ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN"

Transkript

1 ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

2 Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften s Föreläsningar s Fortbildning inom folkhälsa s Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla 2.1 Föräldracafé på SFI s Stöd för föräldrar med barn med övervikt s Viktiga Vuxnas nyhetsbrev s Friskvanenätverket s Enkätundersökningen LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken s.7 3. Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg 3.1 Nätverk Äldres hälsa s Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel har trängts tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende och utanförskap till följd av eget eller andras missbruk 4.1 ANDT förebyggande nätverk s Projekt Oberoende s FoU projekt med tema Cannabis s Tobaksprojekt s CAN undersökning s. 12 2

3 för folkhälsoarbetet En god hälsa på lika villkor Folkhälsorådets arbete vägleds av aktuella styrdokument i kommunen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt Västra Götalandsregionen. Kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för folkhälsoarbetet i Härryda kommun är av övergripande karaktär och utgår ifrån de sex utmaningar som finns beskrivna i den regionala folkhälsopolitiska policyn som i sin tur bygger på det nationella folkhälsomålet; att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Till varje inriktningsmål finns verksamhetsmål. De politiska inriktningsmålen är: 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 2. Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla. 3. Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg. 4. Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel har trängts 1.. tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende eller utanförskap till följd av eget eller andras missbruk Folkhälsorådet Folkhälsorådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och ska skapa förutsättningar för ett aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i Härryda kommun. Rådet har som övergripande uppgift att initiera, samordna och ansvara för att följa upp och utvärdera resultaten av folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv. I folkhälsorådet ingår representanter från kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningarna i Härryda kommun och representanter från Hälso- och sjukvårdsnämnd 7 Partille, Härryda och Mölndal. I rådet ingår även tjänstemän från kommunen, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Göteborg samt representanter från VG primärvård och folktandvård i Södra Bohuslän. Folkhälsorådets arbete bygger på ett avtal mellan Härryda kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 7 där den gemensamma finansieringen är reglerad. Folkhälsoplaneraren arbetar på uppdrag av folkhälsorådet och har en samordnande roll för det gemensamma folkhälsoarbetet. Åtgärdsplan för folkhälsorådet innehåller insatser som folkhälsorådet finansierar och / eller som folkhälsoplaneraren medverkar i. För mer information: Folkhälsoplanerare Ulrika Aebeloe Tel alt. e-post: 3

4 Folkhälsorådets insatser Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften Livskraften startade våren Grundtanken med Livskraften är att genom en samverkansprocess mellan olika aktörer, underlätta för befolkningen att göra hälsosamma livsstilsval. Detta görs bland annat genom att öka tillgängligheten av information avseende hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser men också genom att identifiera och om möjligt, starta upp efterfrågade insatser. Under åren som gått har ett nätverk bildats med ett trettiotal aktörer som på olika sätt arbetar med insatser som är hälsofrämjande eller förebyggande. Nätverket syftar bland annat till att skapa förutsättningar för nya samverkansformer men också till att sprida information om befintligt utbud av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Livskraften har sedan starten varit medarrangör i ett antal insatser men även initierat nya aktiviteter med fokus på levnadsvanor. Under 2011 genomfördes, på uppdrag av kommunfullmäktige, en uppföljning som resulterade i att Folkhälsorådet beslutade att under perioden finansiera verksamheten. Ambitionen är att Livskraften därefter ska ingå i ordinarie verksamhet. Ett samverkansavtal har upprättats mellan HSN 7 och Härryda kommun för nämnda period, som bland annat reglerar inriktning, målsättning, finansiering och rapportering. Livskraften arbetar utifrån de lokala folkhälsomålen och följer folkhälsorådets prioriteringar. Folkhälsorådet är Livskraftens referensgrupp och det finns en person är anställd för att på halvtid samordna arbetet. Invånare i Härryda kommun från 16 år och uppåt. Arbetet genom Livskraftens nätverk fortsätter. Samordnaren sammankallar nätverket två gånger per år och marknadsför olika aktiviteter bland annat genom ett programblad som ges ut varje vår och höst. Övriga marknadsföringskanaler är facebook, kommunens hemsida, veckans hälsotips samt annonsering i info-bladet och Härryda posten. Under våren arrangeras lunchföreläsningar i Livskraftens hörna i Kulturhuset och i biblioteket i Landvetter. Föreläsningarna hålls till stor del av aktörer som ingår i Livskraftens nätverk. Livskraften kommer också att arrangera tematräffar Att leva med smärta, tillsammans med Samordningsförbundet och Balansen Den övergripande målsättningen med Livskraften är att bidra till en förbättrad hälsa och ett ökat välbefinnande hos invånare i Härryda kommun. Detta sker bl a genom att göra hälsoinformation lättillgänglig att samla hälsofrämjande och förebyggande insatser i en gemensam mötesplats 4

5 att skapa förutsättningar för människor att ta ansvar för sin egen hälsa. Arbetet sker löpande under året. Livskraftens samordnare 1.2 Föreläsningar Folkhälsorådet arrangerar kostnadsfria föreläsningar inom olika ämnen som har koppling till folkhälsorådets prioriterade områden. Boende och verksamma i Härryda kommun. Arrangera minst två föreläsningar under året. Att genom ökad kunskap möjliggöra en utveckling kring inställning till sig själv och andra. Att inspirera till att göra medvetna, hälsofrämjande val och att välja en hälsosam livsstil. En föreläsning under våren och en under hösten. Folkhälsoplaneraren 1.3 Fortbildning inom folkhälsa I syfte att utveckla kommunernas folkhälsoarbete och skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor arrangerades 2007 en utbildning i folkhälsa, vilken omfattade fyra seminarietillfällen. en för fortbildningen var politiker och nyckelpersoner inom kommunala verksamheter, primärvård och folktandvård i Härryda, Partille och Mölndal. Folkhälsoutbildningen genomfördes även Efter avslutad utbildning uttrycktes en önskan om en fortsättning genom att vid något eller några tillfällen per år fördjupa sig i folkhälsofrågor samt att vid varje ny mandat göra en ny seminarieserie. Folkhälsorådets ledamöter samt andra nyckelpersoner som berörs av folkhälsoarbetet. Att genomföra ett fortbildningstillfälle. Att ledamöterna i folkhälsorådet har en grundläggande kunskap i folkhälsa för att kunna diskutera och fatta beslut i folkhälsofrågor samt att denna kunskap också finns bland de nyckelpersoner som kan påverka folkhälsoarbetet i kommunen. Genomförs under Folkhälsoplaneraren. 5

6 2. Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla 2.1 Föräldracafé på SFI Eftersom få föräldrar med invandrarbakgrund deltar i PÅängens föräldrastödjande verksamheter, har samverkan med SFI påbörjats för att utveckla metoder som når denna målgrupp. Vinsterna är såväl inspiration i sitt föräldraskap som språkträning. Detta är en pilotomgång med syftet att skapa ett koncept som sedan kan användas i ordinarie verksamhet. Föräldrar med invandrarbakgrund. Under våren planeras och genomförs en testomgång av föräldracafé på SFI, vilka kommer att omfatta fyra träffar. Träffarna kommer att bestå av olika teman som skapas tillsammans med gruppen. Inför varje träff får eleverna en text att läsa som sedan kommer att diskuteras. Texterna kommer att bearbetas av Centrum för lättläst. För att kursen ska hamna i ett sammanhang sker allt arbete i samverkan med pedagogerna på SFI. Även information om andra verksamheter som kommunen erbjuder kring föräldraskapet kommer att ges, allt för att slussa in dem i andra verksamheter som kommunen erbjuder, exempelvis föräldraträffar på förskolan, föreläsningar. Att deltagarna får inspiration och stöd i sitt föräldraskap såväl som språkträning. Genomförs och utvärderas under våren Folkhälsoenheten PÅängen. 2.2 Föräldrastöd för föräldrar till barn med övervikt Under 2012 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra ett projekt som drivs av sjukgymnastiken i Mölnlycke; FaR för barn. Projektet syftar till fånga upp barn och ungdomar med övervikt och att ge dem stöd till livsstilsförändring genom ökad fysisk aktivitet. Friskvanenätverket har uppmärksammat ett behov av att komplettera de insatser som görs för barn som fått recept på fysisk aktivitet, FaR, med insatser för att stödja föräldrarna. Genom att arrangera träffar för föräldrarna kan de inspireras och få ny kunskap i frågor som rör matvanor och förhållningssätt till mat, för att på så sätt kunna skapa goda förutsättningar för sitt barns viktminskning. Föräldrar till barn och unga med övervikt. Föräldrastödet utgörs av fyra träffar som innehåller föreläsning, praktisk matlagning samt diskussion och frågestund. Träffarna leds 6

7 av dietist. Föräldrarna rekryteras genom FaR projektet men även genom annonsering, vilket gör att träffarna är tillgängliga även för de föräldrar som inte har barn som ingår i FaR projektet men som ändå har behov av stöd i frågor som rör barnets överviktsproblematik. Föräldraträffarna kommer att ha fokus på matvanor, förhållningssätt och gränssättning. Att föräldrarna känner sig stärkta, att de fått ny kunskap och inspiration så att de i sin tur ska kunna skapa goda förutsättningar för sitt barns viktminskning. Detta är en del i arbetet för att nå det övergripande målet att minska andelen barn och unga med övervikt och fetma. Träffarna startar under våren 2013 för att därefter utvärderas. Folkhälsoenheten PÅängen tillsammans med Friskvanenätverket. 2.3 Viktiga Vuxnas nyhetsbrev För att sprida information om befintligt föräldrastöd och för att ge tips och råd i frågor som rör föräldraskap och barn- och ungdomars hälsa, har ett nyhetsbrev utgivits sedan Nyhetsbrevet syftar till att skapa förutsättningar för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap men också att ge kunskap, råd och tips i frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Exempel på teman för nyhetsbreven har tidigare varit självkänsla, alkohol och positiva livsval. Föräldrar och viktiga vuxna i Härryda kommun Vid fyra tillfällen under året sammanställs nyhetsbrev utifrån olika teman som är aktuella. Nyhetsbreven trycks och distribueras till samtliga hushåll i kommunen. Ökad kunskap och inspiration till föräldrar och andra viktiga vuxna. Två nyhetsbrev under våren och två under hösten. Folkhälsoenheten PÅängen. 2.4 Friskvanenätverk Sedan 2003 har ett tvärsektoriellt nätverk träffats regelbundet med gemensamt intresse att främja en frisk viktutveckling bland barn och unga. Gruppen initierades av barn- och ungdomsmedicinska mottagningen som såg en allt större tillströmning av överviktiga och feta barn. I nätverket ingår bland annat representanter från, bvc, tandvården, barn- och ungdomsmedicin, sjukgymnastiken i Mölnlycke, föreningslivet, måltidsservice, fritid, skolhälsovården, förskola och skola med flera. Sedan arbetsgruppen bildades har 7

8 många insatser genomförts, bland annat utbildningsinsatser för personal både inom tema mat och fysisk aktivitet, matlagningskurser för föräldrar, framtagande av riktlinjer för maten i förskoleverksamheten och riktlinjer för maten i skolan. Barn och ungdomar i Härryda kommun. Nätverket träffas fyra gånger per år för att diskutera och utbyta erfarenheter och idéer om vad som kan göras i arbetet för frisk viktutveckling bland barn och ungdomar. Nätverket kan initiera insatser som ligger i linje med uppdraget, detta sker då genom att bilda arbetsgrupper utifrån specifika frågeställningar. Nätverket sammanställer och tolkar årlig data kring barns och ungdomars viktutveckling Under 2013 kommer Västra Götalandsregionen ta fram en specialversion av Bamsetidningen med mat- och rörelserekommendationer utifrån Ideficsprojektet. en för tidningen är barn i förskoleklass. Det lokala nätverket ska under året arbeta fram en rutin för förankring och spridning av tidningen så att den når ut och används gentemot målgruppen. Fler barn med frisk viktutveckling och hälsofrämjande inställning till mat och rörelse. Arbetet sker löpande under året. Folkhälsoenheten PÅängen. 2.5 Enkätundersökning; LUPP- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Under 2012 fördes dialog inom nätverket för fritids- och kulturchefer inom Göteborgsregionen, om att genomföra en regiongemensam LUPP undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). LUPP undersökningen är framtagen av Ungdomsstyrelsen och innehåller frågor som spänner över flera olika områden. Undersökningen genomförs i form av enkät som besvaras av ungdomar i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Genom överenskommelsen med GR kommunerna om att tillsammans genomföra LUPP undersökningen, kommer jämförelser kunna göras mellan kommunerna och på sikt även över tid. Under hösten presenterades förslaget om LUPP undersökning för Folkhälsorådet, som ställde sig bakom beslutet att kommunen ersätter Frivaneundersökningen med LUPP undersökningen från och med Enkäten besvaras av elever i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Samordna arbetet med enkäterna på lokal nivå samt ansvara för att uppgifterna sammanställs till en rapport. Sprida information 8

9 om resultatet till berörda så att åtgärder kan vidtas för att åstadkomma positiva förändringar. Få ett kunskapsmaterial avseende ungdomars syn på fritid, skola, boende framtidsdrömmar etc och att detta ska kunna utgöra ett underlag för politiska beslut och prioriteringar. Enkäten genomförs under hösten 2013 och därefter med ett intervall av tre år. Fritidskontoret 3. Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg 3.1 Nätverk Äldres hälsa Nätverket för äldres hälsa har funnits sedan år 2000 och består bland annat av representanter från kommunala verksamheter, primär- och tandvård och pensionärsföreningar. Genom utbyte av erfarenheter bidrar nätverket till att identifiera och genomföra gemensamma insatser för att stärka och utveckla hälsan bland den äldre befolkningen. Sedan arbetsgruppen bildades har många insatser initierats; tedans, lättlunch för gubbar, seniordagar, föreläsningar med mera. Den äldre befolkningen 65 +, boende och verksamma i Härryda kommun. Nätverket träffas fyra gånger per termin. Nätverket initierar förslag till insatser samt verkställer dessa. Nätverket syftar till att uppmärksamma frågor som rör äldres hälsa och genom informations- och erfarenhetsutbyte identifiera behov och möjligheter att utveckla det främjande och förebyggande arbetet för äldre. Arbetet sker löpande under året. Folkhälsoplaneraren. 4. Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel har trängts tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende och utanförskap till följd av eget eller andras missbruk 4.1 ANDT- förebyggande nätverk I samband med att folkhälsorådet valde att prioritera alkoholförebyggande insatser 2009, initierades det alkoholförebyggande nätverket. Sedan dess har nätverkets fokus 9

10 utökats till att även omfatta narkotika-, doping- och tobaksfrågor, (ANDT). Nätverket syftar till att vara ett forum för diskussioner och ger möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer om vad som kan utvecklas inom det ANDT-förebyggande arbetet. Nätverket är tvärsektoriellt och samlas 2 gånger per år. Kommuninvånare med fokus på ungdomar. Nätverket träffas i syfte att utbyta kunskap och erfarenheter och kan initiera nya insatser. Att minska andelen riskkonsumenter bland kommuninvånarna. Att minska tillgängligheten av alkohol för ungdomar. Arbetet sker löpande under året. Folkhälsoplaneraren 4.2 Projekt Oberoende A non smoking generation, Riksförbundet narkotikafritt samhälle samt Ungdomens nykterhetsförbund har fått projektmedel från Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla samverkan mellan frivilligorganisationerna och kommuner inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Projektet pågår De tre organisationerna har under 2012 kontaktat olika kommuner för att upprätta samverkan. Under hösten 2012 kontaktades Härryda kommun, som genom Folkhälsorådet ställde sig positiv till medverkan. Under hösten har en samordnare för arbetet utsetts som bildat en lokal arbetsgrupp. Arbetsgruppen har identifierat utvecklingsområden som arbetet kommer att fokusera på under Ungdomar år. Arbetsgruppen arbetar fram en projektplan i dialog med projektledaren. Fokus på insatser är bland annat utbildning för föreningsledare inom ett antal föreningar som är verksamma i Rävlanda och Landvetter, personal på Rävlandaskolans- och Landvetterskolans senaredel, föräldrar samt elever. Utveckla samverkansformer mellan kommunen och frivilligsektorn inom arbetet för att minska bruk av tobak, alkohol och narkotika bland ungdomar. Under våren ska utbildningsinsatser genomföras för föreningsledare och personal på skolorna. Föräldradialog genomförs under våren. Under hösten genomförs föreläsningar för eleverna. Utvärdering sker under

11 Folkhälsoenheten PÅängen 4.3 FoU projekt med tema cannabis Utifrån den nationella ANDT-strategin har Länsstyrelsen tilldeltas medel för en regional satsning mot cannabis i Västra Götaland. Länsstyrelsen erbjöd tio kommuner att delta i en forskningscirkel som syftar till att fördjupa kunskaper om cannabis samt bidra till en lokal mobilisering i det förebyggande arbetet. Folkhälsorådet ställde sig positiv till Härrydas deltagande ( Fhr 15/2012). Övriga kommuner som deltar är Svenljunga, Trollhättan, Lerum, Tjörn, Öckerö och Borås. Forskningscirkeln leds av FoU Sjuhärad Ungdomar En FoU rapport kommer att sammanställas. Rapporten bygger på varje deltagande kommuns delrapport utifrån de lokala uppgifter som framkommit genom att studera statistik från CAN undersökningen från 2010 samt från genomförda intervjuer med nyckelpersoner i respektive kommun. Skapa en fördjupad kunskap om cannabis för att mobilisera det lokala förebyggande arbetet. FoU- cirkeln påbörjades under hösten 2012 och slutrapporten beräknas vara klar i november Folkhälsoplaneraren 4.4 Tobaksprojekt Ungdomssamordnarna, som arbetar med unga i riskzon, har uppmärksammat att bruket av tobak blivit ett stort problem då en majoritet av ungdomarna som ingår i verksamheten röker. Fritid Förening ansökte under hösten om medel från Folkhälsorådet, avseende ett projekt som syftar till att motivera ungdomar i riskzon till att sluta, alternativt minska sitt tobaksbruk. Folkhälsorådet beslutade att stödja projektet genom att finansiera två grupper med start hösten 2012 och med fortsättning våren Ungdomar i riskzon, som ingår i Fritid Förenings verksamheter. Genom att erbjuda samtalsgrupper för ungdomarna, där tobak är ett tema men där även andra teman som självkänsla, värderingar, demokrati ingår, kan deltagarna erbjudas kunskap och verktyg för att främja hälsosamma levnadsvanor. I arbetet med ungdomarnas attityder ses inte bruket av tobak som en isolerad företeelse utan man arbetar utifrån ett generellt perspektiv med värderingar och 11

12 förhållningssätt. Upplägget innebär att gruppen träffas 90 minuter vid tio tillfällen. Efter genomförd insats utvärderas projektet. Att ungdomarna minskar sitt tobaks- och drogbruk men även att de får möjlighet att reflektera och samtala om identitet, värderingar och sin roll i samhället. Projektet påbörjades hösten 2012 och fortsätter med den andra gruppens genomförande och utvärdering under våren Fritid Förening 4.5 CAN undersökning Västra Götalandsregionen har under 2012 fört diskussioner med regionens kommuner om att genomföra en gemensam alkohol- och drogvaneundersökning i samarbete med Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN. Syftet med att göra en regiongemensam enkät är att kunna göra jämförelser mellan kommunerna i regionen. Under hösten presenterades förslaget om regiongemensam alkohol- och drogvaneundersökning enligt CAN- modellen för folkhälsorådet som ställde sig positiv till Härrydas deltagande. Härryda har tidigare genomfört en CAN undersökning under 010. Elever i åk 9 och år 2 på gymnasiet. Enkätundersökningar genomförs i klassrumsmiljö för samtliga klasser i åk 9och år 2 gymnasiet. En regional rapport och en kommunal kortversion kommer att sammanställas. Därefter ska resultaten kommuniceras samt utgöra ett underlag i planering av det fortsatta ANDT förebyggande arbetet. Få ett kunskapsmaterial avseende ungdomars syn på alkohol, narkotika, tobak och doping och att detta ska kunna utgöra ett underlag för politiska beslut och prioriteringar. Eleverna fyller i enkäterna under v Resultatet presenteras. i oktober. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli ansvarar för upplägg och rapportskrivning. Folkhälsoplaneraren är kommunens kontaktperson gentemot CAN och Västra Götalandsregionen och ansvarar för att resultaten sprids. 12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2014 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2014 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsoinsatser 2012 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften s. 4 1.2

Läs mer

Åtgärdsplan 2008. Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Åtgärdsplan 2008. Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Åtgärdsplan 2008 Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 NATIONELLA MÅL... 4 LOKALT FOLKHÄLSOARBETE... 4 INSATSER I HÄRRYDA KOMMUN... 5 HÄLSOFRÄMJANDE SKOLA... 6 KAMRATSTÖDJARUTBILDNING...

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2014 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2014 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2014 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2014 1. Alla Härrydabor har förutsättningar

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2011 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2011 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2011 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsoinsatser 2011 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften s. 4 1.2

Läs mer

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 Ett aktivt folkhälsoarbete har bedrivits i Filipstad under en längre tid. Sedan år 2004 är det Lokala folkhälsorådet (LFHR) direkt underställt kommunstyrelsen.

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2013-10-20 HBN13-023-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Folkhälsomål i Mönsterås kommun... 1 3 Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun... 2 3.1

Läs mer

Folkhälsorådet februari 2014. Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal

Folkhälsorådet februari 2014. Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal Folkhälsorådet februari 2014 Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal 1 Mölndals stad Verksamhetsplan 2013-2015 Folkhälsorådet 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 2. Uppdrag...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Folkhälsorådet december 2014. Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal

Folkhälsorådet december 2014. Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal Folkhälsorådet december 2014 Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal 1 Folkhälsorådet tar initiativ till insatser som främjar folkhälsan i Mölndal. Rådet inspirerar offentliga, privata och ideella

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Redovisning av prioriterade enkäter 2015 och tillsvidare 4 Regional ANDT-strategi Jämtlands län

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom Tjänsteskrivelse 1 (9) 2015-10-05 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Handläggare Eva Westlund Utvecklingsledare/utredare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Dnr : 67608 Bildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-195/2013 SID 1 (8) 2013-02-27 Handläggare: Carina Cannertoft/ Christina Grönberg Telefon: 08-508 43 028/ 508

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 Drivs av A Non Smoking Generation Finansieras av Folkhälsomyndigheten och genomförs i samverkan med Norrköping, Katrineholm, Säffle och Bollnäs Kontakt gällande Tobaksfri

Läs mer

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Bakgrund sid. 4 Ekonomiska vinster att arbeta för en god folkhälsa sid. 5 Hälsans bestämmelsefaktorer sid. 8 Folkhälsoplan

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR HANDLINGSPLAN FÖR FOLKHÄLSA 2015 1 JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR Inriktningsområden Jämlik hälsa i hela kommunen Delaktighet och Inflytande Datamaterial - statistik Tillgång till sociala nätverk,

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Vad händer om vi ger barn och unga den makt de har rätt till? En inspirationsbok om barn- och ungdomspolitik i Gävleborg

Vad händer om vi ger barn och unga den makt de har rätt till? En inspirationsbok om barn- och ungdomspolitik i Gävleborg Vad händer om vi ger barn och unga den makt de har rätt till? En inspirationsbok om barn- och ungdomspolitik i Gävleborg Om du gör som du alltid har gjort, får du samma resultat som du alltid har fått.

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Anders Eriksson Projektledare Trestad2 Stockholm, utvecklingsenheten, socialförvaltningen

Anders Eriksson Projektledare Trestad2 Stockholm, utvecklingsenheten, socialförvaltningen Hur har vi utvecklat vårt cannabisförebyggande arbete i Stockholm och hur kan dessa erfarenheter tillämpas i Jämtlands län? Anders Eriksson Projektledare Trestad2 Stockholm, utvecklingsenheten, socialförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Kallelse Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, kl. 08,30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare Föredragande 2. Information om drogvaneundersökning

Läs mer

Folkhälsoarbetet i Mölndal... 3. Fokusområde: Delaktighet, inflytande och gemenskap... 4. Fokusområde: Trygga och goda uppväxtvillkor...

Folkhälsoarbetet i Mölndal... 3. Fokusområde: Delaktighet, inflytande och gemenskap... 4. Fokusområde: Trygga och goda uppväxtvillkor... 1 Folkhälsorådet Mölndals stad Innehåll Folkhälsoarbetet i Mölndal... 3 Fokusområde: Delaktighet, inflytande och gemenskap... 4 Fokusområde: Trygga och goda uppväxtvillkor... 5 Fokusområde: Åldrande med

Läs mer

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden Rådet för Hälsa och Trygghet 2011 01 11 Eslövs kommun Mandatrapport 2007-2010 Denna mandatrapport ger en överblick över hur Rådet för Hälsa och Trygghet i Eslövs kommun löst sin uppgift under mandatperioden.

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se Slutrapport Levnadsvanor - dokumentation i hälsobladet alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat 2012-09-03 www.lio.se 2012-09-03 Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet Bakgrund Sedan 2009 har

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011

Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011 Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011 Projektet drivs av de tre IOGT-NTO-distrikten i V:a Götaland, Skaraborg, Älvsborg och Göteborg och Bohus län. Hela projektperioden är hösten 2009 2012. Projektet

Läs mer

Laholmsnämnden Bokslut 2010

Laholmsnämnden Bokslut 2010 Laholmsnämnden Bokslut 2010 Bokslut Laholmsnämnden LNLHM110014 Ledamöter Margareta Bengtsson (M), ordf. Thomas Jönsson (M) Angela Magnusson (M) Annalena Emilsson (C) Monica Yngvesson (S), v ordf. Villemo

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Uppföljning folkhälsonämndens verksamhetsplan 2015

Uppföljning folkhälsonämndens verksamhetsplan 2015 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2014.0110 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden folkhälsonämndens verksamhetsplan 2015 Sammanfattning I Rapport: folkhälsonämndens verksamhetsplan 2015 finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Hjo kommun Folkhälsoarbetet i Hjo kommun Ett av de viktigaste värdena i livet är att ha en god hälsa. Människor som har goda utbildningsmöjligheter, meningsfull sysselsättning

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Rutiner kring mat, rörelse och hälsa

Rutiner kring mat, rörelse och hälsa Före-mätning Efter-mätning Bilaga 1 Rutiner kring mat, rörelse och hälsa Enkät till arbetsgrupper i gruppbostäder och servicebostäder Frågor kring övergripande hälsoarbete H1. Hälsofrämjande arbete Bedrivs

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer