Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan hälsosamt åldrande 2014"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Handläggare: Birgitta Spens FHN Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting angående det lokala folkhälsoarbetet för perioden Detta innebär en nystart och utveckling av det lokala samarbetet för kommunernas folkhälsoarbete. Nytt för denna avtalsperiod är den lokala samverkan mellan kommunen och Karlskoga lasarett och primärvården samt ny prioriterad målgrupp är den äldre befolkningen utöver tidigare satsning på barn och unga. Äldre är en prioriterad målgrupp utifrån det politiska utskottet för folkhälsa Karlskoga och Degerfors och för folkhälsa Örebro läns landsting. Därför har en projektspecifikation tagits fram som underlag för utveckling av arbetet med hälsosamt åldrande. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 9 oktober, 2013 Projektplan hälsosamt åldrande 2013 c:\temp\bsps9amcdf.doc Bakgrund En åldrande befolkningen innebär både en utmaning och en möjlighet för samhällets ekonomiska och sociala utveckling. Idag är cirka 18 procent av befolkningen 65 år eller äldre, och andelen förväntas öka till 23 procent år Prognoser visar att kostnaderna för vård och omsorg kan komma att öka med 270 procent fram till år 2040 om inget görs. Att satsa på ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete ökar förutsättningarna för ett hälsosamt åldrande och är en förutsättning för att möta en åldrande befolkning. Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting angående det lokala folkhälsoarbetet för perioden Detta innebär en nystart och utveckling av det lokala samarbetet för kommunernas folkhälsoarbete. Nytt för denna avtalsperiod är den lokala samverkan mellan kommunen och Karlskoga lasarett och primärvården samt ny prioriterad målgrupp är den äldre befolkningen utöver tidigare satsning på barn och unga. Äldre är en prioriterad målgrupp utifrån det politiska utskottet för folkhälsa Karlskoga och Degerfors och för folkhälsa Örebro läns landsting. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFA WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

3 (3) Hälsosamt åldrande är en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder. (Äldres hälsa en utmaning för Europa. Statens folkhälsoinstitut, 2007). Beskrivning av förslag Arbetet för ett hälsosamt åldrande ska leda till att insatser både långsiktiga och kortsiktiga ska utformas för att utveckla arbetet för friska äldre (65 år+), den så kallade tredje ålder, samt ge förutsättningar för att kunna arbeta för ett hälsosamt åldrande. Övergripande målområden för arbetet: Att utifrån lokala förutsättningar och med utgångspunkt i de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande; öka kunskapen och skapa fördjupad samverkan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att bevara de äldres hälsa, funktionsförmåga och oberoende. Uppdraget ska utföras i nära samverkan med lokala aktörer. Att identifiera utvecklingsområden och aktörer för hälsofrämjande arbete bland äldre (tredje åldern). Undersöka möjlighet att utveckla metoder för att stärka de fyra hörnpelarna; social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor samt meningsfullhet. Projektets mål är att: Stärka de kanaler som äldre nyttjar för information och dialog samt undersöka behovet av att hitta nya kanaler Utveckla befintliga mötesplatser samt skapa möjlighet till åldersintegrerade arenor Utveckla samarbete för att öka tillgängligheten för fysisk aktivitet Utveckla förutsättningar för att skapa goda matvanor hos äldre Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkänner projektplanen för hälsosamt åldrande. Birgitta Spens Folkhälsoutvecklare Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning

4 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa en positiv påverkan Ekologiska Avfall ingen påverkan en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark Ekonomiska Kommunens ekonomi Kostnadseffektivitet Tillväxt

5 1 (9) PROJEKTSPECIFIKATION Hälsosamt åldrande - Karlskoga och Degerfors kommuner Projektansvarig: Ulrika Lundgren Projektledare: Birgitta Spens Revideras vid behov

6 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Översikt Bakgrund till projektet Projektets syfte 2 2 Projektmål Projektresultat Tid och kostnad 3 3 Intressentsituation 3 4 Projektets omfattning Krav på projektresultat Avgränsningar 4 5 Projektstrategier Framgångsfaktorer Riskhantering och strategier 4 6 Planer Arbetets innehåll samt övergripande tidplan Tidplan för mötesplanering 6 7 Budget 6 8 Projektorganisation Roller, ansvar och befogenheter 6 9 Kommunikation och informationsspridning Kommunikationsplan Projektplats Ändringshantering 9 10 Överlämning av projektresultat och avslutning 9 11 Bilaga 10

7 3 (9) 1 Översikt 1.1 Bakgrund till projektet Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting angående det lokala folkhälsoarbetet för perioden Detta innebär en nystart och utveckling av det lokala samarbetet för kommunernas folkhälsoarbete. Nytt för denna avtalsperiod är den lokala samverkan mellan kommunen och Karlskoga lasarett och primärvården samt ny prioriterad målgrupp är den äldre befolkningen utöver tidigare satsning på barn och unga. Äldre är en prioriterad målgrupp utifrån det politiska utskottet för folkhälsa Karlskoga och Degerfors tillsammans med nämnden för folkhälsa Örebro läns landsting. Hälsosamt åldrande är en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället. En åldrande befolkningen innebär både en utmaning och en möjlighet för samhällets ekonomiska och sociala utveckling. Vi lever längre och antalet friska levnadsår ökar. Var tredje svensk kommer 2025 att vara över 60 år och 2050 beräknas medellivslängden ha ökat till 86,2 år för kvinnor och 83,6 år för män. Till exempel visar en prognos att kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård kan komma att öka med 270 procent fram till år En ökad andel äldre leder även till ökad efterfrågan på omsorg samt hälso- och sjukvård. Eftersom sjukdomar är vanligare bland äldre personer jämfört med yngre personer är de ekonomiska besparingar som kan göras i sjukvården genom hälsofrämjande och förebyggande insatser därför större per person för äldre än för yngre. I Örebro län beräknas den äldre befolkningen öka med människor, vilket sätter stora krav på äldreomsorgen och bostadsmarknaden för målgruppen. Det finns också starka etiska argument för att investera i äldres hälsa och därmed ge människor förutsättningar till ett hälsosamt åldrande. Tillsammans behöver vi utveckla strategier för att hantera denna utmaning. Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa. Bakgrund Karlskoga och Degerfors I och med uppdraget att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för äldres hälsa har en kartläggning genomförts. Fokusgruppsintervjuer har genomförts med pensionärsföreningar (PRO, SPF, SKPF) i Karlskoga och Degerfors. Den äldre målgruppen är inte en homogen grupp vilket sätter stora utmaningar på kommuner och landsting samt andra aktörer att utforma bra insatser och aktiviteter. Utgångspunkten i intervjuerna har varit de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande: social gemenskap, goda matvanor, fysisk aktivitet och att känna meningsfullhet. Lokalt finns det mycket utbud för individer som har slutat arbeta men man måste ha ett mål med att vara pensionär och veta hur man vill leva. Övergången mellan arbetsliv till pension är inte alltid en lätt period, det kan vara svårt det första året menar pensionärer. Tankar som kan cirkulera är att ingen behöver mig, vad vill jag göra nu vid pension? Vem är jag utan mitt arbete? Och man måste hela tiden fundera och planera över nästa dag för att ha ett mål. Representanter från föreningarna menar att man går med i en förening för att kunna påverka och för en social gemenskap, det är som en fortsatt fackförening.

8 4 (9) Det finns ett samband mellan frivilligt arbete och hälsa, mellan socialt deltagande och hälsa samt mellan sociala relationer och hälsa. Folkbildningen, frivilligorganisationer samt kultur och föreningslivet är viktiga arenor för äldre. Olika former av mötesplatser inom folkbildningens verksamhet är exempel på miljöer där äldre fortsatt kan delta aktivt i sociala nätverk och till att skapa en mening i tillvaron efter ett avslutat arbetsliv. Statens folkhälsoinstitut (2009) lyfter fram fyra argument för att satsa på äldres hälsa: Andelen äldre ökar, vilket förmodligen kommer att ge ökade kostnader inom omsorgen och hälso- och sjukvården Det är lönsamt att investera i äldres hälsa. Det finns beräkningar som visar att de ekonomiska besparingar som kan göras i sjukvården är större per person för äldre än för yngre eftersom sjukdomar är vanligare bland äldre. Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet. Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen. Skillnaderna jämnas inte ut med ökad ålder utan skillnader som uppstod tidigare i livet tenderar att bli bestående. 1.2 Projektets syfte Syftet med projektet är att utforma ramar och riktlinjer för arbetet med ett hälsosamt åldrande samt hitta och utveckla metoder för att kunna arbeta för äldres hälsa. Projektet kommer att fortgå under avtalsperioden fram till år Projektmål 2.1 Projektresultat Projektet för ett hälsosamt åldrande ska leda till att insatser både långsiktiga och kortsiktiga ska utformas. Detta för att utveckla arbetet för äldre och ge förutsättningar för att kunna skapa ett hälsosamt åldrande för invånare 65 år och äldre i Karlskoga och Degerfors. De kommunspecifika folkhälsopolitiska planerna är en del i helheten av folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors. Syftet med planerna är att skapa förutsättningar för att kunna: Skapa en god och jämlik hälsa och ge befolkningen möjlighet till god livskvalitet Ange och möjliggöra den politiska inriktningen för hur folkhälsoarbetet ska utformas i Karlskoga och Degerfors kommuner. Skapa en gemensam syn och strategi för all verksamhet, i frågor som handlar om folkhälsa. Övergripande målområden för projektet: Att utifrån lokala förutsättningar och med utgångspunkt i de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande, öka kunskapen och fördjupad samverkan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Uppdraget ska utföras i nära samverkan med lokala aktörer (i landsting, kommun, ideell sektor m.fl.) Att identifiera utvecklingsområden och aktörer för hälsofrämjande arbete bland äldre. Undersöka möjlighet att utveckla metoder för att stärka de fyra hörnpelarna

9 5 (9) Utvecklingsarbetets mål är att: Stärka de kanaler som äldre nyttjar för information och dialog samt undersöka behovet av att hitta nya kanaler Utveckla befintliga mötesplatser samt skapa möjlighet till åldersintegrerade arenor Utveckla samarbete för att öka tillgängligheten för fysisk aktivitet Utveckla förutsättningar för att skapa goda matvanor hos äldre 2.2 Tid och kostnad Utifrån samverkansavtalet för perioden är äldre en prioriterad målgrupp. Projektet kommer att fortgå under denna period och utgör en del i ordinarie verksamhet och dess prioriteringar. 3 Intressentsituation Samverkan är viktig och ska ske med de enheter/funktioner som arbetar inom området. Det är angeläget att intressenterna blir identifierade och informerade i arbetet. De som berörs kommer även att bli involverade i arbetet. Förutsättning för att utvecklingsarbetet med äldres hälsa är att samverkan sker med redan befintliga verksamheter och organisationer. Det är viktigt att arbetet förankras i det tvärsektoriella nätverket politiker respektive tjänstemän, folkhälsonämnden Karlskoga och Degerfors, samt utskottet för folkhälsonämnden på Örebro läns landstings. 4 Projektets omfattning 4.1 Krav på projektresultat De viktigaste kraven är att arbetet leder till utveckling av metoder för äldres hälsa och skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande utifrån de fyra hörnpelarna; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 4.2 Avgränsningar Samverkansavtalet med Örebro läns landsting samt de lokala folkhälsopolitiska styrdokumenten för Karlskoga och Degerfors ligger till grund för arbetet med målgruppen äldre och visar på riktlinjer för att arbeta för ett hälsosamt åldrande. Utifrån avtalet ska kommunerna verka för ett hälsosamt åldrande och utgå från de fyra hörnpelarna samt stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Målgrupp Äldre är en heterogen grupp varför man delar in dem i olika faser utifrån några olika faktorer. Utifrån prioriteringar ligger fokus för utvecklingsarbetet på individer i den tredje åldern, 65 år och äldre. Den tredje åldern beskrivs som den friska perioden i livet som pensionär utan nämnvärda begränsningar av aktiviteter på grund av ohälsa och

10 6 (9) funktionsnedsättning. Forskning har konstaterat att främst fyra faktorer är betydelsefulla när det gäller att främja ett hälsosamt åldrande, dessa kallas de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande och omfattar: social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet, goda matvanor. Enligt Sveriges kommuner och landsting så delar de in medborgare utifrån individens intresse istället för ålder, vilket gör att åldersintegrerade arenor kan vara av betydelse. Mer specifikt utgår de fyra hörnpelarna från följande: Social gemenskap är centralt i alla åldrar. Det sociala nätverk som finns runt den enskilda är en skyddande faktor mot ohälsa. Bland närstående och i vänkretsen kan det finnas hjälp i form av personligt stöd och praktisk hjälp, men med stigande ålder minskar ofta äldre människors sociala nätverk. Mötesplatser där äldre kan mötas och knyta nya kontakter utgör en stödjande miljö för deras sociala deltagande och känsla av meningsfullhet och delaktighet. Sociala mötesplatser kan också vara en ingång till fysisk aktivitet och ett gott socialt nätverk har visat sig ha en tydlig koppling till goda matvanor. Närheten till en mötesplats och ett varierat innehåll ökar deltagandet (Agahi m.fl. 2010). Meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd. För många förknippas pensioneringen med en rädsla över att inte vara behövd och att inte vara en del i ett sammanhang. Delaktighet och inflytande i samhället främjar känslan av att vara en del i ett sammanhang och är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Att ha en känsla av sammanhang (KASAM) betyder att man upplever att tillvaron är begriplig, meningsfull och hanterbar, vilket har visat sig ha betydelse för varför en del människor klarar påfrestningar bättre än andra. Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande egenskaper. Regelbunden fysisk aktivitet för äldre personer har minst lika stor betydelse för hälsan som för yngre individer. Även en liten ökning av den fysiska aktiviteten kan medföra stora skillnader i välbefinnande och hälsa hos äldre personer samt möjlighet att behålla sitt oberoende. Redan uppkommen funktionsnedsättning kan dessutom bromsas om man är fysiskt aktiv, vilket sannolikt ökar livskvaliteten och möjligheten till ett självständigt liv hos individen. Möjligheten till rörelse och aktivitet i omgivningen utanför bostaden kan vara en avgörande faktor för att vara fysiskt aktiv. Kosten och goda matvanor är av betydelse för att äldre människor ska må bra. Våra kostvanor grundläggs ofta tidigt i livet och är en viktig livsstilsfaktor. Dåliga matvanor kan läggas samman under livet och är ofta en bidragande orsak till flera olika sjukdomar. Det är dock aldrig för sent att ändra på sina kostvanor, även om kostomläggningar görs sent i livet så har det positiva hälsoeffekter. Dessa fyra faktorer kan påverka hälsan i positiv riktning, speciellt för de personer som fortfarande är oberoende och inte är i behov av större stödinsatser. Eftersom fokus i detta uppdrag är att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande är det viktigt att fokus ligger på hälsofrämjande insatser, det vill säga insatser som riktas till att bevara det som redan är friskt sker innan ohälsa uppstår.

11 7 (9) 5 Projektstrategier 5.1 Framgångsfaktorer För att utvecklingsarbetet för äldres hälsa ska fungera är det viktigt med god förankring, kommunikation och samverkan med berörda. Att få med sig olika aktörer och inrätta ett gott samarbete leder till goda möjligheter för att nå de uppsatta målen. Samverkan, tydlig arbetsfördelning/roller och att ta vara på varje verksamhets specifika kompetens ger goda förutsättningar för utveckling. Det är av stor betydelse att föra dokumentation under hela arbetets gång för att kunna följa upp och utvärdera utvecklingen. 5.2 Riskhantering och strategier Med hänsyn till ovanstående framgångsfaktorer utgör bristande kommunikation en risk i projektet, både internt och externt. Bristande delaktighet leder till svårigheter att genomföra planerade aktiviteter, vilket leder till att målen inte nås. Återkommande avstämning, information, diskussion och återkoppling av arbetet till dem som berörs skall vara en bestående del av arbetet för att minska denna risk. Andra viktiga delar för att undvika att hinder uppstår i arbetet är att ha en tydlig arbetsstruktur, där roller och ansvar tydliggörs. Svårigheter som ses är att det inte finns någon specifik arena där hälsofrämjande arbete med äldre bedrivs. Ett viktigt utvecklingsarbete är att utgå från befintligt arbete och utveckla det med nya metoder. 6 Planer 6.1 Arbetets innehåll samt övergripande tidplan (revideras vid behov) När Våren 2013 Hösten 2013 Innehåll Information Kommunala pensionärsrådet Karlskoga Seniormässa, arbetsgruppsmöten 25 april, Seniormässa hölls för första gången i Karlskoga. Syftet med mässan är att samla kommunen, aktörer och företag som på något sätt arbetar med och/eller för äldre för att marknadsföra och uppmärksamma olika servicetjänster och aktiviteter som finns tillgängliga i kommunen 14 oktober samverkanspartners för hälsosamt åldrande träffades för ett första möte 18 oktober Folkhälsokonferens Folkhälsa i fokus Information och dialog med pensionärsråd i Karlskoga och Degerfors. Fokusgruppsintervjuer med pensionärsföreningar.

12 8 (9) Vår/höst feb återkopplingsseminarium från fokusgruppsintervjuer samt presentation från samverkanspartners 12 mars - politiskt beslut Projektplan hälsosamt åldrande Folkhälsonämnden 8 maj Seniormässa Syftet med mässan är att samla kommunen, aktörer och företag som på något sätt arbetar med och/eller för äldre i syfte att marknadsföra och uppmärksamma olika servicetjänster och aktiviteter som finns tillgängliga i kommunen. 31 mars möte gällande IT-guider maj - inspirationshelg tema Åldersmaktsordning, med Sveriges ungdomsråd, pensionärsföreningar och folkhälsoförvaltningen där syftet med dagarna är att skapa möjlighet till dialog mellan ungdomar och äldre. Samarbete med socialförvaltningen angående mötesplatser för äldre. Anhörigdagen med kost-, städ- och folkhälsoenheten. December utvärdering och uppföljning Vår/höst 2015 Februari delrapport till Folkhälsonämnden December slutrapport till Folkhälsonämnden Fortsatt planering och utveckling av aktiviteter/insatser sker under våren och hösten Budget Arbetet med målgruppen 65 år och äldre ligger inom ramen för det ordinarie arbetet utifrån samverkansavtalet med Örebro läns landsting för det lokala folkhälsoarbetet. 8 Projektorganisation 8.1 Roller, ansvar och befogenheter Politisk ansvarig nämnd Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors är politisk ansvarig nämnd för projektet och har ansvar för projektets styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Folkhälsonämnden ska pröva och godkänna de planer och rapporter som utarbetas av projektledaren/arbetsgruppen Projektansvarig Ulrika Lundgren, förvaltningschef för folkhälsoförvaltningen, är projektansvarig och ytterst ansvarig för arbetet Projektledning Projektledningen består av projektansvarig och folkhälsoutvecklare som är projektledare. Projektledaren har i uppdrag att samordna arbetet och ansvarar för att

13 9 (9) projektet drivs och genomförs. Huvuduppgiften är att ansvara för planering och styrning så att uppdragets mål uppnås. Samordnaren har informationsansvar och avrapporterar till projektansvarig Samverkanspartners (referensgrupp) Förutsättningar för att arbetet med hälsosamt åldrande ska kunna utvecklas bör en arbetsgrupp skapas. Förankring har skett med representanter från olika verksamheter för att kunna skapa förutsättningar för en referensgrupp. Stort intresse finns och samordnare för detta är representant från folkhälsoförvaltningen som har förankrat arbetet med följande representanter: hemvård Karlskoga, vård- och omsorg Degerfors, Örebro läns idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund samt representanter från pensionärsföreningar. Medverkande kan komma att förändras över tid beroende av behov. Representant från folkhälsoförvaltningen har i uppdrag att samordna arbetet och ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget och tidplan. 9 Kommunikation och informationsspridning 9.1 Kommunikationsplan Kommunikation kring projektet sker i enlighet med förvaltningens kommunikationsplan som finns beslutad av Folkhälsonämnden ( , FHN 149, FHN ). Kontakten med media sker via folkhälsoförvaltningens informatör. 9.3 Ändringshantering Ändringar och tillägg i projektet av större karaktär ska beslutas av folkhälsonämnden. Mindre ändringar i det operativa arbetet beslutas direkt av samordnaren i samråd med ansvarig. 10 Överlämning av projektresultat och avslutning Projektet återkopplas regelbundet till Folkhälsonämnden samt en slutlig återrapportering presenteras för och beslutas av Folkhälsonämnden vid samverkansavtalets sluttid december Ulrika Lundgren Förvaltningschef Birgitta Spens Folkhälsoutvecklare

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektspecifikation 2012-09-19 Reviderad: 2015-05-19 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen FHN 2015.0085 PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektansvarig: Ulrika Lundgren Projektledare:

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Hälsosamt åldrande hela livet

Hälsosamt åldrande hela livet Hälsosamt åldrande hela livet Åldrande med livskvalitet Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Vi kan aldrig undvika det

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Handläggare: Julia Åhlgren 2013.0097 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Med utgångspunkt i Karlskoga kommunfullmäktiges

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 27 Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen Tjänsteskrivelse 2013-06-04 KS 2012.0395 Handläggare: Thommy Andersson Kommunstyrelsen Yttrande över motion om IT-hjälpmedel

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Handläggare: Ida Broman, Folkhälsoförvaltningen Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Michael Sjöberg - Planeringsdirektör och kanslichef, Örebro läns landsting Michael introducerar

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 28 Motion om upphandlingar av råvaror Tjänsteskrivelse 2013-11-01 KS 2013.0140 Handläggare: Karin Jirénius Svar på motion om upphandling av råvaror Sammanfattning

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussion och workshop dag 2 övning 1 och 2, Loka Brunn 3-4 februari 2015, Degerforsmodellen, Workshop 1 Övningen bestod i att enskilt lista konkreta exempel på barns

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017

Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017 Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017 Projektplan Uppdragsgivare Folkhälsonämnden Godkänd Ulrika Lundgren Ansvarig för dokumentet Cecilia Ljung Diarienummer 2017.0092 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående. FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Plan för utveckling av stöd till anhöriga / närstående anhöriga / närstående 2003 och framåt 1 INLEDNING Som en del av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter Tjänsteskrivelse 2011-10-26 KFN 2011.0073 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun Skapad datum Författare 2006-05-17 Styrgrupp o arbetsgupp för anhörigstöd i Falköping Kommentar Projektplanen uppdateras av projektledaren PROJEKTPLAN Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN

KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN Antagen av KF 2014-03-03 8/4 Alla matgäster, äldre som yngre, ska i en lugn, trygg och trevlig måltidsmiljö erbjudas god, sund och säker mat som är hållbar på sikt för både

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

Äldrestrategi 2013-16

Äldrestrategi 2013-16 Äldrestrategi 2013-16 Socialnämndens vägval för att skapa förutsättningar för ett värdigt liv i välbefinnande 1 2 Innehåll Självbestämmande! 4 Ett rikt socialt liv och ett aktivt åldrande 5 Förebyggande

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion Sundsvalls Anhörigstrategi Kortversion oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sundsvalls Anhörigstrategi...3 1.1 Anhörigstödet idag!...3 2 Det här ska vi utveckla!...4 2.1 Anhöriga med olika behov av stöd

Läs mer

Hållbarhetsråd i Gullspångs kommun. Handlingsplan för 2010-2015

Hållbarhetsråd i Gullspångs kommun. Handlingsplan för 2010-2015 Hållbarhetsråd i Gullspångs kommun Handlingsplan för 2010-2015 Hållbarhetsråd i Gullspångs kommun handlingsplan för 2010-2015 Bakgrund Skolans och förskolans uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018. Antagen av Servicenämnden 2015-11-24

Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018. Antagen av Servicenämnden 2015-11-24 Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018 Antagen av Servicenämnden 2015-11-24 1. Kostplanens roll i styrkedjan Servicenämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att under 2015 göra en revidering av

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Remissvar; slutrapport lokalutredningen

Remissvar; slutrapport lokalutredningen Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0070 Folkhälsonämnden Remissvar; slutrapport lokalutredningen Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att remittera slutrapporten till

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt Kostpolicy Hå llbårt och hå lsosåmt Alla berörda invånare i Ludvika kommun ska erbjudas en god och näringsriktig kost inom alla de verksamheter (förskola, skola, fritids, vård och omsorg) där måltider

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ärende 4. Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum

Ärende 4. Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum Ärende 4 Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 52 KFN 2012.0053 Motion om att utveckla Nobelområdet

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Uppföljning folkhälsonämndens verksamhetsplan 2015

Uppföljning folkhälsonämndens verksamhetsplan 2015 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2014.0110 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden folkhälsonämndens verksamhetsplan 2015 Sammanfattning I Rapport: folkhälsonämndens verksamhetsplan 2015 finns

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Folkhälsomål i Mönsterås kommun... 1 3 Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun... 2 3.1

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer