Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen"

Transkript

1 Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

2 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Sammanfattning För den myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som kommunen enligt lag ska utföra tas en avgift ut från verksamhetsutövaren. Avgiften ska täcka de kostnader som tillsynen medför och rekommendationer från statliga myndigheter och regering är att kostnaderna ska helt eller till största del täckas av avgifter från verksamheterna. Dock får inte större avgifter tas ut än vad tillsynen kostar. Nuvarande timavgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen är 750 kr. De intäkter som erhålls täcker inte kostnaderna för tillsynsrelaterat arbete. Miljökontoret föreslår att timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen justeras till 950 kr. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Myndighetsnämndens yttrande MHN Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, (KF ) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, (KF ) Bakgrund Myndighetsnämnden ansvarar för den tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som kommunen enligt lag är ålagd att utföra. För tillsynen har kommunen rätt att ta ut en avgift som till del eller helhet täcker kostnaderna. Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel fastställer att offentlig kontroll ska finansieras med avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. Full kostnadstäckning ska med andra ord eftersträvas. Även kontroll enligt miljöbalken bör bekostas av g:\stab\sekr\sbn\utskick \ärende 4 - justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen\tjänsteskrivelse.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFA WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

3 2 (7) verksamhetsutövare enligt principen förorenaren betalar, vilket framgår bland annat i regeringens proposition om miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1 s516). Dock får intäkter från avgifter inte finansiera annan verksamhet eller över tid generera ett överskott. Nuvarande timavgift på 750 kr fastställdes för att täcka kostnader som var aktuella för knappt 10 år sedan. Sedan dess har kostnader för löner, hyror och andra kostnader årligen höjts i enlighet med lönerevision och indexhöjningar. Eftersom timavgiften inte justerats innebär det att allt större andel av tillsynen har bekostas med skattemedel istället för avgifter från verksamheter. Med en timavgift på 750 kr finansieras 52 % av miljökontorets myndighetsuppdrag som helhet med avgifter och 48 % betalas med skattemedel. Om målsättningen är att full kostnadstäckning för den avgiftsfinansierade delen av myndighetsuppdraget ska uppnås ska täckningsgraden för myndighetsutövningen som helhet vara ca %. Vid jämförelse av timavgifter i landets kommuner varierar avgiften mellan och 625 kr. Dock framgår det av sammanställningen att de kommuner som nyligen fastställt timtaxan så är beloppet i det övre spektrat. Det är även ett flertal kommuner som anger att de har för avsikt att inom kort göra en översyn och höjning av timtaxan. Kontrolltid Avgiften som verksamheten ska betala är produkten av kontrolltid och timavgift. En verksamhets kontrolltid fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges taxa för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken (KF ) respektive livsmedelslagen (KF ). Taxorna i Karlskoga kommun följer modeller framtagna av SKL, centrala myndigheter och kommunrepresentanter. Samtliga verksamheter riskklassas individuellt och tiden ska motsvara det tillsynsbehov verksamheten har utifrån den risk som den enskilda verksamheten medför för miljö, människors hälsa eller livsmedelshygien. Är kontrolltiden enligt taxan uppenbart över- eller underskattad justeras tiden så att behovet motsvarar verklig risk/kontrollbehov. Beräkning av timavgift För att beräkna hur stor timavgiften ska vara för att kostnadstäckningen ska motsvara lagstiftarens krav har SKLs beräkningsmall använts. Mallen består av en excelfil med ett antal formulär där kommunspecifika uppgifter fylls i och där mallen står för beräkningarna.

4 3 (7) Steg 1 - Behovsutredning För att kunna använda beräkningsmallen måste miljökontoret först ha sett över sitt uppdrag och gjort en behovsutredning. Miljökontoret gör en behovsutredning inför varje verksamhetsår. Behovet för 2013 är 12 personer fördelade enligt nedan. Endast personer som arbetar med myndighetsutövning (miljöinspektör) ingår i de fortsatta beräkningarna. Tabell 1. Befattningslista miljökontoret Befattning Tjänster Avdelningschef 1 Miljöinspektör (miljö, hälsoskydd, livsmedel) 8 Kommunbiolog 1 Miljösamordning 1 Avfallssamordning 0,5 Samordnare vattenrådet 0,5 Summa tjänster 12 Steg 2 - Kostnader Totala kostnader för myndighetsutövningen (avser 8 miljöinspektörer) erhålls från budgeten och förs in i mallen. Endast kostnader för miljökontorets myndighetsuppdrag registreras i mallen. Den största utgiften är lönekostnader vilka står för 85 % av kostnaderna. Övriga poster är lokalhyra, IT-system (diariesystem), telefoni, litteratur, utbildning, utrustning och underhåll av utrustning osv. Figur 1. Procentuell fördelning av kostnader inom myndighetsutövningen. Steg 3 - Tidsfördelning För att kunna beräkna hur stor timavgiften behöver vara för att kostnaderna för myndighetsutövning ska finansieras i enlighet med lagstiftarens direktiv måste det finnas en tidredovisning från verksamheten som kan klargöra hur mycket tid som krävs för olika typer

5 4 (7) av arbetsuppgifter. Eftersom inte alla typer av arbetsuppgifter inom myndighetsutövningen ska betalas med avgifter måste det finnas kunskap om hur tiden fördelas mellan de olika uppgifterna. På miljökontoret tidredovisar varje medarbetare i ett personligt ark där uppgifterna sedan räknas samman i en redovisning för hela kontoret. Tidredovisningen är uppbyggd för att kunna tjäna som planeringshjälpmedel och detaljgraden är sålunda anpassad för denna typ av redovisning. Vägledningar från centrala myndigheter (Naturvårdsverket och Livsmedelsverket) och SKL ger anvisningar för vilka arbetsuppgifter som ska ligga till grund för beräkning av taxa och vilka uppgifter som ska finansieras med skattemedel. I tabell 2, vilket är det formulär i beräkningsmallen där tid från verksamhetsplanen och tidredovisning registreras, ges en kortfattad redogörelse över vilka arbetsuppgifter som ligger till grund för beräkning av avgift och vilka som ska finansieras med anslag Tabell 2. Formulär i beräkningshjälpmedlet där tid från verksamhetsplan och tidredovsning registreras. Arbetsuppgift / Tid Finansiering (h) Kommentar Avgiftsfinansierad Planerad kontroll Uppföljning och extra kontroll Ansökan o anmälan Planerad kontroll som resultat av riskklassificering Uppföljande kontroll efter påvisad bristande efterlevnad. Befogade klagomål. Tid för arbete med prövning av ansökan. Här ingår också tid för beslut, expediering, mm. Avgift tas ut även om prövningen resulterar i avslag. Tas ej med i underlag för beräkning av timavgiften utan schabloniseras efteråt med samma timavgift som planerad kontroll Avgiftsfinansierad Kompetensutveckling Samverkan och kalibrering av kontrollen Intern samverkan Detta är fort- och vidareutbildning, allmän inläsning, studiebesök, saminspektioner, mm för att arbetstagaren skall klara av sitt arbete med livsmedelskontroll. Här avses träffar med kollegor i den egna och i andra kommuner, länsträffar, gemensamma projekt m.m, för kalibrering och samsyn inom kontrollen. Här avses olika typer av möten inom den egna organisationen, tex arbetsplatsträffar.

6 5 (7) Arbetsuppgift / Finansiering Planering Administrativt arbete, kontrollrelaterat Tid för resor i samband med kontroll Anslagsfinansierat "Extra offentlig kontroll" Kontrollrelaterat arbete Ej kontrollrelaterat arbete Andra arbetsuppgifter som inte är kontrollrelaterade Administrativt arbete, ej kontrollrelaterat Tid (h) Kommentar Enskild och gemensam verksamhets- och kontrollplanering, projektplanering, mm. Arbete för att ta fram rutiner och mallar för kontrollen, upphandling av laboratorium, avgiftsbeslut, riskklassning, fakturering, tidsredovisning, rapportering till Livsmedelsverket, mm. Restid är inte kontrolltid men timtaxegrundande. Utgörs av obefogade klagomål och liknande som inte kan avgiftsbeläggas. Utgörs av arbete med remisser som rör kontrollen, information, rådgivning, upprättande och expediering av sanktionsbeslut, överklagandeärenden, åtalsanmälningar, mm. Utgörs av arbete med remisser, motionssvar, information, rådgivning och liknande som inte hör till kontrollen, Andra arbetsuppgifter och uppdrag från tex nämnd, KS och KF som inte är kontroll Administration, mm som inte hör till kontrollen, tex omorganisationsfrågor, fackligt arbete, mm När formuläret är ifyllt med verksamhetsspecifika uppgifter erhålls förhållandet mellan avgifts- och anslagsfinansierad tid. Förhållandet i Karlskoga är att ca 75 % av arbetstiden utgörs av arbetsuppgifter som ska finansieras med avgifter (blått och grönt i tabellen ovan). 25 % av arbetsuppgifterna ska betalas med skattemedel (rött) (figur 2).

7 6 (7) Figur 2. Förhållande mellan tid som ska finansieras med avgifter (grått) respektive anslag (rött). Steg 4 Timavgift Utifrån de kostnader och den fördelning av arbetsuppgifter som föreligger i Karlskoga skulle timtaxan behöva vara drygt 1000 kr. Med denna avgift skulle full kostnadstäckning för den avgiftsfinansierade tillsynen (blå och gröna fält i tabell 2) erhållas. Myndighetsuppdraget som helhet skulle då till 73 % betalas med avgifter. Sätts avgiften till 950 kr betalas den avgiftsfinansierade delen av myndighetsuppdraget till nära 90 % av avgifter och uppdraget som helhet skulle då till 66 % betalas med avgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den timtaxa som avses i Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, (KF ) samt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, (KF ) fastställs till 950 kr/timme från och med 1 januari Susanne Jarl Miljöchef Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Miljökontoret

8 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa en positiv påverkan ingen påverkan Ekologiska Avfall en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Ekonomiska Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark Kommunens ekonomi Kostnadseffektivitet Tillväxt En verksamhet som kommunen enligt lag är tvungen att utföra bekostas till större del med avgifter istället för skattemedel. Förslaget kan innebära att små verksamheter påverkas negativt på grund av en högre tillsynsavgift. Dock kommer inte företagsetableringar eller tillväxtpotential att påverkas negativt.

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo KOMMUNPARTIET Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo Fråga Till kommunstyrelseordförande. Vid det senaste KS mötet den 6 november informerades vi om att oplanerade kostnader redan uppkommit vad gäller förberedelsen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud 2011-11-08 AG 2011/100384 1 (9) Ert datum Er beteckning 2011-03-03 2009/2948/ARM Enheten för generaldirektörens stab Kerstin Lindberg, 08-730 92 64 arbetsmiljoverket@av.se Uppdrag att ta fram mätbara prestationer

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Livsmedelsinspektörernas arbetssituation - en resultatsammanställning Katarina Horn af Rantzien Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer