Socialdepartementet Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdepartementet. 103 33 Stockholm"

Transkript

1 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

2 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2 (6) Inledning Denna lägesrapport beskriver hur Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med KUR-projektet 1 och vilka insatser som genomförts hittills. Uppdrag Försäkringskassan har fått i uppdrag att i nära samråd med Arbetsförmedlingen och SKL samt i samråd med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) genomföra satsningar inom området psykisk ohälsa - Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa 2. Uppdraget ska genomföras under åren 2014 och 2015 och bygger vidare på det s.k. KUR-projektet som genomfördes under åren I aktuell satsning har regeringen har avsatt 10 mkr för 2014 och avser att avsätta 10 mkr för Syfte Genom att utveckla samverkan och gemensamt planera för utbildningar och gemensam kunskapsöverföring kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting tillsammans öka den gemensamma kunskapsgrunden och förbättra samverkansformerna. Det i sin tur bidrar till att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning. Genomförande KUR-projektet handlar om gemensamma kunskapssatsningar för medarbetare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting. Det handlar också om att organisationerna gemensamt ska ta fram en plan för hur samverkande insatser kan bidra till att personer med psykisk ohälsa får möjlighet till sysselsättning, arbete eller studier. Insatserna ska genomföras på lokal och/eller regional nivå. Försäkringskassan har 46 lokala försäkringscenter (LFC) runt om i landet. Varje LFC kan ansöka om max kr för att genomföra två olika aktiviteter Gemensamma kunskapssatsningar och/eller Plan för samarbete Ansökan ska planeras och genomföras gemensamt med de arbetsförmedlingskontor, kommuner och landsting som finns inom LFC:s upptagningsområde. LFC och dess samverkansparter inom LFC:s upptagningsområde benämns fortsättningsvis som områden i rapporten. För att understryka den lokala förankringen har samverkansansvariga 4 på respektive LFC en central roll i arbetet. De fungerar som kontaktpersoner och ansvarar för att hålla ihop aktiviteterna. I arbetet har de även stort stöd av 1 Kunskapsutveckling om rehabilitering om personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. 2 S2013/7759/FS (delvis) 3 S2006/9394/HS (delvis) 4 Yrkesroll på Försäkringskassan som ansvarar för strukturell samverkan.

3 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 3 (6) samordningsförbunden. Kostnader som t.ex. lokaler och förtäring finansieras inte av projektet. Informationsinsatser Projektet startade med att förankra KUR-projektet internt på Försäkringskassan genom att samverkansansvariga som har en samordnande roll fick en fördjupad information inkl. stödmaterial. Samverkansansvariga har i sin tur informerat sina samverkanspartner på lokal och regional nivå. Projektet har även tagit fram ett nyhetsbrev och en broschyr som sprids inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SKL och samordningsförbunden. Information om KUR har också skett i nedanstående sammanhang; Träffar för marknadsområdeschefer och biträdande marknadsområdeschefer på Arbetsförmedlingen. Socialchefsnätverket hos SKL Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin hos SKL Processledarträff, processledare hos landstinget hos SKL SKL:s referensgrupp med socialpsykiatrichefer hos SKL Svenska Psykiatrikongressen Finsamkonferensen Konferens, Funktionshinder i tiden Utöver det har information lagts ut på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens intranät samt på Försäkringskassans hemsida. Annonsering har även skett i tidningen Dagens Samhälle. Övergripande mål för KUR Få en gemensam kunskapsgrund utifrån bästa tillgängliga kunskap inom området. Förbättra samverkan och gemensamt ta fram en plan för att kunna stötta personer till sysselsättning, studier och arbete. Ge den enskilde ett heltäckande och sammanhållet stöd. Öka aktiviteter som stödjer patient/brukar/anhöriginflytandet på individ- och organisationsnivå. Möta individen på ett professionellt sätt. Möjligheter inom KUR Gemensamma kunskapssatsningar Aktiviteten handlar om att organisationerna har möjlighet att genomföra en gemensam kunskapssatsning för medarbetare inom området psykisk ohälsa. Satsningen ska utgå från de utvecklingsplaner som togs fram under KURprojektet Finns ingen utvecklingsplan, så ska en ny plan tas fram. Plan för samarbete Aktiviteten handlar om att områdena har möjlighet att ta fram en plan för gemensamma samarbetsformer för att öka möjligheten till sysselsättning,

4 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 4 (6) studier och arbete för personer med psykisk ohälsa. Aktiviteten ska vara förankrad och i de lokala ledningsgrupperna inom respektive organisation. Förslag på teman Projektet har tagit fram olika förslag på teman som kan användas som underlag i diskussionerna vid båda aktiviteterna Kunskapssatsning och Plan för samarbete. Samverkan mellan organisationerna Individen i samverkan Gemensam kunskapsgrund Patient/brukar/- och anhöriginflytande Samverkan med arbetsgivare För att få hjälp i arbetet med att ta fram en Plan för samarbete erbjuds en moderator/samtals/- eller processledare. I kunskapssatsningen erbjuds föreläsare, utbildare och moderator/samtals/- eller processledare. Köp av tjänst görs via Försäkringskassans ramavtal. Områdena kan välja att genomföra en kunskapssatsning och/eller Plan för samarbete utifrån vilka behov de har. Aktuellt Projektet har kontaktat samverkansansvariga hos Försäkringskassan för att skaffa sig en uppfattning om hur många områden som planerar insatser inom KUR-projektet. Svaren visar på att 32 av 46 områden planerar att genomföra KUR. I några områden pågår fortfarande diskussioner om huruvida man ska genomföra KUR eller inte. Av de 32 områden som planerar för KUR, så planerar så gott som samtliga för aktiviteter under Några kommer att starta upp under 2014, men med en fortsättning under De flesta områden planerar att genomföra både en Kunskapssatsning och Plan för samarbete. Sex områden har redan beviljats bidrag. Av dem har samtliga genomfört KUR Här nedan följer en sammanfattning av tre beviljade ansökningar. Beviljad ansökan om Plan för samarbete Området kommer att anlita en processledare och brukarorganisationerna kommer att involveras i arbetet. I stora drag så planeras det för följande steg i det gemensamma arbetet för Plan för samverkan ; 1) Kartläggning - hur fungerar samverkan? 2) Analys & förslag på åtgärder 3) Förankring av åtgärder hos chefer 4) Beslut om gemensamma aktiviteter 5) Planering av gemensamma åtgärder 6) Genomförande av gemensamma åtgärder Beviljad ansökan för Kunskapssatsning Området planerar för flera träffar som berör olika teman. Temadagarna inleds med en föreläsning och sedan genomförs workshops. Vid flera av träffarna medverkar personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, s.k. attitydambassadörer. Teman för dagarna är; 1) Bemötande i samverkan

5 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 5 (6) 2) Missbruk & psykisk ohälsa 3) Tidig upptäckt av psykisk ohälsa, fokus på unga kvinnor 4) Arbetsliv & studier 5) Workshop utifrån fallbeskrivningar 6) Plan hur går vi vidare? Beviljad ansökan för Kunskapssatsning och Plan för samarbete Som ett resultat av KUR har området skapat samverkansgrupper som är bemannade med chefer från respektive organisation i varje kommun. I aktuell KUR-satsning kommer området att anordna en temadag för medarbetare som inleds med att deltagarna får information om de olika organisationernas uppdrag gentemot personer med psykisk ohälsa. Syftet är att medarbetarna ska få ökad kunskap och få en bättre förståelse för varandras arbete. Därefter genomförs en workshop där deltagarna får möjlighet att diskutera organisationernas uppdrag, roller och ansvarsfördelning utifrån olika fallbeskrivningar. Resultatet av diskussionerna kommer sedan att bearbetas av samverkansgrupperna i respektive kommun och generera i en Plan för samarbete. Brukarinflytande Projektet har etablerat ett samarbete med NSPH och har regelbundna möten för dialog och samråd. NSPH har även deltagit i nätverk för samverkansansvariga hos Försäkringskassan i syfte att öka kunskapen om brukarinflytande. Frågor som diskuterats på nätverken är; Vad finns det för förutsättningar för att engagera brukare? Att engagera brukare är en sak, men vad ska det leda till? Det finns ett intresse för brukarinflytande, men hur gör vi det? Hur kan vi få till ett långsiktigt brukarinflytande i organisationerna? Medel Försäkringskassan har rekvirerat 10 mkr från Kammakollegiet för KURinsatser under Medel som inte utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars Regeringen avser att avsätta ytterligare 10 mkr för KUR-insatser Bemanning Projektet är bemannat med representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKL. Det finns också en samrådsgrupp med medlemmar från NSPH. Kopplingar till andra aktiviteter inom området psykisk ohälsa Projektet har även gjort kopplingar till andra aktiviteter inom området psykisk ohälsa. Dels till statens överenskommelse med SKL gällande stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 och dels till överenskommelsen mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv

6 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 6 (6) sjukskrivningsprocess. Kopplingen mellan KUR-projektet och ovannämnda överenskommelser beskrivs närmare i delrapport Projektet för också dialog med arbetsgruppen för ett regeringsuppdrag som innebär att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt ska pröva arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser enligt arbetsmetoden Supported Employment. Målgruppen för insatserna är unga med aktivitetsersättning 6. Rapportering Representanter från Arbetsförmedlingen, SKL och NSPH har lämnat synpunkter på aktuell rapport. Beslut har fattats av generaldirektör Dan Eliasson i närvaro av avdelningscheferna Dani Razmgah, Birgitta Målsäter, Laura Hartman, Bengt Stjärnsten, enhetschef Håkan Sörberg och verksamhetsutvecklare Cindy Marttiin, den senare som föredragande. Dan Eliasson Cindy Marttiin 5 Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet, S2013/6630/SF (delvis)

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer