Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Julia Åhlgren Folkhälsonämnden Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Med utgångspunkt i Karlskoga kommunfullmäktiges beslut att jämförelser inom kommunen och med andra kommuner ska utvecklas har Karlskoga och Degerfors kommuner genom folkhälsonämnden startat ett jämförelsenätverk. Inom ramen för jämförelsenätverket har Karlskoga och Degerfors kommuner genom folkhälsonämnden ansökt och beviljats medel av Socialdepartementet för att göra en fördjupning i arbetet med indikatorer, nyckeltal, jämförelse och analys inom området ekonomisk utsatthet bland barn och unga. En projektspecifikation har därför tagits fram vilket redogör projektets bakgrund, syfte, mål och arbetsinnehåll. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Bakgrund I takt med en allt mer ansträngande ekonomi för den offentliga sektorn ökar kraven på att tilldelade medel används till rätt saker och på ett effektivt sätt. För att kunna mäta och utvärdera hur väl arbetet lyckats krävs det bra sätt att mäta kvalitet inom områdena folkhälsa och barnkonvention. Kommunfullmäktige i Karlskoga har beslutat (KF , , ) att jämförelser inom kommunen och med andra kommuner ska utvecklas och breddas. Det är viktigt för de politiska nämnderna att kunna jämföra sig med varandra. Man ska sträva efter att använda sig av styrmått och måttenheter som är etablerade, så att jämförbarhet är möjlig. c:\temp\eann9hlcun.doc Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut i Karlskoga har Karlskoga och Degerfors kommuner genom folkhälsonämnden startat ett jämförelsenätverk Att mäta det omätbara inom folkhälsa och barnkonvention där ett antal kommuner, landsting, myndigheter, universitet, regioner och idrottsförbund ingår. Syftet med nätverket är att POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFA WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 2 (4) utveckla gemensamma indikatorer, jämförelser och nyckeltal inom området folkhälsa och barnkonventionen Inom ramen för jämförelsenätverket har Karlskoga och Degerfors kommuner genom folkhälsonämnden ansökt och beviljats medel ( ) av Socialdepartementet för att göra en fördjupning i arbetet med indikatorer, nyckeltal, jämförelse och analys inom området ekonomisk utsatthet bland barn och unga. Beskrivning av ärende Med utgångspunkt i beviljande av medel och beslut att utveckla indikatorer för ekonomisk utsatthet bland barn och unga har en projektspecifikation för projektet tagits fram. Specifikationen redogör projektets bakgrund, syfte, mål och arbetsinnehåll. Konsekvensbeskrivning Godkännande av projektspecifikation innebär en struktur och plan för utvecklingsarbetet med indikatorer inom området ekonomisk utsatthet bland barn och unga. Detta leder till att man kan uppnå projektets mål samt följa och minska utveckling av ekonomisk utsatthet bland barn och unga. Därmed minska risken för psykiska och fysiska besvär i senare ålder, vilket främjar för en social hållbarhet. Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkänner projektspecifikationen Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Julia Åhlgren Folkhälsoutvecklare Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Expedieras till Kommunstyrelsen Karlskoga

3 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Barnkonventionen Godkännande av projektspecifikation innebär en struktur för arbetet med indikatorer vilket leder till att man kan uppnå målet att aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och unga samt att beslut och åtgärder ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. Dialog och inflytande Projektspecifikations arbetsinnehåll med indikatorer berörs av att barn och unga svarar på enkäter/ frågor för insamling av data vilket är en form av dialog och påverkansmöjlighet. Folkhälsa Barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden löper ökad risk för att drabbas av såväl psykiska som fysiska besvär. Projektspecifikationens utvecklingsarbete avseende indikatorer som rör ekonomiskt utsatthet bland barn och unga gör att man bättre följa utvecklingen och på så sätt arbeta för att minska den ekonomiska utsattheten. Jämlikhet och social rättvisa Projektspecifikationens arbetsinnehåll gällande utveckling av indikatorer utgår bland annat ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter där artikel 2 säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde och ingen får diskrimineras oavsett exempelvis kön, ålder och etnicitet. Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion

4 Bilaga Transporter Vatten, luft och mark Ekonomiska Kommunens ekonomi För att utföra projektet, projektspecifikationen och dess arbetsinnehåll har medel beviljats externt av regeringen vilket gör att beslutet inte innebär en extra kostnad för kommunen. Kostnadseffektivitet Projektspecifikationens utvecklingsarbete avseende indikatorer som rör ekonomiskt utsatthet bland barn och unga gör att man bättre kan följa utvecklingen och på så sätt arbeta för att minska den ekonomiska utsattheten. Därmed minskar risken för psykiska och fysiska besvär bland barn och unga vilket innebär en ekonomisk besparing avseende exempelvis hälsovård. Tillväxt

5 Julia Åhlgren, Folkhälsoförvaltningen (10) PROJEKTSPECIFIKATION Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Projektansvarig: Ulrika Lundgren Projektledare: Julia Åhlgren Tidsperiod: Revideras vid behov POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFA WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

6 2 (10) Innehåll 1. Översikt Bakgrund till projektet Styrdokument Projektets syfte Projektmål Projektresultat Tid och kostnader Intressesituation Projektets omfattning Avgränsningar Krav på arbetssätt och organisation Projektstrategier Framgångsfaktorer Riskhantering och strategier Planer Arbetets innehåll Övergripande tidplan Budget Projektorganisation Roller ansvar och befogenheter Kommunikations och informationsspridning Kommunikationsplan Projektplats Ändringshantering Överlämning av projektresultat och avslutning... 10

7 3 (10) 1. Översikt 1.1 Bakgrund till projektet I takt med en allt mer ansträngande ekonomi för den offentliga sektorn ökar kraven på att tilldelade medel används till rätt saker och på ett effektivt sätt. För att kunna mäta och utvärdera hur väl arbetet lyckats krävs det bra sätt att mäta kvalitet inom områdena folkhälsa och barnkonvention. Det har också blivit allt viktigare att kunna jämföra sig med andra kommuner utifrån dessa kvalitetsmått. Kommunfullmäktige i Karlskoga har beslutat (KF , , ) att jämförelser inom kommunen och med andra kommuner ska utvecklas och breddas. Det är viktigt för de politiska nämnderna att kunna jämföra sig med varandra. Man ska sträva efter att använda sig av styrmått och måttenheter som är etablerade, så att jämförbarhet är möjlig. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut i Karlskoga har Karlskoga och Degerfors kommuner genom folkhälsonämnden startat ett jämförelsenätverk Att mäta det omätbara inom folkhälsa och barnkonvention där ett antal kommuner, landsting, myndigheter, universitet, regioner och idrottsförbund ingår. Gemensamt för deltagarna i nätverket är att man aktivt arbetar med strategiskt barnrättsarbete, folkhälsoarbete och kvalitetsarbete. De behov som finns inom nätverket är bland annat att hitta gemensamma indikatorer för mätning, att få överblick av vilken data som finns och var man hittar dem samt en struktur för detta. Nätverket har beslutat att samverka under åren med syfte att utveckla gemensamma indikatorer, jämförelser och nyckeltal inom området folkhälsa och barnkonventionen. Inom ramen för jämförelsenätverket har Karlskoga och Degerfors kommuner genom folkhälsonämnden ansökt och beviljats medel av Socialdepartementet för att göra en fördjupning i arbetet med indikatorer, nyckeltal, jämförelse och analys inom området ekonomisk utsatthet bland barn och unga. 1.2 Styrdokument Den gemensamma folkhälsonämnd och - förvaltning i Karlskoga och Degerfors kommuner verkar för att skapa god och jämlik hälsa för alla medborgare. Barn och unga är prioriterad målgrupp. Grundpelare för arbetet är nationella och regional riktlinjer, FN:s konvention om barnets rättigheter samt det samverkansavtal Karlskoga och Degerfors kommuner har med Örebro läns landsting. Folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors utgår ifrån en kommunövergripande folkhälsopolitisk policy (KF ) och en barn- och ungdomspolitisk policy för Karlskoga och Degerfors (KF KGA och DFS KF ). Utifrån dessa policys har kommunspecifika folkhälsoplaner utformats där prioriterade målområden

8 4 (10) är; delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor samt alkohol, narkotika, dopning och tobak. FN:s konvention om barnets rättigheter samt Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop.2009/10:232) är grundpelare i folkhälsoarbetet och i detta projekt. Särskilt berörs projektet av artikel 2, 3 och 27 i konventionen vilka säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde och ingen får diskrimineras, barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn samt att varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. Alla barn har idag inte samma möjligheter som de flesta barn i Sverige. Enligt Rädda Barnens senaste rapport levde barn år 2011 i fattigdom, vilket är ungefär 12 procent av alla barn i Sverige (Rädda Barnen, Årsrapport 2013 ). Med ett utvecklingsarbete avseende indikatorer som rör ekonomiskt utsatthet bland barn och unga kan man bättre följa utvecklingen och på så sätt arbeta för att minska den ekonomiska utsattheten. 1.2 Projektets syfte Syftet med projektet är att inom ramen för jämförelsenätverket samt inom kommunerna Karlskoga och Degerfors utveckla, prioritera och pröva indikatorer för ekonomisk utsatthet bland barn och unga. 2. Projektmål Projektets övergripande mål är att utgå från de två prioriterade områdena i barnrättstrategin som innebär att aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och unga samt att beslut och åtgärder ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. 2.1 Projektresultat Projektets mål är: 1. Att de framtagna och prioriterade indikatorerna för ekonomisk utsatthet bland barn och unga ska samspela, hänga ihop och kunna användas i praktiken, styrmodeller och i jämförelser med andra. 2. Att på lokal nivå pröva indikationerna i välfärds/barnbokslut eller liknande. 3. Att på nationell, regional och lokal nivå implementera och sprida resultat i befintliga kanaler genom beprövade metoder.

9 5 (10) 2.2 Tid och kostnader Regeringen har beviljat Karlskoga kommun (folkhälsonämnden Karlskoga och Degerfors) kronor för att under 2014 utveckla indikatorer för ekonomisk utsatthet bland barn. Regeringen avser även att avsätta kronor för år 2015, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för år 2015 kommer projektet att pågå under åren och tidsomfattningen är 50 %. En redovisning av projektets arbete under första året ska vara regeringskansliet tillhanda (Socialdepartermentet) senast den 19 december En ekonomisk redovisning ska senast den 10 mars 2015 lämnas till kammarkollegiet. Medel som inte utnyttjas under 2014 senast den 10 mars 2015 återbetalas till kammarkollegiet. 3 Intressesituation Projektet bygger på samverkan och delaktighet och inflytande bland samtliga aktörer. Se nedan. Socialdepartementets ekonomiska insats i projektet (S2014/8614/FST) gör dem till en betydande intressent och kommer att informeras om projektets utveckling i form av de rapporter som ska lämnas in till dem. Kommunfullmäktige i Karlskoga som beslutat att starta kommunjämförelser, Karlskoga och Degerfors gemensamma folkhälsonämnd samt övriga nämnder i kommunen är intressenter. Deltagande kommuner, landsting, intresseorganisationer, myndigheter, universitet, regioner och idrottsförbund i jämförelsenätverket är intressenter. Dessa är: Västerås stad, Sydnärkes folkhälsoteam, Borlänge kommun, Sigtuna kommun, Örebro kommun, Folkhälsoteamet norra Örebro län, Haninge kommun, Gävle kommun, Kungsbacka kommun, Örebro läns landsting, Landstinget i Sörmland, Landstinget i Värmland, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen, Sveriges kommuner och landsting, Regionförbundet i Örebro, Örebro läns idrottsförbund, Handelshögskolan Örebro universitet 4 Projektets omfattning 4.1 Avgränsningar En avgränsning inom projektet är inriktningen ekonomisk utsatthet bland barn och unga. Med barn enligt FN:s konvention menas varje människa under 18 år, benämningen unga har lagts till för att representera den övre åldern enligt FN:s definition av barn. En annan avgränsning är att projektet utgår från Karlskoga och Degerfors kommuner som har en samordnande roll för jämförelsenätverket men där både nationella, regionala och lokala aktörer ingår.

10 6 (10) En tredje avgränsning är att projektetiden är två år samt att projektledaren är anställd på 50 %. 4.2 Krav på arbetssätt och organisation PDCA-hjulet kommer att användas som arbetsmodell i projektet. Hjulet är ett systematiskt verktyg för förbättring och förändring och innefattar stegen Plan, Do, Check, Act, vilket illusteras nedan. 1. Plan- Planera Vad är syftet? Vad skall göras? Vilka data skall samlas in? 2. Do-Utför/Testa Genomför Dokumentera problem Börja analysera data 4. Act-Agera Vilka förändringar bör göras? Hur gå vidare? Nya mål 3. Check- Analysera Slutför analysen Jämför resultaten med planeringssyften 5 Projektstrategier 5.1 Framgångsfaktorer För att projektet ska ge resultat krävs en god förankring och kommunikation med politik och ledning i kommunerna. Framgångsfaktorer för projektet är även en kontinuerlig dokumentation från start till avslut, samt dialog med och mellan jämförelsenätverkets aktörer. 5.2 Riskhantering och strategier Med hänsyn till ovanstående framgångsfaktorer utgör bristande kommunikation en risk i projektet både intern och externt. Återkommande avstämning, diskussion och återkoppling är därför en viktig del för att minska denna risk. En annan risk är att beviljande av medel sker för ett år i taget vilket ses som en risk för planerade aktiviteter och resultat. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att målen inte uppfylls. Att noggrant följa Socialdepartementets och kommunernas beslut och att återrapportering sker enligt anvisningar ses därför som en viktig del för att minska denna risk.

11 7 (10) 6 Planer 6.1 Arbetets innehåll. Projektets innehåll är ett processarbete och bygger på samarbete med nätverket. Innehållet kommer därför att utvecklas och byggas på under arbetets gång. Arbetet kommer genomföras systematiskt i nätverksform och tillsammans med referensgrupp*. Utveckla indikatorer För utveckling av indikatorer inom området ekonomisk utsatthet bland barn och unga kommer en sammanställning av indikatorer och en struktur till förstudie att arbetas fram. Sammanställningen syftar till att redogöra vilka indikatorer och variabler som finns, i vilken utsträckning de är ned- och uppbrytbara* och var man kan hitta dem. Strukturen till förstudie ses som ett verktyg för att skapa gemensamma definitioner, jämförelser och mätningar. I denna del ingår även att prioritera indikatorer. Analys En del i projekets arbetsinnehåll är en fördjupning inom analys då siffror i mål och styrmått behöver kombineras med ord för att få en stark betydelse. Pröva indikatorer Prioriterade indikatorer kommer att prövas i barnbokslut/välfärdsbokslut eller motsvarande. Utvalda indikatorer kommer också föreslå prövas i jämförelsenätverkets lokala/regionala barnbokslut/välfärdsbokslut. Implementering och spridning För implementering och spridning kommer befintliga nätverk att nyttjas, så som samverkansparterna i nätverket, lokalt anknutna folkhälsokonferenser och Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken. Metod för implementering kommer att utarbetas under projektiden, förslagsvis kommer metoden kollegial granskning att användas. Utvärdering Utvärdering kommer att ske löpande under projektet. Val av metoder kommer därför att utarbetas under projektiden. Förslagsvis kommer utvärdering att ske på olika insatser och med olika val av metoder, exempelvis webbenkät samt genom kollegialgranskning. *Referensgrupp består av deltagare från Jämförelsenätverket. *Med uppbrytbar menas från lokal till nationell.

12 8 (10) 6.2 Övergripande tidplan Projektet har en övergripande tidsplan för åren Se nedan. Projektplan Verksamhetsrapport regeringskansliet 19 dec Utveckla indikatorer Analys Konf. Barnfatt igdom Pres. Nämnd 19 apr Jfm nätverk 20 maj Folkhälso konferens Jfm nätverk 27 nov Pres. Nämnd 10 dec Ekonomisk redovisning Slutrapport Pröva indikatorer Implementering och spridning Utvärdering Jfm. nätverk Jfm. nätverk Jfm. nätverk Folkhälso konferens Pres. nämnd 7 Budget Budget avser tiden Projektledare Dokumentation Utvärdering Tryckkostnader/grafisk design Konsultarvoden Spridning av resultat Övrigt kr kr kr kr kr kr kr Summa (SEK)

13 9 (10) 8 Projektorganisation 8.1 Roller ansvar och befogenheter Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors är politisk ansvarig nämnd för projektet. Folkhälsonämnden ska pröva och godkänna de planer och rapporter som utarbetats av projektledaren. Projektansvarig och ytterst ansvarig för projektet är Ulrika Lundgren, förvaltningschef för folkhälsoförvaltningen. Projektledare är Julia Åhlgren, anställd av folkhälsoförvaltningen. Projektledaren kommer att arbeta halvtid med projektet och ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget och tidplan samt att rapportering till Socialdepartementet sker i utsatt tid. Jämförelsenätverket där ett antal kommuner, landsting, myndigheter, universitet, regioner och idrottsförbund ingår är en referensgrupp för projektet. 9 Kommunikations och informationsspridning 9.1 Kommunikationsplan Projektet bygger på samverkan och därför är en god kommunikation grunden för ett väl fungerande arbete. Utgångspunkt för kommunikationen är folkhälsonämndens kommunikationsplan ( ). Under arbetets gång kommer olika media att användas samt Karlskoga och Degerfors kommunikationskanaler. Hemsidan kommer att användas för att kontinuerligt sprida både information om arbetet och resultat. Att sprida resultat, ge god insikt och skapa intresse för arbetet är viktigt för att nå målen. Arbetet kommer därför att spridas både lokalt, regionalt och nationellt. Synliggörande av resultaten kommer bidra till kommunernas och parternas socialt hållbara utveckling. För att sprida resultaten kommer befintliga nätverk att nyttjas, så som samverkansparterna i nätverket, jämförelsenätverk, via lokalt anknutna folkhälsokonferenser och Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken. 9.2 Projektplats Den lokala projektplatsen är folkhälsoförvaltningens kontor på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga. 9.3 Ändringshantering Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors ska pröva och godkänna de planer och rapporter som utarbetats av projektledaren. Ändringar och tillägg i projektet beslutas av förvaltningschef.

14 10 (10) 10. Överlämning av projektresultat och avslutning Projektet avslutas med en slutrapport om projektets arbete och resultat. Rapporten ska beslutas av Karlskoga och Degerfors folkhälsonämnd samt lämnas till Socialdepartementet tillsammans med en ekonomisk redovisning.

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Folkhälsokonferens 2015

Folkhälsokonferens 2015 Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2015.0088 Folkhälsonämnden Folkhälsokonferens 2015 Sammanfattning Folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för utveckling av Karlskoga

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0046 Handläggare: Per Sjöberg Dansprojekt Sammanfattning Dansprojektet har rönt stor uppmärksamhet när projektet presenterades nyligen i Örebro. Projektets syfte är

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Tjänsteskrivelse 2015-03-20 Handläggare: Lena Edlund FHN 2014.0082 Folkhälsonämnden Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Sammanfattning Projektet har handlat om att skapa nya kanaler

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2014.0110 Folkhälsonämnden Verksamhetsplan folkhälsonämnden Sammanfattning Inom ramen för Mål och Budget och de mätningar som sker utifrån fullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Tjänsteskrivelse 2016-01-27 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2015.0109 Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Bakgrund Folkhälsa och barnkonvention är

Läs mer

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter Tjänsteskrivelse 2011-10-26 KFN 2011.0073 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 1 (6) 2015-10-27 FHN 2013.0055 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Dansa Pausa Sammanfattning Folkhälsonämnden och Kultur- och föreningsnämnden har ett gemensamt intresse av att

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektspecifikation 2012-09-19 Reviderad: 2015-05-19 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen FHN 2015.0085 PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektansvarig: Ulrika Lundgren Projektledare:

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Bakgrund Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Örebro läns landsting

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-19 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2010.0047 Folkhälsonämnden Handlingsplaner efter genomförda er 2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden vill genom arbetsmiljöplanen säkerställa

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 27 Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen Tjänsteskrivelse 2013-06-04 KS 2012.0395 Handläggare: Thommy Andersson Kommunstyrelsen Yttrande över motion om IT-hjälpmedel

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Projektspecifikation Barn och unga som anhörig

Projektspecifikation Barn och unga som anhörig Tjänsteskrivelse 2015-05-25 Handläggare: Johanna Karlsson FHN 2014.0102 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Barn och unga som anhörig Sammanfattning Folkhälsomyndigheten har beviljat folkhälsonämnden

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun KS 12 14 DEC 2911 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-11-21 Diarienummer KSN-2011-0475 Kommunstyrelsen Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys 1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Attityder till skola och utbildning

Attityder till skola och utbildning Attityder till skola och utbildning - en förstudie www.karlskoga.se Karlskoga kommun gör en förstudie angående attityder till skola och utbildning Syftet är att identifiera vilka attityder elever, föräldrar,

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer