Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter Sammanfattning Förvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram en kort utvärdering av hur checklista för konventionen om barnets rättigheter, s k barnchecklistan, tillämpats i förvaltningen från det att nämnden antog modellen för checklista för konventionen om barnets rättigheter i mars Kommunfullmäktige har fastställt checklista för en hållbar utveckling och uppdragit åt nämnderna att använda den i beredning av nämndärenden från och med januari Checklista för en hållbar utveckling ersätter barnchecklistan vid beredning av kultur- och föreningsnämndens ärenden. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsnämndens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2011 Barnchecklista Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 24 mars 2010, 24 Mall checklista för en hållbar utveckling Kommunfyllmäktiges protokoll den 11 oktober 2011, 202 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2011 Bakgrund Barnchecklistan I Karlskoga och Degerfors kommuner finns en Barn- och ungdomspolitisk policy för åren antagen av kommunfullmäktige 28 september 2009, 143. En av strategierna i den barn- och ungdomspolitiska policyn är att barnkonventionen beaktas i kommunala beslutsärenden. När folkhälsonämnden antog modellen för checklista för konventionen om barnets rättigheter uppmanades även andra nämnder att anta denna modell. Med detta som bakgrund beslutade kultur- och föreningsnämnden att anta barnchecklistan den 24 mars 2010, 24. c:\temp\nsin8gwh35.doc

2 (3) Syftet med barnchecklistan har varit att på ett systematiskt sätt beakta barnkonventionen och dess intentioner i den kommunala beslutsprocessen. Barnchecklistan har upprättats vid beredning av beslutsärenden till nämnd och bifogats ärendet som bilaga. Enligt tidigare beslut i nämnden ska barnchecklistan ha utvärderats i juni 2011 men utvärderingen flyttades fram för att invänta kommunfullmäktiges beslut om checklista för en hållbar utveckling socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt. Checklista för en hållbar utveckling Kommunstyrelsens ledningskontor har haft i uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta fram en checklista för en hållbar utveckling socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt. I arbetet med framtagandet av denna checklista har kultur- och föreningsförvaltningen deltagit tillsammans med andra förvaltningar. Syftet med checklistan är att så långt möjligt tydliggöra konsekvenserna för de olika aspekterna av hållbar utveckling socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt och att systematiskt belysa dem i samband med beredningen inför politiska beslut. Kommunfullmäktige har fastställt checklista för en hållbar utveckling och uppdragit åt nämnderna att använda den i beredning av nämndärenden från och med januari Kultur- och föreningsnämnden har tidigare tillämpat barnchecklistan, en checklista för konventionen om barnets rättigheter, vid beredning av nämndärenden. Checklista för en hållbar utveckling ersätter barnchecklistan vid beredning av nämndens ärenden. Beskrivning av ärendet Hur ofta har barnchecklistan använts Under perioden april 2010-oktober 2011 har 45 barnchecklistor upprättats för sammanlagt 128 beslutsärenden. Förvaltningen och det politiska presidiet har vid ärendeberedningen bedömt vilka nämndärenden som varit aktuella för granskning med hjälp av barnchecklistan. I 37 barnchecklistor har handläggaren uppgett att beslutet kommer att beröra barn och ungdomar på ett allmänt och/eller avgörande sätt, direkt eller indirekt. Av dessa beslutsärenden har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening i 7 fall. 84 beslutsärenden har passerat nämnden utan att en barnchecklista har upprättats för dessa. Av de 84 ärendena är några av återkommande karaktär vilket inneburit att förvaltningen endast gjort en barnchecklista för första tillfället ärendet tagits upp i nämnden, exempelvis ekonomisk

3 (3) månadsuppföljning. Eftersom en ny nämnd tillträdde i början av året har flera ärenden under årets första månader behandlat politiska och tjänstemannarepresentanter till olika grupper och styrelser och då har förvaltningen bedömt att inte ta med barnchecklistan som beslutsunderlag. Har syftet med barnchecklistan uppnåtts Förvaltningens handläggare uppger att barnchecklistan fungerat som en kontrollstation av de konsekvenser som förvaltningens förslag till beslut medför och en genomgång av upprättade barnchecklistor visar också på en hög ambition från förvaltningens sida att aktivt reflektera över barnchecklistan som ett verktyg för ett systematiskt sätt att beakta barnkonventionen och dess intentioner i den kommunala beslutsprocessen. Ny checklista för en hållbar utveckling Kommunfullmäktige har fastställt checklista för en hållbar utveckling socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt och uppdragit åt nämnderna att använda den i beredning av nämndärenden från och med januari Syftet med checklistan är att så långt möjligt tydliggöra konsekvenserna för de olika aspekterna av hållbar utveckling socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt och att systematiskt belysa dem i samband med beredningen inför politiska beslut. I den nya checklistan ingår bland annat barnkonventionsaspekten och ska därmed ersätta barnchecklistan vid beredning av nämndens ärenden. Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 1. Kultur- och föreningsnämnden godkänner redovisning av utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter. 2. Checklista för en hållbar utveckling ersätter checklista för konventionen om barnets rättigheter från och med januari Nina Simonen Förvaltningssekreterare Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledningskontor, verksamhetscontroller

4 Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och ska bifogas ärendet som en bilaga. Nämnd Kultur- och föreningsnämnden Datum och ärendenummer Handläggare Ärenderubrik 1. Kommer beslutet på ett allmänt och/eller avgörande sätt, direkt eller indirekt, beröra barn/ungdomar? Ja Nej Motivera svaret: 2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Nej Motivera svaret: 3. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Ja Nej Motivera svaret: 4. Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd? Ja Nej Motivera svaret:

5 Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum KFN 24 KFN Checklista för konventionen om barnens rättigheter Sammanfattning I Karlskoga och Degerfors kommuner finns en Barn- och ungdomspolitisk policy för åren antagen (KF Karlskoga , 143). I policyn finns strategier för det barn- och ungdomspolitiska arbetet i kommunerna. Folkhälsonämnden har antagit en modell för en checklista för konventionen om barnets rättigheter och beslutat att lämna förslag till samtliga andra nämnder om att anta modellen för checklista för konventionen om barnets rättigheter. Barnchecklistan kan vara ett redskap för att arbeta enligt de strategier som beslutats i Barn- och ungdomspolitisk policy för Karlskoga och Degerfors kommuner. Beslutsunderlag Folkhälsonämndens protokoll den 4 februari 2010, 8 med checklista för konventionen om barnets rättigheter Kultur- och föreningsnämndens tjänsteskrivelse den 19 februari 2010 Kultur- och föreningsnämndens beslut Kultur- och föreningsnämnden antar modellen för checklista för konventionen om barnets rättigheter under en provperiod som skall utvärderas senast juni Beslutet expedieras till: Folkhälsonämnden Justerande Utdragsbestyrkande

6 Bilaga 1 Checklista för en hållbar utveckling Vad är en hållbar utveckling? I arbetet för en hållbar utveckling diskuteras ofta definitionen av begreppet. En entydig definition finns inte, men åtskilliga försök har gjorts för att konkretisera det. Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av hållbar utveckling lyder en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det hållbara samhället är ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Arbetet för en hållbar utveckling kan beskrivas som en process utan färdig lösning och som omfattar sociala/kulturella, ekologiska och ekonomiska aspekter. Helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är grunden. Varför en checklista för en hållbar utveckling? Karlskoga kommun arbetar för en hållbar utveckling. Redan 1997 undertecknade Karlskoga kommun den så kallade Ålborgdeklarationen, vilken innebär att undertecknarna åtar sig att arbeta för att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Därutöver lyfts en hållbar utveckling fram både i Vision 2020 och fullmäktigemålen. I Vision 2020 anges t.ex. att Karlskoga är känt som ett hållbart samhälle, som säger ja till nytänkande, mångfald och handling. Ett av fullmäktigemålen lyder Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling. Det finns med andra ord en politisk vilja att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Syftet med checklistan är att så långt möjligt tydliggöra konsekvenserna för de olika aspekterna av en hållbar utveckling och att systematiskt belysa dem i samband med beredningen inför politiska beslut. Framförallt ska konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling lyftas fram. Det som vid första anblicken kan verka bra ur en aspekt kan visa sig vara mindre bra ur en annan aspekt. Tanken med checklistan är därför att vara ett verktyg som både ger ett bredare beslutsunderlag och som underlättar beredningen av ärenden utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför beslut i nämnderna/styrelsen. Hur ska checklistan användas? Checklistan består av två delar en sammanfattande bedömning och ett arbetsmaterial med hjälpfrågor under de tre perspektiven. Hjälpfrågorna är avsedda för handläggarna och lyfter fram frågeställningar som kan ligga utanför handläggarnas normala kompetensområden. Hjälpfrågorna ska därför leda in tankarna på banor som man vanligtvis inte beaktar i beredningen av ett ärende och som därmed inte redovisas i beslutsunderlaget. Särskilt viktigt är det att lyfta fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Den sammanfattande bedömningen sammanställs av handläggaren utifrån hjälpfrågorna i arbetsmaterialet och bifogas till tjänsteskrivelsen. En kort sammanfattande text ska också skrivas i tjänsteskrivelsen under rubriken Konsekvensbeskrivning. Utgångspunkten är att checklistan ska användas i beredningen av samtliga nämndärenden från och med januari 2012.

7 Bilaga 1

8 Bilaga 1 Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan en positiv ingen en negativ Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Ekonomiska Kommunens ekonomi Kostnadseffektivitet Tillväxt Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion

9 Transporter Bilaga 1 Vatten, luft och mark

10 Arbetsmaterial Bedömning av beslutet utifrån ett ekonomiskt perspektiv En ekonomisk hållbar utveckling innebär att befintliga och kommande ekonomiska resurser används ansvarsfullt så att varje generation svarar för sina egna kostnader. Aspekt att bedöma Kommunens ekonomi Kostnadseffektivitet Tillväxt Hjälpfrågor för att underlätta bedömningen Bidrar beslutet till en bestående driftkostnadsförändring? Minskar = positiv, oförändrade driftkostnader = ingen, ökade driftkostnader = negativ. Bidrar beslutet till att resurser frigörs utan att kvaliteten på verksamheten försämras (alternativt ökar kvaliteten utan att nya resurser tas i anspråk)? Bidrar beslutet till högre tillväxt, t.ex. i form av nyetablering av företag, fler arbetstillfällen, fler besökande, ökad efterfrågan på boende, ökad efterfrågan på infrastruktur? en positiv Beslutsförslaget har ingen en negativ Beskrivning av konsekvenser Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling.

11 Arbetsmaterial Bedömning av beslutet utifrån ett socialt/kulturellt perspektiv Socialt hållbar utveckling innebär stabila sociala förhållanden med social rättvisa och barns och ungas, kvinnors och mäns hälsa i centrum. Kulturell hållbarhet innebär att bevara kulturarvet, främja konstnärlig och kulturell förnyelse samt stimulera till kreativitet och eget skapande. Aspekt att bedöma Hjälpfrågor för att underlätta bedömningen Barnkonventionen Bidrar beslutet till barns och ungas bästa? en positiv Beslutsförslaget har ingen en negativ Beskrivning av konsekvenser Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Dialog och inflytande Bidrar beslutet till medborgarnas/brukarnas delaktighet och inflytande? Har beslutet föregåtts av dialog med berörda grupper (glöm inte de tysta grupperna)? Folkhälsa Bidrar beslutet till att den fysiska och psykiska hälsan hos kommuninvånarna påverkas? Bidrar beslutet till jämlik hälsa, t.ex. god hälsa på lika villkor, tillgång oberoende av social eller ekonomisk situation? Bidrar beslutet till att livsstil och levnadsvanor kopplad till god hälsa påverkas? Jämlikhet 1 och social rättvisa Bidrar beslutet till en likvärdig tillgång till kommunens service för alla? Bidrar beslutet till en likvärdig tillänglighet till offentliga byggnader? Främjar beslutet mångfald/integration? 1 Med jämlikhet avses alla människors lika värde. Det innebär att alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett kön, ålder, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kön o.s.v.

12 Arbetsmaterial Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Bidrar beslutet till att kvinnors/flickors och mäns/pojkars förutsättningar för likvärdiga villkor påverkas? Bidrar beslutet till att kulturarvet bevaras och att kulturell förnyelse och kreativitet främjas? Bidrar beslutet till att människors hälsa kan påverkas (t.ex. genom buller, lukt, vibrationer, inomhusmiljö)?

13 Arbetsmaterial Bedömning av beslutet utifrån ett ekologiskt perspektiv Ekologisk hållbarhet, handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska på naturen och människans hälsa till vad de klarar av. Aspekt att bedöma Avfall Biologisk mångfald Energi Hjälpfrågor för att underlätta bedömningen Bidrar beslutet till att uppkomsten av avfall påverkas? Minskad avfallsmängd = positiv, oförändrad avfallsmängd = ingen, ökad avfallsmängd = negativ. Bidrar beslutet till att återanvändning, återvinning eller energiutvinning underlättas och/eller ökar? Bidrar beslutet till att förutsättningarna för bevarad eller ökad biologisk mångfald påverkas? Bidrar beslutet till att energibehov/användningen av energi påverkas? Minskad energianvändning = positiv, oförändrad energianvändning = ingen, ökad energianvändning = negativ. Bidrar beslutet till att andelen förnyelsebar energi (vind, vatten, bioenergi) påverkas? en positiv Beslutsförslaget har ingen en negativ Beskrivning av konsekvenser Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Konsumtion Bidrar beslutet till att behovet av inköp eller konsumtion av varor påverkas (både ur kommunorganisationens perspektiv och ett samhällsperspektiv)? Minskad konsumtion = positiv, oförändrad konsumtion = ingen, ökad konsumtion = negativ. Bidrar beslutet till att inköp av varor som är producerade på ett miljömässigt 2 sätt påverkas? 2 Med miljömässigt avses bl.a. ekologiskt, rättvisemärkt, närproducerat.

14 Arbetsmaterial Transporter Vatten, luft, mark Bidrar beslutet till att transporter minskar, t.ex. i form av samordning eller utnyttjande av kollektiva färdsätt? Underlättar beslutet transporter med gemensamma färdmedel eller samordning av transporter? Ökar beslutet användning av förnyelsebara drivmedel? Bidrar beslutet till att belastningen på omgivningsmiljön påverkas, t.ex. förbättrad hantering av dagvatten, minskad övergödning eller utsläpp till luft?

15 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KF 202 KS Checklista för en hållbar utveckling Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har i samarbete med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och föreningsförvaltningen och folkhälsoförvaltningen utarbetat ett förslag till checklista/konsekvensanalys för en hållbar utveckling. Syftet med checklistan är att så långt möjligt tydliggöra konsekvenserna för de olika aspekterna av hållbar utveckling och att systematiskt belysa dem i samband med beredningen inför politiska beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 augusti 2011 Kommunstyrelsens protokoll den 31 augusti 2010, 139 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer den föreslagna checklistan för en hållbar utveckling. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att använda checklistan för en hållbar utveckling i beredningen av nämndärenden från och med januari Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utvärdera checklistan efter ett år samt att redovisa resultatet för kommunfullmäktige under våren Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ledningskontor att anordna utbildning för arbetet med checklistan för kommunens handläggare. Yrkanden Ulla Averås (M) yrkade att punkten 3 skulle ändras till följande lydelse: Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att under januari-februari 2012 pröva checklistan på minst tre ärenden och därefter redovisa erfarenheter och synpunkter till kommunstyrelsen vid marssammanträdet Justerande Utdragsbestyrkande

16 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Maria Nyberg (V), Niina Laitila (S), Börje Engholm (MP) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Fredrik Molin (SD) yrkade avslag på checklistan samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet. Alf Rosberg (M) yrkade återremiss för vidare bearbetning. Lars-Erik Jonsson (KD) och Anna Danielsson (M) yrkade bifall till Ulla Averås (M) förslag. Propositionsordning Följande propositionsordning godkändes: Först ställde ordföranden yrkandet om återremiss mot förslag om att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde och fann att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. Därefter ställde ordföranden kommunstyrelsens punkter 1,2 och 4 mot Fredrik Molins (SD) avslagsyrkande och fann att kommunfullmäktige biföll punkterna 1, 2 och 4. Därefter ställdes kommunstyrelsens förslag på punkt 3 mot Ulla Averås (M) förslag på punkt 3 och ordföranden fann att kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag på punkt 3. Därefter ställdes kommunstyrelsens punkt 3 mot Fredrik Molins (SD) förslag om avslag och ordföranden fann att kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag på punkt 3. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer den föreslagna checklistan för en hållbar utveckling. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att använda checklistan för en hållbar utveckling i beredningen av nämndärenden från och med januari Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utvärdera checklistan efter ett år samt att redovisa resultatet för kommunfullmäktige under våren Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ledningskontor att anordna utbildning för arbetet med checklistan för kommunens handläggare. Justerande Utdragsbestyrkande

17 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Reservationer Mot beslutet reserverade sig Ulla Averås (M), Eyvor Lundblad (M), Alf Rosberg (M), Agneta Wästbjörk (M), Jan Stureborg (M), Peter Wiklund (M), Ola Karlsson (M), Hans Muth (M), Anette Israelsson (M), Anna Danielsson (M), Annica Wetterling (M), Jan-Erik Averås (M), Marie-Louise Nauclér (M), Lars-Erik Jonsson (KD), Ann-Catrin Örtqvist (KD), Leif Fredriksson (SPI), Britta Angenete Gillberg (SPI) till förmån för egna förslag. Fredrik Molin (SD) lämnade en skriftlig reservation enligt bilaga 1. Särskilt yttrande från Fredrik Molin (SD) Hållbar utveckling är en politisk term, det är ett politiskt begrepp som har en annorlunda ideologisk mening för alla partier. Det har därmed en annorlunda praktisk innebörd för alla partier. Det måste därför också vara en analys som varje parti och varje ledamot är ansvarig för att presentera offentligt under debatten i den parlamentariska församlingen. Ett genomförande av denna checklista för hållbar utveckling är ett frånsteg från en neutral tjänstemannaorganisation. Det innebär också en ökad ekonomisk belastning och en ökad tidspress i en redan pressad arbetssituation för tjänstemännen. Tjänstemännen skall bara behöva förhålla sig till fakta inte förvandlas till kryssrutebyråkrater under pålagor från politiker som vill komma undan sitt ansvar som folkvalda. Expedieras till: Kommunstyrelsens ledningskontor Samtliga nämnder Justerande Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Checklista för en hållbar utveckling Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har i samarbete med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och föreningsförvaltningen och folkhälsoförvaltningen utarbetat ett förslag till checklista/konsekvensanalys för en hållbar utveckling. Syftet med checklistan är att så långt möjligt tydliggöra konsekvenserna för de olika aspekterna av hållbar utveckling och att systematiskt belysa dem i samband med beredningen inför politiska beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 augusti 2011 Kommunstyrelsens protokoll den 31 augusti 2010, 139 Bakgrund Karlskoga kommun arbetar för en hållbar utveckling. Redan 1997 undertecknade Karlskoga kommun den så kallade Ålborgdeklarationen, vilken innebär att undertecknarna åtar sig att arbeta för att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Även i Vision 2020 och i fullmäktigemålen lyfts ambitionen om en hållbar utveckling fram. I Vision 2020 anges t.ex. att Karlskoga är känt som ett hållbart samhälle, som säger ja till nytänkande, mångfald och handling. Och ett av fullmäktigemålen lyder Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att utarbeta ett förslag till checklista/konsekvensanalys för en hållbar utveckling som ska användas i beredningen av fullmäktigeärenden. Checklistan/konsekvensanalysen ska beakta olika aspekter av ett ärende ur ett hållbarhetsperspektiv socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Beskrivning av förslag Checklistans syfte Syftet med checklistan är att så långt möjligt tydliggöra konsekvenserna för de olika aspekterna av en hållbar utveckling och att systematiskt belysa dem i samband med beredningen inför politiska beslut. c:\temp\nsin8n7h8h.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

19 (4) Checklistan syftar framförallt till att belysa konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Det som vid första anblicken kan verka bra ur en aspekt kan visa sig vara mindre bra ur en annan aspekt. Tanken med checklistan är därför att vara ett verktyg som både ger ett bredare beslutsunderlag och som underlättar beredningen av ärenden utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför beslut i nämnderna/styrelsen. Checklistan används på nämndnivå Sedan uppdraget gavs har förda diskussioner och fattade politiska beslut, bland annat i mål- och budgetdirektivet för , medfört att uppdraget har omtolkats något. Det som i kommunstyrelsens beslut formulerades som checklista/konsekvensanalys för hållbar utveckling som ska användas i beredningen av fullmäktigeärenden har i mål- och budgetdirektivet ändrats till att checklistan ska användas i beredning av ärenden på nämndnivå, oavsett om ärendet ska vidare till fullmäktige eller ej. Hur ska checklistan användas? Checklistan består av ett antal hjälpfrågor under de tre olika perspektiven samt en sammanfattande bedömning, se bilaga 1. Hjälpfrågorna Hjälpfrågorna är avsedda för handläggarna och lyfter fram frågeställningar som kan ligga utanför handläggarnas normala kompetensområden. Hjälpfrågorna ska därför leda in tankarna på banor som man vanligtvis inte beaktar i beredningen av ett ärende och som därmed inte redovisas i beslutsunderlagen. Särskilt viktigt är det att lyfta fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Sammanfattande bedömning Den sammanfattande bedömningen sammanställs av handläggaren och bifogas tjänsteskrivelsen som en bilaga. Av sammanfattningen ska särskilt konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling framgå. Justering i mallen för tjänsteskrivelser Utgångspunkten är att checklistan ska användas i beredningen av samtliga nämndärenden. Mallen för tjänsteskrivelser i KAISA kommer därför att justeras, se bilaga 2. Den nuvarande rubriken Konsekvenser alternativt Överväganden (frivillig) delas upp i två rubriker Överväganden (frivillig) och Konsekvensbeskrivning. Under rubriken Konsekvensbeskrivning skrivs en kort sammanfattning utifrån checklistan för hållbar utveckling.

20 (4) Mallen för den sammanfattande bedömningen i checklistan kommer att ingå i mallen för tjänsteskrivelsen. Checklistan prövas under ett år Enligt kommunstyrelsens beslut ska den framtagna checklistan prövas under Eftersom utarbetandet av checklistan försenades föreslår kommunstyrelsens ledningskontor istället att den föreslagna checklistan prövas under Därefter utvärderas checklistan i förhållande till dess syfte hjälper checklistan handläggarna i beredningen av ärenden och bidrar checklistan till att ge ett bredare beslutsunderlag ur ett hållbarhetsperspektiv till politiken. Tiden mellan det att kommunfullmäktige fastställer checklistan fram till januari 2012 används till att informera chefer, handläggare, nämnder och andra berörda om checklistan. Överväganden Karlskoga kommun ska arbeta för en hållbar utveckling, vilket inte är helt enkelt. Utan en checklista med hjälpfrågor kommer handläggarna att tänka på olika aspekter och olika problemområden. Någon gemensam syn för vad Karlskoga kommun anser är av betydelse i fråga om hållbar utveckling kommer inte att nås. Checklistan är ett hjälpmedel för att få till ett bredare beslutsunderlag med hänsyn tagen till en hållbar utveckling. Utan checklista skulle det vara ännu svårare. Checklistan innebär dock inte att beredningen av ärenden i sig underlättas. Ett införande av en checklista för en hållbar utveckling kan därför komma att uppfattas som en arbetsbörda. En checklista för hållbar utveckling kan också komma att tydliggöra behovet av kompetensutveckling bland kommunens handläggare. Kommunens handläggare är inte alltid lika bevandrade i samtliga tre perspektiv som ingår i hållbarhetsbegreppet socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Kompetensutveckling inom området kan därför bli aktuellt. Därtill kan vissa specialistfunktioner komma att bli belastade. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den föreslagna checklistan för en hållbar utveckling. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till samtliga nämnder att använda checklistan för en hållbar utveckling i beredningen av nämndärenden från och med januari Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera checklistan efter ett år samt att redovisa resultatet för kommunfullmäktige under våren 2013.

21 (4) Brittmarie Ahlm verksamhetscontroller Bilagor 1. Checklista för en hållbar utveckling 2. Mall för tjänsteskrivelse Beslutet expedieras till: Samtliga nämnder

Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga

Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-08-12 SN 2015.0153 Handläggare Anders Hedåberg, socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga Sammanfattning Socialförvaltningen

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 27 Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen Tjänsteskrivelse 2013-06-04 KS 2012.0395 Handläggare: Thommy Andersson Kommunstyrelsen Yttrande över motion om IT-hjälpmedel

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-30 Kommunstyrelsen Ola Edström Kommundirektör Telefon 08-555 01001 ola.edstrom@nykvarn.se Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ärende 4. Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum

Ärende 4. Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum Ärende 4 Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 52 KFN 2012.0053 Motion om att utveckla Nobelområdet

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena Ärende 31 Motion om en fullstor inomhusarena Tjänsteskrivelse 2015-06-01 KS 2014.0405 Handläggare: Karin Jirénius Kommunfullmäktige Svar på motion om en fullstor inomhusarena Sammanfattning Börje Engholm,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 7 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-15 KS/2014:394 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande Måndagen den 27 januari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-15:10 Sammanträdet ajournerades klockan 14:30-14:45 Sven-Olov Axelsson (S),

Läs mer

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Ärende 19. Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna

Ärende 19. Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna Ärende 19 Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-07 KS 2015.0290 Handläggare Bosse Björk Svar på motion angående miljöpåverkan via dagvattenledningar Sammanfattning

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Beaktande av barnkonventionen i kommunen Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Handläggare: Ida Broman, Folkhälsoförvaltningen Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Michael Sjöberg - Planeringsdirektör och kanslichef, Örebro läns landsting Michael introducerar

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Barnplan för Hedemora kommun

Barnplan för Hedemora kommun Barnplan Barnplan för Hedemora kommun FN:s barnkonvention trädde i kraft 1990. Konventionen har ratificerats av Sverige och är därmed folkrättsligt bindande. Barnkonventionen ska vara vägledande vid alla

Läs mer

Handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn och unga Tjänsteskrivelse 1 (3) 2016-05-11 FHN 2014.0050 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Handlingsplanen togs upp för beslut

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Checklista. till. Konsekvensbeskrivning för hållbar utveckling i Norrköpings kommun

Checklista. till. Konsekvensbeskrivning för hållbar utveckling i Norrköpings kommun Checklista till Konsekvensbeskrivning för hållbar utveckling i Norrköpings kommun reviderad mars 2010 Checklista till konsekvensbeskrivningar för hållbar utveckling (HKB), tidigare hälsokonsekvensbeskrivning.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-29 KS 2014.0275. Handläggare Bosse Björk

Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-29 KS 2014.0275. Handläggare Bosse Björk Ärende 14 Lokalutredningen - Redovisning av uppdrag från KF att utreda lokalisering och kostnader för en ny matsal vid Rävåsskolan med mottagningskök alternativt tillagningskök samt förslag till beslut

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Måndagen den 12 november 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00-18.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ärende 14. Aktieägaravtal Science Park

Ärende 14. Aktieägaravtal Science Park Ärende 14 Aktieägaravtal Science Park Tjänsteskrivelse 2013-05-11 Handläggare: Lars Näsström Aktieägaravtal Science Park Sammanfattning Inför bildandet av den gemensamma Science Park, gemensamt ägd av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Måndagen den 9 februari 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.15-14.30

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2013-03-26 KS 2013.0048 Handläggare: Hans Lundell Kommunstyrelsen Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Remissvar; slutrapport lokalutredningen

Remissvar; slutrapport lokalutredningen Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0070 Folkhälsonämnden Remissvar; slutrapport lokalutredningen Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att remittera slutrapporten till

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Ärende 30. Motion om förstärkning av psykolog till enheten för barn och unga

Ärende 30. Motion om förstärkning av psykolog till enheten för barn och unga Ärende 30 Motion om förstärkning av psykolog till enheten för barn och unga Protokollsutdrag 1 (2) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2016-04-18 SN 35 SN 2015.0277 Yttrande över motion om förstärkning av

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 28 Motion om upphandlingar av råvaror Tjänsteskrivelse 2013-11-01 KS 2013.0140 Handläggare: Karin Jirénius Svar på motion om upphandling av råvaror Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens kontors forslag till kommunfullmäktiges beslut:

Kommunstyrelsens kontors forslag till kommunfullmäktiges beslut: SÖDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2008-05-15 2008 -G5 'l J Kommunstyrelsen ~Z

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 1 (7) 2012-04-26 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-05- 3 0 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildilingsiläillndeil Kommundelsnämnderna Motion fran KD "Inrätta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Inkomna handlingar 2015-12-09

Inkomna handlingar 2015-12-09 Tjänsteskrivelse -01-12 Handläggare: Emmy Andersson FHN.0013 Folkhälsonämnden Inkomna handlingar -12-09 Följande handlingar anmäls Protokollsutdrag Karlskoga 1. Protokollsutdrag KS AU -11-09 67 Riktlinjer

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Andra styrdokument KS/ 2014:567-003

Andra styrdokument KS/ 2014:567-003 Gällivare Kommun Dokumentnamn UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SAMRÅDSGRUPP MINORITETSSPRÅK Dokumenttyp Diarienummer Andra styrdokument KS/ 2014:567-003 Beslutad av Framtagen av Kommunstyrelsen Beslutad KF 2015-05-25

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Kommunstyrelsens arbetsutskott 72 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer