Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 (9) 1 Politisk inledning"

Transkript

1 Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal med kunskap om äldres sjukdomar (geriatrik). Vi fortsätter med fri hälso- och sjukvård för barn och ungdomar upp till 19 år. Vi vet att många barn och ungdomar har det jobbigt. En särskild satsning för att stärka barn och ungdomars hälsa genomförs. 4e stycket En god hälsa Vi månar om god folkhälsa och ser individens livssituation i en helhet. God hälsa är så mycket mer än frånvaro av sjukdomar. Arbete och ekonomisk trygghet, möjlighet till bra utbildning, bra arbets- och boendemiljö samt möjlighet till meningsfull fritid är lika viktiga delar som en bra hälso- och sjukvård. Det är oroande att skillnader i hälsa mellan kön, olika samhällsklasser och olika etniska bakgrunder ökar. Folkhälsa är ett prioriterat område i Landstingets olika verksamheter, inte minst på grund av ohälsan i arbetslivet. I arbetet med att förverkliga den länsgemensamma folkhälsoplanen har varje hälsocentral 100 kr per invånare till folkhälsoarbete. Jämställdhet i vården är viktigt och de könsskillnader som finns i tillgänglighet och val av behandling ska utjämnas. 1 Politisk inledning Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal med kunskap om äldres sjukdomar (geriatrik). Vi fortsätter med fri hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år. Vi vet att många barn och ungdomar har det jobbigt. En särskild satsning för att stärka barn och ungdomars hälsa genomförs. Människor med psykosociala och psykiatriska behov är särskilt utsatta och sårbara, därför genomför vi förbättringar för dessa. En god hälsa Vi månar om god folkhälsa och ser individens livssituation i en helhet. God hälsa är så mycket mer än frånvaro av sjukdomar. Arbete och ekonomisk trygghet, möjlighet till bra utbildning, bra arbets- och boendemiljö samt möjlighet till meningsfull fritid är lika viktiga delar som en bra hälso- och sjukvård. Det är oroande att skillnader i hälsa mellan kön, olika samhällsklasser och olika etniska bakgrunder ökar. Inte minst när det gäller tandhälsan är det stora skillnader mellan olika grupper, därför utökar vi den så kallade abonnemangstandvården till och med 39 års ålder. Folkhälsa är ett prioriterat område i Landstingets olika verksamheter, inte minst på grund av ohälsan i arbetslivet. I arbetet med att förverkliga den länsgemensamma folkhälsoplanen har varje hälsocentral 100 kr per invånare till folkhälsoarbete. Jämställdhet i vården är viktigt och de könsskillnader som finns i tillgänglighet och val av behandling ska utjämnas. Hela länet ska leva och utvecklas Genom samarbete mellan människorna i länet och genom samverkan mellan olika offentliga myndigheter, det privata näringslivet och ideella föreningar kan vi förverkliga visionen. Landstinget ska med områdena miljö, kultur, forskning och utbildning samt näringslivsutveckling vara en drivkraft i detta Hela länet ska leva och utvecklas Genom samarbete mellan människorna i länet och genom samverkan mellan olika offentliga myndigheter, det privata näringslivet och ideella föreningar kan vi förverkliga visionen. Landstinget ska med områdena miljö, kultur, forskning och utbildning samt näringslivsutveckling vara en drivkraft i detta arbete för länets utveckling. Länet har ett rikt kulturliv med utövare bland

2 Sida 2 (9) arbete för länets utveckling. Grundförutsättningarna för länet är positiva, vi har underbar natur, ren luft och närhet mellan människor trots stora geografiska avstånd. Idag finns dessutom en spirande framtidstro som bl a beror på den breddning av arbetsmarknaden som vi kan vänta oss av de statliga utlokaliseringarna. Med glädje ser vi också engagemanget växa runt om i länet för att hitta nya sätt att ge länsborna bättre service, däribland bra hälso- och sjukvård. Landstinget tar ansvar för att trygga en god tillgänglighet till vård och omsorg i hela länet, och för det krävs nya arbetssätt. Vi måste utveckla och våga pröva nya arbetsmetoder, såväl mobila lösningar som samarbete mellan kommunerna, Landstinget och andra aktörer. 7.1 HÄLSOFRÄMJANDE OCH SJUKDOMSFÖREBYGGANDE INSATSER SOM STIMULERAR TILL EN HÄLSOSAM LIVSSTIL Länets folkhälsoplan ska vara ledande i arbetet. Samarbetet mellan landstinget och kommunerna, och med andra aktörer (t ex frivilligorganisationer) är av stor vikt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Etableringen av Folkhälsoinstitutet innebär också att vi har möjlighet att fördjupa samarbetet med nationella nivån. 2a stycket Hälso- och sjukvården har härvid en nyckelroll genom sin specifika kompetens, auktoritet, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. En hälsoorientering av hälso- och sjukvården innebär en förskjutning i synen på vilka kunskaper och vilka arbetssätt som är mest effektiva för att förebygga och främja hälsa på lång sikt. Vi måste fokusera på folkhälsoinsatser som bidrar till att utjämna skillnader i hälsa mellan kön, olika samhällsklasser och människor med olika etnisk bakgrund. sista stycket I dessa sammanhang är barn och ungdomar liksom de äldre, grupper som särskilt behöver lyftas fram när vi planerar olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Samverkan med andra aktörer i samhället blir också här av stor vikt för att nå dessa grupper fullt ut. En särskild satsning för att både unga och gamla. Landstingets stöd till dessa är viktigt för en fortsatt utveckling av kulturen i länet. Grundförutsättningarna för länet är positiva, vi har underbar natur, ren luft och närhet mellan människor trots stora geografiska avstånd. Idag finns dessutom en spirande framtidstro som bland annat beror på den breddning av arbetsmarknaden som vi kan vänta oss av de statliga utlokaliseringarna. Med glädje ser vi också engagemanget växa runt om i länet för att hitta nya sätt att ge länsborna bättre service, däribland bra hälso- och sjukvård. Landstinget tar ansvar för att trygga en god tillgänglighet till vård och omsorg i hela länet, och för det krävs nya arbetssätt. Vi måste utveckla och våga pröva nya arbetsmetoder, såväl mobila lösningar som samarbete mellan kommunerna, Landstinget och andra aktörer. 7.1 HÄLSOFRÄMJANDE OCH SJUKDOMSFÖREBYGGANDE INSATSER SOM STIMULERAR TILL EN HÄLSOSAM LIVSSTIL Länets folkhälsoplan ska vara ledande i arbetet. Samarbetet mellan landstinget och kommunerna, och med andra aktörer (t ex frivilligorganisationer) är av stor vikt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Ett utökat ekonomiskt stöd för Hälsofrämjande insatser för äldre ges till pensionärsorganisationer på länsnivå. Etableringen av Folkhälsoinstitutet innebär också att vi har möjlighet att fördjupa samarbetet med nationella nivån. Hälso- och sjukvården har härvid en nyckelroll genom sin specifika kompetens, auktoritet, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. En hälsoorientering av hälso- och sjukvården innebär en förskjutning i synen på vilka kunskaper och vilka arbetssätt som är mest effektiva för att förebygga och främja hälsa på lång sikt. Vi ska fokusera på folkhälsoinsatser som bidrar till att utjämna skillnader i hälsa mellan kön, olika samhällsklasser och människor med olika etnisk bakgrund. I dessa sammanhang är barn och ungdomar, de äldre samt människor med psykosociala och psykiatriska behov de grupper som särskilt behöver lyftas fram när vi planerar olika hälsofrämjande och förebyggande insatser.

3 Sida 3 (9) stärka barn och ungdomars hälsa genomförs. 7.2 TRYGGHET I VÅRDEN MED FOKUS PÅ BARN, UNGDOMAR OCH ÄLDRE Första stycket Länsborna förväntar sig en trygg vård där hälso- och sjukvård och tandvård ges med god tillgänglighet, efter vars och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå, med rätt val av behandling och med ett gott bemötande. Vården ska vara säker och antalet misstag, brister och fel i våra tjänster ska minimeras. Detta leder till en pålitlig och säker vård med bästa möjliga kliniska resultat. Hälso- och sjukvården ska vara baserad på kunskap och beprövad erfarenhet. Vården ska upplevas jämlik och jämställd. 7.4 MENING OCH GLÄDJE I DET DAGLIGA ARBETET Första stycket Landstinget ska både i verksamheter och i arbetsgivarrollen sträva efter att vara ett föredöme när det gäller demokrati, jämställdhet, mångfald och jämlikhet. Medarbetarna är A och O för att de politiska beslut som fattas ska kunna genomföras. Därför ser vi nu över lönepolicyn för att skapa ett rättvisare sätt att fördela lönerna, minska skillnaderna mellan högsta och lägsta löner och därmed höja de lägsta lönerna. Det nya lönesättningssystemet bygger på arbetsvärdering. Vi avsätter ekonomiska resurser till personalpolitiska åtgärder för att tillrättalägga löneläget, där lågavlönade är prioriterade. Landstinget och Jämtlands län tjänar på att mångfalden ökar med fler medarbetare med annan etnisk, religiös och sexuell bakgrund än den gängse. För att minska vakanta tjänster vill vi fortsätta med att anställa yrkeskunniga människor från andra länder. Det finns skillnader mellan könen i tillgänglighet och hur man satsar på behandlingar inom vården. Jämställdhet i vården är viktigt och dessa skillnader ska utjämnas. Samverkan med andra aktörer i samhället blir också här av stor vikt för att nå dessa grupper fullt ut. En särskild satsning för att stärka barn och ungdomars hälsa genomförs. 7.2 TRYGGHET I VÅRDEN MED FOKUS PÅ BARN, UNGDOMAR OCH ÄLDRE Länsborna förväntar sig en trygg vård där hälso- och sjukvård och tandvård ges med god tillgänglighet, efter vars och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå, med rätt val av behandling och med ett gott bemötande. Vården ska vara säker och antalet misstag, brister och fel i våra tjänster ska minimeras. Detta leder till en pålitlig och säker vård med bästa möjliga kliniska resultat. Hälso- och sjukvården ska vara baserad på kunskap och beprövad erfarenhet. Vården ska upplevas jämlik och jämställd. Det finns skillnader på grund av kön i tillgänglighet och hur man satsar på behandlingar inom vården. Jämställdhet i vården är viktigt och dessa skillnader ska utjämnas. 7.4 MENING OCH GLÄDJE I DET DAGLIGA ARBETET Landstinget ska både i verksamheter och i arbetsgivarrollen sträva efter att vara ett föredöme när det gäller demokrati, jämställdhet, mångfald och jämlikhet. Medarbetarna är A och O för att de politiska beslut som fattas ska kunna genomföras. Därför ser vi nu över lönepolicyn för att skapa ett rättvisare sätt att fördela lönerna, minska skillnaderna mellan högsta och lägsta löner och därmed höja de lägsta lönerna. Det nya lönesättningssystemet bygger på arbetsvärdering. Vi avsätter ekonomiska resurser till personalpolitiska åtgärder för att tillrättalägga löneläget, där lågavlönade är prioriterade. Arbetstidsförkortningsprojektet inom städ permanentas så att arbetstiden blir 7,5 timmar per dag (heltid) och finansieras inom nuvarande ram. Landstinget och Jämtlands län tjänar på att mångfalden ökar med fler medarbetare med annan etnisk och religiös bakgrund samt sexuell läggning än den gängse. För att minska vakanta tjänster vill vi fortsätta med att anställa yrkeskunniga människor från andra länder.

4 Sida 4 (9) Nyckeltal för att mäta och följa upp våra Nyckeltal för att mäta och följa upp våra process/produktionsmål process/produktionsmål? Nyckeltal för att mäta och följa upp våra mål för lärande/förnyelse? Nyckeltal för att mäta och följa upp våra mål för lärande/förnyelse 9.1 Vad ska vi göra för att nå våra Medborgarmål? 2. Det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet ska fortsätta genom: - fortsatt utveckling och genomförande utifrån lokala förutsättningar av 9.1 Vad ska vi göra för att nå våra Medborgarmål? 2. Det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet ska fortsätta genom: - fortsatt utveckling och genomförande utifrån lokala förutsättningar av konceptet FaR Fysisk aktivitet på Recept för att nå spridning över hela konceptet FaR Fysisk aktivitet på Recept för att nå spridning över hela länet. länet. - fortsatt utveckling av hälsokommunikation t.ex. genom utbildning i motiverande samtalsteknik till alla berörda yrkeskategorier inom landstinget. - vidareutveckling av hälsokommunikation inom mödra- barnhälsovården omfattande samtliga gravida och föräldrar i syfte att stödja hälsosamma levnadsvanor, särskilt avseende matvanor och fysisk aktivitet, tobaks-, alkohol- och drogbruk. - fortsatt utveckling av hälsokommunikation t.ex. genom utbildning i motiverande samtalsteknik till alla berörda yrkeskategorier inom landstinget. - vidareutveckling av hälsokommunikation inom mödra- barnhälsovården omfattande samtliga gravida och föräldrar i syfte att stödja hälsosamma levnadsvanor, särskilt avseende matvanor och fysisk aktivitet, tobaks-, alkohol- och drogbruk. - vidareutveckling av arbetet med förebyggande program för livsstilsrelaterade - vidareutveckling av arbetet med förebyggande program för livsstilsrelaterade sjukdomar inklusive kunskapsspridning. - utveckla arbetet med livsstilsfrågor inom primärvården/närvården - processen Tobaksfritt landsting fortsätter och utvecklas - genomföra intentionerna i nationella handlingsplanen mot alkoholskador/regionala folkhälsoplanen, i syfte att minska alkoholskadorna - arbete med kommande Nationell handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen, i syfte att förebygga övervikt och fetma sjukdomar inklusive kunskapsspridning. - i samarbete med kommunerna utveckla och erbjuda Hälsosamtal för 75- åringar - utveckla arbetet med livsstilsfrågor inom primärvården/närvården. - processen Tobaksfritt landsting fortsätter och utvecklas. - genomföra intentionerna i nationella handlingsplanen mot alkoholskador/regionala folkhälsoplanen, i syfte att minska alkoholskadorna. - arbete med kommande Nationell handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen, i syfte att förebygga övervikt och fetma Närvårdens utveckling 9. Arbetet med att åstadkomma en tydlig och välförankrad ansvarsfördelning mellan kommunerna och landstinget ska fortsätta under Ansvarsfördelningen redovisas i Ädelavtal. Samverkansformer kring folkhälsoarbetet ska finnas klara och dokumenterade i avtal. Klargörande av hemsjukvårdsbegreppet är centralt i sammanhanget Närvårdens utveckling 9. Arbetet med att åstadkomma en tydlig och välförankrad ansvarsfördelning mellan kommunerna och landstinget ska fortsätta under Ansvarsfördelningen redovisas i Ädelavtal. Samverkansformer kring folkhälsoarbetet ska finnas klara och dokumenterade i avtal. Klargörande av hemsjukvårdsbegreppet är centralt i sammanhanget. Nytt 2a stycke Det förebyggande arbetet när det gäller att stödja barn, ungdomar och

5 Sida 5 (9) föräldrar ska fortsätta utvecklas på hälsocentralerna. Under 2006 får tre upptagningsområden extra medel för att utveckla nyskapande verksamheter. Strömsund ska utveckla familjecentralen, Ragunda ska utveckla verksamheten för barn och ungdomar inom det psykosociala arbetet och i Torvalla satsas 1,2 Mkr för arbetet med unga föräldrar och utvecklande av Familjecentralen. Ungdomsmottagningen i Östersund ska utöka sin verksamhet för unga vuxna upp till 23 år. Arbetet med ett närvårdsgeriatriskt team ska påbörjas under Satsning på fler hembesök, utvecklad vårdplanering, gemensam integrerad journal, telemedicin samt gemensam närvårdsportal är andra viktiga delar. I samverkan med kommunerna kommer en utredning att göras om behovet av kommunala observationsplatser. För kompetensförsörjning och kompetensutveckling är samarbete med den centraliserade vården viktiga delar i närvårdens utveckling. Sjukvårdsrådgivningens roll ska utvecklas ur ett närvårdsperspektiv och ska fungera som första gemensam vårdnivå och sambandscentral. Vidare föreslås att sjukvårdsrådgivningen ansluts till det nationella projektet Vårdråd per telefon Folktandvården Punkt 13 4e stycket Det är vidare en rekryteringsfördel att vara kvar i Åre som är en attraktiv ort för sökande till olika tjänster inom både närvården och folktandvården. Att folktandvårdens personal fortfarande är uppdelad på två arbetsplatser ökar kostnaderna jämfört med den nu föreslagna sammanslagningen i en gemensam folktandvårdslokal. En ekonomisk analys återfinns i bilaga 6. Det innebär samtidigt en nedläggning av röntgen vid HC i Järpen. Slutgiltigt avgörande tas i samband med investeringsplanen i november Den centraliserade vårdens utveckling punkt 14 andra stycket För att möta denna utveckling krävs att vi utvecklar den specialiserade vården Arbetet med ett närvårdsgeriatriskt team som ska kunna verka i hela länet, ska påbörjas under Satsning på fler hembesök, utvecklad vårdplanering, gemensam integrerad journal, telemedicin samt gemensam närvårdsportal är andra viktiga delar. I samverkan med kommunerna kommer en utredning att göras om behovet av kommunala observationsplatser. För kompetensförsörjning och kompetensutveckling är samarbete med den centraliserade vården viktiga delar i närvårdens utveckling. Med början 2006 kommer berörd personal att kompetensutvecklas i geriatrik. Målet är att i samarbete med Mittuniversitetet under 2006 starta utbildning av specialistsjuksköterskor med geriatrisk kompetens. Sjukvårdsrådgivningens roll ska utvecklas ur ett närvårdsperspektiv och ska fungera som första gemensam vårdnivå och sambandscentral. Vidare föreslås att sjukvårdsrådgivningen ansluts till det nationella projektet Vårdråd per telefon Folktandvården Punkt 13 4e stycket Det är vidare en rekryteringsfördel att vara kvar i Åre som är en attraktiv ort för sökande till olika tjänster inom både närvården och folktandvården. Att folktandvårdens personal fortfarande är uppdelad på två arbetsplatser ökar kostnaderna jämfört med den nu föreslagna sammanslagningen i en gemensam folktandvårdslokal. En ekonomisk analys återfinns i bilaga 6. Det innebär samtidigt en nedläggning av röntgen vid HC i Järpen. För att möta denna utveckling krävs att vi utvecklar den specialiserade vården i länet och har en dialog med andra sjukhus i Norrland om en lämplig arbetsfördelning. Vi måste alltså agera långsiktigt för att säkerställa en fortsatt

6 Sida 6 (9) i länet och har en dialog med andra sjukhus i Norrland om en lämplig arbetsfördelning. Vi måste alltså agera långsiktigt för att säkerställa en fortsatt bra utveckling för den specialiserade vården i länet. Det förutsätter ett nära samarbete med och en noggrann analys av möjligheterna till samordning med andra sjukhus både i Sverige och utomlands. Med krympande resurser ligger det i allas intresse att vi tar tillvara alla möjligheter till samverkan, samordning och ev. sammanslagning. Arbetet inom Norrlandstingens regionförbund utgör i det sammanhang en viktig del. nytt tredje och fjärde stycke Organisation för regional utveckling punkt 15 8e stycket tas bort (Åre Skidmuseum) NYTT STYCKE Finansiell samordning andra stycket Försäkringskassan får använda fem procent av budgeterade sjukpenningkostnader (37-38 mkr i vårt län) i anspråk för finansiell samordning. För närvarande förs diskussioner med Bräcke kommun m fl kommuner om möjlighet till frivillig finansiell samordning. Samordning av initiativ för bildande av samordningsförbund kommer att ske i den nybildade vård- och omsorgsgruppen inom Regionala rådet. bra utveckling för den specialiserade vården i länet. Det förutsätter ett nära samarbete med och en noggrann analys av möjligheterna till samordning med andra sjukhus både i Sverige och utomlands. Med krympande resurser ligger det i allas intresse att vi tar tillvara alla möjligheter till samverkan, samordning och eventuell sammanslagning. Arbetet inom Norrlandstingens regionförbund utgör i det sammanhanget en viktig del. För många människor i vårt län kan rehabilitering utomlands förbättra och underlätta deras livssituation. Det kan till exempel vara kroniskt sjuka patienter med reumatiska besvär och svåra hudåkommor. Vi utvecklar nu möjligheterna till rehabilitering utomlands. Den demografiska utvecklingen i länet gör att den centraliserade vården kommer att ställas inför fler äldre och fler multisjuka patienter. Med ökade kunskaper i geriatrik finns många vinster att hämta, dels för patienten, dels för vården, dels för samhället. En kompetenshöjning bland personalen när det gäller geriatrik ska genomföras med början under För att underlätta olika samarbetsprojekt mellan kommunernas kulturskolor anslår vi 100 tkr. Dessa kan sökas till olika typer av läger, sammankomster, kulturarrangemang, konserter etc. och fördelas av Länskulturen. Det är viktigt att låta barn och ungdom runt om i länet träffa varandra. På så sätt sprids goda idéer och nya nätverk uppstår Finansiell samordning Försäkringskassan får använda fem procent av budgeterade sjukpenningkostnader (37-38 mkr i vårt län) i anspråk för finansiell samordning. För närvarande förs diskussioner med kommunerna Berg, Bräcke, Strömsund och Östersund om möjlighet till frivillig finansiell samordning. Samordning av initiativ för bildande av samordningsförbund sker i vård- och omsorgsgruppen inom Regionala rådet. Till stora delar skall

7 Sida 7 (9) 12.1 Landstingets politiska organisation första stycket Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. (55 ledamöter). Fullmäktige beslutar om frågor som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt av större vikt för landstinget. De viktigaste besluten hos fullmäktige är mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige väljer ledamöter till styrelse, nämnder och beredningar Regional utveckling 4e stycket Verksamhetsplanerna för båda verksamhetsområdena är i princip redan klara för 2005 och större delen av (Bilaga 4.) 12.8 Patientnämnden Patientnämndens uppgift är att tillvarata patienternas intressen inom hälso-, sjuk- och tandvården. Nämndens uppgift är viktig för att säkerställa en god och säker vårdkvalitet. Landstingsfullmäktiges beslut Vid fullmäktiges sammanträde i juni beslutades att slutlig budget för Patientnämnden skulle fastställas i november. Preliminärt fastställdes Patientnämndens budget år 2006 till 2 148,0 tkr. I beloppet har tilläggsanslag för tjänst 2005 beaktats. Löneökning enligt avtal tillkommer. Det belopp som Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) återbetalat till landstinget (311 tkr) föreslogs i fjolårets budget användas till åtgärder för att förebygga patientskador. Eftersom det blivit en förskjutning i tid för dessa åtgärder ingår 300 tkr som engångsbelopp även i budget I bokslut 2005 kommer motsvarande belopp att redovisas som överskott. dessa finansiella samordningsförbund stärka stödet till människor med psykosociala och psykiatriska behov. Landstingsfullmäktige (55 ledamöter) är landstingets högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om frågor som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt av större vikt för landstinget. De viktigaste besluten hos fullmäktige är mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige väljer ledamöter till styrelse, nämnder och beredningar. Verksamhetsplanerna för båda verksamhetsområdena finns beskrivna för större delen av (Bilaga 4.) 12.8 Patientnämnden Patientnämndens uppgift är att tillvarata patienternas intressen inom hälso-, sjuk- och tandvården. Nämndens uppgift är viktig för att säkerställa en god och säker vårdkvalitet. Patientnämndens landstingsbidrag 2006 fastställs till 2 148,0 tkr. I beloppet har tilläggsanslag för tjänst 2005 beaktats. Löneökning enligt avtal tillkommer. Det belopp som Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) återbetalat till landstinget (311 tkr) föreslogs i fjolårets budget användas till åtgärder för att förebygga patientskador. Eftersom det blivit en förskjutning i tid för dessa åtgärder ingår 300 tkr som engångsbelopp även i budget I bokslut 2005 kommer motsvarande belopp att redovisas som överskott. Särskilda budgetberedningen Särskilda budgetberedningen föreslår att preliminär budget fastställs som

8 Sida 8 (9) slutlig budget år Landstingets revisorer Landstingets revisorer har till uppgift att årligen granska, i den omfattning som följer av god redovisningssed, all verksamhet som bedrivs inom landstingsstyrelsens, de permanenta och tillfälliga beredningarnas och patientnämndens verksamhetsområden samt de företag inklusive stiftelser som landstinget har ett dominerande inflytande i. Landstingsfullmäktiges beslut Vid fullmäktiges sammanträde i juni beslutades att slutlig budget för landstingets revisorer skulle fastställas i november. Preliminärt fastställdes Revisorernas budget 2006 till 4 105,5 tkr, vilket är samma nivå som Löneökning enligt avtal tillkommer. Särskilda budgetberedningen Särskilda budgetberedningen föreslår att preliminär budget fastställs som slutlig budget år Förutsättningar för fördelningen av ekonomiska RAMAR 2006 på områdesnivå Utgångspunkten i chefernas arbete med verksamhetsplanerna inför 2006 har varit oförändrad ram uppräknad med procentsatser enligt nedan: - Intäkterna räknas upp med 0,5% - Externa kostnader, interna kostnader, intern ränta och avskrivningar räknas upp med 1%. - Kostnader för privata vårdgivare räknas upp med 2,7% - Kostnaderna för riks- och regionsjukvård räknas upp med 3% - Läkemedelskostnaderna i öppenvård räknas upp med 1% avseende primärvårdsläkemedel och 10% avseende specialistläkemedel. - Personalkostnaderna för 2005 och 2006 justeras när avtalen är klara e stycket Med köpuckeln avses här samtliga beslutade aktiviteter (oavsett om de är tidsbokade eller ej) som omfattas av vårdgarantin, där patienter den 15 juni väntat i mer än 90 dagar. Vårdgarantiåtagandet utöver köpuckeln budgeteras 12.9 Landstingets revisorer Landstingets revisorer har till uppgift att årligen granska, i den omfattning som följer av god redovisningssed, all verksamhet som bedrivs inom landstingsstyrelsens, de permanenta och tillfälliga beredningarnas och patientnämndens verksamhetsområden samt de företag inklusive stiftelser som landstinget har ett dominerande inflytande i. Revisorernas budget 2006 fastställs till 4 105,5 tkr, vilket är samma nivå som Löneökning enligt avtal tillkommer Förutsättningar för fördelningen av ekonomiska RAMAR 2006 på områdesnivå Utgångspunkten i chefernas arbete med verksamhetsplanerna inför 2006 har varit oförändrad ram uppräknad med procentsatser enligt nedan: - Intäkterna räknas upp med 0,5% - Externa kostnader, interna kostnader, intern ränta och avskrivningar räknas upp med 1%. - Kostnader för privata vårdgivare räknas upp med 2,7% - Kostnaderna för riks- och regionsjukvård räknas upp med 3% - Läkemedelskostnaderna i öppenvård räknas upp med 1% avseende primärvårdsläkemedel och 10% avseende specialistläkemedel. - Personalkostnaderna för 2006 justeras när avtalen är klara. Med köpuckeln avses här samtliga beslutade aktiviteter (oavsett om de är tidsbokade eller ej) som omfattas av vårdgarantin, där patienter den 15 juni 2005 väntat i mer än 90 dagar. Vårdgarantiåtagandet utöver köpuckeln

9 Sida 9 (9) inom respektive verksamhetsområde. Detta innebär att alla aktiviteter som omfattas av vårdgarantin, exklusive väntelistor aktuella 15 juni enligt ovan, finansieras av respektive område i den egna verksamheten. Några nya väntelistor med beslutade åtgärder som ej kan inplaneras i verksamheten enligt förutsättningarna i vårdgarantiöverenskommelsen får inte skapas fr om Uppföljning 6e stycket Landstingsdirektören tar fram sammanfattningar av verksamhetsplanerna som ska ligga till grund för Landstingsstyrelsens godkännande. Landstingsstyrelsens uppföljning kommer att fokuseras på att berörda chefer når de mål som lagts fast i respektive verksamhetsplan, medan frågan om hur målen nås är en verksamhetsfråga. Landstingsdirektörens sammanfattande uppdrag till verksamhetsområdescheferna framgår av bilaga 10. Landstingsdirektören får i uppdrag att till Landstingsfullmäktige november 2005 komplettera sammanfattande uppdrag till verksamhetsområdescheferna med mätbara mål för budgeteras inom respektive verksamhetsområde. Detta innebär att alla aktiviteter som omfattas av vårdgarantin, exklusive väntelistor aktuella 15 juni 2005 enligt ovan, finansieras av respektive område i den egna verksamheten. Några nya väntelistor med beslutade åtgärder som ej kan inplaneras i verksamheten enligt förutsättningarna i vårdgarantiöverenskommelsen får inte skapas från och med 1 november Landstingsdirektören tar fram sammanfattningar av verksamhetsplanerna som ska ligga till grund för Landstingsstyrelsens godkännande. Landstingsstyrelsens uppföljning kommer att fokuseras på att berörda chefer når de mål som lagts fast i respektive verksamhetsplan, medan frågan om hur målen nås är en verksamhetsfråga. Landstingsdirektörens sammanfattande uppdrag till verksamhetsområdescheferna framgår av bilaga 10. ÖVRIGT Förkortningar ska skrivas ut. Bilaga 4: Verksamhetsplan för samordning av de regionala utvecklingsinsatserna i Jämtlands län Det ska stå att den är antagen av LF i juni 2005, så att man inte tror att den ingår i LP och är antagen nu.

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:9 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:11 av Håkan Jörnehed (v) om att landstingets anställda skall få utökade möjligheter till fysisk aktivitet och att personalen skall

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm,

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm, 1 (5) Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Transit Kulturinkubator, rörande verksamheten i en regional kulturinkubator 2012.

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag. Sollentuna

Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag. Sollentuna Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag Sollentuna Sjukvårdsberedning Nord, Beställaravdelning Norr Mars 2003 Uppdraget Den 1 januari 2003 infördes en ny politisk organisation

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020

Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020 STENUNGSUNDS KOMMUN Jämställdhetsprogram och lokal Handlingsplan för Jämställd Västra Götaland Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020 Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa

Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa NY VERSION Datum 2015-01-22 Dnr Arbetsutskottet Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa Bakgrund Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre och medellivslängden har ökat under flera

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Vård i världsklass. Folkparitets sjukvårdspolitik i Stockholms län. Anna Starbrink 2010-03-20

Vård i världsklass. Folkparitets sjukvårdspolitik i Stockholms län. Anna Starbrink 2010-03-20 Vård i världsklass Folkparitets sjukvårdspolitik i Stockholms län Anna Starbrink 2010-03-20 Vår vision: Vård i världsklass! Huvudstadsregionen i ett av världens rikaste länder ska inte nöja sig med mindre

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Årsredovisning 2007 -en kortversion

Årsredovisning 2007 -en kortversion Årsredovisning 2007 -en kortversion Du håller i din hand kortversionen av landstingets årsredovisning för 2007. Årsredovisningen redovisar verksamheternas resultat utifrån landstingsplanens mål och budget.

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Folkhälsoenheten Eva Pettersson Lindberg Sara Maripuu 2012-01-02 Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014

Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014 Primärvårdsforum Spira 25 mars 2014 Dagens program Inriktning för primärvården Uppdragsförändringar 2015 Vårdval specialiserad ögonsjukvård Hälsofrämjande insatser Ersättningsrelaterade kvalitetsvariabler

Läs mer

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen 1 (9) Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2016 1 Inledning Nämnden lämnar årligen ett underlag till landstingsstyrelsen inför budget och planering för kommande år. I underlaget sammanfattas

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

Förslag till bidragsfördelning 2011 till ideella organisationer

Förslag till bidragsfördelning 2011 till ideella organisationer HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 6 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Eva Hjortsberg Germundsson Förslag till bidragsfördelning 2011 till ideella organisationer Ärendebeskrivning

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Hälsa i bokslut Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Ingvor Bjugård Sveriges Kommuner och Landsting Ulvhäll 26 maj 2005 Jämlik hälsa Levnadsvanor

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Omvärldsspaning Den demografiska utvecklingen pekar på att vi blir allt fler äldre och tack vare medicinska

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01

Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 2011-06-30 FÖRSLAG 1 (2) Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 1. Bakgrund Västerbottens läns landstings verksamhet, folktandvården vid tandläkarhögskolan,

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten Idrott hela livet Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten December 2015 Sid 2/12 Nationella folkhälsomål Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm 1 (5) Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen. Delårsrapport 2011 1. Nämndens samlade bedömning Året inleddes med en ny politisk organisation, ny sammansättning av nämnderna och utökat uppdrag.

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Bakgrund sid. 4 Ekonomiska vinster att arbeta för en god folkhälsa sid. 5 Hälsans bestämmelsefaktorer sid. 8 Folkhälsoplan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program för Eslövs kommun januari 2004 december 2007 Folkhälsa allas vårt ansvar! Produktion: Text: Kristina Warming, Folkhälsosamordnare. Layout: Informationsenheten. Tryck: Prinfo

Läs mer

Folkhälsorådet februari 2014. Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal

Folkhälsorådet februari 2014. Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal Folkhälsorådet februari 2014 Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal 1 Mölndals stad Verksamhetsplan 2013-2015 Folkhälsorådet 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 2. Uppdrag...

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer