Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka"

Transkript

1 Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka

2 Innehållsförteckning Verksamhetsplan Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog med invånare 5 Lokal och regional samverkan 6 Utvecklingsarbete 6 Särskilda uppdag 7 Intern kontroll 8 2

3 Inledning I regionfullmäktiges beslut Mål och budget 2017 den 27 april 2016 beskrivs att en god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt och social hållbarhet. De faktorer som påverkar vår hälsa berör många områden, så som hälsooch sjukvård, miljö och klimat, samhällsplanering, arbetsmarknad, utbildning, kompetens, livsstil och kultur. Beslutet tydliggör att Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland med följande målsättningar: - Hälsan ska öka i Halland - Skillnader i hälsa ska minska - En god start i livet - Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar Att bidra till uppfyllandet av dessa mål ligger till grund för lokala nämnders ansvar och arbete, vilket även förtydligas i nämndernas direktiv och uppdrag. Lokala nämnder utför utvecklingsarbete, till skillnad från driftnämnderna vars ansvar är drift av vård i egen regi. Lokala nämnder kan även få särskilda uppdrag. Lokala nämndernas ansvar är att stimulera och utveckla ett strategiskt folkhälsoarbete med utgångspunkt i Tillväxtstrategi för Halland samt den hälso- och sjukvårdsstrategi som är under framtagande. Genom kartläggningar och dialoger ska lokala nämnder identifiera befolkningens behov. Kunskapen om befolkningens behov ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Utifrån gällande reglemente ska den lokala nämnden i Kungsbacka: 1. medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård, 2. inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård, 3. hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, 4. utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård, 5. till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar, 3

4 6. ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete, 7. med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälsooch sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen, 8. medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd. Social hållbarhet Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Figur 1. Östgötamodellen för jämlik hälsa ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014; baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991 Den stora påverkansmöjligheten att minska skillnader i hälsa ligger inte inom hälsooch sjukvården, utan genom att påverka tidiga bestämningsfaktorer för hälsa, som levnadsvanor, literacitet, livsmiljöer och ett inkluderande samhälle. 4

5 Insatserna behöver riktas och det kan handla om stärkande faktorer som sociala nätverk, goda livsmiljöer och ökad delaktighet. Arbetet med att identifiera dem med störst behov och erbjuda riktade insatser för att minska ohälsa är angeläget och det arbetet behöver intensifieras. För lokala nämnder innebär social hållbarhet att bidra till utvecklingen av välfärden på ett hållbart sätt för en jämlik hälsa och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Utifrån detta redovisas nedan vad nämnden avser att prioritera 2017 för att bidra till att uppnå målen hälsan ska öka i Halland, skillnader i hälsa ska minska och en god start i livet. Invånarnas hälsa och behov Kunskap om invånarna Kungsbackanämnden ska medverka i utvecklingen av regionala och lokala kartläggningar av befolkningens hälsa och behov. Nämnden kommer att ta del av de kunskapsunderlag som presenteras under året och tillgängliggöra dessa. Genom befolkningsstudien Folkhälsan i Halland, som publicerades 2015, har nämnden fått ytterligare kunskap om befolkningen och deras hälsa nedbruten på kommundelsnivå. Studien har kompletterats med fördjupningar inom områdena tillit, psykisk hälsa och socioekonomi. Nämnden kommer fortsätta att sprida denna kunskap och använda underlaget vid prioriteringar av nya insatser. Nämnden planerar att tillgängliggöra och använda sig av de lokala kunskapsunderlag som till exempel LUPP, fritidsvaneundersökning och CAN:s drogvaneundersökning på ett lättillgängligt sätt utifrån lokala behov. Sammantaget utgör kunskapen från de olika underlagen grund för nämndens prioriteringar i utvecklingsarbetet. Dialog med invånare Nämnden kommer fortsätta utveckla formerna för dialoger som verktyg i syfte att skapa delaktighet och att identifiera behov. Kungsbackanämnden kommer i sitt invånardialogarbete prioritera dialoger med äldre, ungdomar, ungdomar/unga vuxna och med intresseorganisationer kring hälsa och behovsfrågor. Nämnden kommer att föra invånardialoger i samband med olika aktiviteter som nämnden deltar i. 5

6 Lokal och regional samverkan Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv ska Kungsbackanämnden samverka och föra dialog med kommunala- och andra samhällsaktörer med målsättningen att bygga förståelse för och skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. Nämnden kommer delta i kommunens strategiska folkhälsoarbete. Nämnden kommer även delta i avstämningarna mellan styrgruppen för Nya en dörr in, Brottsförebyggande rådet, kommunens folkhälsoenhet och kommunledningen. Nämnden kommer delta i funktionsgruppen för Nya en dörr in, som har uppdraget att arbeta med barn och unga i behov av särskilt stöd, samt i det Brottsförebyggande rådet som även har ett drogförebyggande ansvar. Genom Nya en dörr in och Brottsförebyggande rådet kommer nämnden delta i arbetsgrupper för att bidra till en god och jämlik hälsa samt främja trygghet hos invånarna. Utifrån behov har nämnden ambitioner att utveckla och föra dialog med kommunala, regionala och ideella aktörer som har påverkan på barn och ungas uppväxtvillkor, psykisk hälsa psykisk ohälsa, minskade skillnader i hälsa, jämlik vård, integration, inkludering på arbetsmarknaden och samhället i stort samt socialt hållbar samhällsplanering. Lokala nämnder samverkar och bedriver även gemensamt utvecklingsarbete via länspresidiet såsom: samordning av gemensamt utvecklingsarbete och årshjul för planering gemensam beredning inför dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott utveckling av dialogarbete deltar i nationella nätverk inom olika områden planerar och genomför dialog med närsjukvårdens och specialistsjukvårdens presidier och ledning med invånarens behov som utgångspunkt Utvecklingsarbete Under året kommer nämnden tillsammans med Kungsbacka kommun fortsätta utvecklingsarbetet med att stärka barns och ungas psykiska hälsa. Detta kommer främst att utgå från ett direktiv kring psykisk hälsa från kommunfullmäktige riktat till alla kommunala nämnder, under förutsättning att beslut fattas av fullmäktige i juni. Skillnaderna i psykisk hälsa mellan könen kommer att beaktas. Insatser för att bidra till förutsättningar för en bra start i livet för barn och unga är särskilt prioriterat. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara. 6

7 Redan idag deltar nämnden i arbetet med och utvecklingen av Föräldrar emellan som innebär olika typer av stöd till föräldrar. Nämnden deltar också i det regionala utvecklingsarbetet Välmående ger resultat som syftar till att stärka elevers psykiska hälsa och förbättra skolresultat. Under året planeras en utökning tillsammans med Kungsbacka kommun. Nämnden kommer att fortsätta verka för vikten av främjande och förebyggande arbete i hälso- och sjukvården. Som en del i detta kommer nämnden att finansiera och verka för en utveckling av Fysisk aktivitet på recept. Nämnderna kommer bidra i genomförandet av Tillväxtstrategi för Halland och den kommande hälso- och sjukvårdsstrategin i de delar som ligger inom de lokala nämndernas uppdrag. Kungsbackanämnden kommer att bidra i arbetet i samverkan med kommunen utifrån kunskap om social utsatthet i Kungsbacka samt genom det Brottsförebyggande rådet bidra i arbetet för en ökad trygghet i Kungsbacka. Nämnden kommer utifrån behov att utveckla samverkan och föra dialog med kommunala, regionala och ideella aktörer som har påverkan på förutsättningarna för integration i Halland. Nämndens fokus bör vara hälsa och delaktighet. Det arbete kring social impact bonds, en modell för sociala investeringar, som påbörjades 2016 kommer följas av nämnden som vid behov kommer bidra till utveckling av arbetet. Särskilda uppdrag Utöver ovan beskrivna utvecklingsarbete kan regionstyrelsen under året även ge samtliga lokala nämnder särskilda uppdrag. För 2017 har några sådana ännu inte givits. 7

8 Intern kontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Internkontroll definieras som en process, där såväl politiker som tjänstemän samverkar. Processen ska vara utformad så att man med rimlig säkerhet kan uppnå mål avseende ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten samt följa tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Plan för den interna kontrollen upprättas av nämnden i dokumentet Aktivitetsplan plan för intern kontroll. Uppföljning genomförs löpande av nämnden. Lokala nämnden i Kungsbacka 14 juni 2016 Christian Johansson Ordförande Ulrika Bertilsson Nämndtjänsteman 8

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Falkenberg

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Falkenberg Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog med invånare 5 Lokal

Läs mer

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Hylte

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Hylte Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Hylte Innehållsförteckning Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog med invånare 6 Lokal och regional samverkan 6 Utvecklingsarbete

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan Lokal nämnd i Halmstad

Mål och inriktning - Nämndplan Lokal nämnd i Halmstad Mål och inriktning - Nämndplan 2016 Lokal nämnd i Halmstad Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2016 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2016 4 Invånarna och

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2016

Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2016 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2016 Uppföljningsrapport 1 2016, 3 månader Kungsbackanämnden Nämndsledamöter: Christian Johansson (M), ordförande Helén Ung Le (S),

Läs mer

Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2015

Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2015 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, 3 månader Kungsbackanämnden Nämndsledamöter: Christian Johansson (M), ordförande Helén Ung Le (S),

Läs mer

Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka

Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka Beslutad av Lokala nämnden i Kungsbacka 2011-05-09 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 LOKALA NÄMNDENS UPPDRAG... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH

Läs mer

Falkenbergsnämnden. Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2016

Falkenbergsnämnden. Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2016 Falkenbergsnämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2016 Uppföljningsrapport 1 2016, 3 månader Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter: Niclas Erlandsson (L) ordförande Catharina Berghorn (S) vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 0(7) Datum Diarienummer 2017-05-10 LN HYL170015 HYLTENÄMNDEN Verksamhetsinriktning 2018 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54

Läs mer

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

Hyltenämnden Bokslut 2015

Hyltenämnden Bokslut 2015 Hyltenämnden Bokslut 2015 Bokslut 2015 Hyltenämnden Nämndsledamöter: Anna Roos (C), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordförande Thom Ericsson (M) Ingegerd Torhall (L) Hans Moberg (KD) Göran Johansson

Läs mer

Uppdaterad Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Laholmsnämnden

Uppdaterad Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Laholmsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Lokala nämndens uppdrag De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av

Läs mer

Falkenbergsnämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016

Falkenbergsnämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Falkenbergsnämnden Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Uppföljningsrapport 2 2016, 8 månader Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter: Niclas Erlandsson (L) ordförande Catharina Berghorn (S) vice ordförande

Läs mer

Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 2 Januari juli 2015

Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 2 Januari juli 2015 Ärende 5 - bilaga Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 2 Januari juli 2015 Uppföljningsrapport 2 2015, 7 månader Kungsbackanämnden Nämndsledamöter: Christian Johansson (M), ordförande Helén Ung Le (S),

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Laholmsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Laholmsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Lokala nämndens uppdrag De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av

Läs mer

Varbergsnämnden. Uppföljningsrapport 2 april augusti 2016

Varbergsnämnden. Uppföljningsrapport 2 april augusti 2016 Varbergsnämnden Uppföljningsrapport 2 april augusti 2016 Uppföljningsrapport 2 2016, 8 månader Varbergsnämnden Nämndsledamöter: Stefan Edlund (Mp) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Inger Svensson

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Laholmsnämnden Bokslut 2015

Laholmsnämnden Bokslut 2015 Laholmsnämnden Bokslut 2015 Bokslut 2015 Laholmsnämnden Nämndsledamöter: Margareta Bengtsson (M) ordförande Lars Fritzon (S) vice ordförande Angela Magnusson (M) Annalena Emilsson (C) Monica Yngvesson

Läs mer

Kunskap om och från invånarna i Halland

Kunskap om och från invånarna i Halland Kunskap om och från invånarna i Halland Mats Eriksson, ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Staffan Carlsson, tjänsteman för Falkenbergsnämnden och Varbergsnämnden 9 december 2011 Kunskap om och från

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Falkenbergsnämnden. Årsredovisning 2016

Falkenbergsnämnden. Årsredovisning 2016 Falkenbergsnämnden Årsredovisning 2016 Bokslut 2016, Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter: Niclas Erlandsson (L) ordförande Catharina Berghorn (S) vice ordförande Kerstin Norrman (M) Monica Hansson (C) Sophia

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-03-16 Falkenbergsnämnden Tid: Onsdag 16 mars 2016, kl 13:15 Plats: Affecta psykiatrimottagning, Stortorget 1, Falkenberg OBS! Kl 13:15 - Information Affecta- Lars

Läs mer

Lokala nämnden Hylte Bokslut 2012

Lokala nämnden Hylte Bokslut 2012 1(7) Lokala nämnden Hylte Bokslut 2012 Alebo Hälsokälla 2(7) Lokala nämnden Hylte, bokslut 2012 Lokala nämndens ledamöter Ingegerd Torhall (FP), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordförande Göran

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Uppdaterad

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Uppdaterad Aktivitets- och internplan 2016 - Falkenbergsnämnden Uppdaterad 2016-06-01 Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-30. Vi träffas kl 11:30 på Vandrarhemmet och äter jultallrik innan sammanträdet

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-30. Vi träffas kl 11:30 på Vandrarhemmet och äter jultallrik innan sammanträdet Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-30 Laholmsnämnden Tid: Måndag 30 november 2015, kl 13:00 Plats: Laholms vandrarhem.. Vi träffas kl 11:30 på Vandrarhemmet och äter jultallrik innan sammanträdet..

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2016

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2016 Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2016 Rev 2016-10-07 Lokala nämndens uppdrag De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Läs mer

Hyltenämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016

Hyltenämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Hyltenämnden Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Uppföljningsrapport 2 2016, 8 månader Hyltenämnden Nämndsledamöter: Anna Roos (C), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordförande Thom Ericsson

Läs mer

Laholmsnämnden. Bokslut 2016

Laholmsnämnden. Bokslut 2016 Laholmsnämnden Bokslut 2016 Bokslut 2016, Laholmsnämnden Nämndsledamöter: Margareta Bengtsson (M), ordförande Lars Fritzon (S), vice ordförande Angela Magnusson (M) Annalena Emilsson (C) Eva M Larsson

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Implementering av Östgötakommissionens rekommendationer genom partnerskap och överenskommelser.

Implementering av Östgötakommissionens rekommendationer genom partnerskap och överenskommelser. Implementering av Östgötakommissionens rekommendationer genom partnerskap och överenskommelser. - från politik till praktik Margareta Wandel Strateg kompetensförsörjning och företagande, Region Östergötland

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

FALKENBERGSNÄMNDEN. Bokslut 2012

FALKENBERGSNÄMNDEN. Bokslut 2012 FALKENBERGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Bokslut 2012 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant (M) Mats Lundsgård (M) Monica Hansson (C) Lotta Strinning

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Uppdaterad

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Uppdaterad Aktivitets- och internplan 2016 - Falkenbergsnämnden Uppdaterad 2016-04-13 Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, FALKENBERG

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, FALKENBERG Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-29 Varbergsnämnden Tid Måndagen den 29 maj 2017, kl 13:00 Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, 311 37 FALKENBERG OBS! nämndsmötet den 29 maj 2017

Läs mer

Dialogprocessen hösten 2015 Social Hållbarhet

Dialogprocessen hösten 2015 Social Hållbarhet Dialogprocessen hösten 2015 Social Hållbarhet Bakgrund Hösten 2014 beslutades om en Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Strategin fungerar idag som ett ramverk vilken anger riktningen i det gemensamma

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Aktivitets- och internplan 2016 - Falkenbergsnämnden Ärende 4 - bilaga Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april

Läs mer

Laholmsnämnden. Bokslut 2012

Laholmsnämnden. Bokslut 2012 Laholmsnämnden Bokslut 2012 Bokslut 2012 Laholmsnämnden Laholmsnämnden Ledamöter Margareta Bengtsson (M) ordförande Lars Fritzon (S) vice ordförande Angela Magnusson (M) Annalena Emilsson (C) Monica Yngvesson

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-03-02] Lokala nämndens uppdrag Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Hälsoplan för Årjängs kommun

Hälsoplan för Årjängs kommun Kommunfullmäktige Birgitta Evensson, 0573-141 32 birgitta.evensson@arjang.se PLAN Antagen av KF 2018-06-18 211.10 Paragraf 94 1(8) Hälsoplan för Årjängs kommun 2(8) Inledning Befolkningens hälsa är en

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Kungsbackanämnden

Ärende 4 - bilaga. Kungsbackanämnden Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2014 Bokslut 2014 Kungsbackanämnden Nämndsledamöter: Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo Barknertz

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2016 - nämnden Ärende 6 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering 11 mars 2015 Filippa Myrbäck, Sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL Kongressuppdrag: SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Aktivitets- och internplan 2016 - Falkenbergsnämnden Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar som nämnden

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats: Sammanträdesrummet Lilla konferensen, Vårdcentralen Hylte

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats: Sammanträdesrummet Lilla konferensen, Vårdcentralen Hylte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-31 Hyltenämnden Tid: Onsdag 31 maj 2017, kl 13:00 16:00 Plats: Sammanträdesrummet Lilla konferensen, Vårdcentralen Hylte Verksamhetsutvecklare inom socialt

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Laholmsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Laholmsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 18 jan Presidiet 19 jan Styrgrupp barn och unga Presidiet träffar presidierna i KS, KUN, BUN, Soc och räddningstjänsten

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och idéburen sektor i Östergötland Avsiktsförklaring Det offentliga och civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor* har olika roller

Läs mer

Kungsbackanämnden 1 11

Kungsbackanämnden 1 11 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-01-30 Kungsbackanämnden 1 11 Tid: Måndag 30 januari 2012, kl. 16:00 19:20 Plats: Sammanträdesrum Tjolöholm, Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Ulrika Jörgensen (M) Maud

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

LOKALA NÄMNDEN VARBERG

LOKALA NÄMNDEN VARBERG LOKALA NÄMNDEN VARBERG Tid: kl. 09:00 Plats: Nämndsrummet, Birger Svenssons väg 34 A i Varberg Ledamöter Anne Sjölund (S), vice ordförande Margareta Bernås (L) Christoffer Johansson (S) Karolina Mårtensson

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland Deklaration om folkhälsa i Östergötland Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland boende, närmiljö / fritid, kultur, föreningsliv / skola, utbildning / arbete, försörjning

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2015 Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2015 Rev 2015-11-27 Lokala nämndens uppdrag De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 1 (7) Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: Folkhälsosamordnare,

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Hyltenämnden. Bokslut 2013

Hyltenämnden. Bokslut 2013 Hyltenämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Margareta Andersson (C) Jerzy Golowkin (M) tom juni månads sammanträde Desirée Hultberg

Läs mer

Halmstadsnämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016

Halmstadsnämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Halmstadsnämnden Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Uppföljningsrapport 2 2016, 8 månader Halmstadsnämnden Nämndsledamöter: Hans Leghammar (MP), ordförande Marita Johansson (S), vice ordförande

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Kungsbackanämnden 1 13

Kungsbackanämnden 1 13 Protokoll Sammanträdesdatum 2013-02-20 Kungsbackanämnden 1 13 Tid: Onsdag 20 februari kl. 14:00 17:00 Plats: Sammanträdesrum Tjolöholm, Närakuten, Kungsbacka Ledamöter Ulrika Jörgensen (M) ordförande Maud

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef

Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Folkhälsopolicy med riktlinjer för 2015-2019 Dokumenttyp Policy, riktlinjer För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2019 Diarienummer 2014-383-773 Uppföljning och tidplan Kommunchef

Läs mer

Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan

Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan 2018-2022 Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 antogs i december 2017 Norrbottens regionala handlingsplan antogs i december 2018 Regional

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

Uppdaterad Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Laholmsnämnden

Uppdaterad Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Laholmsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Lokala nämndens uppdrag De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av

Läs mer

Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN

Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa

Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa Sara Kollberg och Ida Knutsson Sid. Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa Sara Kollberg och Ida Knutsson Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2016 - snämnden Ärende 10 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Falkenbergsnämnden [Reviderad 2014-10-15 ]

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Falkenbergsnämnden [Reviderad 2014-10-15 ] Aktivitets- och internplan 2014 - Falkenbergs [Reviderad 2014-10-15 ] Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Nämndplan 2011 Hyltenämnden

Nämndplan 2011 Hyltenämnden Nämndplan 2011 Hyltenämnden Alebo hälsokälla Februari 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Lokala nämndens uppdrag... 4 Övergripande mål... 5 Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning...

Läs mer

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Social hållbarhet Minskade skillnader i hälsa Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Högt på dagordningen hos SKL SKL:s kongressmål 2016-2019 SKL ska verka för att kommunerna,

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2016 - nämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Hjärnstark Hur motion och träning stärker din Hjärna. Ny bok av Anders Hansens, överläkare i psykiatri och författare,

Hjärnstark Hur motion och träning stärker din Hjärna. Ny bok av Anders Hansens, överläkare i psykiatri och författare, Hjärnstark Hur motion och träning stärker din Hjärna. Ny bok av Anders Hansens, överläkare i psykiatri och författare, Hjärnan verkar vara det organs som stärks allra mest när vi rör på oss. Förutom att

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Det här ska jag prata om idag:

Det här ska jag prata om idag: 2018-2026 Det här ska jag prata om idag: Folkhälsostrategin i ett sammanhang strategiorientering Folkhälsostrategin - tre viktiga framgångsfaktorer: Ny modell för det regionala genomförandet/stödet Gemensamt

Läs mer

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025 landstinget_14_1okt_a5.indd 1 2014-11-26 14:12 Förord Hälsa Tillsammans för en bättre hälsa Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner är överens.

Läs mer

Överenskommelsen Värmland

Överenskommelsen Värmland Överenskommelsen Värmland för samverkan inom det sociala området mellan Region Värmland och den idéburna sektorn i Värmland 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Vision... 4 Syfte och Mål... 4 Värdegrund...

Läs mer

Folkhälsoplan. Munkedals kommun

Folkhälsoplan. Munkedals kommun Folkhälsoplan Munkedals kommun 2018-2020 Folkhälsoplan 2018-2020 Dnr: 2017-53 Typ av dokument: Handlingsplan Handläggare: Catharina Sundström, folkhälsostrateg Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik:

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF)

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Uppföljningsrapport 2 behovsuppföljning RF 7/11 Budget och Uppdrag RF 26-27/9 Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Politisk styrning Region Halland Bästa Livsplatsen Seminarie Kunskap och förståelse

Läs mer

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Beslutat av Regionfullmäktige den 5 november 2014 108 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer