Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöjd Kund Index av måltid inom skola"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Sofie Norén FHN Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan, vilket är underkänt resultat. Det var knappt 10 % svarsfrekvens vilket gör att resultatet inte är riktigt relevant. Folkhälsonämnden beslutade därför att under 2013 uppmärksamma skolmaten. Åtgärder för att förbättra skolmaten har vidtagits nationellt för att inspirera till bra mat i vardagen Andelen överviktiga barn och unga är större än tidigare och det finns inga tecken på att den minskar. Genom att behålla en god kvalitetsnivå på maten i skolan bidrar kommunen till främjandet av goda levnadsvanor på ett påtagligt sätt. Det är med anledning av det låga resultatet för NKI som en ny mätning har gjort under våren. Under april månad svarade elever på enkät gällande maten i skolan. Enkäten delades ut i samband med matråden på Karlbergsskolan, Sandviksskolan, Stråningstorpskolan, Strömtorpskolan och Stora Vallskolan. Kvalitetsledaren var närvarande för att kunna svara på eventuella frågor som uppstod. Utfallet för NKI skola 2013 är NKI 54, vid denna mätning. Detta är en klar förbättring mot 2012 då utfallet var NKI 39. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2013 Bakgrund Målet för folkhälsonämnden är att i Karlskoga och Degerfors erbjuds en positiv matupplevelse för matgästen. Inför årsredovisningen 2012 mättes därför hur nöjda matgästerna är i förskola, skola och äldreomsorg (Nöjd- Kund-Index, NKI). För matgästerna i skolan var målnivån satt till NKI 75. Resultatet för de olika gästgrupperna 2012 blev: NKI förskola 72 NKI äldre 90 NKI matlådor 75 NKI skola 39 c:\temp\ulun97rjl4.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFA WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 2 (5) För skolan uppnåddes NKI 39, vilket är underkänt resultat. Tyvärr var det bara knappt 10 % svarsfrekvens gör att resultatet inte är relevant. Det gör att folkhälsonämnden ändå beslutade att under 2013 uppmärksamma skolmaten. Åtgärder för att förbättra skolmaten har vidtagits nationellt för att inspirera till bra mat i vardagen. Det är med anledning av det låga resultatet som en ny mätning har gjort under våren. Beskrivning av ärendet Under april månad så svarade 45 elever på enkät gällande maten i skolan. Enkäten delades ut i samband med matråden och kvalitetsledaren var närvarande för att kunna svara på eventuella frågor som uppstod. Frågorna på enkäten utgår från det av SKL framtagna frågeunderlag som används nationellt vid öppna jämförelser. Frågorna är formulerade på det sätt att gästen skattar den faktiska upplevelsen jämfört med den förväntade upplevelsen. Den totala summan motsvarar ett Nöjd Kund Index. 60 % av de svarande är flickor. De skolor som har besökts är: Karlbergsskolan, Sandviksskolan, Stråningstorpskolan, Strömtorpskolan och Stora Vallskolan. Frågorna behandlade tre områden; bemötande tillgänglighet helhet Svaralternativen är: Från 1, inte alls så bra till 10, bättre än jag hoppades. Av de tre frågeområdena är det bemötande och tillgänglighet som får bäst NKI (71) på båda. På frågorna om bemötande och tillgänglighet så skiljer sig inte skolornas svaralternativ sig åt något markant. Sämst NKI (54) får helheten, d.v.s. allt som rör maten i skolan. På frågan om skolmaten är lika bra som eleven hoppades att den skulle vara, har flest elever kryssat i ruta nummer 4, vilket är under medel. Detta svar måste analyseras mer för att veta vad i helheten som brister för att få bättre bedömning. På frågan om helhet dock kan man se att nöjdast med kosten är eleverna på Strömtorpskolan. Lägst resultat på helhet får Karlbergsskolan. Enkäten har inte lämnat något utrymme för synpunkter eller kommentarer. Det är därför det krävs ytterligare arbete kring svarsresultatet för att få fram vad NKI hos eleverna står för. Kvalitetsledaren har dock tagit med sig muntliga synpunkter från eleverna från diskussionen vid matråden.

3 3 (5) Det som då kommit fram är att större variation på maträtter önskas samt trevligare sallader. I de mål och styrmått som kommunfullmäktige antagit finns noterat under fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Under detta fullmäktigemål går att finna folkhälsonämndens mål om att i Karlskoga och Degerfors erbjuds en positiv matupplevelse för matgästen. Utfallet för detta styrmått för NKI skola 2013 är NKI 54. Detta är en klar förbättring mot 2012 då utfallet var NKI 39. Åtgärder NKI avseende helheten, d.v.s. allt som rör maten i skolan har fått lägst värden. Detta innebär att svaren behöver analyseras mer. Elevernas förväntningar på skolmaten behöver analyseras vad det står för? Är förväntningarna högre ställda än vad som är möjligt att uppnå inom ramen för uppdraget? Är frågan formulerad så att man tolkar den på samma sätt? Kökscheferna får i uppdrag att analysera resultaten med respektive matråd under september och oktober månad Menyplaneringen diskuteras med eleverna i samband med matråd för att se vilken typ av variation och sallader som finns förväntningar om. Överväganden Flickor har bättre matvanor än pojkar och unga kvinnor har bättre matvanor än unga man, vilket återspeglas i att allt fler pojkar och unga man är överviktiga. Andelen överviktiga barn och unga är större än tidigare och det finns inga tecken på att den minskar. Genom att behålla en god kvalitetsnivå på maten i skolan bidrar kommunen till främjandet av goda levnadsvanor på ett påtagligt sätt. Konsekvensbeskrivning Måltiden i skolan syftar till att främja barns bästa i främsta rummet. Undersökningen är gjord i dialog vilket främjar delaktighet och inflytande. Goda matvanor är ett av folkhälsans målområden och motverkar följdsjukdomar. Skolans mat ska bidra till att gästen är nöjd. Med god upplevelse av måltiden minskar svinnet. Upplevelsen av att maten är bra ger förutsättningar för att man använder pengarna på ett bra sätt. Är upplevelsen av maten inte bra ökar kostnaden och minskar kostnadseffektiviteten. Genom undersökningsmetoden då kvalitetsledare deltog har eleverna möjlighet till dialog och slutligen även inflytande på kommande arbetsområden. Svarsresultatet måste lyftas på skolornas matråd för att kunna arbeta vidare med NKI.

4 4 (5) Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkänner: Redovisningen av Nöjd Kund Index av maten inom skola. Återrapport om analysen av resultatet ska ske vid nämnden i november. Sofie Norén Kvalitetsledare Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Expedieras till Kostchefer Karlskoga och Degerfors

5 Bilaga FHN Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella en positiv ingen en negativ Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Barnkonventionen Måltiden i skolan syftar till att främja barns bästa i främsta rummet. Dialog och inflytande Undersökningen är gjord i dialog vilket främjar delaktighet och inflytande. Folkhälsa Goda matvanor är ett av folkhälsans målområden och motverkar följdsjukdomar. Skolans mat ska bidra till att gästen är nöjd. Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall Med god upplevelse av måltiden minskar svinnet. Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark Ekonomiska Kommunens ekonomi Upplevelsen av att maten är bra ger förutsättningar för att man använder pengarna på ett bra sätt. Kostnadseffektivitet Är upplevelsen av maten inte bra ökar kostnaden och minskar kostnadseffektiviteten. Tillväxt

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-20 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2011.0099 Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2013-03-18 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-02-26 Tid 2013-02-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande,

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2015 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan

Läs mer

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Tjänsteskrivelse 2014-12-15 Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2014.0053 Folkhälsonämnden Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Sammanfattning Vårdavdelningarna ska ges förutsättningar

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma - Utvärdering av Traineeprojektet november 2014 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Konsekvensbeskrivning budget 2013

Konsekvensbeskrivning budget 2013 1 (12) 3 Handläggare: Gunilla Ericsson Gymnasienämnden 2012-09-26 GN 2012.0009 Konsekvensbeskrivning budget 2013 Sammanfattning Gymnasieförvaltningen har haft i uppdrag av kommunledningen i Karlskoga att

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medborgarundersökningen 2013

Medborgarundersökningen 2013 KS14.45 Resultatrapport 2014-04-08 Anders Lindgren Patrik Wendeblad Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Medborgarundersökningen 2013 6 2.1 Modellen "Nöjd-kund-Index"... 6 2.2 Prioriteringsmatrisen... 6 Prioriteringsmatris

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Projektspecifikation Barn och unga som anhörig

Projektspecifikation Barn och unga som anhörig Tjänsteskrivelse 2015-05-25 Handläggare: Johanna Karlsson FHN 2014.0102 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Barn och unga som anhörig Sammanfattning Folkhälsomyndigheten har beviljat folkhälsonämnden

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vännäs kommun. Hållbarhetsbokslut 2013

Vännäs kommun. Hållbarhetsbokslut 2013 Vännäs kommun Hållbarhetsbokslut 2013 Innehåll Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 VÄNNÄS KOMMUNS HÅLLBARHETSBOKSLUT... 5 BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING... 7 Ekologisk hållbarhet... 7 Social hållbarhet...

Läs mer