Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015"

Transkript

1 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015

2 Uppföljningsrapport , tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M) Ledamot Ingegerd Torhall (FP) Ledamot Hans Moberg (KD) Ledamot Göran Johansson (S) Ledamot Camilla Gustavsson (S) Ledamot Nämndtjänsteman: Petter Larron Innehållsförteckning Inledning... 3 Nämndens uppdrag... 4 Verksamhet... 5 Ekonomi... 7 Intern kontroll

3 Inledning I regionfullmäktiges beslut Mål och budget 2015, 5 november 2014, beskrivs att en god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd och social hållbarhet. De faktorer som påverkar vår hälsa berör många områden, såsom hälso- och sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Beslutet tydliggör att Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland med följande målsättningar: o Hälsan ska öka i Halland o Skillnaden i hälsa ska minska Att bidra till uppfyllandet av dessa mål ligger till grund för lokala nämnders ansvar och arbete, vilket även förtydligar nämndernas direktiv. I beslutat direktiv till lokala nämnder står också att läsa: o Lokala nämnder utför utvecklingsarbete. o Lokala nämnder kan ges särskilda uppdrag av regionsstyrelsen. o Fokus för lokala nämnder när målen ska brytas ner är hälsa och inte vård. o Lokala nämnders ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångspunkt. o Lokala nämnder ska bidra till att erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna i deras befolkningsansvar. Utöver vad som framgår i Mål och budget 2015 och direktiv preciseras lokala nämnders uppdrag ytterligare i reglementet för nämnderna. 3

4 Nämndens uppdrag De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av sjukvård. Utifrån gällande reglemente ska den lokala nämnden i Halmstad: o medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård, o inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård, o hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, o Utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård, o till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar, o ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete, o med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälsooch sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen, o medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd. 4

5 Verksamhet Lokala nämnder kom att inleda mandatperioden med en gemensam kunskapsdag (februari) där fokus kom att ligga på att etablera en gemensam kunskapsgrund kring frågor såsom Halland och hallänningarna, social hållbarhet samt behov, roller och samverkan i dialog. Hyltenämnden inledde mandatperioden med ett första konstituerande möte (januari) vilket följdes upp med ett planerings- och utvecklingsdygn inklusive sammanträde (februari) där nämnden, utifrån uppdrag och direktiv, påbörjade arbetet med att formulera inriktningarna i nämnds- och aktivitetsplan. Vid efterföljande sammanträde (mars) kom nämnden sedan att besluta om nämndsplan för verksamhetsår 2015 och uppdrog åt presidiet att närmare formulera förslag till strategier och insatser för återkoppling och diskussion vid senare sammanträde. På följande sidor presenteras övergripande den verksamhet och de insatser och aktiviteter som nämnden har initierat och genomfört under årets första tre månader. Av nämndens aktivitetsplan framgår mer konkret vad som ska genomföras, hur och när det ska genomföras eller har genomförts samt plan för intern kontroll. Invånarna och deras hälsa kunskap om invånarna och deras hälsa Nämnden har under årets första tre månader fått del av visst kunskapsunderlag som beskriver befolkningens hälsa och förväntningar på och attityder till hälso- och sjukvården. Bland annat har nämnden tagit del av slutrapporten för föregående nämnds uppdrag - dialogen med Unga och unga vuxna samt årsrapport för patientnämnden Hyltenämndens engagemang i kunskapsunderlaget Lokal uppföljning av ungdomspolitiken har också inneburit att nämnden dels prioriterat medverkan i analysarbetet för folkhälsoutvecklaren dels dialog i folkhälsorådet om vikten av ett strukturerat arbete till följd av resultatet. Vad gäller projekt och initiativ har nämnden fått del av ansökan om projektbidrag från Hylte Sport och Event och avslagit densamma samt i övrigt fört dialogen värdet av föreläsningsserien Föräldrar emellan och vikten av en engagerad samverkan kring denna. Invånarna och deras hälsa dialog och delaktighet Invånarens kunskap är en tillgång som kan ge bättre underlag till vad som behövs och vad som kan göras bättre. Nämnden kommer under året att prioritera dialog med personer från andra länder om hälsa och delaktighet samt äldre och tillgänglighet. Under perioden har kommande dialoger diskuterats och förberetts. Nämnden har också påbörjat arbetet med att planera för dialoger med exempelvis hälso- och sjukvårdens utförare för ökad kunskap om bl.a. sjukdomspanoramats utveckling och invånarens behov samt förutsättningar att möta upp mot behoven. I huvudsak kommer dessa samtal att genomföras under hösten 2015 utifrån en gemensam strategi för samtliga lokala nämnder. 5

6 Lokal och regional samverkan Under perioden har samtliga lokala nämnders presidier, det så kallande länspresidiet, sammanträtt vid två tillfällen. Bland annat har utvecklingen av FaR och FaR för barn och unga diskuteras. Länspresidiet har också uttalat en ambition om gemensam struktur och frågebatteri för nämndernas dialoger med hälso- och sjukvårdens utförare. Lokala nämnder har också haft en dialog med Psykiatrin i Halland kring hur befolkningens behov tillgodoses samt förebyggande insatser till barn och unga. Lokala nämnders presidier har även deltagit i dialogen med Regionstyrelsen om översynen av Vårdval Halland (februari). Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån nämndens uppdrag samråder och bereder gemensamma frågeställningar och bidra till utveckling inom Region Halland. Inför årets första sammanträde (april) har förberedelser gjorts i nämnd och länspresidie. Via nämndens folkhälsoutvecklarresurs pågår också ett kontinuerligt arbete vilket bland annat omfattar att vara en strategisk resurs gentemot Hylte kommun och övriga samhällsaktörer. Då nämnden har uttalat ett tydligt stöd i fortsatt engagemang i projektet Boost Hylte samt värdet av ett bra genomförande av LUPP har dessa initiativ en hög prioritet. Folkhälsorådet som plattform för utveckling av och fokusering på behov av insatser är en viktig kontaktyta gentemot Hylte kommun. Med anledning av detta har nämnden fortsatt ambition om att utveckla rådet som en gemensam plattform för kunskap och gemensamt fokus. Mandatperiodens första sammanträde kom således att beröra kunskap om befolkningen samt arbetsformer och förväntningar på rådet med dess koppling till sakpolitiska nämnder. I uppdraget om en god och jämlik hälsa och ett socialt hållbart samhälle för invånarna i Hylte har nämnden ambitionen att föra dialog och samverka med kommunstyrelse likväl som de sakpolitiska nämnderna under perioden har planerats för dessa dialoger. Vidare har nämnden fortsatt sitt deltagande i det brottsförebyggande rådet (BRÅ). Social hållbarhet För att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa kommer samtliga lokala nämnder att följa och delta i den nationella Mötesplatsen för social hållbarhet vilken leds av SKL och Folkhälsomyndigheten. I och med detta tillvaratas de nationella erfarenheterna och blir del i det lokala utvecklingsarbetet kring vad som bidrar till ett socialt hållbart samhälle detta innefattar att utveckla social hållbarhet som mått på befolkningens hälsa. Årets första tre månader har präglats av dialoger kring begreppet i sig samt hur nämnden ska bidra till delaktighet, förtroende och trygghet i samhället samt visa på hälsans betydelse och det samberoende som finns mellan social, ekologisk och ekonomiskt hållbarhet. 6

7 Särskilda uppdrag och utvecklingsarbete I direktivet till lokal nämnd framgår att nämnden kan ges särskilda uppdrag av regionstyrelsen samt att nämnden bedriver utvecklingsarbete. I skrivande stund har inte givits något särkskilt uppdrag. Vad gäller utvecklingsarbete avvaktar nämndens slutrapport på föregående års utvecklingsinitiativ inom förskolorna i Hylte Att skapa en atmosfär där små barn kan blomstra. Rapporten i sig och nämndens vilja till spridning av lokala nämnders initiativ kring skolutveckling via evidensbaserade teorier välmående ger resultat förväntas ge underlag till fortsatta diskussioner om utveckling av förskola skola i samverkan. Ekonomi Till sitt förfogande för att genomföra uppdrag och förverkliga beslutad nämnds- och aktivitetsplan har nämnden ekonomiska resurser enligt nedan. Hyltenämnden har en ekonomi i balans och gör idag bedömningen att nämnden kommer summera upp ett verksamhetsår med ett överskott inom anslagsområdet hälsofrämjande insatser utifrån minskad tjänstgöring för folkhälsoutvecklare. Med reservation för att nämnden kan komma att använda dessa medel till initiativ inom folkhälsområdet. Hyltenämndens Uppföljningsrapport Belopp i tkr Uppdrag Hyltenämnden Budge t Utfal l janmar s Politiker , 0 Utfal l % Avvikelse [periodisera d] Progno s 25 % Avvikels e B-P Kommentar Arvoden och ersättningar , 0 26 % Kurs och konferens 35 24,0 69 % Kringkostnader 130 6,0 5 % Hälsofrämjande insatser , 0 19 % Utvecklingsmed el folkhälsa Folkhälsoresurs (köpt tjänst) Omkostnader (overheadkostnad, hyra, kompetensutvecklin g) , 0 20 % Folkhälsoresur s om 60 % aug-dec 92 17,0 18 % % Varav intecknade %

8 Camp Vallsnäs, förslag. (Projektkod R00112) Hälsofrämjande rådet för Seniorer, (R00115) Familjedagen Hylte Bibliotek 2015, (R00137). FaR grupp nivå 1, (R00131) Föräldrar emellan inkl. föreläsare, (R00113) Länsövergripande initiativ - Ett Friskare Halland kvartal 4, annonsering+arvod e en föreläsning, förslag. (Projektkod R00118) "Populärföreläsning" inkl. annonsering och omkostnader, förslag. (Projektkod R00111) Medlemsavgift Svens förening för folkhälsoarbete SFFF, (R00138) Invånardialog, omkostnader (Projektkod R00133) % % % % % Charlie Eriksson 24 mars, 20 tkr % % ,2 0 0 % 0 0, % % Utvecklingsmedel att disponera- tom dags datum ej fördelade på projekt eller initiativ i övrigt Dialog fortgår om finansering av insatser Total Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Vid en avstämning av Hyltenämndens verksamhets- och aktivitetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts i stort sett enligt gällande aktivitetsplan avseende både uppdrag i stort och folkhälsoarbetet i övrigt. För Hyltenämnden Anna Roos Ordförande Petter Larron Nämndstjänsteman 8

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer