Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa verksamhetsplan och internbudget för 2016, att överlämna verksamhetsplan och internbudget till kommunstyrelsen samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige föra över tkr från verksamhetsblock 6, verksamhet Arbetsmarknad till verksamhetsblock 5, Vård och omsorg. Ärende Socialchef informerar. Tjänsteskrivelse och Verksamhetsplan och internbudget utkast , har varit utsända. Några redaktionella ändringar ska göras i handlingen.

2 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/289 Socialchef Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och internbudget för 2016 att överlämna verksamhetsplan och internbudget till kommunfullmäktige Sammanfattning Socialnämnden föreslås fastställa verksamhetsplan och internbudget för I internbudgeten föreslås nämnden göra vissa omfördelningar inom block 5, Vård och omsorg. Bakgrund Socialnämnden har i verksamhetsplanen kommenterat de av kommunfullmäktiges mål som riktar sig till socialnämnden. Nämndens har också utvecklat egna utifrån kommunfullmäktiges mål.. Ekonomisk konsekvensanalys Med den föreslagna internbudgeten och genomförandet av de planerade aktiviteterna i socialnämndens Handlingsplan för ekonomi i balans räknar socialnämnden med en ekonomi balans för Antalet ensamkommande asylsökande unga kommer att fortsätta öka och regeringen aviserar en ändrad ersättningsnivå för placeringskostnaderna inför Detta gör att kostnaderna för verksamheten flyktingmottagande är svåra att bedöma. Den aviserade lagändringen om mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd kommer sannolikt också att påverka socialnämndens verksamhet och är därför också en osäkerhetsfaktor. Ärendet Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats totalt tkr i kommunbidrag, varav tkr är ofördelade tkr av detta föreslås fördelas till verksamhet vård och omsorg enligt SoL och HSL för att kunna höja ersättningen till hemtjänstutförare tkr av detta föreslås fördelas till verksamhet LSS och SFB för att finansiera bland annat ersättningen för de 20 första timmarna av assistansersättningen till Försäkringskassan.

3 Sida 2 av 3 Socialnämnden föreslås också göra omfördelningar inom verksamhetsblock 5, från förebyggande arbete och ekonomiskt bistånd till övrig individ- och familjeomsorg, för att förstärka både myndighetsutövningen och den öppna verksamheten. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen

4 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämndens ansvar omfattar barn och unga och verksamhetsplanen och internbudgeten berör områden för denna målgrupp Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Socialnämnden har inom flera områden fokuserat på frågor som rör barn och unga. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Inga kända 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej X Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.

5 Sida 1 av 11 Handläggare Datum Diarienummer Mary Nilsson SN-2015/289 Socialchef Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/ Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård, äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Befolkningsökningen i kommunen innebär att fler personer bedöms komma att ha behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Socialnämnden saknar en tillräckligt uppbyggd öppenvård för barn, unga och vuxna med sociala problem. Inom äldreomsorgen är bristen på platser i särskilt boende och korttidsplatser för framför allt personer med demenssjukdom ett stort problem. Antalet socialsekreterare i förhållande till antalet barn och unga är mycket lågt i Knivsta jämfört med övriga kommuner i länet. Nämnden har sedan 2014 ett uppdrag från kommunfullmäktige att driva en bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Upphandlingen av driften av verksamheten beräknas dock komma igång 2016 på grund av brist på lämplig tomt och fastighet. Under tiden köper socialnämnden extra platser utöver de som tidigare har upphandlats. Kommunen har skrivit avtal om ett utökat mottagande av ensamkommande unga vilket innebär att 25 ungdomar, varav minst tio asylsökande pojkar 16 år och över, ska tas emot i kommunen från och med den 1 januari Under 2015 har dock antalet ensamkommande ökat i landet och Migrationsverket kan då anvisa fler ungdomar till kommunen än vad som avtalats. Knivsta har därför under hösten 2015 tagit emot många fler unga än de avtalade 25. Detta innebär en ökad belastning på de handläggare som med kort framförhållning måste ordna plats på hem för vård eller boende (HVB) för ungdomarna. Bostadsfrågan för ungdomarna, när de inte är längre är placerade på HVB, behöver lösas. I mars 2016 förväntas en ny lag träda i kraft som ger Migrationsverket rätt att anvisa flyktingar med uppehållstillstånd till kommunen. Lagen innebär att kommunen måste ta emot

6 Sida 2 av 11 de personer som anvisas. Konsekvenserna för kommunen är svåra att överblicka i dagsläget. Verksamheten har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som infördes hösten 2014 och därefter har reviderats. Det innebär att processer och rutiner som säkrar en god kvalité i verksamheten är kända och följs. I verksamheterna finns en hög kompetens och mer än 75 % av medarbetarna har den utbildning som krävs inom de olika yrkesområdena. Verksamheten har, precis som många andra kommuner och landsting, svårt att rekrytera socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. 2. Nämndens resultaträkning 2.1 Ekonomiska förutsättningar DRIFTBUDGET TKR KF-budget 2016 Nämndbudget Nämnden totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Socialnämndens kostnader beräknas öka med 9 % för 2016 jämfört med Ökningen beror till stor del på mottagandet av ensamkommande asylsökande unga. Intäkterna har också ökat framför allt beroende på den ersättning som nämnden beräknas få från Migrationsverket. Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en handlingsplan för ekonomi i balans som beräknas ge effekter Socialnämnden räknar med att åtgärderna i handlingsplanen ger förutsättningar för en ekonomi i balans Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna Mål 1 Knivsta ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i. 1:1 Antalet invånare ska öka i enlighet med visionen Befolkningen ska växa med cirka 3 procent per år invånare SCB befolkningsstatistik 31 december 2016 UN, KS, SUN, SN, BMN Med en växande befolkning ökar också behovet av socialnämndens insatser. Socialnämnden vill motverka stora kostnadsökningar genom att agera förebyggande. Nämnden

7 Sida 3 av 11 kommer bland annat att erbjuda öppna verksamheter till familjer med sociala problem och även verka för att en fältverksamhet på sikt byggs upp tillsammans med skola, ungdomsverksamhet och polis. Nämnden kommer att fortsätta samordningen av volontärinsatserna som ett komplement till den egna verksamheten och ser det som särskilt angeläget för att stärka integrationsarbetet för nyanlända flyktingar. 1:2 Barn och unga har en trygg uppväxt År 2012 var antalet Antalet barn i ekonomisk Antal barn i ekonomiskt utsatta barn/unga i utsatta hushåll år 2016 hushåll ska minska ekonomiskt utsatta (källa barnfattigdom Rädda hushåll 165 stycken Barnen) SN Det är mycket angeläget att förebygga att fler barn växer upp i familjer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Många av föräldrarna har stått utanför arbetsmarknaden under lång tid. Socialnämnden har, med stöd av Samordningsförbundet, i samarbete med landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan startat arbetet med att bygga en plattform för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 1:3 Barn och ungas användande av alkohol och droger ska minska Andelen som uppger att de aldrig brukat Användandet av alkohol och andra alkohol i åk 9 är 50 Resultat från Liv och hälsa droger ska minska procent (år 2015) ung 2016 UN, SN, KS Socialnämnden kommer att stärka det förebyggande arbetet inom sitt ansvarsområde genom öppen verksamhet för familjer med sociala problem på Enheten för råd och stöd. Nämnden kommer också att diskutera förebyggande insatser i samarbete med landstinget inom närvårdssamverkan för barn och unga och inom ramen för samarbetet mellan kommunen och Polisen. 1:7 Alla invånare ska ha trygg tillgång till det offentliga rummet Resultatet i Resultat mäts vartannat år medborgarundersökningen, i kommunens nöjd-region-index medborgarundersökning Den upplevda tryggheten ska trygghet, 2013 var (SCB). Nästa mätning öka resultatet 71 av KS, SUN, SN, UN Socialnämnden ser det som angeläget att stödja civilsamhället så att olika organisationer får förutsättningar att till exempel finnas ute i samhället på kvällarna som nattvandrare. Nämnden kommer inom detta mål att samarbeta med skola, ungdomsverksamhet och Polisen och kommer att verka för att en fältverksamhet byggs upp på sikt.

8 Sida 4 av 11 Mål 2 Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk och ekonomisk hållbarhet 2:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Antal elfordon i kommunen den 31 Antal elfordon i kommunen Antal elfordon i kommunkoncernen december 2014 var den 31 december 2016 ska öka 4 av ca 35 fordon (egen mätning) UN, SN, BMN, SUN, KS Socialnämnden kommer att utreda vilka förutsättningar som finns för att byta ut befintliga bilar mot elbilar. 2:3 Andelen ekologisk och närproducerad mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka Andel inköp av ekologiska livsmedel ska öka Andel ekologiska livsmedel var 13 procent i kommunen första halvåret Andel inköpta ekologiska livsmedel första halvåret 2016 (källa KKiK) KS, SN, UN Socialnämnden äger inte frågan ensam eftersom nämndens verksamheter inte upphandlar allt livsmedel. Nämnden kommer att tillsammans med berörd leverantör utreda vad övergång till större andel ekologiska livsmedel skulle innebär ekonomiskt. 2:4 Knivsta kommun ska vara en föregångskommun för ett hållbart samhälle Genomförda lösningar under 2014 Knivsta kommun ska öka arbetet som bidrog till ett Antal genomförda med smarta lösningar inom hållbart samhälle, lösningar under året 2016 kollektivtrafik, energi, kretslopp och passiv hus, solceller som bidrar till ett hållbart närodlad mat Högåsskolan samhälle (egen mätning) riktat till KS, SUN, SN, UN Socialnämnden diskuterar med landstinget och andra kommuner i länet hur en gemensam beställningscentral för färdtjänst- och sjukresor skulle kunna organiseras. Med en bra lösning kan antalet resor i länet sjunka. Diskussioner pågår också med landstinget om samverkan mellan färdtjänsten och kollektivtrafiken för att hitta lösningar som innebär att färdtjänstberättigade i större omfattning använder buss eller tåg för sina resor.

9 Sida 5 av 11 Mål 3 Knivsta kommun ska genomsyras av öppenhet och delaktighet 3:1 Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att invånarna kan engagera sig och påverka samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt riktat ll Medborgarundersökning nöjdinflytande-index Resultat av nöjdhet från medborgarundersökning KS, UN, SN, SUN, Invånarnas nöjdhet med inflytande ska öka 2013, resultat 47 av 100 SCB (mätning vartannat år, BMN nästa tillfälle 2017) Socialnämnden anser att delaktighet från den enskilde är viktig för att insatserna ska ha avsedd effekt. Detta säkras genom bland annat genom att arbetet med genomförandeplaner vidareutvecklas. Ett utvecklingsarbete om ökad delaktighet har påbörjats under 2015 inom kommunens hemtjänst och arbetssättet ska sedan spridas till övriga delar av organisationen. Socialnämnden har under hösten 2015 följt upp värdighetsgarantin för äldreomsorgen och resultatet ska tas om hand under Antal samarbeten (egen mätning av bidragsberättigade samarbeten) 2016 KS, UN, SN Knivsta kommuns samarbete med civilsamhället ska öka Antal bidragsberättigade samarbeten (2015) Socialnämnden har under 2014 kartlagt samarbetet med frivilligorganisationer och föreningar. Kartläggningen visar att nämnden samarbetar med många volontärer och tar ansvar för samordningen av deras insatser. Verksamheten har också initierat ett brukarråd inom socialpsykiatrin för att kunna ta vara på brukarnas synpunkter och därmed få underlag för utveckling av arbetet. Som ett led i att utveckla arbetet vidare kommer socialnämnden att se över om det finns behov av ytterligare samverkansformer med volontärerna. 3:2 Service och bemötande utformas jämlikt i kommunens alla verksamheter Andel gott bemötande från kommunens Bemötande i kommunens handläggare var 90 Resultat från KKiK verksamheter ska förbättras procent 2014 servicemätning våren 2016 Socialnämnden anser att ett gott bemötande är förutsättningen för att nå goda resultat i verksamheten. De synpunkter och klagomål som rör bemötande tas om hand i verksamheten och används för att utveckla arbetet. Många av socialnämndens medarbetare får handledning som stöd i arbetet och bemötandefrågor kommer att fortsätta vara ett viktigt inslag på arbetsplatsträffar och enhetsmöten. UN, SN, SUN, KS, BMN

10 Sida 6 av 11 Mål 4 Knivsta kommun ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 4:3 Fler ungdomar ska erhålla sommarjobb och praktikplatser i såväl kommunal som privat sektor Antal sommarjobb och Antalet sommarjobb och praktikplatser under praktikplatser ska fördubblas jämfört Antalet sommarjobb var verksamhetsår 2016 (egen med stycken (år 2014) mätning) UN, SN, SUN, KS, BMN Socialnämnden ser sommarjobb som en viktig förebyggande insats för unga som också ger en bra introduktion till arbetslivet och kommer att fördubbla antalet arbetsplatser från de 65 som ordnades år Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Medborgarperspektiv Kommunen ska kännetecknas av öppenhet, likställighet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och förenklad service till medborgarna. Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s medborgarundersökning) SKL:s webbinformationsundersökning, index ska öka Socialnämnden ser fortlöpande över informationsmaterial, såväl på webben som i andra skriftliga produkter, vad gäller både innehåll och tillgänglighet. Synpunkter och klagomål kommer att tas tillvara för att bli underlag för verksamhetsutveckling. En e-tjänst som underlättar kommunikationen mellan den som söker ekonomiskt bistånd och socialtjänsten är under utveckling. Medarbetarperspektiv Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikatorer Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 %. I medarbetarundersökning ska minst 76 % av de anställda ange att de har en god hälsa. (Hälsostrategiskt dokument)

11 Sida 7 av 11 Sjukfrånvaron har ökat det senaste året inom socialnämndens verksamheter. Uppdraget till förvaltningen är att arbeta för att sänka sjukfrånvaron till det mål som är uppsatt av kommunfullmäktige. Styrning och ledning Kommunens tjänster ska kännetecknas av god måluppfyllelse, effektivitet och budgetföljsamhet. Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Indikatorer Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag. Nämnden har inte haft budgetunderskott på mer än 2 procent två år i följd. Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (Medborgarundersökning) Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Socialnämnden räknar med ett bättre ekonomiskt resultat under 2016 än under I verksamheten finns kvalitetsdeklarationer och en värdighetsgaranti för äldreomsorgen. En kvalitetsredovisning tas fram årligen. Verksamhetsstyrning Kommunen ska erbjuda valfrihet och öppna för alternativa driftsformer samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Kommunens verksamhet ska alltid drivas för invånarnas bästa. Socialnämnden införde rätten att välja hemtjänstutförare 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). I verksamheten finns ett samarbete med frivilliga och en samordning av volontärers insatser. Social hänsyn och miljö Kommunen ska ta miljömässigt och socialt ansvar, till exempel genom att ställa krav i upphandlingar. Stickprovsgranskning av 2 genomförda upphandlingar under föregående år för nämndens verksamheter. Socialnämnden arbetar i enlighet med kommunala riktlinjer vad gäller upphandlingar.

12 Sida 8 av Nämndens egna mål 1:2 Barn och unga har en trygg uppväxt År 2012 var antalet Antalet barn i ekonomisk Antal barn i ekonomiskt utsatta barn/unga i ekonomiskt utsatta hushåll år 2016 hushåll ska minska utsatta hushåll (källa barnfattigdom Rädda 165 stycken Barnen) SN Socialnämndens resultatindikator Riktade insatser till barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd kommer att finnas vid utgången av 2016 Nuläge I dagsläget finns inga riktade insatser till barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Resultatet mäts genom Antal barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd som får riktade insatser 4:3 Fler ungdomar ska erhålla sommarjobb och praktikplatser i såväl kommunal som privat sektor Antalet sommarjobb och praktikplatser ska fördubblas jämfört med 2015 Antalet sommarjobb var 46 stycken (år 2014) Antal sommarjobb och praktikplatser under verksamhetsår 2016 (egen mätning) UN, SN, SUN, KS, BMN Socialnämndens resultatindikator Ungdomar med behov av sommarjobb och som lever i en utsatt social situation prioriteras. Nuläge 65 ungdomar erbjöds sommarjobb 2015, varav 24 ungdomar i en utsatt social situation Resultatet mäts genom Antal sommarjobb totalt sommarjobb varav unga som lever i en utsatt social situation 6. Nämndens verksamheter Nämnd- och styrelseverksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter Kostnader Inom verksamheten ligger kostnader för nämndens sammanträden samt sekreterare.

13 Sida 9 av 11 5 Vård och omsorg Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt Sol och HSL KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter Kostnader Inom verksamheten bedrivs arbete för äldre, för personer med funktionsnedsättningar och för personer i behov av hälso- och sjukvård. Enheter som berörs är myndighetsutövning och utförare (kommunala och privata) inom äldreomsorg, socialpsykiatri samt kommunens enhet för hemsjukvård och rehabilitering. Verksamheten har tillförts tkr för att kunna finansiera en höjning av ersättningen till hemtjänstutförare. Vård och omsorg enligt LSS och SFB KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter Kostnader Inom verksamheten bedrivs arbete för personer som beviljas insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för de som beviljats assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Enheter som berörs är handläggare och utförare (kommunala och privata) som verkställer beslut enligt LSS och SFB. Verksamheten har tillförts tkr för att finansiera ersättningen för de 20 första timmarna assistans till Försäkringskassan. Färdtjänst och riksfärdtjänst KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 360 Kostnader Inom verksamheten handläggs och utförs färdtjänst och riksfärdtjänst. För utförandet står det taxibolag som kommunen har upphandlat. Förebyggande verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 45 Kostnader Inom verksamheten ingår arbete med arbete och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa samt en öppen verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. 800 tkr flyttas från denna verksamhet till övrig individ- och familjeomsorg för att förstärka det förebyggande arbetet för familjer med sociala problem.

14 Sida 10 av 11 Ekonomiskt bistånd KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 175 Kostnader Inom verksamheten ingår handläggningen av ansökningar och utbetalningar av det som beviljas. Endast en enhet inom området myndighet berörs. 200 tkr flyttas från denna verksamhet till övrig individ- och familjeomsorg för att förstärka myndighetsutövningen inom den verksamheten. Övrig individ- och familjeomsorg KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 356 Kostnader Inom övrig individ- och familjeomsorg handläggs och utförs insatser för barn och unga i familjer med sociala problem och för vuxna med beroende och missbruk. Här ingår också den öppna verksamhet familjer och enskilda med sociala problem kan få utan biståndsbeslut. Enheter som berörs är handläggningen inom området myndighet och enheten för råd och stöd. Större delen av biståndsbeviljade insatser för barn, unga och vuxna köps av externa leverantörer. Verksamheten har tillförts tkr för att förstärka myndighetsutövningen och den öppna verksamheten. 6 Särskilt riktade insatser Flyktingmottagande KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 0 0 Intäkter Kostnader Inom verksamheten ingår handläggning och utförande av insatser för ensamkommande unga som är asylsökande samt för enskilda och familjer som har uppehållstillstånd under den etableringsperiod på två år som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Eftersom antalet ensamkommande ungdomar ökat under 2015 och beräknas öka ytterligare under 2016 kommer sannolikt intäkter och kostnader inom denna verksamhet att öka kraftigt. Även den nya lag om kommunens mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd som beräknas träda i kraft under 2016 kommer att påverka socialnämndens budget inom denna verksamhet. Arbetsmarknadsåtgärder KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter Kostnader Här ingår handläggning och utförande av arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden och som behöver insatser för att kunna försörja sig själva. Här ingår även kostnader för socialnämndens anordnande av feriejobb till ungdomar. Inom

15 Sida 11 av 11 verksamheten bedrivs också ett projekt för att förbättra samverkan vad gäller personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering med stöd av medel från Samordningsförbundet. INVESTERINGSBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Investeringar Nämndens ofördelade investeringsmedel Socialnämndens investeringsbudget är ofördelad. Mary Nilsson Socialchef

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag

att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 200 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa

Läs mer

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Kommunstyrelsens arbetsutskott 189 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om utökning av driftsbudget för investering i trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Forsbyvägen KS-2016/317

Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om utökning av driftsbudget för investering i trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Forsbyvägen KS-2016/317 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2016/317 Ekonomichef 2016-04-12 Kommunstyrelsen Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om utökning av driftsbudget för

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2014/306 Strategiskt ledningsstöd 2015-09-04 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Förslag till

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 63 Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011

Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011 Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011 Arbetslivsnämnden 1. Uppdrag...3 2. Kommunfullmäktiges mål...9 3. Arbetslivsnämndens mål 2011...9 4. Resursfördelning...11 5. Investeringar...11 6. Internbudget...11

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/1343 Allmänutredare 2014-12-29 Kommunstyrelsen Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Kommunstyrelsens arbetsutskott 72 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 109 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-08-10 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2016-04-14. Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2016-04-14. Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 39 Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta

Läs mer

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345 Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-02 7 Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsbokslut år 2011 för socialnämndens verksamheter SN-2012/127

Verksamhetsberättelse och årsbokslut år 2011 för socialnämndens verksamheter SN-2012/127 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-04-27 SN-2012/127 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsbokslut år 2011 för socialnämndens verksamheter SN-2012/127 Förslag

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-06-05 SN-2014/183 Socialnämnden Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden STYRDOKUMENT 1(5) Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden 2016 Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 27 Program Giltighetstid 2016-12-31 Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2016 Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 84 Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter Kommunstyrelsens och byggnadsnämndens kompletterande mål för 2015 2(17) 3(17) Inledning Enligt Hjo kommuns målmodell ska kommunfullmäktige i budgetdokumentet besluta om ett antal kommunövergripande, prioriterade

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Kommunstyrelsen 181 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394

Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 3 Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394 Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261

PROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Kommunstyrelsen 251 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman 1(15) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 Plats och tid Sandviks gård 13.00-14.45 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Linus Fogel Katarina Jakobsson Solveig Lindblom Lars-Åke

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat och kommentarer 28 Tillgänglighet Trygghet Delaktighet & information Effektivitet Samhällsutveckling Innehåll 1 2 5 7 9 14 Inledning Tillgänlighet Trygghet Delaktighet

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

att lösa vindkraftlån (lånenummer KI 38 371) hos långivaren Kommuninvest AB

att lösa vindkraftlån (lånenummer KI 38 371) hos långivaren Kommuninvest AB Kommunstyrelsens arbetsutskott 144 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Lösen av vindkraftlån samt upptagning av nytt lån KS-2015/496 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer s ordförande 2014-06-05 s handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport Förslag till beslut beslutar att avge lägesrapport om handlingsplan

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Måluppfyllelse tertial 2

Måluppfyllelse tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-09-12 SN 2012/0936 0480-450885 Socialnämnden Måluppfyllelse tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna information

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011 Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer