på frågor som styrgruppen har beslutat om blir bättre. Vad hände t.ex. med Elmia-frågan? Kansliet har tidigare gjort en lägesrapport till styrgruppen vid varje möte, men har haft uppehåll med detta. Kansliet kommer att återgå till att skriva lägesrapport och skicka ut den till styrgruppen. Landsbygdsgalan Arbetsgruppen för Landsbygdsgalan kontaktade övriga prisutdelare och de var positiva till Landsbygdsnätverkets prisutdelning. Den krockar inte med något. Arbetsgruppen har hört med Länsstyrelsen och reviderat förslaget om Landsbygdsgalan efter deras synpunkter. Nästan alla lantbruksdirektörer tycker att det är en god idé. Galan kommer att kombineras med en reguljär nätverksträff i september. Kategorierna kommer att vara årets Leader, årets landsbygdsprojekt, årets lansbygdsföretagare, ungdom, integration, miljö och jämställdhet. Eftersom arbetsgruppen har samordnat initiativet med övriga prisutdelningar och lagt sig på rätt ambitionsnivå så beslutade styrgruppen att det är i sin ordning att fortsätta med Landsbygdsgalan. Elmia Det är 750 anmälda till Elmia. Seminariet Översiktsplanering för landsbygdsutveckling är ett av de mer välbesökta seminarierna. De seminarier som Landbygdsnätverket håller i är också välbesökta förutom integration. Landsbygdsnätverket finansierar Elmia med kr och tar kostnaderna för vissa seminarier. 14. Avslutning

11 Nästa möte kommer vara i Västervik hos U-land den mars. Peter Melin Ordförande Jennie Malm Sekreterare Christel Benfalk Justerare

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 5 februari Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning Tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning Innehållsförteckning Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 4 2.1 Effektmål... 4 2.2 Produktmål... 4 2.3 Tidplan...

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010 Närvarande Styrgruppen Peter Melin, ordförande Christel Benfalk Lars Wikström Thomas Norrby (fram till

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Arbetsgrupp Energi. Energi på landsbygden

Arbetsgrupp Energi. Energi på landsbygden Arbetsgrupp Energi Energi på landsbygden Innehållsförteckning Arbetsplan för arbetsgruppen energi på landsbygden 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 5 2.1 Effektmål... 5 2.2 Produktmål... 5 2.3 Tidplan...

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2008-06-12 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Jan Vinkvist Jan Smith Per-Åke Davidsson Claes Bergqvist Tina Yngvesson Agneta Lindström

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012

Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012 Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012 Datum: torsdagen den 25 oktober kl. 14.00 15.30 Närvarande:

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12 Protokoll nr: 3/2010 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 15 april 2010 Tid: kl. 17.00-19.30 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Patrik Gahm,

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA Kvartal 3 2012 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av nätverkets medlemmar. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka prioriterade teman

Läs mer

Sammanställning enkät

Sammanställning enkät Sammanställning enkät Exempel på goda rutiner och samarbetsformer. Antal utskick:140 Antal svar: 56 Svarsfrekvens: 40% Antal LAG som svarat: 33 Antal länsstyrelser som svarat: 23 Nedan framgår de olika

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund.

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 366-376 Tid: Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 18.00 21.30 Plats: Nysunds Bygdegård, Åtorp Närvarande: Kjell Schlyter, Anders Jansson, Catharina Carlsson, Erika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L02-2013 Protokoll LAG Terra et Mare 18 mars 2013 Tid: 15.00-15.50 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Essam El Naggar (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Bert Olsson Göran Oskarson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Föreningen Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross) arbetar inom ramen för EU:s landsbygdsprogram och omfattar landsbygds- och kustdelarna samt öarna

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer