Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte Styrelsens uppgift och beslutanderätt 3 4. Vision och värdegrund 3 5. Organisation Arbetsområden 4 7. er för insatser Budget 2015 och ekonomiska förutsättningar Finansiella mål Strategier och mål Övergripande mål Förväntat resultat utifrån övergripande mål Planerad verksamhet Utvecklingsområden

2 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund Lagen om finansiell samordning trädde i kraft januari 2004, Lag (2003:1210). Syftet är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. en för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder(vanligen år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser. Samordningsförbund är en fristående juridisk person med en förbundsordning som är antagen av huvudmännen/parterna i förbundet. Samordningsförbundet Västra Östergötland bildades av Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. 1.1 I antagen förbundsordningens 4 Förbundets ändamål står följande: Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnade rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser. Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till sytemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna. 2. Övergripande mål och perspektiv Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till en större nytta för invånarna i västra Östergötland. Att ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till en egen försörjning och ökad livskvalitet. Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. 2

3 Principer som ska prägla den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdes-, behovs- och solidaritets- samt kostnadseffektivitetsprinciperna. Centrala begrepp är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetsinriktad karaktär, som syftar till att individen skall återfå sin funktionsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag utan fungerar som ett kompletterande stöd. 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt - Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen - Stödja samverkan mellan samverkansparterna - Finansiera insatser, som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, vilka avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete - Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas - Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna - Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Arbetsformerna utgår från antagen Förbundsordning. Samordningsförbundet får inte besluta i frågor eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 4. Samordningsförbundets vision och värdegrund Vision Gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering för medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Värdegrund Samordningsförbundet ska arbeta för samverkansarenor-/former som är hållbara över tid och ger kunskaps som bidrar till utveckling av välfärden. Insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetens och med ett fokus på att stärka den enskildes kraft att ta tillvara sina resurser och möjligheter för delaktighet i samhället. 5. Samordningsförbundets organisation Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare från huvudmännen. Förbundsstyrelsen ska anställa en verkställande 3

4 tjänsteman/förbundschef, som har att leda arbetet inom förbundet, enligt styrelsens anvisningar. Därutöver kan finnas övrig personal i mån av behov och tillgång till medel. Verksamhetsåret 2015 kommer en biträdande förbundschef att finansieras av Samordningsförbundet. För att hantera förbundets ekonomiska redovisning finns avtal med KPMG. Administration i övrigt hanteras av förbundschefen. På tjänstemannanivå finns chefsgrupp och utvecklingsgrupper med representation från huvudmännen, som en stödstruktur i förbundets uppdrag. 6. Samordningsförbundets arbetsområden Samordningsförbundets arbetsområden består av fyra olika delar kunskap, åtgärder/insatser, kompetensutveckling och uppföljning/utvärdering. Kunskap är inriktad på återkommande kartläggning och analys av behov på individ- och gruppnivå, men även att kunskap delas/utbyts mellan parterna i förbundet. Åtgärder/insatser bygger på den samlade kunskapen om enskildas behov. Samverkan bygger på gemensam bedömning, handlingsplan och kombination av insatser. Kompetensutveckling är att åtgärder/insatser som bygger på gränsöverskridande samverkan innebär ett lärande arbetssätt som ökar medarbetarnas kompetens och kan förstärkas med riktade utbildningsinsatser. Uppföljning/utvärdering sker i första hand utifrån SUS (sektorsövergripande uppföljningssystem). Andra former för fördjupad uppföljning/utvärdering kommer att konkretiseras i en planering som styrelsen tar ställning till under första kvartalet er för insatser er riktlinjer - erna definieras lokalt. - Personer i arbetsför ålder som är i behov av omfattande stöd för att komma i arbete och egen försörjning riskerar att hamna i rundgång mellan myndigheter. - en är i behov av gemensam bedömning, handlingsplan och kombination av insatser i en tvärprofessionell samverkan. Prioriterade målgrupper - Personer med komplex problematik, social, psykosocial och somatisk. - Unga arbetslösa som lever på försörjningsstöd. - Personer med psykisk ohälsa. 4

5 - Långtidssjukskrivna. - Ungdomar med aktivitetsersättning. 8. Budget för 2015 ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna är reglerade i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen mellan medlemmarna ska vara; Försäkringskassan bidrar med 50 % av medlen, vilket utgör statens andel, landstinget med 25 % och kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög med återstående 25 %. För kommunerna har en fördelningsnyckel på tre år överenskommits för att förändringen av insatsen storlek inte skulle bli så kännbar för de mindre kommunerna som tidigare ingick i Samordningsförbundet Mjölby, Ödeshög, Boxholm. INTÄKTER Staten genom FK Landstinget Motala kommun Mjölby kommun Vadstena kommun Boxholms kommun Ödeshögs kommun KOSTNADER Kansli Kompetensteam Kompetensteam Processtödjare lokalt Process primärvård VLC Mjölby Ekenäs Förstegsplatser "Utvecklingsanställningar" ISA Sociala företag/platser MAT-Ödeshög Fontänhuset Utbildning Konferenser/temadagar Uppföljning

6 Den preliminära budgeten är inte i balans då kostnader överstiger intäkterna med 395 tkr. Balans kommer att uppstå dels utifrån att Socialstyrelsen förväntas bevilja medel till Motala Fontänhus och beviljade medel kommer att reduceras med motsvarande summa från Samordningsförbundet. (Socialstyrelsens beslut fattas inte förrän i slutet av december.) Den andra delen som beräknas bli en intäkt för förbundet är de egna medel som prognostiserats inom Samordningsförbundet Mjölby, Ödeshög, Boxholm och som efter att det förbundet likviderats kommer att föras över till Samordningsförbundet Västra Östergötland. 9. Finansiella mål - Förbundets kostnader skall under 2015 inte överstiga intäkterna. - Förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 10. Strategier och mål Att arbeta utifrån integrerad samverkan som innebär att arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka och utveckla arbetet i de reguljära verksamheterna. Brister identifieras och nya kunskaper och metoder tas tillvara. Att förbundets strategier ska präglas av en gränsöverskridande samverkan, som innefattar inte enbart Samordningsförbundets parter utan en resursmobilisering ur ett samhällsperspektiv. Att brukarinflytande och kreativitet ges utrymme i de insatser som finansieras Övergripande mål - Att den finansiella samordningen innebär en effektivare resursutnyttjande som blir till nytta för invånarna i västra Östergötland. - Att den enskilde ska få en bättre livskvalité. - Att den enskilde skall uppnå, eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete Förväntade resultat utifrån de övergripande målen - Ökade möjligheter till egenförsörjning och till ökad livskvalitet för individen. - Minskat behov av offentlig försörjning. 11. Planerad verksamhet 2015 Den verksamhet som förväntas bidra till måluppfyllese finns inom två huvudområden, vägen till arbete och kompetensteam. Inom området vägen till arbete finns vägledning, studier, arbetsträning och utvecklingsanställningar. Inom området kompetensteam finns personal som utgör en samlad kompetens som kan bidra till gemensamma bedömningar och handlingsplaner där kombination av insatser för enskilda lyfts fram. 6

7 Samordningsförbundet kommer att arbeta vidare utifrån tanken om att underlätta mötesplatser/arenor mellan chefer såväl som handläggare i ordinarie verksamhet för att stödja ett hållbart samarbete. Möteströttheten är ett generellt problem i offentlig verksamhet kan tanken mötesplatser/arenor bidra till konstruktiva och kreativa mötesformer som minskar tröttheten? Bilaga Hållbart samarbete. Insatser inom området kompetensteam Kompetensteam 1 ( i Mjölby) Teamet består av representanter från socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling och landsting. Huvudmännen kan aktualisera/remittera enskilda till teamet för en gemensam bedömning, handlingsplan och rekommendation av samordnade insatser. Att utgöra ett konsultativt stöd till ordinarie verksamhet hos huvudmännen genom att bidra till en större helhetssyn, som bidrar till att den enskilde får ett samlat stöd i sin rehabilitering. Att 50 % av de som bedömts av Kompetensteam 1 ska gå vidare till aktivitet/sysselsättning mot arbete. Samtliga av förbundet prioriterade målgrupper. I huvudsak personer boende i Mjölby, Boxholm och Ödeshög Budget Kompetensteam 2 (Team Linus Motala) Teamet består av representanter från socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling och landsting. Huvudmännen kan aktualisera/remittera enskilda till teamet för en gemensam bedömning, handlingsplan och rekommendation av samordnade insatser. Teamet kommer under 2015 att förändra/utveckla sitt arbete där den ovan beskrivna konsultativa delen kommer att minska till förmån för en mer insatsrelaterad del för målgruppen unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett nära samarbete med resursen ISA-individuellt stöd i arbete kommer att formas. (se ang. ISA längre fram.) 7

8 Att utgöra ett konsultativt stöd till ordinarie verksamhet hos huvudmännen genom att bidra till en större helhetssyn, som bidrar till att den enskilde får ett samlat stöd i sin rehabilitering. Att 50 % av de som bedömts av Kompetensteam 2 ska gå vidare till aktivitet/sysselsättning mot arbete. Samtliga av förbundet prioriterade målgrupper i den konsultativa delen. Unga vuxna men neurospsykiatriska funktionsnedsättningar i insatsdelen. I huvudsak personer boende i Motala och Vadstena. Budget Processledare i Boxholm, Vadstena, Ödeshög Uppdraget omfattar 50 % processledare i respektive kommun. Processledarna tar tillvara kommunernas unika/lokala förutsättningar och är samtidigt väl insatta i de resurser som finansieras av Samordningsförbundet och hur de kan komma invånarna i de mindre kommunerna till del. Uppdraget innebär att arbeta i förhållande till enskilda i samverkan med personal i ordinarie verksamhet med kartläggning/bedömning, handlingsplan och kombination av insatser. Uppdraget innebär också att arbeta med resurs- och strukturfrågor lokalt och verka för ett lokalt samverkansarbete i kommunerna. Processledarna har till sitt stöd personal i kompetensteamen i frågor kring enskilda och förbundschefen i frågor om förbundets resurser och strukturfrågor generellt. Att processledaren i respektive kommun är expert på de insatser Samordningsförbundet finansierar och hur de kan nås av invånare i kommunen. Att stödja lokalt utvecklingsarbete. Att 50 % av de personer som fått insatser via processledaren ska gå vidare till aktivitet/sysselsättning mot arbete. Samtliga av förbundet prioriterade målgrupper. Budget

9 Process primärvården en dörr in och ut Förbunden har tidigare finansierat samordnare med placering på vårdcentral, men också med koppling till kompetensteam i olika former. Primärvården är en central länk i arbetet med samordnad rehabilitering för att förebygga att enskilda blir långtidssjukskrivna med minskade möjlighetertill livskvalitet och egen försörjning. Landstinget/primärvården kommer 2015 att på ett tydligt sätt lyfta fram rehabiliteringssamordnarens uppgift på varje vårdcentral, ett uppdrag som ska knytas till namngivna personer på varje vårdcentral men till sin omfattning utgöra del av tjänst. En förankring och nära samarbete med övrig personal på vårdcentralen är en framgångsfaktor i arbetet. En av identifierade arbetsuppgifter är kontaktperson ( en dörr in och ut ) mot andra samverkande parter utanför vårdcentralen. En nyckelperson i förhållande till Samordningsförbundets intentioner om gemensamma bedömningar och kompetensteamens arbete, men även i förhållande till andra insatser inom samordnad rehabilitering. Den konsultativa funktionen som rehabiliteringssamordnare kan många gånger vara avgörande för den enskilde i frågor om arbetsrehabilitering och vägen till arbete. Avsatta medel används till att finansiera del av tjänst (motsvarande den del VC själv finansierar) för att stärka funktionen på varje vårdcentral och dess förutsättningar att arbeta med enskilda tillsammans med kompetensteam och motsvarande tvärprofessionell samverkan. Att utgöra ett konsultativt stöd till ordinarie verksamhet hos huvudmännen genom att bidra till en större helhetssyn, som bidrar till att den enskilde får ett samlat stöd i sin rehabilitering. Att den enskilde får ett samlat stöd som bidrar till aktivitet för ökad livskvalitet och ökade förutsättningar till arbete. Samtliga av förbundet prioriterade målgrupper. Budget Insatser inom området Vägen till arbete Plattform VLC Mjölby Vägledning och Arbetsmarknad 9

10 Verksamheten erbjuder motivation, vägledning samt möjlighet att via arbetskonsulent pröva extern praktik. I plattformen ingår också möjligheten till utvecklingsanställningar, Fri lärarresurs och Ackvirerare. Utvecklingsanställningar är en möjlighet till tidsbegränsat lönearbete finansierat av Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet, syftet är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Kommunen står som arbetsgivare och arbetsuppgifterna är inom kommunal verksamhet, föreningar/organisationer. Fri lärarresurs är en resurs inom den kommunala vuxenutbildningen och en kompletterande insats i plattformen. Resursen är flexibel men ska bidra till studiemotivation i någon mening, ökad språkförståelse och/eller andra studieformer som ökar förutsättningar till egen försörjning. Ackvireraren söker platser för praktik-/prövningsplatser hos arbetsgivare inom det privata näringslivet, med utgångspunkt från enskilda aktuella i plattformen. Att VLC utgör en plattform/arena där enskilda kan få en kombination av insatser under en koncentrerad period. Att 50 % av de som fått del av plattformens insatser ska gå vidare till sysselsättning/arbete alternativt få en ökad arbetsförmåga. Samordningsförbundets samtliga prioriterade målgrupper, i första hand personer boende i Mjölby, Boxholm och Ödeshög. Budget Förstegsplatser Ett första steg mot arbetsrehabilitering. Gruppverksamhet på arbetsmarknadsenheten Ekenäs i Motala. Verksamheten innehåller två alternativ, en del med estetisk inriktning och en del i utomhusmiljö med odling och trädgårdsskötsel i anslutning till ett torp vid Knäpparviken. Grupperna sträcker sig över 10 veckor med möjlighet att ta del av båda verksamheterna, sammanlagt 20 veckor. Tid per dag individuellt upplägg. Att den enskilde får pröva att ta ett första steg i aktivitet för att avgöra i vilken omfattning fortsatt arbetsrehabilitering är realistiskt. 10

11 Att 50 % av de som deltar i Förstegsträningen ska fortsätta i någon form av arbetsrehabilitering med sikte på egen försörjning. Långtidssjukskrivna och/eller personer med psykisk ohälsa och komplex problematik. Förstegsplatserna är öppen för alla invånare i Västra Östergötland. Budget Utvecklingsanställningar Utvecklingsanställningar är ett samlingsbegrepp för en anställningsform som finansieras av Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet, där syftet är att stärka den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden. Tidsperspektivet på insatsen är individuellt men förutsätter att den enskilde har en funktionsnedsättning som berättigar till någon form av stöd från Arbetsförmedlingen. Det innebär från Arbetsförmedlingens sida att det kan vara olika former av anställningsstöd, inte begränsat till det som inom AF benämns utvecklingsanställning. Omfattningen är 20 årsplatser/heltidstjänster, alternativt fördelat på halvtid (40 platser). Arbetsförmedlingen centralt har tecknat avtal med Svenska Migrationscentret i Karlstad om etablering av 50 lokalkontor i Sverige, där enskilda med funktionsnedsättning ska erbjudas arbete. Finansieringen bygger på det koncept som Samordningsförbundet tillämpar för utvecklingsanställningar. I avsiktsförklaringen att etablera lokalkontor i Sverige var utgångspunkten att enskilda kommuner skulle skriva avtal med Migrationscentret för att tillsammans med AF finansiera lönekostnaderna. Den lösningen förutsätter att en enskild kommun ensam tar ansvaret genom att SF tecknar avtal med Migrationscentret så finns arbetsplatsen tillgänglig för personer boende i västra Östergötlands fem kommuner. Arbetsuppgifterna är databaserade och innebär digitalisering av material knutet till migration och angränsande områden. Uppgifterna kräver ingen förkunskap, utbildning sker stegvis på arbetsplatsen och innebär att var och en arbetar utifrån sina förutsättningar. Anställningstiden är individuell. AF-handläggare 50 % tillhörande kompetensteam avsätts för att samordna resursen. 11

12 Att erbjuda arbetstillfälle och kompetensutveckling för personer med funktionsnedsättning. Att under 2015 uppnå volymen personer i lönearbete inom enheten. Samtliga av samordningsförbundet prioriterade målgrupper som har en funktionsnedsättning som berättigar till stöd från Arbetsförmedlingen. Enskilda som står långt från reguljära arbetsmarknaden är prioriterade. Insatsen är öppen för invånare i samtliga fem kommuner i västra Östergötland. Budget ISA-individuellt stöd i arbete ISA finns inom SRV i Motala (Social resursenheten för vuxna) ISA- individuellt stöd i arbete bygger på Supported Employment som utvecklades i USA på 1970-talet och är idag en globalt använd och vetenskapligt utvärderad. Metoden syftar till att personen ska erhålla ett personligt stöd och vägledning som leder till att det ska fungera på en arbetsplats. ISA insatsen kan innebära att pröva flera praktikplatser, men grundinställningen är möjligheten till arbete. ISA utgör även ett konkret stöd för arbetsplatsen som tar emot den enskilde. ISA arbetar i nära samarbete med kompetensteam 2 i Motala och kommer att utvecklas till en gemensam resurs under Att erbjuda individuellt anpassat stöd utifrån ett helhetsperspektiv på den enskildes funktionsförmåga. Att ISA ska erbjuda en arbetsplacering/arbetsplats som på sikt ska leda till arbete. Att 50 % av deltagarna i ISA ska ha ökat sina förutsättningar till arbete. Unga vuxna företrädsvis personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen riktar sig i första hand till personer boende i Motala Kommun. Sociala företag praktik/arbete 12

13 Arbetspraktik inom socialt företag/kooperativet Grenverket i Motala. Arbetsuppgifter inom kök/café/lego/trädgårdsarbete/service. Att erbjuda arbetspraktik som ger den enskilde möjlighet att pröva sina förutsättningar till arbete och vägar ut till lönearbete. Att 25 årsplatser hålls tillgängliga. Att 50 % av de som deltagit i verksamheten vid avslut ska ha kommit närmare arbete. Samtliga av förbundets prioriterade målgrupper. Insatsen är öppen för deltagare från västra Östergötlands fem kommuner. Budget MAT (Mat Arbete Träning) Grön rehab. MAT är en verksamhet som drivs av Ödeshögs kommun. Verksamheten odlar grönsaker och har sin verksamhet förlagd centralt i Ödeshög. Verksamheten bygger på att deltagarnas egenkraft ska vara central och i förlängningen en brukarstyrd verksamhet. Verksamheten startade som ett projekt 2013 med stöd av dåvarande två samordningsförbund i västra Östergötland, där det fanns ett uttalat mål om att starta en kooperativ verksamhet. MAT har idag inga förutsättningar att knoppas av i Kooperativ form, men idéen med odling av grönsaker har förutsättningar att utvecklas och kan utbyta erfarenheter med motsvarande odlingsverksamhet i Motala (Förstegsgruppen i Knäpparviken). Motiverat med fortsatt stöd för MAT då det utgör ett viktigt komplement till ordinarie resurser. Att erbjuda sysselsättning/arbetsträning inom odling för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att 50 % av de som deltagit ska ha kommit närmare arbete. Samtliga av samordningsförbundet prioriterade målgrupper. Insatsen är öppen för deltagare från samtliga kommuner i Västra Östergötland. Budget

14 Fontänhuset i Motala Arbetet för ett Fontänhus i Motala startade 2012 med stöd av Samordningsförbundet Motala Vadstena. Fontänhus bygger på ett koncept som utgår från att människor själva vet vad de bäst behöver. Rehabilitering sker på egna villkor. Motala Fontänhus ingår i ett internationellt nätverk som består av mer än 340 fontänhus i 30 länder. De första startade 1940 i New York. Fontänhuset verksamhet är frivillig och medlemsstyrd verksamhet som arbetar utifrån 36 internationella riktlinjer för att medlemmarna ska återfå sitt egenvärde, få ett mål och känna självförtroende. I Fontänhuset arbetar man tillsammans för att hålla igång verksamheten, det betyder att alla sysslor är lika viktiga för helheten. I Fontänhuset finns inga arbeten för syns skull. Det innebär att medlem som uteblir saknas. I Fontänhuset finns anställda handledare som är där för att stå för kontinuitet och handledning. Hemsida Fontänhuset har idag 46 medlemmar och fler är på väg in i verksamheten. Att genom en arbetsinriktad vardag hjälpa medlemmar att återfå sitt egenvärde, få ett mål och känna självförtroende. Att stödja varandra för att bättre klara ett liv i samhället, få ett meningsfullt arbete och ett rikare socialt liv. Att nå ut till medlemmar i fler kommuner i västra Östergötland. Att Motala Fontänhus certifieras under 2015 Personer med psykisk ohälsa. Fontänhuset är öppet för alla i västra Östergötland. Budget (summan reduceras med motsvarande belopp som Socialstyrelsen beviljar) 12. Samordningsförbundets utvecklingsområden 2015 Samordningsförbundet Västra Östergötland har i förbundsordningen lyft fram behovet av att arbeta mer med strukturella frågor, att den kunskap som enskilda i behov av samordnade insatser ger parterna i samverkan ska bidra till systemutveckling inom välfärden. 14

15 Utmaningen är att hitta former för ett systematiskt arbete med strukturella frågor och framför allt former för att mäta och följa upp det arbetet. Att Samordningsförbundets insatser ska präglas av långsikthet och hållbarhet innebär också att målen har karaktären av långsiktiga processmål där det inte alltid så tydligt går att mäta om önskade effekter/måluppfyllelse har skett. Prioriterade målgrupper för Samordningsförbundet är personer som ofta står långt från arbetsmarknaden och målet för förbundets insatser är att den enskilde ska närma sig arbetsmarknaden om än inte alltid ha fått ett lönearbete inom tidsramen för insatserna. Det handlar om att ta steg framåt för den enskilde och det handlar om vi genom samordnade insatser/samlad kompetens kan göra ett mer professionellt arbete som innebär vinster ur både ett individ- och samhällsperspektiv. Att samverkande parter är nöjda med sitt arbete och att deltagarna är nöjda med insatsen är inte lika med att erbjudna insatser fått den effekt vi tänkte. Det är därför viktigt att både bidra till utbildningsinsatser och metoder för uppföljning/utvärdering som fokuserar på långsiktig, hållbar och integrerad samverkan. Vad är integrerad samverkan? Integrerad samverkan kommer ur de liktydiga begreppen integrated care och integrated working och kan beskrivas i tre delar. - En uttalad samordningsstrategi - Ett fördjupat tillstånd i samverkan, både kulturellt och strukturellt. - Organisering som utgår från individens behov. Integrerad samverkan är ett begrepp där vi rör oss från projektorienterad verksamhet till stabila samverkansarenor med handlingsmöjligheter för omställning om det behövs. För att kunna beskriva var vi befinner oss idag och hur utvecklingen sker över tid behöver vi sätt att mäta och bedöma det man gör inom integrerad samverkan. NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) driver under hösten 2014 ett utvecklingsarbete kring att ta fram indikatorer som gör det möjligt att mäta och jämföra det arbete som sker inom förbunden. Arbetet går att följa på Samordningsförbundet Västra Östergötland kommer att använda resultatet som ett verktyg i uppföljning/utvärdering. 15

Organisationsnummer 222000-1750. Årsredovisning 2015. Februari 2015. Madeleine Öberg. Förbundschef

Organisationsnummer 222000-1750. Årsredovisning 2015. Februari 2015. Madeleine Öberg. Förbundschef Organisationsnummer 222000-1750 Årsredovisning 2015 Februari 2015 Madeleine Öberg Förbundschef 1 Innehållsförteckning 1.Sammanfattning sid 3 2.Samordningsförbundet allmänt sid 3-4 3.Övergripande mål och

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Kontaktuppgifter och annan information kring insatser uppdateras fortlöpande på hemsidan www.samordning.org välj västra Östergötland.

Kontaktuppgifter och annan information kring insatser uppdateras fortlöpande på hemsidan www.samordning.org välj västra Östergötland. er 2016 Samtliga insatser omfattas av de övergripande målen i verksamhetsplan. Målsättning för insatser som följs upp på personnivå är att 50 % ska ha ökat sina förutsättningar till arbete. Kontaktuppgifter

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om medel till insats för vuxna

Ansökan om medel till insats för vuxna Ansökan om medel till insats för vuxna 1. Behov och idé Projektet Husamrådet har finansierats av samordningsförbundet sedan 2008. Beslut om en stegvis implementering togs under hösten 2010 och varit i

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17. Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013]

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17. Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013] Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17 Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013] 1(15) Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 1. Verksamhet 1.1 Ändamål

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Organisationsskiss Försäkring (Fk) Arbete (Af) Hälsa (Lt) Social status (Kommun) Samordningsförbund Avslutade projekt

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2016 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Integrerad

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Finansiell samordning. Trollhättan. 20 februari 2015

Finansiell samordning. Trollhättan. 20 februari 2015 Finansiell samordning Trollhättan 20 februari 2015 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 7 1 (10) Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 20 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/13 Hisingen 2005-06-13 Sekretariatet, OA, CA Ärende nr 7 ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 Bilaga Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 stockholm.se Juni 2015 Dnr: 171-1405/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret Kontaktperson: Johanna Löfvenius 4 (10) Syfte

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvarsområde 2013-01-04 Diarienr 2012/337-NF-003 Sid. 1 Nämnden för funktionshindrade För att ta vidare steg mot Vision 2026 Staden utan gränser ska nämnden för funktionshindrade aktivt planera för målgruppernas framtida

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län:

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Arbetet med att identifiera länets utmaningar samt möjliga åtgärder för att minska utanförskap

Läs mer

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy Hälso- och friskvårdspolicy Hälso- och friskvårdspolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Hälsofrämjande arbetsplats... 3 Arbetsgivarens ansvar... 4 Medarbetarens ansvar... 4

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering December 2015 Anna Hansdotter Sofia Karlsson Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Definitioner...

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2012

Delårsbokslut januari - augusti 2012 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/12 2012-10-05 Ärende nr 6 Delårsbokslut

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL OH bilder Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt Margareta Liljeqvist, SKL Samverkan i gemensam nämnd Landstingets uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen Tandvårdslagen Smittskyddslagen

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Delårsredovisning januari augusti 2010

Delårsredovisning januari augusti 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Delårsredovisning januari augusti 2010 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST 2011 Samordningsförbundet Göteborg Nordost UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Detta dokument utgör ett komplement till förbundets årsredovisning. Här presenteras

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet På väg till jobbet ESF Projekt 2012-2014 Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer