Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)"

Transkript

1 Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen och Malmö stad i syfte att sänka ungdomsarbetslösheten i Malmö GYVF Sammanfattning I enlighet med det uppdrag som delgavs Arbetsförmedlingen och Malmö stad i december 2014 har Arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och stadskontoret tagit fram en handlinsplan med syfte att stödja och möjliggöra vidareutveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad med fokus på att sänka arbetslösheten. Handlingsplanen ligger även till grund för den lokala överenskommelse som tecknas mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad inom ramen för DUA (Delegationen för unga till arbete). Med anledning därav föreslås Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att från stadsområdesnämnderna, grundskolenämnden samt sociala resursnämnden, med handlingsplanen som underlag, inhämta ytterligare reflektioner och synpunkter kring det fortsatta arbetet med att sänka ungdomsarbetslösheten i Malmö i enlighet med de riktlinjer som föreligger från DUA. Förslag till beslut Arbetsmarknads; - gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att inhämta ytterligare synpunkter på det fortsatta arbetet inom ramen för DUA från stadsområdesnämnderna, grundskolenämnden och sociala resursnämnden att delge arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att ta dessa synpunkter i beaktning i det fortsatta arbetet med samverkan med Arbetsförmedlingen inom ramen för den lokala överenskommelsen Beslutsunderlag Protokollsutdrag från Malmö kommunstyrelses arbetsutskott med uppdrag avseende samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Malmö Handlingsplan Malmö stad och AF reviderad - version 4 G-GYVF Samverkan mellan Arbetsförmedling och Malmö stad gällande ungdomsarbetslöshet SIGNERAD

2 Beslutsplanering Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden (3) Ärendet I enlighet med det uppdrag som delgavs Arbetsförmedlingen och Malmö stad i december 2014 har förmedlingen tillsammans med arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och stadskontoret tagit fram ett förslag till handlinsplan med syfte att stödja och möjliggöra vidareutveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad med fokus på att sänka arbetslösheten. Malmö stad har, i form av Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (JobbMalmö) och de fem stadsområdenas Individ- och familjeomsorg (IOF), ingått en strategiskt överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Malmö. Överenskommelsen syftar till att förtydliga organisationernas ansvarsområden och skapa tydliga ramar och principer för samverkan. Det gäller särskilt samverkansarenor, kontaktvägar, flöden av arbetssökanden och uppföljning av samverkan och dess effekter. Den strategiska överenskommelsen utgör den ram inom vilken insatser som presenteras i föreliggande handlingsplan bör kopplas och relateras till. Handlingsplanen och dess innehåll relateras även till det arbete som Arbetsförmedlingen och Malmö stad påbörjat på uppdrag av Delegationen för unga till arbete (DUA). Handlingsplanen ligger även till grund för den lokala överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad som skickades in till DUA den 30 oktober 2015, i enlighet med beslut i KSAU II den 12 oktober 2015 (STK ). Från DUA kan även sökas bidrag för att, på basis av ovan nämnda lokala överenskommelse, etablera eller vidareutveckla långsiktigt stabila strukturer för samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling. Den verksamhet som statsbidraget används till ska med andra ord kunna bedrivas vidare på reguljär basis, med ordinarie resurser, när finansieringen av den extra insatsen upphör. En förutsättning för att beviljas bidrag i denna utlysning är att en lokal överenskommelse mot ungdomsarbetslöshet redan har ingåtts med Arbetsförmedlingen. En ansökan om dessa statsbidrag kommer att skickas in till DUA i mitten av november Kommunstyrelsebeslutet i oktober 2015 innebar att föreslagen handlingsplan ska utgöra underlag till den lokala överenskommelse som nu upprättats mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad inom ramen för DUA. Synpunkter, reflektioner kring det fortsatta arbetet och förankring i Malmö stads olika verksamheter som på olika sätt kan komma att beröras av de i handlingsplanen föreslagna insatserna är essentiellt för det fortsatta arbetet med sänka ungdomsarbets. Med anledning därav föreslås Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att från stadsområdesnämnderna, grundskolenämnden samt sociala resursnämnden, med handlingsplanen som underlag, inhämta ytterligare reflektioner och synpunkter kring det fortsatta arbetet med att sänka ungdomsarbetslösheten i Malmö i enlighet med de riktlinjer som föreligger från DUA. Arbetsmarknads-; gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen föreslås därefter få i uppdrag att ta dessa synpunkter i beaktning i det fortsatta arbetet avseende samverkan med Arbetsförmedlingen inom ramen för den lokala överenskommelsen.

3 Lars Silverberg Bitr direktör 3 (3)

4 Arbetsfö rmedlingen Malmö öch Malmö stad Handlingsplan avseende samverkan fö r att minska ungdömsarbetslö sheten i Malmö 1

5 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Syfte... 3 Beskrivning av målgruppen... 3 Handlingsplanens disposition Uppföljning av befintliga överenskommelser... 4 Uppföljning av den strategiska överenskommelsen Särskilda insatser riktade gentemot ungdomar som klarat grundskolan eller gymnasiet Särskilda insatser särskilt inriktade mot ungdomar som inte har klarat grundskolan/gymnasiet... 5 Vägledningsinsatser tidigt i grundskolan... 5 Gemensamma rutiner för att förhindra avhopp/plug in Utökad föräldradialog... 5 Samverkan kring elevers hälsa Övriga insatser... 6 Samverkan kring gemensamma projektansökningar... 6 Pilotprojekt Ungdomsforum... 6 Reboot (planerat aktivitetsprogram inom ramen för KAA)... 7 Samverkan Skola Arbetsliv tidiga SSA-insatser/åtgärder... 7 Utökat arbete med arbetsmarknadskunskap... 7 Ung komp (tidigare Unga In)... 8 TAMU träningsskola för arbetsmarknadsutbildning... 8 One-stop-shop... 8 BILAGA... 9 Identifierade behov av regelverksförändringar

6 INLEDNING I enlighet med det uppdrag som delgavs Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad i december 2014, presenteras här handlingsplan med syfte att stödja och möjliggöra vidareutveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad med fokus på att sänka ungdomsarbetslösheten. Syfte Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad, i form av Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen (JobbMalmö) och de fem stadsområdenas Individ- och familjeomsorg (IOF), har ingått en strategisk överenskommelse. Överenskommelsen syftar till att förtydliga organisationernas ansvarsområden och skapa tydliga ramar och principer för samverkan. Det gäller särskilt samverkansarenor, kontaktvägar, flöden av arbetssökanden och uppföljning av samverkan och dess effekter. Den strategiska överenskommelsen utgör den ram till vilken de insatser som presenteras i föreliggande handlingsplan bör kopplas och relateras till. Föreliggande handlingsplan och dess innehåll relateras även till det arbete som Arbetsförmedlingen och Malmö stad påbörjat på uppdrag av Delegationen för Unga till Arbete (DUA). Beskrivning av målgruppen Den huvudmålgrupp som föreliggande handlingsplan omfattar utgörs av unga kvinnor och män år som är i behov av arbetsmarknadsinsatser. Denna målgrupp består av två delmålgrupper 1) Unga kvinnor och män som klarat grundskolan eller gymnasiet och som har gymnasiekompetens 2) Unga kvinnor och män som inte klarat grundskolan eller gymnasiet Handlingsplanens disposition Handlingsplanen är uppbyggd i fyra delar (samt bilaga). Den första delen beskriver insatser avseende uppföljning av redan befintliga överenskommelser. Del två beskriver särskilda insatser för unga kvinnor och män som klarat grundskolan eller gymnasiet. Del tre beskriver särskilda insatser för unga kvinnor och män som inte klarat grundskolan eller gymnasiet. Del fyra beskriver övriga insatser som planeras att genomföras inom ramen för föreliggande handlingsplan. I bilaga 1 beskrivs de identifierade behov av regelförändringar som Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad identifierat under arbetet med handlingsplanen. 3

7 1. Uppföljning av befintliga överenskommelser Uppföljning av den strategiska överenskommelsen Uppföljning av den strategiska överenskommelsen genomförs med syfte att mäta de effekter som överenskommelsen genererat. Översyn över upprättade underöverenskommelser genomförs. Ansvariga: Arbetsförmedlingen, nära samråd med Malmö stad. Tidplan: Uppföljningen (inklusive översyn av underöverenskommelser) startar under hösten 2015 och vara genomförd senast den 15 oktober Särskilda insatser riktade gentemot ungdomar som klarat grundskolan eller gymnasiet Malmö stad och Arbetsförmedlingen ska i samverkan med andra berörda aktörer intensifiera samarbetet för att ungdomar som är arbetslösa men har klarat grundskolan eller gymnasiet får möjlighet att delta aktivt på arbetsmarknaden. Nedan presenteras ett antal utvecklingsmoment i syfte att uppfylla detta mål. Rutiner, resurser och arbetssätt för att möjliggöra att Arbetsförmedlingens ordinarie tjänsteutbud ska, för målgruppen, göras tillgängligt från dag ett och vid individuellt behov för ungdomar. Samverkan kring tillsvidareanställning eller visstid t ex sommarjobb. Samverkan kring Ung i Sommar, Praktik vid event m.m. där praktikersättning utgår. Samverkan kring yrkesintroduktionsanställningar. Samverkan kring traineejobben för unga. Identifiering av möjligheterna till studentmedarbetaranställningar från tredje året på gymnasiet. Gemensamma informationsinsatser om arbetsmarknaden för gymnasie- och högstadieungdomar; på skolor och genom mässor (såsom TODO och Ungdomsmässan). Genom riktade resurser, jobba i team kring ungdomen, bland annat i form av en gemensam handlingsplan för sökande. Talangprogrammen ska breddas och tydligare samverkansarenor mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska finnas i detta arbete. Samarbetet mellan gymnasieskola/komvux och Arbetsförmedlingen i syfte för att identifiera arbetsmarknadens behov av arbetskraft inför planering av gymnasie- och yrkesutbildningar. Behovet av yrkesutbildningar bör betonas inom utbildningskontrakt. Näringslivet/företagsgrupperna bör involveras i samarbetet. Samarbete kring vägledning och utbildning för att stödja individens studieval och bidra till att lösa bristyrkesproblematik (Kan med fördel öka samarbete vid en samlokalisering) 4

8 Konkreta förslag på gränsöverskridande insatser för ungdomar inom ramen för Jobbpakt Malmö Köpenhamn. Utgångspunkt tas bland annat i Öresund Direkt och Eures. Samverkan med den idéburna sektorn när det gäller arbetsmarknadsinsatser (t.ex. i form av Idéburna offentliga Partnerskap). Sysselsättningsklausuler i Malmö stads och Arbetsförmedlingens upphandlingar 3. Särskilda insatser särskilt inriktade mot ungdomar som inte har klarat grundskolan/gymnasiet Malmö stad och Arbetsförmedlingen ska i samverkan med andra berörda aktörer intensifiera samarbetet för att ungdomar som inte har avslutat grundskolan/gymnasiet ska motiveras att slutföra sin utbildning eller att återvända för att slutföra sin utbildning. Vägledningsinsatser tidigt i grundskolan Initiera arbete avseende möjligheterna till vägledningsinsatser redan inom grundskolan Ansvariga: Arbetsförmedlingen sammankallar arbetsgrupp med representation från stadens berörda förvaltningar. Tidplan: Arbetet påbörjas under tidig höst 2015 och uppföljning sker i december Gemensamma rutiner för att förhindra avhopp/plug in 2.0 Gemensamma rutiner tas fram och förankras i respektive organisation vilket möjliggör att insatser direkt kan kopplas in i syfte att förhindra avbrott Inom ramen för projektet Plug in 2.0 vidareutvecklas och förbättras metoderna för att göra gymnasieskolan tillgänglig för alla Fokus läggs på att höja kvalitén i syfte att förhindra avbrott och att koncentrera arbetet med de unga kvinnor och män som behöver hjälp att fullfölja sin utbildning Ansvariga: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Tidplan: Arbetet med framtagande av rutiner påbörjas under tidig höst 2015 och följs upp i december Arbetet med Plug in 2.0 startar under 2016 och följs upp löpande. Utökad föräldradialog Arbetet utökas när det gäller information och dialog med ungdomarnas föräldrar i syfte att skapa ökad delaktighet och känslan av gemensamt ansvar för att förhindra avbrott. 5

9 Ansvariga: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i samråd med Arbetsförmedlingen. Tidplan: Arbetet påbörjas under tidig höst 2015 och följs upp i december Samverkan kring elevers hälsa I arbetet med att tidigt fånga upp hälsoaspekter genom utökas samverkan med specialpedagog, psykolog, logoped, kurator och andra viktiga aktörer. Översyn av rutiner och samverkansytor mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen när Arbetsförmedlingen ser behov av stöd av detta slag för ungdomar Ansvariga: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Tidplan: Arbetet påbörjas under tidig höst 2015 och uppföljning sker i december Övriga insatser Samverkan kring gemensamma projektansökningar I syfte att fördjupa arbetet med gemensamma projektansökningar av externa medel, skapas en arbetsgrupp, bestående av representanter från Arbetsförmedlingen och Malmö stad, med uppgift att lansera nya idéer om projekt och utvecklingsarbete i samverkan. Förslagsvis söks även medel från DUA (under förutsättning av den lokala överenskommelsen är upprättad) för ändamålet att anställa en samordnare/koordinator på kommunen med en samordnande funktion för arbetet med gemenamma projektansökningar samt ansvar för arbetet med att implementera DUA-överenskommelsen för lokal samverkan kring unga. Ansvariga: Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Tidsplan: Arbetet påbörjas under tidig höst 2015 och följs upp i december Pilotprojekt Ungdomsforum I syfte att förbättra förutsättningarna för unga kvinnor och män att etablera sig på arbetsmarknaden, föreslås ett särskilt pilotprojekt. Pilotprojektet fokuserar på att skapa ett forum för dialog med den berörda målgruppen och genomförs utifrån lämplig metodik. I pilotprojektet besvaras bland annat frågor kring varför målgruppen väljer att ställa sig utanför myndigheternas aktiviteter. 6

10 Projektet riktas in på två specifika målgrupper. Den första målgruppen består av unga kvinnor och män utan arbete och studier som inte har kontakt med någon myndighet, det vill säga som valt att helt så utanför de insatser som Arbetsförmedlingen respektive kommunen erbjuder. Den andra målgruppen består av unga, registrerade arbetssökande kvinnor och män men som inte kommer till de möten de är kallade till hos kommunen och Arbetsförmedlingen. Ansvariga: Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (Vägledningscentrum) Tidplan: Arbetet påbörjas under tidig höst 2015 och uppföljning sker i december 2015 Reboot (planerat aktivitetsprogram inom ramen för KAA) Samverkan kring kommande ESF-ansökan med fokus på unga kvinnor och män som hoppat av gymnasiet. Den prioriterade målgruppen är de ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det övergripande syftet och målet med projekt Reboot är att förbättra förutsättningar för Malmös ungdomar år att komma i sysselsättning genom att erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Ansvariga: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen (planerad gemensam ESF-ansökan) Tidplan: Arbetet påbörjas under hösten 2015 (under förutsättning av beslut om medeltilldelning tas) och uppföljning sker löpande under projektets genomförande. Samverkan Skola Arbetsliv tidiga SSA-insatser/åtgärder Ett mer systematiserat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad och näringslivet Fördjupad samverkan med Transfer och andra liknande insatser. Ansvariga: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen sammankallar till arbetsgrupp med representation från Arbetsförmedlingen, företagsgrupper samt Transfer. Tidplan: Arbetet påbörjas under tidig höst 2015 och följs upp i december Utökat arbete med arbetsmarknadskunskap Utöka arbetet med arbetsmarknadskunskap i syfte att för eleverna tydliggöra kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Utgångspunkt kan tas i de goda exempel som finns från andra kommuner. 7

11 Ansvariga: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen sammankallar till arbetsgrupp med representation från grundskoleförvaltningen, Arbetsförmedlingen, företagsgrupper, fackliga organisationer samt Transfer. Tidplan: Arbetet påbörjas under tidig höst 2015 och följs upp i december Ung komp (tidigare Unga In) Fördjupat samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad inom ramen för Ung komp i syfte att hitta möjligheter till gemensamma insatser såsom trepartssamtal, auskultation m.m. Ansvariga: Arbetsförmedlingen sammankallar till arbetsgrupp med representanter från Vägledningscentrum och JobbMalmö. Tidplan: Arbetet påbörjas under tidig höst 2015 och följs upp i december TAMU träningsskola för arbetsmarknadsutbildning Med medfinansiering från ESF starta upp TAMU träningsskola för arbetsmarknadsutbildning - Utbildningen är på 34 veckor och ger ungdomarna både social kompetens och yrkeskompetens. Ansvariga: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Tidplan: januari One-stop-shop Förslag på samverkan kring ett One-stop-shop för ungdomar. Arbetsförmedlingen i Skåne är i starten av att förbereda ett större projekt med ESFfinansiering för att hitta former och fördjupad samverkan med flera kommuner i Skåne vad gäller ett kontor med en väg in för ungdomar. Syftet med ett kommunövergripande projekt är att öka graden av lärande och fördjupad samverkan i att arbeta gemensamt med ungdomar i ett samlat grepp. Malmö stad kan komma att ingå ett sådant projekt oavsett ifall vi når en samlokalisering tidigare än projektstart. För närvarande pågår en inventering över vilka insatser som finns och vilka kommuner som är intresserade. Viktiga aktörer/resurser som kan behövas till ett samlokaliseringskontor för ungdomar är kommunens Vägledningscenter, Arbetsförmedlingen, JobbMalmö, Stöd till Starta eget, idéburen sektor, Individ-och familjeomsorg. I förlängningen kan det också vara intres- 8

12 sant att ha med Skatteverket och Försäkringskassan eller andra aktörer. En arbetsgrupp behöver arbeta vidare med frågan och som då tar hänsyn till: - De processer som redan är igång i formandet av en eller flera samlokaliseringar i Malmö. - Avgränsningar och ansvarsfördelning för målgrupp i ett samlokaliseringskontor - Arbetsmiljöfrågan samt sekretess Ansvariga: Arbetsförmedlingen sammankallar till arbetsgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (Vägledningscentrum och JobbMalmö). Vid behov behöver vi utöka arbetsgruppen till fler aktörer från Malmö stad. Tidplan: januari BILAGA Identifierade behov av regelverksförändringar Utökade möjligheter till yrkesväxling Behov finns av minskade trösklar för yrkesväxling. För att åstadkomma detta behövs förändringar i prioriteringsordningen för vuxenutbildning i kommunal regi. Utökade möjligheter till vidareplacering Behov finns av att underlätta utmatchning av arbetssökande som har en tjänst eller ett arbetsmarknadspolitiskt program på kommunen. En översyn av regelverk för vidareplacering behövs därför. Förtydliganden gällande traineetjänster Det finns en viss risk att fribeloppet kan bli ett hinder vid anvisning till Traineetjänster när ungdomen har anställning och studerar upp till 50 % och får studiemedel för studierna. Förtydligande krävs för att undvika att detta hinder uppstår. Förtydliganden gällande utbildningskontrakt Möjlighet till utökad bidragsdel bör finnas så att deltagarna inte måste ta lån för att klara kombinationen av studier och arbete. 9

13 Kommunala insatser inom UGA Ändring bör göras i kommunallagen så att kommunerna kan bli kompletterande aktörer inom UGA. Utveckling av åtgärdsanställningar/möjligheter till vidareplacering: Utveckla möjligheterna för unga kvinnor och män med åtgärdsanställning i kommunen att praktisera hos privat arbetsgivare med bibehållen ersättning i syfte att praktiken ska gå över i anställning hos den privata arbetsgivaren. 10

14

15

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan.

Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan. Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan. Dua har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för samverkansinsatser för främjande av lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten.

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

Fortsättningsansökan av Arena Malmö II under perioden 2014-08-01-2014-12-31

Fortsättningsansökan av Arena Malmö II under perioden 2014-08-01-2014-12-31 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-10 Handläggare Gunnar Bergström Utredningssekreterare gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Fortsättningsansökan av Arena

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 1 Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 3.1 Verksamhet i samverkan Denna del ger en bakgrund av hur arbetet har lagts upp avseende metod, gemensam definition

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom det strategiska arbetet med socialpsykiatri i Malmö stad, perioden 2013-2016

Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom det strategiska arbetet med socialpsykiatri i Malmö stad, perioden 2013-2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Verksamhetsbidrag, Good Malmö, projektperiod 2016-01-01 2016-12-31

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Verksamhetsbidrag, Good Malmö, projektperiod 2016-01-01 2016-12-31 Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-04 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag, Good Malmö, projektperiod

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-11 Vår referens Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE. Mål och budget 2014. Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06

Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE. Mål och budget 2014. Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06 Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE Mål och budget 2014 Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTGÅNGSPUNKTER... 3 Målinriktat arbetssätt...

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom det strategiska arbetet med socialpsykiatri i Malmö stad, perioden 2013-2016

Tjänsteskrivelse. Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom det strategiska arbetet med socialpsykiatri i Malmö stad, perioden 2013-2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-10-09 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2016-02-05 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap,

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

2010-03-25 Bildningsnämnden

2010-03-25 Bildningsnämnden 1 2010-03-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (FP), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Ärendenr BUN 2015/675 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 24 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjning för att få sökande till

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Debatten om ersättning vid inkomstbortfall är nästan helt koncentrerad till socialförsäkringarna. Men det finns många och omfattande kompletterande ersättningssystem.

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Stefan Wik Britt-Mari Idensjö Februari 2012 2012-02-28 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare emil.svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS-2015-21 Sammanfattning

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Håkansson Katarina (UBF) Hellstrand Eva (AMF) Datum 2016-04-05 Diarienummer UBN-2016-2081 eller ABN-2016-0150 Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer