Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013"

Transkript

1 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

2 Sida: 2 av 21 2

3 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712, FK Datum: Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Stödet till unga med aktivitetsersättning ska utvecklas ytterligare, för att underlätta inträde eller återgång till arbetsmarknaden. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i sitt samarbete, inom ramen för samordningsförbundens verksamhet och genom samverkan med andra relevanta aktörer, stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Försäkringskassan ska också öka kunskapen inom sin organisation samt hos berörda aktörer om möjligheten att erhålla särskilt högriskskydd för personer som uppburit aktivitetsersättning. Myndigheterna ska senast den 1 augusti 2013 lämna en delredovisning av uppdraget. En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 februari Utfallet vad gäller särskilt högriskskydd ska särskilt redovisas här. Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen Dan Eliasson Generaldirektör Försäkringskassan Susanne Vinell Susanne Bengtsson 3

4 Sida: 4 av 21 4

5 Sida: 5 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Unga med aktivitetsersättning Myndigheternas uppdrag för personer med aktivitetsersättning och unga med funktionsnedsättning Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Försäkringskassans samordningsansvar Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för unga med funktionsnedsättning Fortsatt stöd till personer med aktivitetsersättning genom samordningsförbund Samverkan med andra relevanta aktörer Gymnasiesärskolan och gymnasieskolan Kommunens dagliga verksamhet Särskilt högriskskydd

6 Sida: 6 av 21 Sammanfattning Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i regleringsbreven för 2013 fått i uppdrag att utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning i syfte att underlätta inträde eller återgång till arbetsmarknaden. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i sitt samarbete, inom ramen för samordningsförbundens verksamhet och genom samverkan med andra relevanta aktörer, stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Försäkringskassan ska också öka kunskapen inom sin organisation samt hos berörda aktörer om möjligheten att erhålla särskilt högriskskydd för personer som uppburit aktivitetsersättning. Denna rapport är en delredovisning och en slutrapport kommer att lämnas den 24 februari I juni 2013 hade personer aktivitetsersättning, varav kvinnor och män. Mellan januari och juni 2013 började 811 personer med aktivitetsersättning i aktiva insatser på Arbetsförmedlingen. I rapporten presenteras ett antal åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas under år 2013 inom ramen för uppdraget. Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fortsätter att utvecklas under året, bland annat i form av fortsatta implementerings- och utbildningsinsatser på de två myndigheterna samt vidareutveckling av kontaktvägarna mellan myndigheterna och andra aktörer. Samtidigt vidtar respektive myndighet interna åtgärder för att öka stödet till målgruppen. Arbetsförmedlingen ökar antalet SIUS-konsulenter 1 med cirka 80 personer under 2013, vilket innebär att fler unga med funktionsnedsättning kan få ett individuellt stöd via SIUS. Vidare ser Arbetsförmedlingen bland annat över bemanningen av uppdraget för unga med funktionsnedsättning och arbetar för att minska tiden från inskrivning till insatser för personer med funktionsnedsättning. I januari 2013 införde Arbetsförmedlingen även ett praktikantprogram inom statsförvaltningen för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att deltagarna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltar som arbetsgivare i praktikantprogrammet. Försäkringskassan bedriver ett omfattande utvecklingsarbete för att skapa en mer proaktiv 1 SIUS står för Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Se avsnitt

7 Sida: 7 av 21 handläggningsprocess som möjliggör ökad delaktighet för individerna och har ett tydligare driv i ärendena. Försäkringskassan har vidare ett ökat fokus på att fler individer ska få hjälp och stöd att närma sig arbetsmarknaden. Ett arbete pågår även för att skapa en differentierad handläggning i syfte att rätt individer ska få rätt insatser i rätt tid. Försäkringskassans rapport Tio år med aktivitetsersättning 2 gav en djupare kunskap om målgruppen och tydliggjorde de samordningsbehov som målgruppen har. För att utveckla arbetet med att identifiera individernas behov av samordning tar Försäkringskassan bland annat fram ett utvecklat stöd för utredningssamtal och ett förändrat arbetssätt i samband med planering för vad som ska ske under perioden med aktivitetsersättning. För att nå framgång krävs dock att fler aktörer involveras i samarbetet. År 2013 läggs därför särskilt fokus på att stärka stödet till unga med funktionsnedsättning 3 genom ett utvecklat samarbete med andra aktörer som har uppdrag som rör målgruppen. Myndigheterna har under våren 2013 fört diskussioner om möjliga samarbetsformer kring unga med funktionsnedsättning med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skolverket och Hjälpmedelsinstitutet. Syftet är att hitta en grundläggande struktur för samarbete kring unga som behöver särskilt stöd för att fullfölja sina studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. 1. Inledning Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i regleringsbreven för 2011, 2012 och 2013 fått i uppdrag att stärka stödet till unga med aktivitetsersättning. År 2011 lades fokus på att öka stödet till unga inom ramen för samordningsförbundens verksamhet. År 2012 stod myndigheternas förstärkta samarbete och det interna arbetet på respektive myndighet i centrum. År 2013 prioriterar myndigheterna ett utvecklat samarbete med andra relevanta aktörer. Unga personer med funktionsnedsättning behöver ofta flera parallella insatser inom olika aktörers ansvarsområden för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns ett behov av att utveckla samarbetet med bland annat kommunerna för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan och för personer med aktivitetsersättning som befinner sig i daglig verksamhet. Unga personer med funktionsnedsättning som befinner sig i 2 Försäkringskassan Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Dnr Myndigheterna har i rapporten valt att i huvudsak använda benämningen unga med funktionsnedsättning. Detta då problematiken och aktörernas ansvar och incitament för att samarbeta inte är förknippat med en viss ersättningsform. I de avsnitt som är förknippade med ersättningsformen aktivitetsersättning används dock detta begrepp. 7

8 Sida: 8 av 21 skolan ska få den information de behöver om hur de utifrån sina förutsättningar kan få stöd av de olika aktörerna. Vid behov ska unga få stöd i att efter skolgången etablera sig på arbetsmarknaden eller få en meningsfull sysselsättning. Personer som befinner sig i daglig verksamhet och som har förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden ska få det stöd de behöver för att klara övergången från daglig verksamhet till lönearbete. 2. Unga med aktivitetsersättning Aktivitetsersättning som ersättningsform infördes år Syftet var att tillvarata unga personers möjligheter till utveckling. En person kan beviljas aktivitetsersättning från och med juli det år han eller hon fyller 19 år till och med månaden innan han eller hon fyller 30 år. Aktivitetsersättning kan beviljas i två olika former, dels på grund av nedsatt arbetsförmåga och dels på grund av förlängd skolgång. Någon prövning av arbetsförmågan görs inte i det sistnämnda fallet. Totalt hade personer någon form av aktivitetsersättning i juni 2013 ( kvinnor och män). Av dessa hade personer ( kvinnor och män) aktivitetsersättning på grund nedsatt arbetsförmåga personer (2 581 kvinnor och män) hade aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång. En majoritet av dem som beviljas aktivitetsersättning har kvar den till 29 års ålder. Den övervägande delen av dem som vid 29 års ålder avslutar en period med aktivitetsersättning beviljas sjukersättning. Drygt sex av tio som beviljas aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga har en funktionshinderförmån innan ersättningen beviljas (2011). Vårdbidrag och aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång är vanligast. Drygt fyra av tio som har aktivitetsersättning har gått i någon form av särskola. 4 Eftersom det är vanligt att man har ersättning på grund av en funktionsnedsättning under skoltiden är det viktigt att relevanta aktörer börjar samarbeta tidigt kring unga med aktivitetsersättning. Försäkringskassans rapport Tio år med aktivitetsersättning och andra utredningar har gett en djupare kunskap om gruppen unga med funktionsnedsättning. Under 2013 genomför Försäkringskassan informationsinsatser om innehållet i rapporten, både inom och utanför myndigheten. Kunskapen om hur olika insatser påverkar möjligheterna för unga personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden är begränsad. 4 Försäkringskassan Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Dnr

9 Sida: 9 av 21 Därför pågår en diskussion mellan myndigheterna och uppdragsgivaren om att genomföra en studie om hur metoden Supported Employment fungerar för unga personer med aktivitetsersättning. 5 Supported Employment är en metod som används för att ge personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning inför en anställning. 3. Myndigheternas uppdrag för personer med aktivitetsersättning och unga med funktionsnedsättning 3.1 Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan År 2012 inledde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett förstärkt samarbete. Det centrala i samarbetet är tidiga och aktiva insatser utifrån individens behov. Samarbetet fortsätter att utvecklas under år Stödet till individen i det förstärkta samarbetet ges utifrån metoden gemensam kartläggning. En gemensam kartläggning har som mål att genom planering ge individen tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sina förutsättningar och behov. Vid en gemensam kartläggning klargörs individens förutsättningar för arbete ur ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv och en individuell plan utformas. Medverkar gör alltid individen själv samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Myndigheterna arbetar för att även andra parter, exempelvis hälso- och sjukvård, kommun och arbetsgivare, ska medverka i större utsträckning. Det är angeläget att få med olika aktörers kompetens i den gemensamma kartläggningen för att säkerställa att individen får rätt insatser från rätt aktör i rätt tid och skapa en sammanhållen process för individen. Efter den gemensamma kartläggningen har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med individen ett gemensamt ansvar för planering, uppföljning och avslut av insatser. Samarbetet ska främja individens delaktighet i planering och genomförande av insatser. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har identifierat ett fortsatt utvecklingsbehov både av metoden gemensam kartläggning och framför allt av samarbetet under tid med aktiva insatser. Andra aktörer, som vårdgivare och kommuner, utgör i många fall nödvändiga parter i såväl kartläggning 5 Arbetsförmedlingen tillämpar metoden Supported Employment inom programmet SIUS. 9

10 Sida: 10 av 21 som planering och genomförande av aktiva insatser. Kontaktvägarna mellan myndigheterna och dessa aktörer behöver vidareutvecklas såväl strukturellt på nationell nivå som på lokal nivå. Vidare finns behov av fortsatta implementerings- och utbildningsinsatser på båda myndigheterna i syfte att skapa större legitimitet och förståelse för arbetssättet och uppdraget. I utvecklingsarbetet kommer unga med funktionsnedsättning att vara en fortsatt viktig målgrupp. Under det första halvåret 2013 startade totalt personer i aktiva insatser hos Arbetsförmedlingen. 6 Av dessa var 811 personer unga med aktivitetsersättning, varav 405 kvinnor och 406 män. Det motsvarar 10 procent av samtliga som startade i aktiva insatser. 7 Studier har pekat på att det finns brister vad gäller uppföljning av bland annat vilka insatser unga med funktionsnedsättning får ta del av och vilka effekter det leder till. 8 För att förbättra uppföljningen började Försäkringskassan registrera de personer som initieras till gemensam kartläggning i uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) den 3 juni Samtidigt började Arbetsförmedlingen att i SUS registrera aktiva insatser för nya deltagare som initierats för gemensam kartläggning och sedan gått vidare till aktiva insatser. Det innebär att målgruppen framöver kommer att kunna följas inom ramen för myndigheternas samarbete, inklusive hur många unga personer som blir aktuella för gemensam kartläggning, hur många av dessa som går vidare till aktiva insatser samt vilka insatser som erbjuds. Vidtagna och planerade åtgärder - Fortsatt utveckling av det förstärkta samarbetet i form av fortsatta implementerings- och utbildningsinsatser på de båda myndigheterna och vidareutveckling av kontaktvägarna mellan myndigheterna och andra aktörer. 6 Aktiva insatser vid gemensamt stöd mellan myndigheterna utgörs av arbetslivsinriktad rehabilitering och erbjuds individen i form av arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser. Insatserna ges inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. 7 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete. Rehabiliteringsinsatser i samarbete. Delårsrapportering enligt regleringsbreven för Dnr Af-2012/445712, FK Se bl.a. Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan 2012). 9 SUS är ett myndighetsgemensamt system som har tagits fram för att följa upp rehabiliteringssamverkan mellan olika aktörer. 10

11 Sida: 11 av 21 - Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förbättrar den information som ges till personer som är aktuella för det förstärkta samarbetet. - SUS börjar användas för personer som initieras till gemensam kartläggning vilket innebär bättre möjligheter att följa målgruppen framöver. - I maj 2013 genomfördes en gemensam temadag om unga med funktionsnedsättning för regionala samverkanssamordnare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att öka kunskapen om målgruppen. 3.2 Försäkringskassans samordningsansvar Försäkringskassans samordningsuppdrag är reglerat i socialförsäkringsbalken. Samordningsuppdraget gäller för arbete på individnivå och för arbete på strukturell nivå. På individnivå ska insatser från olika aktörer samordnas för att en individ så snart som möjligt ska få eller återfå arbetsförmåga. Försäkringskassan ska samordna de olika rehabiliteringsinsatserna. På strukturell nivå innebär samordningsuppdraget att skapa förutsättningar för en effektiv samverkan mellan olika aktörer. För att klara detta uppdrag är Försäkringskassan beroende av att andra aktörer i samhället tar sitt ansvar. Varje aktör är dessutom beroende av att var och en av de andra aktörerna tar sitt ansvar för att skapa ett bättre stöd för de enskilda individerna. Det är viktigt att Försäkringskassan tidigt identifierar individens behov av rehabilitering och/eller aktiverande insatser för att sedan kunna samordna de insatser som individen behöver. Ett av Försäkringskassans delmål inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken handlar om delaktighet i arbetsliv och samhälle. Fem av nio indikatorer som tagits fram inom detta delmål handlar om unga med aktivitetsersättning. Indikatorerna handlar om att över tid följa utvecklingen av delaktighet i arbetsliv och samhällsliv för personer som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga och på grund av förlängd skolgång Försäkringskassan Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Dnr FPA. 11

12 Sida: 12 av 21 Försäkringskassan har under 2012 och 2013 bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att förbättra stödet till de handläggare som arbetar med aktivitetsersättning. Vidtagna och planerade åtgärder - En ny handläggningsprocess som fokuserar på arbetet under tiden en person är beviljad aktivitetsersättning kommer att införas under hösten I den nya handläggningsprocessen finns en karta som beskriver arbetet med utredning av samordningsbehov, upprättande av Min plan eller i vissa fall en överenskommelse om uppföljning tillsammans med individen, samordning av rehabilitering och aktiviteter samt hantering av särskilt bidrag vid rehabilitering och särskild ersättning vid aktiviteter. I processbeskrivningen införs en klassificering av ärenden för att kunna differentiera handläggningen för olika typer av ärenden. - Ett utvecklat stöd för utredningssamtal tas fram under Detta stöd ska användas när handläggaren utreder ansökan inför beslut om rätten till aktivitetsersättning. Utredning och planering ska genomföras vid två tillfällen istället för vid ett tillfälle. Samtidigt tas en samtalsguide fram som ett stöd i samband med utredningssamtalet. - Ett förändrat arbetssätt i samband med planering för vad som ska ske under ersättningsperioden prövas under Tidigare har Försäkringskassan gjort två planer, Plan för återgång i arbete och Plan för aktiviteter. Individen ska nu få ett dokument som tydligt visar att det är individens plan. På så sätt ska individen få en överblick över samtliga insatser som ska pågå under ersättningsperioden. Det ska ge en ökad förståelse för vad som ska hända samt öka individens delaktighet. - Arbetet med att förbättra stödet till personlig handläggare för att utföra samordningsuppdraget fortsätter. Arbetet med att förbättra och utveckla innehållet i utbildningar, vägledningar och IT-stöd som riktar sig till handläggare som arbetar med aktivitetsersättning pågår under Försäkringskassan deltar som arbetsgivare i det praktikantprogram inom statsförvaltningen som Arbetsförmedlingen startade i januari 2013 (se avsnitt 3.3). Försäkringskassan har tecknat en överenskommelse om att anordna 500 praktikplatser under åren

13 Sida: 13 av Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva verksamhet för vissa unga med funktionsnedsättning för att säkerställa och underlätta övergången från skola till arbetsliv. Myndigheten ska i detta arbete särskilt samverka med skolan. Arbetsförmedlingen ska även samverka med Försäkringskassan och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i syfte att öka möjligheterna till egen försörjning genom arbete för personer med funktionsnedsättning. 11 Uppdraget omfattar målgrupperna: Unga som fyllt 16 men inte 30 år, med en diagnostiserad funktionsnedsättning, som finns i skolan eller som skrivs in vid Arbetsförmedlingen i nära anslutning till skolslut. Unga under 30 år som har aktivitetsersättning eller finns inom daglig verksamhet och aktualiseras till Arbetsförmedlingen genom Försäkringskassan eller den dagliga verksamheten. För att säkerställa uppdragets genomförande har Arbetsförmedlingen särskilt utsedda arbetsförmedlare som fungerar som kontaktpersoner för uppdraget. Kontaktpersonerna samverkar bland annat med Försäkringskassan, skolan och daglig verksamhet. I början av år 2013 anordnades en tvådagarskonferens för kontaktpersonerna i syfte att fördjupa kunskaperna kring uppdraget och diskutera goda exempel på samverkan mellan olika aktörer på lokal nivå. Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS, är ett individuellt utformat stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Unga arbetssökande med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp för Arbetsförmedlingens SIUS-verksamhet. Speciell uppmärksamhet riktas mot unga i övergången mellan skola och arbetsliv i syfte att ackvirera ett anpassat arbete. Den 1 februari 2013 gjordes en förordningsförändring som innebär att SIUS kan kombineras med utvecklingsanställning. 12 Arbetsförmedlingen bedömer att förändringen kommer att innebära att fler unga med funktionsnedsättning kommer att få en utvecklingsanställning. Mellan 11 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Utvecklingsanställning är ett anpassat arbete för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Under längst tolv månader ska den som anvisas en utvecklingsanställning ges möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga genom arbete och i kombination med andra insatser. 13

14 Sida: 14 av 21 februari och juni 2013 fick 347 unga med funktionsnedsättning en utvecklingsanställning via SIUS-insats. 13 En viktig del i att underlätta för unga med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden är goda arbetsgivarkontakter. För att förstärka arbetsgivarrelationerna och få ett ökat samarbete med företag och organisationer har Arbetsförmedlingen byggt upp ett strukturerat arbete med flera stora nationella kunder, samarbetspartners, på övergripande nivå. Genom att ingå dokumenterade överenskommelser med stora arbetsgivare på nationell nivå som gynnar prioriterade arbetssökandegrupper underlättas matchningen på lokal nivå. Unga med funktionsnedsättning är en av grupperna som prioriteras i arbetet. Arbetsförmedlingen driver även projektet Unga in för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. 14 Projektet riktar sig till personer mellan 16 och 24 år som inte studerar, arbetar, är inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller har någon annan känd planering. Syftet är att möta ungdomarna på deras egna arenor för att motivera och erbjuda dem en möjlighet att inkluderas i arbete eller utbildning. De ungdomar som är aktuella för Unga in är i riskzonen för långvarigt utanförskap och ohälsa. De metoder som används i Unga in implementeras nu på nationell nivå i den ordinarie verksamheten. Idag finns Unga in på sex orter. 15 Vidtagna och planerade åtgärder - Under år 2013 utökar Arbetsförmedlingen antalet SIUS-konsulenter över hela landet med cirka 80 personer. Vid årsskiftet kommer antalet därmed att uppgå till cirka 800. Ökningen innebär att fler unga med funktionsnedsättning kan få ett individuellt stöd via SIUS. - Arbetsförmedlingen ser över bemanningen av uppdraget avseende unga med funktionsnedsättning i syfte att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för uppdraget i varje marknadsområde. Behovet av att se över detta har uppstått på grund av en organisatorisk förändring på Arbetsförmedlingen. - I mars 2013 lämnade Arbetsförmedlingen en framställan om en vidgad målgrupp för insatser vid folkhögskola och studieförbund till regeringen. Framställan har beretts gemensamt med Försäkringskassan och Folkbildningsrådet. Framställans första 13 SIUS är ett långvarigt stöd där en anställning föregås av ett antal steg som vanligtvis tar cirka 4-6 månader. Arbetsförmedlingen bedömer därför att förordningsförändringen kommer att få större genomslag i antalet utvecklingsanställningar under det andra halvåret Projektet ägs av Arbetsförmedlingen och medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Unga in sker i samarbete med Fryshuset, Rikspolisstyrelsen, kommunerna, arbetsgivare och SKL. 15 Gävle, Göteborg, Malmö, Skellefteå, Stockholm och Södertälje. 14

15 Sida: 15 av 21 förslag handlar om att erbjuda förrehabilitering vid folkhögskola och studieförbund. 16 Det andra förslaget är att erbjuda utbildning vid folkhögskola och studieförbund för korttidsutbildade med särskilda behov. Förslagen innebär utökade möjligheter för bland annat unga med funktionsnedsättning att fullfölja sin utbildning och närma sig arbetsmarknaden. - I december 2012 uppdrog regeringen åt Arbetsförmedlingen att genomföra ett praktikantprogram inom statsförvaltningen för personer med funktionsnedsättning. 17 Praktikantprogrammet infördes den 1 januari 2013 och syftet är att deltagarna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete. Praktik lämpar sig särskilt väl för unga, som ofta har begränsad arbetslivserfarenhet. Arbetsförmedlingen har som arbetsgivare tecknat en överenskommelse om att anordna 500 praktikplatser under åren Ett utvecklingsarbete pågår för att minska tiden från att en person blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning identifieras och registreras. Detta är ett av Arbetsförmedlingens delmål inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Syftet är att individen så snabbt som möjligt ska få rätt insatser utifrån sina förutsättningar och behov. En del i utvecklingsarbetet är att kartlägga och vidareutveckla processen från inskrivning till insats. I ett första skede fokuseras på kvalitet i det första mötet mellan arbetssökande och arbetsförmedlare. De resultatdialoger som genomförs på alla nivåer i myndigheten kommer att användas för att följa upp resultaten i arbetet med att tidigt identifiera funktionsnedsättning. 16 Förrehabiliteringen skulle syfta till att underlätta för den enskilde att komma till arbetslivsinriktad rehabilitering samt till att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 17 Utgångspunkten är att praktikantprogrammet ska bedrivas under minst tre år, från och med den 1 januari Genomförandet av programmet ska ske stegvis utifrån tillgången på lämpliga arbetssökande och praktikplatser. En praktikplats inom ramen för praktikantprogrammet omfattar i normalfallet en arbetspraktik på upp till sex månader. 15

16 Sida: 16 av Fortsatt stöd till personer med aktivitetsersättning genom samordningsförbund Samordningsförbund är en plattform för myndighetsöverskridande samverkan mellan kommun, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen för finansiell samordning är individer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade insatser från flera av de samverkande parterna. 18 Samordningsförbund är en möjlighet att skapa flexibla, effektiva och lokalt anpassade samverkanslösningar som ett komplement till organisationernas ordinarie verksamhet. Unga med aktivitetsersättning stämmer väl överens med lagstiftarens intentioner för den finansiella samordningen. År 2011 fick Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan uppdraget om förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning genom samordningsförbund för första gången i sina respektive regleringsbrev. Unga med aktivitetsersättning har sedan dess blivit alltmer prioriterade inom samordningsförbundens verksamhet. 19 Prioriteringen märks bland annat genom ett ökat antal arbetslivsinriktade och samordnade insatser i syfte att unga uppnår eller förbättrar arbetsförmågan. Parterna har även satsat på kartläggningar av målgruppens behov och kompetensutvecklingsinsatser för anställda inom de samverkande myndigheterna. 20 Vidare har konferenser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om målgruppen anordnats och samordningsförbund har avsatt en större andel av sin budget till insatser för målgruppen. 21 De verksamheter som samordningsförbunden finansierar är ofta riktade till unga vuxna (16-29 år). Av de nya insatser riktade till individer som påbörjats 18 Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 19 År 2012 rekommenderade också Nationella rådet för finansiell samordning samordningsförbunden att prioritera unga med funktionsnedsättning. I Nationella rådet ingår SKL, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 20 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning. Återrapportering enligt regleringsbreven för Dnr Af-2010/436389, FK Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning. Återrapportering enligt regleringsbreven för Dnr Af 2011/414101, FK

17 Sida: 17 av 21 år 2013 dominerar målgruppen unga vuxna med 32 procent av insatserna. 22 Knappt nio procent av dessa insatser riktar sig direkt till unga med aktivitetsersättning. Personer med aktivitetsersättning återfinns dock som deltagare i många av samordningsförbundens insatser, inte bara dem som vänder sig specifikt till målgruppen. Under det första halvåret 2013 har drygt unga personer med aktivitetsersättning deltagit i insatser, varav 55 procent är kvinnor och 45 procent är män. Antalet deltagare motsvarar cirka fyra procent 23 av gruppen unga med aktivitetsersättning. 24 Samordningsförbunden utgör en viktig struktur för samarbete kring unga, men det finns begränsningar vad gäller möjligheterna att använda dem som plattform för att stärka stödet till unga med funktionsnedsättning. Fattar självständiga beslut Samordningsförbund är egna juridiska personer med mandat att fatta självständiga beslut. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan stimulera och föreslå åtgärder i samverkan i syfte att unga med funktionsnedsättning prioriteras. Myndigheterna kan däremot inte själva besluta om att vidta åtgärder inom ramen för samordningsförbunden. Projektform Insatser finansierade av samordningsförbund bedrivs vanligtvis i projektform. Det rör sig ofta om relativt små och begränsade projekt. Därtill saknas effektutvärderingar av hur hållbara resultaten är för deltagarna. 25 Finns inte i hela landet Samordningsförbund är en frivillig samverkansform som inte finns i hela landet. Dock fortsätter antalet kommuner som ingår i ett samordningsförbund att öka och uppgår idag till 222 stycken. 26 Ett av Nationella rådets strategiska mål för är att verka för att alla kommuner och landsting i Sverige ingår i ett samordningsförbund. 22 Samordningsförbunden finansierar dels insatser riktade direkt till individer, dels strukturinriktade insatser som syftar till att stärka och utveckla samverkan mellan aktörerna. 23 Andelen är troligtvis större än fyra procent. Uppgift saknas om hur många som deltagit i insatser men inte samtyckt till registrering eller deltagit i insatser som inte registrerar personuppgifter. 24 Försäkringskassan Uppföljning av finansiell samordning. Svar på regeringsuppdrag. Dnr Försäkringskassan Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Dnr Försäkringskassan Uppföljning av finansiell samordning. Svar på regeringsuppdrag. Dnr

18 Sida: 18 av Samverkan med andra relevanta aktörer Samhällets rehabiliteringsinsatser utformas inom ramen för olika huvudmäns ansvar, uppgifter och regelsystem. Hälso- och sjukvården ansvarar för de medicinska insatserna, kommunen för de sociala insatserna, arbetsgivaren för de arbetsplatsinriktade insatserna och Arbetsförmedlingen för de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Försäkringskassan ansvarar för att samordna de olika rehabiliteringsinsatserna. Unga personer med funktionsnedsättning behöver ofta flera parallella insatser från olika aktörer. Vidare är en rehabiliteringsprocess sällan linjär utan hälsotillstånd och förmåga kan gå upp och ner och därmed skiftar också behovet av stöd från olika aktörer. Från de olika aktörernas sida krävs därför flexibilitet, långsiktighet och ett samarbete som utgår från individens förutsättningar och behov. Det finns flera goda exempel på ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer på lokal nivå. Ofta återfinns samarbetet inom ramen för samordningsförbundens verksamhet. Som nämnts ovan finns dock inte samordningsförbund i alla kommuner. Insatser för unga med funktionsnedsättning ges även ofta inom ramarna för tidsbegränsad projektverksamhet, ofta finansierad av bland annat Europeiska socialfonden (ESF). För att säkerställa att alla unga med funktionsnedsättning får det stöd de behöver ser Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett behov av att utveckla samarbetet inom ramen för de olika aktörernas ordinarie verksamhet på både nationell och lokal nivå. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ser ett utvecklingsbehov vad gäller de olika aktörernas kännedom om övriga aktörers uppdrag och arbete kring unga med funktionsnedsättning. Vidare behöver aktörerna tillsammans identifiera befintliga hinder och utvecklingsmöjligheter i samarbetet kring målgruppen. År 2012 inleddes diskussioner på tjänstemannanivå kring formerna för ett utvidgat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SKL. Under år 2013 intensifieras arbetet som har som långsiktig målsättning att hitta en grundläggande struktur för samarbete kring unga med funktionsnedsättning. Ytterligare två aktörer har involverats i arbetet under våren 2013: Skolverket och Hjälpmedelsinstitutet. För att diskutera hur vi tillsammans kan stärka stödet till unga med funktionsnedsättning bjöd Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i maj 2013 in SKL, Skolverket och Hjälpmedelsinstitutet till ett samarbetsmöte 18

19 Sida: 19 av 21 kring målgruppen. Under dagen diskuterades hur samarbetet kring unga, från skoltiden fram till att de fyller 30 år, kan utvecklas med utgångspunkt från aktörernas befintliga ansvarsområden. Det konstaterades att olika aktörer ofta etablerar ett välfungerande samarbete inom ramen för olika tidsbegränsade projekt, och att goda erfarenheter från projekt i större utsträckning bör överföras till den ordinarie verksamheten. Vidare är samordningsförbunden en befintlig samarbetsstruktur att dra lärdomar av i det fortsatta arbetet. Ett andra möte kommer att hållas i september Fram till dess kommer en arbetsgrupp att arbeta vidare med att identifiera hinder för att unga med funktionsnedsättning ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, liksom befintliga hinder för samarbete mellan de olika aktörerna. Syftet är att tillsammans undanröja de hinder som finns. I det fortsatta arbetet kommer även Socialstyrelsen och brukarorganisationerna att involveras. Samverkan kring målgruppen sker även i andra forum. Genom temagruppen Unga i arbetslivet, som är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ungdomsstyrelsen, Communicare, Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen och SKL, sprids kunskap och erfarenheter om gruppen unga, inklusive unga med funktionsnedsättning. Temagruppen sprider även kunskap och erfarenheter från ESF-projekt och arbetsmarknadsprojekt. Målgruppen för kunskapsspridningen är bland annat beslutsfattare som arbetar med gruppen unga och syftet är en långsiktig strategisk påverkan. 5.1 Gymnasiesärskolan och gymnasieskolan Många unga med funktionsnedsättning har svårt att fullfölja sin gymnasieutbildning, vilket i sin tur försvårar en etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ser därför ett behov av att tillsammans utveckla samarbetet med skolan. Kontaktvägarna mellan myndigheterna och gymnasieskolan och gymnasiesärskolan behöver utvecklas i syfte att elever med särskilda behov ska få information från myndigheterna om det stöd som myndigheterna kan erbjuda under skoltiden och i anslutning till skolslut. Vidtagna och planerade åtgärder - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, Skolverket och Hjälpmedelsinstitutet har inlett ett arbete för att stärka stödet till unga med funktionsnedsättning som går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller deltar i vuxenutbildning. Syftet är att de unga ska få tillräckligt stöd för att kunna slutföra sin utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. 19

20 Sida: 20 av 21 - Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan planerar att delta på nationella gymnasiekonferenser som SKL anordnar under hösten. 27 Konferenserna är ett tillfälle att informera övriga parter om myndigheternas uppdrag kring målgruppen och det stöd vi kan erbjuda. - Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltar i Skolverkets uppdrag som handlar om att ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man löser de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. 5.2 Kommunens dagliga verksamhet Kommunerna har ett ansvar när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning. Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommunerna medverka till att erbjuda en meningsfull sysselsättning. Kommunerna ska även medverka till att målgruppen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får tillgång till arbete och studier. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har som tidigare redovisats i återrapporteringar identifierat ett behov av att utveckla samarbetet med kommunerna för att förstärka stödet till unga personer med funktionsnedsättning. I vissa fall begränsar farhågor för att förlora aktivitetsersättningen och andra beviljade stödinsatser benägenheten att lämna daglig verksamhet. En samsyn behöver utvecklas av de tre aktörerna om hur denna problematik bäst hanteras. Vidtagna och planerade åtgärder - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SKL har inlett ett arbete för att hitta former för ett utvecklat samarbete kring unga med funktionsnedsättning. Syftet är att unga med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet ska få det stöd de behöver för att klara övergången från sysselsättning och daglig verksamhet till lönearbete. 27 Konferenserna vänder sig till förtroendevalda, utbildnings- och gymnasiechefer, skolledare, ekonomer och planerare, handläggare av mottagande- och antagningsfrågor samt andra berörda och intresserade. (SKL ) 20

21 Sida: 21 av Särskilt högriskskydd Syftet med särskilt högriskskydd är att stimulera och motivera en potentiell arbetsgivare att anställa en person med risk för stor sjukfrånvaro. För att underlätta inträde på arbetsmarknaden för personer som har haft aktivitetsersättning finns ett undantag inom särskilt högriskskydd. Undantaget innebär att när en person ansöker om särskilt högriskskydd inom ett år efter att denne haft aktivitetsersättning så görs ingen prognos angående framtida sjukperioder. Detta innebär ett enklare ansökningsförfarande. Undantaget avser beslut om längre sjukperioder, där alltså arbetsgivaren blir ersatt för de sjuklönekostnader som uppstår. Personen har dock kvar sina karensdagar. Ett nytt handläggarstöd där särskilt högriskskydd ingår publicerades på Försäkringskassan under april I maj 2013 fick regionala samverkanssamordnare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan information om särskilt högriskskydd på en temadag om unga med funktionsnedsättning. I den nya handläggningsprocessen för aktivitetsersättning kommer informationen om särskilt högriskskydd att tydliggöras. Vidtagna och planerade åtgärder - Ett överskådligt faktamaterial om särskilt högriskskydd har tidigare tagits fram. Detta material kommer att fortsätta spridas i kontakten med arbetsgivare och unga med aktivitetsersättning. - Försäkringskassan fortsätter att arbeta med regelförenklingsförslag som berör särskilt högriskskydd. Förslaget kommer att gälla alla som beviljas särskilt högriskskydd, inklusive de personer som haft aktivitetsersättning. 21

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 25 Sida: 3 av 25 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 7 1 (10) Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Af:s generella uppdrag att bedriva sådan verksamhet så att alla med funktionsnedsättning och

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län:

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Arbetet med att identifiera länets utmaningar samt möjliga åtgärder för att minska utanförskap

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet På väg till jobbet ESF Projekt 2012-2014 Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:154

Regeringens skrivelse 2015/16:154 Regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Skr. 2015/16:154 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. 1 Slutrapport för projektet personer som är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland Arbetslösheten, fokus och lagstiftning Trendbrott I den ekonomiska översikten 2015

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-11-02 Sida: 2 av 25 Sida: 3 av 25 Dnr: AF-2015/143883 Datum: 2015-11-02 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på 8. Plan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Skövde 2008-12-19 2008-00012 Mottagare Skövde kommun Arbetsmarknadsenheten PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering Insatser av generell art

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011

Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Samordningsförbunden i Västra Götaland 2011-07-08 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011 Uppföljningssystemet DIS Deltagare

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning.

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning. Slutrapport Unga med funktionsnedsättning i Värmdö Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning Försäkringskassan Mona Eriksson, arbetsförmedlare och sius-konsulent Arbetsförmedlingen 2014-10-20

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:35. Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete

Regeringens skrivelse 2013/14:35. Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Regeringens skrivelse 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Regeringens skrivelse 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Skr. 2013/14:35 Regeringen överlämnar

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder

Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder Sammanfattning Försäkringskassan föreslår att det i varje län skapas en länsövergripande organisation

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

2015-10-23 Vårt dnr: 15/74262

2015-10-23 Vårt dnr: 15/74262 MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/74262 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Motion 40 - En välfungerande arbetsmarknad Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013

Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013 US1000, v 1.0, 2010-02-04 PM 1 (9) 2010-05-20 Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013 Ungdomsstyrels en Box 17 801 118 94 Stockholm Magnus Ladulåsgatan

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Mål Lista på åtgärder som vidtagits Bedömd påverkan av åtgärderna (kvalitativ eller kvantitativ) Nationellt 2020 mål för sysselsättning

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Arbetslivsintroduktion

Arbetslivsintroduktion Rapport 1 (47) Arbetslivsintroduktion Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens rutiner och samarbete före, under och efter Rapport 2 (47) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041

57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-05-31 57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041 Handling Skrivelse den 7 maj 2013 från Landstinget

Läs mer

Ansökan om medel till insats för vuxna

Ansökan om medel till insats för vuxna Ansökan om medel till insats för vuxna 1. Behov och idé Projektet Husamrådet har finansierats av samordningsförbundet sedan 2008. Beslut om en stegvis implementering togs under hösten 2010 och varit i

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer