Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Ung Peng-stöd"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar mellan år bosatta i Karlskoga som vill genomföra kultur- och nöjesarrangemang för andra ungdomar. Ung Peng infördes under 2007 som ett projekt i arbetet med att stärka barn- och ungdomskulturens ställning i kommunen. Ung Peng ska främja ungas kreativitet och engagemang och ansökningarna ska tas om hand snabbt på ett obyråkratiskt sätt. Förvaltningen föreslår förbättringar av Ung Peng-stödet genom att 1. Ung Peng-stöd kan sökas av kommunmedborgare mellan år 2. Ung Peng-stöd kan sökas för arrangemang och aktiviteter både inom kultur och fritid Förvaltningens förslag på riktlinjer Ung Peng är ett bidrag från Karlskoga kommun riktat till ungdomar som vill genomföra kulturarrangemang och fritidsaktiviteter för andra ungdomar. Ung Peng ska uppmuntra, inspirera och stötta ungas engagemang, idéer och kreativitet inom kultur och fritid. Ansökningar skall tas om hand på ett snabbt och obyråkratiskt sätt. Vem kan söka Ung Peng? Du som är mellan år och bor i Karlskoga. Ni kan vara flera som söker tillsammans. För vad kan man söka? Ett projekt eller en idé inom kultur och fritid som du vill genomföra för andra ungdomar i Karlskoga. Arrangemanget/aktiviteten ska vara öppen för alla (åldersgräns ok i vissa fall), drogfri, får inte innehålla religiös eller partipolitisk propaganda och ska genomföras i Karlskoga kommun på offentlig plats. Bidraget kan inte sökas för skolprojekt, av en förening eller för verksamhet initierad av vuxna. c:\temp\nsin8wqcpp.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFA WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

2 (6) Hur mycket pengar kan man söka? Max kr per ansökan. Ansökan och redovisning Du ansöker via ett webbformulär på kommunens webbplats och här lämnar du också din redovisning efter att arrangemanget/aktiviteten är grenomförd. När får man svar? När vi fått din ansökan kontaktar vi dig för en träff. Du får svar inom en vecka från det datum ansökan är rätt ifylld och inlämnad till oss. Vi vill ha din ansökan senast två veckor innan arrangemanget/aktiviteten ska genomföras. Om du får ett positivt svar på din ansökan betalas bidraget ut i två steg; 75 procent av det beviljade beloppet får du före och resterande 25 procent betalas ut efter det att du lämnat en redovisning på arrangemanget/aktiviteten som du har genomfört. Vad händer när evenemanget är genomfört? Efter arrangemanget/aktiviteten ska du fylla i webbformuläret för redovisning på kommunens webbplats När vi tagit emot redovisningen och godkänt den betalas resterande 25 procent ut. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2012 Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 13 mars Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 31 maj Bakgrund Ung Peng infördes under 2007 som ett projekt i arbetet med att stärka barnoch ungdomskulturens ställning i kommunen. Utgångsmodellen för Ung Peng kom från Örebro kommun och syftade till att stödja och uppmuntra ungdomar i Karlskoga att arrangera kulturarrangemang. Nu gällande kriterier Ung Peng är ett bidrag från Karlskoga kommun riktat till ungdomar som vill genomföra kultur- och nöjesarrangemang av olika slag för andra ungdomar. Ung Peng ska uppmuntra, inspirera och stötta ungas engagemang, idéer och kreativitet vad gäller projekt och arrangemang av kultur- och nöjeskaraktär. Ansökningar skall tas om hand på ett snabbt och obyråkratiskt sätt. Vem kan söka Ung Peng? Du som är mellan år och bor i Karlskoga. Bidraget avser inte föreningsverksamhet. För vad kan man söka? Ett projekt eller en idé av kultur- och nöjeskaraktär som du/ni vill genomföra för andra ungdomar i Karlskoga. Arrangemanget ska vara öppet

3 (6) för alla (åldersgräns ok i vissa fall), drogfritt, får inte innehålla religiös eller partipolitisk propaganda och ska genomföras i Karlskoga kommun på en offentlig plats. Det går inte att söka för exempelvis skolprojekt eller idrottsturneringar. Hur mycket pengar kan man söka? Max kr per ansökan. Hur söker man? Man fyller i en ansökan och lämnar in den i expeditionen på Kulturskolan, Pärlgatan 7, eller så skickar du men vanlig post din ansökan till Karlskoga kommun Kulturskolan "Ung peng" Att: handläggare Karlskoga eller epost till: handläggare För information, kontakta: handläggare När får man svar? När vi fått in din ansökan kontaktar vi dig för en träff. Du får svar inom en vecka från det datum ansökan är rätt ifylld och inlämnad till oss. Vi vill ha din ansökan senast två veckor innan ert evenemang ska genomföras. Hur sker utbetalningen? Om du får ett positivt svar på din ansökan utbetalas 75% av det beviljade beloppet före evenemanget och resterande 25% efter det att vi fått en beskrivning av arrangemanget samt ett ekonomiskt utfall. Vad händer när evenemanget är genomfört? Efter evenemanget träffas vi igen och då ska du redovisa evenemanget för oss. Konsekvensbeskrivning Förvaltningens förslag att utöka målgruppen som kan söka Ung Peng-stödet ger fler barn och unga möjligheter att förverkliga sina ideér och därmed utveckla sin kreativitet och sitt engagemang inom kultur i ett vidare perspektiv. Undersökningen Liv & hälsa ung 2011 visar att andelen barn som är aktiva i någon form av organiserad fysisk aktivitet, exempelvis en förening, sjunker från och med årskurs 7 dvs i åldern 13 år. Ung Peng kan då vara ett sätt att stimulera till kreativitet och engagemang inom flera olika fritidsområden för denna åldersgrupp. Från och med årskurs 7 (13 år) får barn och unga också delta i fritidsgårdarnas aktiviteter vilket innebär man har större möjligheter att få tillgång till vuxenstöd om man ska anordna arrangemang för andra barn och unga.

4 (6) Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 1. Ung Peng-stöd kan sökas av kommunmedborgare mellan år. 2. Ung Peng-stöd kan sökas för arrangemang och aktiviteter inom kultur och fritid. Nina Simonen Förvaltningsinformatör Expedieras till Folkhälsoförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen

5 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Sociala/ kulturella Barnkonventionen Fler barn och unga får möjlighet att söka stödet, förverkliga sina ideér, utveckla sin kreativitet och sitt engagemang oavsett fritidsaktivitet. Dialog och inflytande De barn och unga som får stödet kan uppleva att de får större inflytande av att få möjlighet till att realisera sin idéer och lyfta sitt engagemang. Folkhälsa De sammanlagda aspekterna av sociala och kulturella konsekvenser som beslutet kan innebära kan bidra till en förbättrad folkhälsa för målgruppen. Jämlikhet och social rättvisa Fler barn och unga får möjlighet att söka stödet oavsett social eller ekonomisk situation. Jämställdhet Beslutet bidrar till att jämna ut eventuella skillnader beroende på fritidsaktivitet. Kulturmiljö/kulturella omgivningar Barn och unga får möjlighet att förverkliga sina ideér, utveckla sin kreativitet och sitt engagemang. Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark Ekonomiska Kommunens ekonomi Beslutet medför ingen förändring i nämndens budget eftersom det redan finns en beslutad budget för stödet.

6 Bilaga Kostnadseffektivitet Beslutet innebär en förbättring av verksamheten utan att nya ekonomiska resurser krävs. Eftersom fler får möjlighet att söka stödet kan det komma att krävas en större arbetsinsats än tidigare av ansvariga tjänstemän. Tillväxt

7 Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Ung peng - projekt inom ramen för ungkulturåret , KFN Karlskoga kommun vill stödja och uppmuntra unga att arrangera kulturarrangemang. Ungdomar som inte är föreningsknutna har idag svårt att få stöd till att arrangera föreställningar, utställningar etc. Dock finns hos många en lust till detta. Ung peng har som syfte att på ett snabbt och obyråkratiskt sätt stödja ungdomar som vill arrangera aktiviteter inom kulturområdet. Målgrupp: ungdomar, år, boende i Karlskoga kommun. Åtagande: inkommen bidragsansökan skall handläggas inom en arbetsvecka. Krav på arrangemanget: drogfritt och i övrigt omfattas av demokratiska värderingar. Skall genomföras på platser eller i lokaler dit allmänheten har tillträde. Organisation: - sökande skall träffa handläggande tjänsteman för att beskriva sina idéer och därefter inkomma med skriftlig ansökan. - mall, som skall användas av sökande, för ansökan, utvärdering och beslut skall finnas. - vid beviljande utbetalas endast 75% av bidraget. Resterande 25% utbetalas vid redovisningen. - maximalt bidrag är 5 tkr. per arrangemang. - bidraget skall handläggas inom kultur- och föreningsförvaltningen. Kultur- och föreningsnämnden beslutar - Under perioden september december 2007 prova att erbjuda Ung peng, enligt riktlinjerna ovan, till ungdomar år boende i Karlskoga. Projektet skall utvärderas senast februari Anslå 25 tkr till projektet. Belastar konto 503* (2)

8 Vid protokollet Maria Motin Ordförande Kerstin Bergström Justerare Acke Månsson ers Erik Weiner 2(2)

9 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kultur- och föreningsnämnden KFN 18 KFN Förlängd projektperiod för Ung peng Sammanfattning Projektet Ung peng har pågått från september 2007 enligt beslut i kultur och föreningsnämnden den 31 maj 2007, 81. Projektet syftar till att finna goda former för att möta ungdomar, år, boende i Karlskoga i deras behov av ekonomiskt stöd i samband med offentliga evenemang som till exempel konserter och fotoutställningar. Ett fåtal har ännu utnyttjat projektets möjligheter men i de fall där så skett har pengarna och formen varit till god hjälp. Sannolikt ökar intresset i samband med att vi går mot en varmare årstid där utomhusaktiviteter blir möjliga. Beslutsunderlag Kultur och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2008 Kultur och föreningsnämndens beslut Projektperioden för projektet Ung peng förlängs till och med den 30 augusti Kostnader belastar konto 503* Beslutet expedieras till: Kulturchef

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2013-03-18 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Konsekvensbeskrivning budget 2013

Konsekvensbeskrivning budget 2013 1 (12) 3 Handläggare: Gunilla Ericsson Gymnasienämnden 2012-09-26 GN 2012.0009 Konsekvensbeskrivning budget 2013 Sammanfattning Gymnasieförvaltningen har haft i uppdrag av kommunledningen i Karlskoga att

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer